Translate

zondag 7 oktober 2018

DE LONT IS AANGESTOKEN


DE LONT IS AANGESTOKEN


Een lont is een koord voor het aansteken van iets ontplofbaars, zoals een kruitvat. Een kruitvat is bijvoorbeeld de wereldschuld, die sinds de Grote Financieele Crisis tussen 2007 en 2009, is gestegen van $ 116.000 miljard naar $ 250.000 miljard in 2018, een stijging van ruim 100%, terwijl de wereldeconomie slechts toenam met een nominale 40%. Die wereldschuld is nu ruim driemaal zo groot als de totale waarde van de wereldeconomie (minstens 327% van het Bruto Nationaal Product). Dat zal toch niet waar zijn? Staat de wereld echt aan het einde van een 75-jarige Supercyclus van Schuld? Zou deze bom kunnen barsten?De totale wereldschuld als percentage van de wereldeconomie: 327% in 2017.

Bij 'te veel' schuld, neemt de kans toe, dat het vertrouwen opeens vervliegt. Niemand weet, hoeveel schuld 'te veel' is. Dat verschilt van land tot land en hangt af van de economische situatie en de looptijd. Als de economische groei vermindert of als een recessie toeslaat, dan blijkt pas, wie meer of minder kwetsbaar is en wie wel of niet overeind kan blijven. Maar het is duidelijk, dat een steeds hogere schuld gezien moet worden als een ernstig waarschuwingssignaal. Bij excessieve schuld is er, op een gegeven moment, sprake van een negatief hefboomeffect ('negative multiplier'), waardoor de economische groei vermindert (!). Bovendien is er mettertijd steeds meer schuld nodig om dezelfde economische groei te bereiken:Schuld is niets anders dan het vooruitschuiven van toekomstige vraag. Er is steeds meer schuld nodig om alleen al stil te staan.

De totale schuld van China, als percentage van haar economie, is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar 300%. Tegelijkertijd is de totale schuld van Amerika, als percentage van haar economie, juist gedaald van 417% in 2008 naar 363% in 2018, mede dankzij de vermindering van hypotheekschuld bij particulieren, na de instorting van de bubbel in huizenprijzen tussen 2007 en 2009, en ondanks de stijging van de staatsschuld. De Amerikaanse economie groeide in de afgelopen 10 jaar met zo'n 30%:

https://www.nwcapitalsolutions.com/project/us-deleveraging-analysis-total-debt-to-gdp/

De totale Amerikaanse staatsschuld, als percentage van haar economie, is, daarentegen, in de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld naar 104.2% (2017), het hoogst sinds 1946. Dat is weliswaar het gemiddelde niveau (100%+) van de meeste ontwikkelde landen, maar de vraag rijst, hoe deze stijging in toom kan worden gehouden. De huidige economische groei van 3 tot 4%, welke werd aangezwengeld door belastingverlagingen van $ 1.500 miljard en dereguleringen over de gehele linie, is niet structureel van aard. Als die groei niet is vol te houden of als er een recessie opdoemt, dan kan de staatsschuld heel snel toenemen. De rentekosten van die staatsschuld stijgen in 2018 alleen al met 50% ten opzichte van 2017.

Na de Tweede Wereldoorlog kon Amerika haar staatsschuld, als percentage van de economie, verlagen van 119% in 1946 naar zo'n 31%, tijdens de periode van 1974 en 1981. Dat proces nam ruim 30 jaar in beslag, maar toen was er sprake van wederopbouw, geboortegolf en totale Amerikaanse hegemonie in de wereldhandel. De tijden zijn inmiddels veranderd. Nu excessieve schuld en vergrijzing, als zwaarden van Damocles, boven het hoofd hangen, is elke stijging van economische groei en inflatie tijdelijk. Eventuele niet-productieve staatsuitgaven voor infrastructuur en defensie lijken die excessieve staatsschuld alleen maar te vergroten.De Amerikaanse staatsschuld (Treasuries) in handen van de prive-sector, als percentage van de economie.


De lonten in het kruitvat zijn de rentestijging en het terugdraaien van de extreme monetaire stimulering ('reverse-QE'). Niemand weet, hoe dat afloopt, maar 'normalisering' van het monetaire beleid is uiteindelijk positief, want anders gaat het financieele systeem failliet. Na 10 jaar van bellen blazen, met bubbels in talloze sectoren en een steeds afnemende meeropbrengst ('diminishing returns'), zijn de Centrale Banken nu wel gedwongen om van koers te veranderen, om het verlies van vertrouwen in het systeem voor te zijn.

Niemand moet enige illusie koesteren, dat het eenvoudig zou zijn om af te kicken van lachgas-verslaving. Wie wil winnen, moet pijn lijden ('no pain, no gain'). Sinds December, 2015, heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rente (Federal Funds Rate) al 8 keer verhoogd van 0% naar 2.25% (September, 2018), maar de rente is nog steeds het laagst in 5,000 jaar. Dat is de voornaamste reden, waarom de waardering van de S&P 500 index nu, volgens sommige maatstaven, zoals de 'margin-adjusted' CAPE (Cyclically Adjusted Price/Earnings Ratio) van Hussman, hoger is dan het hoogtepunt van 1929, net voor de Crash en de daaropvolgende economische depressie.

Inmiddels zijn de aandelenmarkten van de Opkomende Landen (MSCI Emerging Markets) in 2018 al gemiddeld met 20% gedaald, afgezien van het bloedbad in hun valuta's. De Opkomende Landen zijn de eerste slachtoffers van een hogere Dollar, vanwege hun excessieve schulden in Dollars en vanwege het wegvallen van de reusachtige Carrytrade-transacties, waarbij men leent in landen met lage rente en investeert in landen met hoge rente. En dan te bedenken, dat de kudde van beleggers, een jaar geleden, enorm positief ('long') was op die Opkomende Markten en enorm negatief ('short') op de Dollar! Dat heeft men geweten. Het is nu waarschijnlijk, dat voorlopig elk herstel in Opkomende Markten een verkoopgelegenheid is en elke zwakte in de Dollar juist een koopgelegenheid. Hoe zouden de aandelenmarkten van de Ontwikkelde Landen eruit zien, als de rente nog eens 1% hoger staat? Het is al opvallend, hoe weinig aandelen in het afgelopen jaar behoorlijk hebben gepresteerd, wat niet ongewoon is, na 10 jaar van een opgaande markt.

Tegelijkertijd is het Amerikaanse consumentenvertrouwen extreem hoog en de Amerikaanse werkloosheid extreem laag (een 49-jarig laagtepunt), terwijl de totale schuld, als percentage van de economie, historisch gezien, de spuigaten is uitgelopen. Moet het beste dan nog echt komen? Dat kan men nooit uitsluiten. Helaas kent euforie bij speculanten soms geen grenzen. Kijk maar naar het Bitcoin-publiek, dat een jaar geleden zijn verstand verloor, omdat men een manier dacht te hebben uitgevonden om zijn eigen geld te drukken! Kijk maar de niet-te-stoppen computers, die nu 70% van de aandelenhandel beheersen en die dus de aandelenmarkten, met hun passieve strategieen, zouden kunnen opblazen.


De rente is nog superlaag, vooral in ontwikkelde landen buiten Amerika. Hogere rente is uiteindelijk positief voor de brave spaarders, de pensioenfondsen, de verzekeraars en de banken, die het fundament vormen van een stabiel financieel systeem. Maar het is zuur voor degenen, die op de pof leven of geleefd hebben.

