Translate

zondag 7 oktober 2018

DE LONT IS AANGESTOKEN


DE LONT IS AANGESTOKEN


Een lont is een koord voor het aansteken van iets ontplofbaars, zoals een kruitvat. Een kruitvat is bijvoorbeeld de wereldschuld, die sinds de Grote Financieele Crisis tussen 2007 en 2009, is gestegen van $ 116.000 miljard naar $ 250.000 miljard in 2018, een stijging van ruim 100%, terwijl de wereldeconomie slechts toenam met een nominale 40%. Die wereldschuld is nu ruim driemaal zo groot als de totale waarde van de wereldeconomie (minstens 327% van het Bruto Nationaal Product). Dat zal toch niet waar zijn? Staat de wereld echt aan het einde van een 75-jarige Supercyclus van Schuld? Zou deze bom kunnen barsten?De totale wereldschuld als percentage van de wereldeconomie: 327% in 2017.

Bij 'te veel' schuld, neemt de kans toe, dat het vertrouwen opeens vervliegt. Niemand weet, hoeveel schuld 'te veel' is. Dat verschilt van land tot land en hangt af van de economische situatie en de looptijd. Als de economische groei vermindert of als een recessie toeslaat, dan blijkt pas, wie meer of minder kwetsbaar is en wie wel of niet overeind kan blijven. Maar het is duidelijk, dat een steeds hogere schuld gezien moet worden als een ernstig waarschuwingssignaal. Bij excessieve schuld is er, op een gegeven moment, sprake van een negatief hefboomeffect ('negative multiplier'), waardoor de economische groei vermindert (!). Bovendien is er mettertijd steeds meer schuld nodig om dezelfde economische groei te bereiken:Schuld is niets anders dan het vooruitschuiven van toekomstige vraag. Er is steeds meer schuld nodig om alleen al stil te staan.

De totale schuld van China, als percentage van haar economie, is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar 300%. Tegelijkertijd is de totale schuld van Amerika, als percentage van haar economie, juist gedaald van 417% in 2008 naar 363% in 2018, mede dankzij de vermindering van hypotheekschuld bij particulieren, na de instorting van de bubbel in huizenprijzen tussen 2007 en 2009, en ondanks de stijging van de staatsschuld. De Amerikaanse economie groeide in de afgelopen 10 jaar met zo'n 30%:

https://www.nwcapitalsolutions.com/project/us-deleveraging-analysis-total-debt-to-gdp/

De totale Amerikaanse staatsschuld, als percentage van haar economie, is, daarentegen, in de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld naar 104.2% (2017), het hoogst sinds 1946. Dat is weliswaar het gemiddelde niveau (100%+) van de meeste ontwikkelde landen, maar de vraag rijst, hoe deze stijging in toom kan worden gehouden. De huidige economische groei van 3 tot 4%, welke werd aangezwengeld door belastingverlagingen van $ 1.500 miljard en dereguleringen over de gehele linie, is niet structureel van aard. Als die groei niet is vol te houden of als er een recessie opdoemt, dan kan de staatsschuld heel snel toenemen. De rentekosten van die staatsschuld stijgen in 2018 alleen al met 50% ten opzichte van 2017.

Na de Tweede Wereldoorlog kon Amerika haar staatsschuld, als percentage van de economie, verlagen van 119% in 1946 naar zo'n 31%, tijdens de periode van 1974 en 1981. Dat proces nam ruim 30 jaar in beslag, maar toen was er sprake van wederopbouw, geboortegolf en totale Amerikaanse hegemonie in de wereldhandel. De tijden zijn inmiddels veranderd. Nu excessieve schuld en vergrijzing, als zwaarden van Damocles, boven het hoofd hangen, is elke stijging van economische groei en inflatie tijdelijk. Eventuele niet-productieve staatsuitgaven voor infrastructuur en defensie lijken