Het doel is om die rentestand geleidelijk op te voeren naar een niveau, dat de inflatie beteugelt en tegelijkertijd de werkgelegenheid niet in gevaar brengt, de z.g. 'Neutrale Rente' ('R*'). Maar die Neutrale Rente blijft een slag in de lucht, want er is geen vrije markt, die de rente bepaalt. Toch heeft de Federal Reserve (FED) aangegeven, dat die rente in de buurt moet liggen van 3.0 tot 3.4%, liefst 2 jaar lang. Maar dan blijft de rente, in het komende jaar, nog elk kwartaal stijgen. Bovendien hinken de inflatiecijfers achter de werkelijkheid aan ('lagging indicators'), waardoor de Neutrale Rente waarschijnlijk wordt onderschat (!).

Van de 19 meest belangrijke Centrale Banken, zijn er 14, die nu bezig zijn om de rente te verhogen en slechts 5, die het nog even voor gezien houden. De ECB, bijvoorbeeld, verhoogde de rente in 2008 en in 2011, wat in beide gevallen een domme beleidsfout beek te zijn en meteen moest worden herzien. Voorlopig zal de ECB haar monetaire superstimulering moeten volhouden, nu Italie in de problemen zit, de olieprijs stijgt en de Europese economie, vergeleken met 2017, flink afkoelt. Die economische afkoeling (een dalende PMI - Purchasing Managers' Index) lijkt trouwens niet tijdelijk. Verder is er nu sprake van een ware vlucht uit Europese obligaties met hun waanzinnige negatieve rendementen, omdat de volgende Eurocrisis haar schaduw weer vooruitwerpt. De ECB is immers bijna de enige koper daarvan. Dit zou de Euro behoorlijk kunnen verzwakken, ondanks het handelsoverschot van de Eurozone.


De EURO/USD bevindt zich al 10 jaar in een neergaand trendkanaal en pariteit of lager (0.90?) is in zicht. Zie het Hoofd-en-Schouder patroon, dat kan duiden op een verdere daling. De Dollar is weliswaar 31% gestegen tegenover de voornaamste valuta's, sinds 2011, maar staat nog steeds 37% lager dan haar hoogtepunt in 1985. In tegenstelling tot de algemene mening, lijkt Koning Dollar in de komende jaren nog veel verder te zullen stijgen, vanwege de toenemende onzekerheid van andere valuta's, inclusief de Euro ('een sprong in het duister'-valuta), en vanwege de steeds hogere kosten voor het afdekken van het Dollarrisico.

Bovendien heeft de FED de monetaire stimulering via de opkoop van obligaties ('QE' - kwantitatieve verruiming) al in October van 2014 gestaakt en is sinds Maart, 2018, druk doende om die obligaties weer te verkopen ('QT' - kwantitatieve verkrapping). De verkoop daarvan is nu in de orde van $ 50 miljard per maand, $ 600 miljard op jaarbasis, wat betekent, dat de internationale liquiditeit met dat bedrag inkrimpt. Maar er is nog een lange weg te gaan, want er staat $ 4.300 miljard op de balans, 400% hoger dan 10 jaar geleden.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

De wereldwijde kwantitatieve verruiming ('QE') van $ 170 miljard per maand in 2017 zal aan het einde van 2018 zijn verminderd tot 0 (Nul!). Tegelijkertijd zal de FED vanaf October, 2018, het Amerikaanse begrotingstekort niet langer financieren. Toch lijken de recente Amerikaanse belastingverlagingen, tot dusver, hogere belastinginkomsten tot gevolg te hebben gehad, in tegenstelling tot de verwachting van vele sceptici. Betalen die belastingverlagingen zichzelf? Dat is goed nieuws voor degenen, die altijd waarschuwden tegen een, internationaal gezien, te hoog en concurrentie-verstorend belastingtarief, welke in de laatste jaren juist tot minder belastinginkomsten had geleid. Bovendien vond er een fenomenale repatrieering plaats van Amerikaanse winsten, die in het buitenland waren gestald om belastingredenen. Dit stuwde o.a. de binnenlandse investeringen omhoog (+19%), na jaren van stagnatie.https://www.dlacalle.com/en/the-tax-cut-and-jobs-act-is-working-better-than-expected/

Overigens is het Amerikaanse begrotingstekort, als percentage van de economie (BNP), van ongeveer 4,2% in 2018, ruim 50% lager dan in 2010, toen de overheid het bankwezen te hulp moest schieten, en niet veel verschillend van het gemiddelde in de laatste 100 jaar, exclusief de periode direct na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Een verdere stijging van het huidige begrotingstekort zou wel eens mee kunnen vallen, ondanks de komende investeringen in infrastructuur ('de muur') en defensie, omdat Amerika steeds meer de structurele magneet is geworden voor het internationale Grote Geld.


Opvallend is ook, dat Amerikaanse binnenlandse beleggers zelf, een steeds grotere rol spelen bij de financiering van het Amerikaanse begrotingstekort, net zoals vroeger ook het geval was. In de laatste jaren, is het bezit van Amerikaanse Treasuries, in binnenlandse handen, gestegen van 40% naar 50%, maar dat was ruim 30 jaar geleden nog tegen de 80%. Financieele instellingen moeten tegenwoordig immers voldoen aan veel strengere kapitaalregels.


Amerikaanse binnenlandse beleggers financieren nu grotendeels het begrotingstekort zelf, net zoals ruim 30 jaar geleden.


Het percentage van Amerikaanse Treasuries, in bezit van buitenlanders, vermindert geleidelijk, maar is nog steeds 100% hoger dan 25 jaar geleden. Vele landen staan onder druk om kapitaalvlucht tegen te gaan en zijn gedwongen om hun devaluerende valuta's te verdedigen door een deel van hun valutareserves, waaronder Treasuries, te verkopen. Zo heeft China, ondanks kapitaalcontroles, toch 25% van haar valutareserves verloren door kapitaalvlucht. Vandaar de spectaculaire Chinese aankopen van onroerend goed, kunst, zeldzame wijnen en bedrijven in het buitenland. China is nu bezig om daar een stokje voor te steken en vele vermogende Chinezen 'verdwijnen' voor onbepaalde tijd, net zoals het geval was in Saoedie Arabie. Een staat, die geld nodig heeft, krijgt altijd haar geld; laat daar nooit enige twijfel over bestaan!

De Chinese valutareserves:


De Chinese valutareserves zijn 25% lager dan 4 jaar geleden. De economische groei is waarschijnlijk al veel lager dan de officieele cijfers (staatsgeheim!), maar dat zet haar enorme schuldenlast wel onder druk. Afbouw van die schuldenlast is wel een doelstelling, maar momenteel een brug te ver, die tot instabiliteit zou leiden. China heeft al genoeg last van de handelsoorlog met Amerika, die steeds meer lijkt om een strijd om de toekomstige hegemonie in de wereld.

De devaluatie van de Chinese YUAN in 2015 had een forse aderlating in de valutareserves tot gevolg. De recente devaluatie van zo'n 6%, nu de economische groei tegenvalt, kan de valutareserves verder op de tocht zetten, ondanks kapitaalcontroles en 'minder corruptie'. Een bepaalde positie in valutareserves wordt beschouwd als het absolute minimum, dat, hoe dan ook, zal moeten worden verdedigd: in het geval van China, waarschijnlijk tenminste $ 1000 miljard.


Terwijl de Amerikaanse economie veel sterker lijkt dan verwacht, is het mogelijk, dat de monetaire 'verkrapping' ook veel ingrijpender wordt. Daardoor stijgen de rendementen van 10-jarige en 30-jarige Treasuries even verder, met een dienovereenkomstige waardedaling. Deze ontwikkeling is echter niet gedreven door inflatie, maar door de financieringsbehoefte van de Treasury op korte termijn. Het aantal record 'short'-posities in Treasuries is alleen maar groter geworden, wat op een gegeven moment zou kunnen leiden tot een 'short squeeze', waarbij de 'shorts', die gokken op een stijging van rendementen, worden gedwongen om hun posities af te dekken. Lange Treasuries zijn nu goedkoop en bieden steeds meer een gunstig aankoopmoment. Aandelen en onroerend goed zijn opgeblazen en vaak juist peperduur.

De i-Shares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) (Niet meer verkrijgbaar in de EU):


De TLT heeft in de laatste 2 jaar wat tegenwind door de economische Trump-hausse. Misschien probeert men deze hausse aan de gang te houden tot de verkiezingen van 2020, maar de economische afkoeling, die daarop volgt, is onvermijdelijk. De wereld staat onder structurele deflatoire druk en ook Amerika zal daaraan niet kunnen ontkomen. De echte glorietijd van Lange Treasuries ligt nog voor ons.


De potentieele winst bij een daling van Treasury-rendementen.


Hoe langer de looptijd, des te groter de potentieele winst (en omgekeerd!).

De langere termijn vooruitzichten voor Langere Treasuries blijven onveranderd positief. Elke stijging van economische groei en inflatie is tijdelijk, vanwege de excessieve schuldenberg, de wereldwijde overcapaciteit en de vergrijzing. Alle voorwaarden voor structurele groei en inflatie, zoals tijdens de naoorlogse economische hausse tussen 1948 en 1981, zijn niet aanwezig en keren voorlopig ook niet terug. De laagste punten in langere Treasury-rendementen, met een dienovereenkomstige waardestijging, liggen nog voor ons. zodra de wereld wordt geconfronteerd met een gedwongen, pijnlijke schuldsanering. Vergeet een zachte landing! Of er zou een wonder moeten gebeuren.In tegenstelling tot de interpretatie van sommige helderzienden, is het neergaande trendkanaal van rendementen in Langere Treasuries nog volledig intact, tenzij er een wonder gebeurt, dat de excessieve schuldenlast zou verminderen, waardoor structurele economische groei en inflatie weer vrij baan zouden krijgen.

In een voorgaande periode van excessieve schuld, gebeurde er inderdaad een wonder: de Goudkoorts van Californie van 1848 tot 1855, die een menigte van 300,000 gelukzoekers aantrok uit de gehele wereld, tientallen miljarden Dollars opleverde en de toenmalige Amerikaanse schuldencrisis, naar aanleiding van de gigantische spoorweghausse vanaf 1827, verijdelde.

Maar tegenwoordig dromen sommigen van een potentieele Monetaire Reset, waarbij schuld zou worden kwijtgescholden. Schuld van de een is echter het bezit van de ander, waardoor kwijtschelding tot een financieele ramp zou leiden bij alle financieele instellingen, die schuldpapier in bezit hebben. Zelfs het eeuwige noodlijdende Griekenland wacht nog steeds op enige kwijtschelding van haar schuld, maar het wankele Europese bankwezen heeft nooit het lef gehad om dat proces in gang te zetten. In plaats daarvan, is het 'verlengen en mooi weer spelen' ('extend and pretend'), wat de klok blijft slaan.

Anderen, vooral socialistische idealisten, dromen van echt 'helikoptergeld' ('money for the people'), wat geldschepping zou zijn 'uit de dunne lucht'. Kwantitatieve verruiming ('QE'), is immers een verruiling van activa ('asset swap'), die de geldhoeveelheid niet verhoogt. Maar 'helikoptergeld' zou de geldhoeveelheid echt uitbreiden en daarvoor is een wetswijziging vereist. In het conservatieve Amerika kan men zo'n wetswijziging gerust vergeten. Maar sommige landen met een bepaalde losbandige cultuur, zouden daarmee wellicht willen experimenteren. Zoiets is uiterst gevaarlijk, want, als men eenmaal daaraan begint, raakt het einde spoedig zoek. Geld wordt dan een 'hete aardappel', waarvan de omloopsnelheid hand over hand toeneemt. De levensstandaard van de bevolking stort dan in en er ontstaat een extreme schaarste aan eerste levensbehoeften, precies het tegenovergestelde van wat de socialistische profeten hadden voorgespiegeld. Zimbabwe, bijvoorbeeld, had, op een gegeven moment, een bankbiljet van 100.000 miljard, dat maar 2 Dollarcent waard was! Vele landen, die zich waagden aan dat experiment, hebben geen andere keus dan om uiteindelijk hun eigen valuta te vervangen door een andere vreemde valuta. Meer dan 10 landen hebben, al of niet gedwongen, de Dollar als valuta overgenomen ('Dollarization') en 15 landen gedeeltelijk. Het nadeel is, dat zij dan volledig afhankelijk zijn van het monetaire beleid van Amerika.

Er zijn ook velen, die uitkijken naar een andere wereldvaluta dan de Amerikaanse Dollar, vooral om begrijpelijke, politieke redenen. Maar het kredietsysteem in de wereld is nog steeds gebaseerd op de Dollar. De meeste schuld is in Dollars, omdat obligaties in andere valuta's veel minder verhandelbaar zijn. Verder zijn 88% van alle handelstransacties en 62.25% van alle valutareserves in Dollars. De grote Amerikaanse financieele markten zijn ideaal voor het internationale Grote Geld. De totale waarde van Amerikaanse Treasuries is 10 maal zo groot als die van de Duitse staatsobligaties ('Bunds'). Daarom is zo'n 50% van alle Treasuries in handen van het buitenland. De totale beurswaarde van de Amerikaanse aandelenmarkten is tweemaal zo groot als die van Europa. En er zijn geen kapitaalcontroles, zoals in China en talloze andere landen.

Bij de volgende financieele crisis, zal de rol van de Dollar alleen maar in belang toenemen. Amerika is met 3% van de wereldbevolking, 20% van de totale wereldvraag en is verreweg de koploper in Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking: $ 59,000 (Wereldbank - 2017) tegenover $ 39,000 in het Verenigd Koninkrijk, $ 38,000 in Japan, $ 36,000 in de Eurozone, $ 8,800 in China (bevolking: 1.4 miljard mensen) en $ 1,900 in India (bevolking: 1,3 miljard mensen). China zou, naar schatting, gedurende 30 jaar, met 10% per jaar moeten groeien om Amerika te evenaren. De hegemonie van Amerika en de Dollar zal nog heel lang onomstreden blijven, ondanks alle indianenverhalen.

Verder worden de Speciale Trekkingsrechten (SDR's) van het IMF, al decennialang, steeds weer van stal gehaald. Maar de toekomst van het IMF, waar Amerika de meeste stemmen heeft, is allerminst zeker. Een wereldvaluta vereist nu eenmaal de ruggesteun van een sterk militair, democratisch land, met onafhankelijke rechtspraak, en vrij kapitaalverkeer. Een controversieel bureaucratisch apparaat, zoals het IMF, zal nooit enige kans maken op een wereldvaluta, want de markt zal die niet accepteren.De Amerikaanse Dollar is, als reserve-valuta, sinds 2001 enigszins gedaald van 71.5% naar 62.25%. De Euro staat op 20.26%, terug van 28%, voordat de Eurocrisis in 2012 uitbrak, en de Chinese Renminbi (RMB) staat op een bijna verwaarloosbaar 1.84%, mede vanwege kapitaalcontroles.https://wolfstreet.com/2018/09/30/us-dollar-global-reserve-currency-hegemony-chinese-rmb-yuan-euro/

Dus als een wonder uitblijft, dan kan men niets anders doen, dan afwachten tot de schuldenbom ontploft. En als het een en ander eenmaal 'knakt', dan zal de wereld geen keus hebben om weer, gedurende een hele lange tijd, de tering naar de nering te zetten en, net zoals vroeger, de schulden geleidelijk af te bouwen. 

Ondertussen kan men zich wel degelijk voorbereiden op de komende moeilijke tijden: sparen, sparen, sparen en proberen om krediet, wat andermans geld is, te versmaden of zo spoedig mogelijk te verminderen. Dat kan nu nog, wanneer het voor de wind gaat. Want dat is de enige koers, waarin, bij het zeilen, gijpen mogelijk is. Gijpen is het grootzeil van de ene kant van de boot naar de andere kant laten gaan. Het grootste gevaar bij zeilen is immers een ongecontroleerde klapgijp, die de mast kan doen breken door een plotselinge windvlaag. Want dan valt het doek en is het 'finito'.

Aanbevolen literatuur: A TEMPLATE FOR UNDERSTANDING BIG DEBT CRISES (Ray Dalio, Bridgewater Associates, met een beheerd vermogen van $ 160 miljard ). Te bestellen als gratis PDF via: https://www.principles.com/

MEDEDELING: het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.

DIEDERIK SCHMULL 7 October, 2018 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

50 opmerkingen:

 1. Een prachtige column heer Schmull,

  Toch een paar kritische vragen:
  1. Lange Treasuries zijn nu goedkoop en bieden steeds meer een gunstig aankoopmoment..... dit vertelde u een reeks van jaren geleden al, so whats new?
  2.De rentekosten van die staatsschuld stijgen in 2018 alleen al met 50% ten opzichte van 2017..... hoe kunnen de VS die rentekosten omlaag krijgen bij een recessie, want zijn de staatsinkomsten een stuk minder.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   1. Inderdaad, maar het gaat om de langere termijn. Om het
   grote plaatje in ogenschouw te nemen, kijk eens naar de
   Chart van BofA Nerrill Lynch: HOW TIGHTENING CYCLES END:

   (onderaan het artikel):


   https://www.nzz.ch/finanzen/wenn-die-musik-ausklingt-ld.1426465

   Zodra de cyclus van monetaire verkrapping eindigt (na nog
   eens 1 of 2% renteverhoging?) -- en zoiets eindigt
   meestal als er iets echt misgaat -- dan storten de
   rentes weer prompt inelkaar, dalen de Treasury-rendementen,
   vooral die van de 30-jarige. Maar op korte termijn
   hebben we te maken met tijdelijke doorbraken van
   trends, die de beweging versterkt, terwijl de 'shorts'
   nog meer exploderen. Opeens draait het. (Ook de
   'shorts' bij Goud rijzen de pan uit, dus dat kan
   op een gegeven moment ook een heftige tegenbeweging
   ontketenen).

   2. De rentekosten zullen voorlopig voor iedereen
   blijven stijgen, inclusief de Amerikaanse overheid.
   Maar bij de volgende recessie, dalen die weer. Het
   lijkt erop, dat het begrotingstekort dan extra
   zou kunnen stijgen, vooral als infrastruktuur en
   defensie worden aangezwengeld. Dat wordt een spannende
   periode, maar men moet daarover heen kijken. Met
   populisten als Trump moet men nu eenmaal erop
   rekenen, dat de verkiezingsbeloften voorgaan en dat
   een sobere staatshuishouding even op de achterbank
   moet blijven zitten.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord. Als langere termijn maar niet levenslang wordt :-)

   Harold

   Verwijderen
 2. een erg mooi en interessant column en ook niet al te lang!

  immers, niet enkel voor leken, zelfs voor experts is de 'kern van de zaak' toch wel belangrijk! hopelijk blijft dit blog ook interessant voor de langetermijnbelegger die de kortetermijntrends en de techniciteit ( charts ) links wilt laten liggen! laten we niet vergeten dat de chartvolgers zeker een ( kapitaalkrachtige? ) minderheid is en blijft.

  ook leuk is het feit dat vele strekkingen op de korrel worden genomen en gefileerd en niet enkel de socialistische en distributieve strekkingen! soms werden in het verleden de distributieve strekkingen nogal eenzijdig aangevallen en zweeg men nogal over de vele mislukkingen en gruwelen van de kapitalistische systemen of beter autocratisch-kapitalistische systemen ( veredelde militaire dictaturen? ).

  er wordt een aantal keren over een mogelijk 'wonder' gesproken, zijn er dan indicaties van paranormale fenomenen in de markten die thans zouden spelen?

  nogmaals gefeliciteerd voor het mooie werk!

  België

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wonderen zijn de wereld niet uit en het is nog zeker
   mogelijk, dat de Centrale Banken, in opdracht van de
   politici, de aandelenhausse aan de gang te houden, door
   nieuwe monetaire stimuleringsprogramma's, waarbij
   de halve economie als het ware wordt 'genationaliseerd'.
   Als dan het aantal aandelen nog verder vermindert,
   terwijl er een muur van liquiditeit een thuis zoekt,
   dan beleven we een herhaling van 1927 tot 1929. Want
   dan kan het 'slimme geld' op die nieuwe top verkopen,
   voordat de dag des oordeels aanbreekt.

   DS

   Verwijderen
 3. Er is een wereld schuld-bubbel. Tegenover elke schuld staat een obligatie. De meeste obligaties zitten bij de superrijken ( daarin is ook geheel toevallig een wereld-bubbel) en die zitten niet op afwaardering te wachten, en zullen liever bv. onroerend goed willen. Dat geldt blijkbaar ook voor de Italiaanse Staat, die weliswaar 2400 Mrd. schuld heeft maar ook 1200 Mrd. aan bezittingen. De NL staat heeft alles al verpatst (behalve "ons" pensioen). Italie kan niet uit de euro, omdat het dan een zware concurrent wordt van Duitsland.
  Geachte heer Schmull, wie speelt "the long game" slimmer, wie zit in de problemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De meeste obligaties zitten in uw pensioenfonds, niet
   bij die enkele superrijken. De wereldwijde obligatie-
   markt is zo'n $ 100.000 miljard waard (95% in USD),
   terwijl de wereldwijde aandelenmarkt zo'n
   $ 66.000 miljard waard is (50% in Amerika).

   De superrijken hebben allang vele huizen en jachten en
   vaak geen vaste verblijfplaats, want men wil elkaar
   ontmoeten op enkele favoriete plekken op bepaalde
   tijden van het jaar en, als het even kan, elkaar
   het balletje toespelen. Zolang alles goed gaat.

   Italie is weliswaar in de Eurozone, maar de ECB zal
   op een gegeven moment toch die gigantische schuld
   op haar balans moeten nemen, anders valt de Euro.
   Er zijn nog enkele lidstaten, die dat ook willen en
   Nederland en Duitsland zullen dat moeten slikken,
   anders is het 'finito'. U bent, indirect, aandeelhouder
   van de ECB en u wordt straks niet eens gevraagd om
   'solidair' te worden met uw mede-Europeaan, want
   het gebeurt gewoon buiten u om. De EU en de Eurozone
   zijn immers 'vredesprojecten' en al het andere is
   bijzaak.

   DS

   Verwijderen
 4. Prachtig verhaal, ik neem aan dat we daar 12 oktober verder over praten !! Wat denkt u van deze mening, kent u de man?https://www.zerohedge.com/news/2018-10-08/crash-coming-fred-hickey-sees-gold-gains-money-printing-never-works
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik volg HICKEY al jaren. Hij is echter een expert in
   Technologie en een Contrarian. Daarom is zijn positieve
   visie op Goud wat voorbarig geweest, maar men toegeven,
   dat de Bearmarkt in Goud en Goudmijnaandelen al sinds
   2011 aan de gang is. Het kan geen kwaad om te kopen,
   maar alleen voor de langere termijn. De steeds hogere
   reeele rente is funest voor Goud en Goudmijnaandelen.
   Men zal geduld moeten opbrengen, maar de hoge 'short'-
   posities garanderen een soort bodem.

   De Crash in Technologie is eigenlijk al aan de gang,
   maar het kan ook een langer proces zijn dan vroeger,
   want de sector is zo rijk en machtig.

   DS

   Verwijderen
 5. Zou de lont nu daadwerkelijk aangestoken zijn in de aandelenmarkten ?
  of gaat het om de zoveelste koopopportuniteit die zich aandient...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beurzen wereldwijd in de min, wat is er aan de hand?

  https://www.nu.nl/economie/5509013/beurzen-wereldwijd-in-min-er-hand.html?redirect=1

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De AEX is 10% gedaald vanaf het hoogste punt 574 in juli 2018 naar 517 vandaag. Vooral deze week gaat het hard.
   Maar als het aan Trump ligt komt er nog een groot feest op de beurs, een herhaling van 1927 tot 1929.
   Hij heeft de FED voor gek verklaard met hun rentestijgingen:
   https://www.nu.nl/economie/5507753/trump-de-fed-helemaal-gek-geworden.html
   Ongehoord dat een Amerikaanse president zich bemoeit met het beleid van de FED. Dit verwacht je van Erdogan maar niet van de baas in het Witte Huis.

   Verwijderen
 7. of Trump gelijk heeft in deze is een andere zaak; maar uiteraard mag en moet Trump zich bemoeien met het beleid van de FED, waarom is hij anders president? u bent gebrainwasht door propaganda-media die van weinig of niets kaas hebben gegeten en totaal illegitiem zijn, om niet te zeggen zwaar crimineel.u mag een 'schaap' of kuddedier zijn, maar niet op andermans kosten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Geachte Heer Schmull; hartelijk dank voor weer een nieuwe, ijzersterke, column.
  Mag ik, na de perikelen van de afgelopen dagen op de wereldwijde beurzen, voorzichtig stellen dat Donald Trump er nu toch eventjes een beetje naastzit, met zijn stelling dat de onrust wordt veroorzaakt door de 0,25 procentpunt renteverhoging van de FED, vorige maand ("I don't like what the FED is doing, I don't think we have to go as fast"). Ligt de werkelijke oorzaak van de onrust op de beurzen niet bij China, die momenteel enorme hoeveelheden schuldpapier dumpt ? Als China zo doorgaat met de uitverkoop van Amerikaans schuldpapier, dan schieten de financieringskosten naar mijn mening voor de VS omhoog en dat maakt de Amerikaanse staatsschuld dan weer op termijn onhoudbaar.
  Graag uw mening.
  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Vergeet alle retoriek. Dat is voor algemene consumptie,
   vooral om de verkiezingen in November te beinvloeden en
   om in 2020 herkozen te worden.

   De FED kan echter wel 'pauzeren' (de renteverhoging in
   December uitstellen) en daardoor de markten, waaronder
   ook de EM, wat ademruimte te geven.

   CHINA is al jaren bezig om haar positie in Treasuries
   te verminderen, uit pure noodzaak. Kapitaalvlucht en
   corruptie, plus een tekort aan Dollars voor haar
   Dollarschulden. Dat was ook de reden voor de forse
   devaluatie van de RMB in 2014. Nu weer: een devaluatie
   van 15 tot 20% is bij deze handelsoorlog onvermijdelijk.
   De kwestie is: wanneer. Dat is deflatie exporteren en
   zal de wereldmarkten hard treffen. Net op het moment,
   dat China haar valutamarkt niet manipuleert! Maar niet heus.

   Het 'dumpen' en masse van $ 1000 miljard aan Treasuries
   is echter zeer onwaarschijnlijk, want dan snijden ze
   zichzelf in de vingers. Maar de FED zal geen enkele
   moeite hebben om dat van China even over te nemen en
   toe te voegen aan de $ 4000 miljard in hun bezit. Toch
   zal de binenlandse vraag voldoende blijken om dat op te
   vangen.

   De realiteit is, dat NIEMAND de staatsschuld financiert
   door Treasuries te kopen. De Treasury krijgt niet meer
   geld daardoor. Lang verhaal, maar een eeuwig misverstand.
   Een land met zijn eigen valuta, in een systeem van
   vrije wisselkoersen, heeft helemaal geen staatsleningen
   nodig voor de financiering van haar staatsschuld. Die
   zijn er voor de vorm.

   P.S.: De recente RMB-devaluatie is inmiddels al 8%!

   DS

   Verwijderen
  2. @WILLEM:

   Dit is de mening van JOE MONACO van MONACO CAPITAL:

   With all the current “chaos” in the media, I have to complete my thought and tell you what I am convinced is going on.
   The People’s Republic of China has three major objectives right now: 1) Hurt the USA, 2) Prop-up their currency, and
   3) Obtain cash to stimulate their economy. Therefore, given the fact that U.S. treasuries are getting clocked, but
   utilities are rallying, I am convinced the jump in interest rates is due to the Chinese selling vast amounts of their
   treasury holdings. By selling them they, 1) push U.S. interest rates higher which, hurts the U.S. consumer and possibly
   President Trump’s approval rating right before an election, 2) They get billions of U.S. dollars, allowing them make
   open market purchases of the renminbi, which supports its value in international markets, and 3) with all those
   renminbi they can now freely spend inside the country of China to stimulate their economy. With one transaction
   they accomplish three major objectives. This is the only thing that makes sense to me. And if I am right, once that
   selling subsides we are in for one major rally in the U.S. financial markets.

   Interessant!

   https://raymondjames.bluematrix.com/docs/pdf/6d19195b-6a00-43bc-b097-7b3b3787ddd9.pdf

   DS

   Verwijderen
 9. sorry, maar wat u nu zegt, klopt helaas niet. de Amerikaanse tekorten worden wel degelijk gefinancierd met treasuries, evenals de herfinanciering van de bestaande schuld.

  akkoord, de FED kan geld drukken voor de schatkist, maar om te stellen dat dit zomaar lukt of gegarandeerd is, is véél te kort door de bocht.de Fed heeft véél angst voor een implosie van de dollar, daarom verhoogt ze de rente.

  ik wil hier geen alternatieve thesen ontwikkelen, want dit zou u en de lezer te ver voeren, maar de dollar is lang niet zo zeker als velen beweren!

  kijk, beleggen is ook vaak supporteren voor zijn eigen keuzes en dit mag, is legitiem en wellicht zelfs noodzakelijk als men het echt meent met zijn beleggingen, maar soms ontwaar ik iets teveel favoritisme voor de Amerikaanse zaak en de dollar.

  Volgens Jim Rogers is ook de dollar géén safe haven, maar hij verwacht wel dat het een tijdelijk toevluchtsoord wordt!

  Verder is dit wel een zéér sterke column.

  China heeft vele zwaktes, maar ook een aantal sterktes.

  Trouwens, de wereld heeft deflatie nodig! Lage prijzen zijn een zegen voor een maatschappij en zolang er reële rente is en de kapitaalgoederenvooraad aangroeit, is er op dat vlak géén probleem, dat kan ook met negatieve rente!

  Hopelijk zijn mensen met andere politieke meningen ook welkom als lid.

  een sympathisant die het niet kan laten ( te? ) kritisch op te treden

  BeantwoordenVerwijderen
 10. er is hier teveel gesupporter voor de dollar en de USA!

  men moet er eerlijk voor uitkomen dat men supportert omdat men er zelf grotendeels in belegd is.

  china en rusland zijn wellicht nog erger dan de USA, maar de USA is ook een schurkenstaat als men louter op de feiten afgaat, en niet op de fabulaties en hallucinaties van de MSM.

  er wordt hier over alles kritisch geschreven, behalve over de dollar en de USA! deze blog is zéér mooi, maar de propaganda voor de usa en de dollar zijn storend en een bron van ergernis.

  men zou beter kritisch zijn naar alle landen i.p.v. de USA zo te sparen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kritiek op dit Blog is juist welkom! Kritiek toont aan,
   dat men over de materie nadenkt.

   De lidstaten van de Eurozone hebben hun eigen valuta
   opgegeven, waardoor hun staatsleningen wel degelijk
   hun tekorten moeten financieren. Die lidstaten zitten
   gevangen in een systeem, vergelijkbaar met de oude
   Goudstandaard en we weten allemaal hoe dat afliep.
   Als de tekorten, om welke reden dan ook te hoog oplopen,
   dan is het einde oefening.

   De wereld is 'Dollarized', zoals bovenstaand artikel
   probeert uit te leggen. Dat is een feit. Probeer maar
   eens te betalen in Timboektoe: de Euro is niet welkom,
   want dan moeten die weer worden omgewisseld in USD.
   Goederen en grondstoffen zijn in USD geprijsd.

   Ondergetekende is al decennia van mening, dat excessieve
   schuld en vergrijzing uiteindelijk leiden tot
   deflatie. Japan is de rest van de wereld 15 jaar
   vooruit. Daar is al enkele decennia (milde) deflatie.
   Vele dorpen buiten Tokio zijn bijna onbewoond. Oost-
   Nederland gaat die kant ook op, tenzij de waterspiegel
   stijgt en iedereen de Randstad moet verlaten.

   Dit Blog constateert gewoon, dat de macht van Amerika
   ernstig wordt onderschat, niet in het minst door
   Amerika zelf. China, met een economie, die zwaar is
   gefinancierd, en een angstig politiek systeem
   (XI is 'benoemd' voor het leven) en Rusland, met
   een economie, die kleiner is dan Texas en waarvan
   de bevolking voor 25% alcoholist is, zijn papieren
   tijgers.

   Ondergetekende heeft in Amerika gestudeerd en gewerkt.
   Vandaar mijn optimisme, omdat ik in staat ben om
   te vergelijken. 90% van de vernieuwingen in de
   wereld zijn van Amerika afkomstig, omdat dat land
   de juiste mentaliteit heeft van vooruitkijken en
   keihard werken: geen vakantie en geen siesta.

   Jim Rogers is vroeger geniaal geweest, maar na zijn
   verhuizing naar Singapore (waar hij huurt), is zijn
   visie helaas gekleurd. Hij slaapwandelt in een
   situatie, waarbij China hetzelfde lot overkomt als
   het toenmalige overmoedige Japan in 1989: instorting,
   ook van dat ondemocratische systeem.

   DS

   Verwijderen
  2. hartelijk dank voor het erg interessante en verduidelijkende antwoord!

   niet iedereen heeft gereisd en dan ook nog niet-toeristische regio's bezocht.of gecommuniceerd met personen van andere werelddelen en delen van de wereld. de kunst is dan ook nog te spreken met opmerkzame mensen, maar het is vaak gevaarlijk om al te openlijk over politiek te spreken in vele delen van de wereld.

   men moet tussen de regels kunnen lezen en opmerken waarover men niet durft te spreken, maar ik denk dat dit in Nederland en België ook zo is, maar hier is het nog 'subtieler' en daardoor nog 'valser'.

   beschrijvingen van persoonlijke ervaringen, eventueel geabstraheerd omwille van noodzakelijke privacy-overwegingen zijn zéér nuttig voor ons als lezer-sympathisant omdat ze ons helpen dingen te realiseren.

   immers, het is moeilijk door jarenlange en decennialange propaganda en gewenning héén te kijken, immers de hersenstructuren zijn veranderd en passen zich niet aan in een wip.

   het Amerikaanse systeem heeft inderdaad een aantal sterktes die moeilijk doordringen tot in Europa, het best bekijkt men hiervoor you-tube-filmpjes van gewone en ongewone Amerikanen.

   maar er zijn ook een aantal héél grote zwaktes...

   Verwijderen
 11. de handelstarieven van 25 procent tegen China vanaf 2019 zijn te laag!

  het zou forser moeten zijn, dan zal het ook allemaal sneller opgelost zijn.

  met 25 procent vanaf 2019 zullen de Chinezen in hun spreekwoordelijke bunkers kruipen, i.p.v. zich over te geven en te schikken!

  tenzij het de bedoeling is om het een beetje te rekken om ook militaire en binnen-lands politieke issues in de onderhandeling te betrekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nog niet eerder vertoond: De EU gaat de begroting van Italië afkeuren.

  https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-prepares-to-reject-italys-budget/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://twitter.com/DonArturito/status/1052966105449459712 :-)

   Verwijderen
 13. geachte Heer Schmull,

  dank voor deze blog/website. een zéér lovenswaardig en hopelijk ook voor uzelf voldoeninggevend initiatief!

  staan we niet aan de vooravond van algeheel communisme in de wereld?

  immers, de kapitalisten hebben er de laatste 70 jaar weinig of niets van gebakken, tenzij voor zichzelf.er is nu zoveel bekend over corruptie, dat iedereen begint te denken dat ieder vermogen, hoe klein ook, het resultaat van fraude, corruptie, misbruik en uitbuiting is.

  China staat aan de deur met een 'nieuw' systeem en de USA lijkt hier niet op voorbereid en lijkt ook niet echt bereid om de confrontatie aan te gaan. Of durft dit in ieder geval niet aan.

  Ik vrees dat wederom hetzelfde gebeurt als in het verleden, een crimineel kapitalistisch syteem wordt vervangen door een crimineel communistisch systeem.

  Men had beter gezorgd voor een deftig inkomen en behuizing voor éénieder.

  Graag uw bedenkingen.

  dank bij voorbaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   CHINA is een opgeblazen schuldballon, vergelijkbaar met
   Japan in 1989. Sindsdien is het, nog steeds rijke, Japan
   in een (milde) deflatie, die moet worden bestreden door
   een monetair superstimuleringsbeleid, die lijkt op
   een totale nationalisatie van alle activa.

   CHINA loopt naast zijn schoenen, net zoals Japan destijds,
   maar het is een kwestie van tijd, dat de schijnstabiliteit
   plaatsmaakt voor een instorting. De beursindex van Shanghai
   is reeds bezig met de instorting en is sinds 2007 met 59%
   gedaald. Huizenprijzen in de grote steden zijn, alleen
   dit jaar al, met 20% gekelderd en er vinden overal rellen
   plaats van kopers, die terugstorting eisen van hun
   koopsom. China staat aan de vooravond van de tweede
   grote devaluatie van de RMB van 15 tot 20% (inmiddels
   al 8%), wat deflatie zal veroorzaken in de gehele
   wereld.

   Zal China de hegemonie in de wereld van Amerika
   overnemen? Voorlopig is dat 'wishful thinking',
   maar een conflict ligt voor de hand. Er is immers
   een militaire overeenkomst tussen Amerika en
   Taiwan, net zoals de 'geheime' overeenkomst tussen
   Groot-Brittannie en Belgie, die GB opeens de
   Eerste Wereldoorlog induwde, toen Belgie werd
   aangevallen door Duitsland.

   De grootste corruptie vindt juist in communistische
   dictaturen plaats, niet in landen met een parlementaire
   democratie. De reden, dat steeds meer landen autocratisch
   worden is de toenemende verzwakking van hun maatschappij.
   Amerika, echter, wordt steeds sterker en zal, na de
   volgende recessie/depressie, haar hegemonie in de
   wereld bevestigen. Maar het is bijna zeker, dat dan
   isolationisme en nationalisme de boventoon voeren,
   waardoor iedereen in de rest van de wereld steeds meer
   voor zichzelf zal moeten zorgen, vooral in militair
   opzicht.

   De mens is niet perfect en is, door de eeuwen heen,
   gedreven door hebzucht, geld en macht. Geen enkel
   politiek systeem kan dat helaas veranderen. Om te
   overleven, sluit men compromissen, vaak tegen
   zijn eigen instinct in.

   DS

   Verwijderen
 14. bedankt voor uw antwoord.

  toch kan men er niet omheen dat vrijwel alles in de wereld momenteel aan alle kanten kraakt!

  dit lijkt een goede zaak.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   U bent maar gedurende een hele korte tijd op deze wereld.
   Gelooft u mij, het heeft altijd gekraakt, er is altijd
   ergens oorlog, hongersnood, natuurramp, etc. Het verschil
   met vroeger is 'informatie': tegenwoordig is iedereen
   meteen op de hoogte. Bovendien kent de Westelijke
   wereld al 70 jaar vrede, wat uniek is. In de tijd
   van uw grootvader, kraakte het pas echt!

   DS

   Verwijderen
 15. beste,

  is het waar dat men in Japan de onhoudbare schuldsituatie destijds simpelweg heeft opgelost door héél véél schuldenaars van hypotheken te laten huren in ruil voor afstand van hun eigendom/woonst?

  weet u daar het fijne of de grote lijnen van?

  vg,

  een sympathisant

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYMPATHISANT:

   Dat is nieuw voor mij. Dat zou afschrijving van schuld
   zijn, wat erg onwaarschijnlijk is. Maar de overheid kan
   wel schuld op de boeken nemen tot de afloopdatum en dan
   verdwijnt die ook.

   DS

   Verwijderen
 16. geachte,

  wat kan de VS trouwens nog doen tegen China, tenzij ze kiest voor een totale oorlog?

  louter met grondtroepen maken ze géén schijn van kans, want China is véél te groot en heeft een véél te grote potentiële militaire mankracht, omgekeerd ligt dit zelfs gunstiger voor de Chinezen;

  ze kunnen de handelswegen over zee van China blokkeren en eventueel sancties uitvaardigen tegen China daar hun marine nog sterker is dan de Chinese. dit zou in de praktijk neerkomen op een oorlogsverklaring.

  ze hebben mogelijk nog een streep voor met hun luchtmacht, maar dit is niet geheel zeker.

  en last but not least zijn we dan aanbeland bij een nucleaire, totaal destructieve oorlog tussen beide landen.

  vergeet niet dat China niet bezet is door de VS terwijl Japan feitelijk nog steeds bezet is door de VS.de situatie is dus niet geheel vergelijkbaar!

  vg,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Japan heeft delen van China meerdere malen bezet. Reeds
   vanaf 1895 (Mantsjoerije) en weer vanaf 1931. China heeft
   daarvan een enorm trauma overgehouden.

   Het gaat er niet om, wat Amerika kan doen, maar wat China
   zou willen doen. China wil stabiliteit en geleidelijke
   uitbreiding van macht, zie Macau en Hong Kong. Nu volgt
   de Zuid-Aziatische zee en Taiwan, maar het kan nog
   decennia duren, voordat dat China in de schoot valt
   zonder oorlog. Mijn gevoel zegt, dat Amerika gewoon
   afwacht tot China een schuldencrisis krijgt,
   vergelijkbaar met Japan in 1989. Bovendien is
   de Chinese bevolking aan het inkrimpen, vanwege
   het langdurige een-kind-beleid. Het aantal
   werkenden is al enkele jaren aan het dalen.

   De huidige jonge generatie is allang vergeten, dat
   als Amerika Japan en Duitsland niet had verslagen,
   dan sprak iedereen in Europa nu Duits en iedereen
   in Azie nu Japans. Dus Amerikaanse 'bezetting' is niet het
   juiste woord en is beledigend.

   Als de wereld ooit te maken krijgt met de hegemonie
   van China, dan is het uit met de pret: zo edelmoedig
   en goedgeefs als Amerika zal het communistische China
   nooit zijn. China ziet zichzelf als de bron van alle
   beschaving en kijkt neer op die domme Westerlingen.
   Geen Westerling, die iets begrijpt van China.

   DS

   Verwijderen
 17. er staan nog een aantal vragen open, hopelijk vindt u de tijd deze allemaal te beantwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Buy low, sell high! Een contraire mening over China:

  Chinese technologieaandelen worden al maanden met het huisvuil buiten gezet. Vele populaire namen staan vandaag 30% tot zelfs 50% lager.

  Redenen:

  -Oplopende spanning over de escalatie van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten
  -Een vertraging van de Chinese economie
  -De daling van de yuan

  Toch zijn dit vooral tijdelijke tegenslagen voor deze bedrijven, en al zeker niet van die orde om waarderingen te halveren.

  Chinese technologieaandelen zullen de komende jaren en decennia profiteren van enkele seculaire positieve trends waar men vandaag totaal geen rekening mee houdt.

  -De Chinese economie groeit nog steeds met 6% à 6,5% per jaar
  -Steeds meer Chinezen bevinden zich in de consumerende middenklasse (nu al 400 miljoen en groeiende)
  -Meer en meer Chinezen krijgen toegang tot het internet en shoppen online

  Wie vandaag Chinese technologieaandelen koopt, koopt als het ware de Google, Facebook, Amazon, Netflix, … van 10 jaar geleden.

  Slim Beleggen 19-10-2018

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Pas op voor CHINA. Dat is nu een Bearmarkt, omdat het
   land veel heeft te verliezen. Het is een 'non-market
   economy', die de regels van de WTO met voeten heeft
   getreden. Onlangs werd er weer een Chip gevonden in
   Chinese hardware, die door Westerse bedrijven wordt
   gebruikt. Een Chinese spion is net uitgeleverd uit
   Belgie aan Amerika. De les is: vermijdt Chinese
   bedrijven bij de produktieketen. En reken er maar niet
   op, dat China haar businessmodel opeens kan veranderen.

   DS

   Verwijderen
 19. WETENSCHAPPERS KOMEN MET EEN CONCLUSIE; “VAN KATTEN HOUDEN IS EEN TEKEN VAN HOGE INTELLIGENTIE.”


  https://leeshet.nl/wetenschappers-komen-met-een-conclusie-van-katten-houden-is-een-teken-van-hoge-intelligentie/2108213727/?fbclid=IwAR0gm_k5rIAV28jkJi9mnYR45WIpGt5b6O5fzCFbX0aUmD1gyg5y518KR18

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Het laatste wat ik ooit wilde, was een huisdier. Ik wilde
   niet gebonden zijn aan de verzorging daarvan. Bovendien
   was ik vaak op reis.

   Maar MiauMiau werd bij mij 'tijdelijk' achtergelaten. Zij
   wilde eerst ook niets van mij weten, want zij wachtte op
   haar oude baas, die echter naar het buitenland vertrokken
   was. Toen zij zich dat eenmaal realiseerde, gaf zij mij,
   midden in de nacht, het 'hoofdje', wat betekende, dat ik
   nu haar nieuwe baas was. Vanaf dat moment, 9 jaar
   geleden (zij is 12), was zij grandioos gezelschap. In dit
   stadium van mijn leven, is zij een 'wonder' in huis.
   Zij groeide op op een boot en is sindsdien uitsluitend
   thuis, dus zij is anders dan het gemiddelde huisdier.
   Daarom staat het huis vol met speelgoed!

   Mijn ervaring is echter, dat de meeste mensen waarschijnlijk
   niet het geduld kunnen opbrengen om een huisdier te
   begrijpen. Elk dier is verschillend en vergt een andere
   aanpak. MiauMiau heeft gelukkig een uniek karakter
   en is superverstandig. Dus zij heeft mijn leven enorm
   verrijkt.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik word altijd erg blij als ik uw filmpjes zie met MiauMiau.

   Aandoenlijk.....

   Rob

   Verwijderen
  3. Over het algemeen wordt toch gedacht dat een kat een vrij 'autonoom' dier is dat grosso modo weinig interactie aangaat met de mens.

   Verwijderen
  4. Dat is zeker niet het geval bij MiauMiau en bij deze kat:

   https://twitter.com/sarperduman/status/1044141705765814272

   Rob

   Verwijderen
  5. Kent U de filmpjes van de heer Schmull?

   https://www.youtube.com/user/RickSchmull/videos

   Verwijderen
  6. Volgens mij zou Dhr. Schmull toch iets moeten doen met zijn interesse en inzicht in dieren en de natuur! ( cfr. twitter )

   Misschien verhalen schrijven over dieren of dergelijke?

   Of contact opnemen met David Attenboroug( schrijfwijze? ).

   Verwijderen
 20. weet u soms wat het statuut van een vreemde-deviezenrekening is in België en Nederland of in het Westen in het algemeen?

  wordt dit gewoonlijk beschouwd als deel van de boedel van de bank of eerder als een 'tegoed in bewaring' zoals de stukken op een effectenrekening?

  nog een technische vraag, als men treasuries of andere hoogwaardige staatsobligaties op korte termijn ( pakweg tot 2, 3 jaar duratie ) bezit, dan kan er toch een probleem ontstaan op het moment dat men die tijdelijk moet laten uitbetalen op een bancaire rekening. de bedoeling is immers toch banktegoeden zovéél mogelijk te vermijden.

  dank bij voorbaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Elk deposito is een krediet aan de bank en valt dus onder
   de boedel van de bank. Maar zolang het bedrag maar lager
   is dan het gegarandeerde bedrag onder het deposito-
   garantiestelsel, is er niets aan de hand. Voor grotere
   bedragen zal men moeten spreiden over meerdere banken,
   maar wel erop letten, dat die banken niets met elkaar
   te maken hebben. Onderdelen van dezelfde bank vallen
   slechts eenmaal onder het dgs.

   Deposito's in vreemde valuta vallen tot een bepaald bedrag
   onder het dgs, maar niet noodzakelijkerwijs van het land,
   waar men woonachtig is. Hangt van de bank af.

   Bij uitbetaling van kortere staatsobligaties is er geen
   probleem, zolang het bedrag maar lager is dan het
   gegarandeerde dgs-bedrag. Is dat wel het geval, dan
   spreiden of direct herbeleggen.

   DS

   Verwijderen
 21. maar ja, dat dgs is niets of weinig waard bij een totale en algemene crisis.

  zoals u reeds eerder zei, het is een 'wassen neus', dat dgs.

  of het dan zin heeft om vermogens zo te versnipperen, beheersmatig althans, is mij ten zeerste de vraag.

  misschien voor instituties e.d., maar voor de particulier?

  keep it simple, dan is het al moeilijk genoeg...

  N.B.: is het normaal dat men zowel kan reageren als beantwoorden hier? ik vroeg mij dit af; ik kan zowel reageren als beantwoorden. hopelijk geen fout of anomalie in het systeem.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. als ik de kat van dhr. Schmull zie en hoe hij ermee omgaat, moet ik denken aan het kortverhaal ' Floere het Fluwijn ' van Ernest Claes ( Belgisch schrijver ).

  Een zéér treffende, misschien wel héél realistische beschrijving van een hermelijn of een dergelijk dier.

  https://www.boekmeter.nl/book/51122

  BeantwoordenVerwijderen
 23. geachte, wat de omvang van de wereldschuld betreft volgens uw stuk ( 250000 miljard dollar ), wat is de bron/zijn de bronnen voor dit cijfer?

  is dit niet véél meer dan 327 procent schuld van het bruto wereld product in dollar, zelfs naar koopkrachtpariteiten?

  misschien een beetje en muggezifterige vraag, maar het is toch wel belangrijk dat de cijfers een zekere benadering zijn van de werkelijkheid!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Moody's wilt zichzelf weereens indekken en geeft Italië een ( véél? ) te lage rating.

  Typisch Moody's en consoorten, eventjes het blazoen oppoetsen voor het geval het misgaat!

  We zouden iets véél ojectiever moeten hebben dan die politieke, tendentieuse, laffe ratings van die belachelijke kredietagentschappen.

  Die baseren hun oordelen op de stemming en draaien net voor bedrijven failliet gaan hun kazak. Ze hebben dan zogezegd gewaarschuwd!

  De waarheid is dat italië eindelijk een beetje democratischer lijkt te worden en de waanzinnige E.U. de rug toekeert.

  Shame on Moody's, het State Department en de Treasury, zo valselijk te werk gaan om de EU-mislukking toch maar in de lucht te houden!

  Het zal wel waar zijn, de EU en de Navo zijn wellicht bedenksels van de Amerikanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. geachte Heer,

  bent u nog steeds supporter van Donald Trump? ik vind dat hij vele steken laat vangen en meer en meer handelt als een regimeknechtje. ik denk dat hij steeds meer supporters aan het verliezen is. misschien heeft hij een iets mindere periode.

  BeantwoordenVerwijderen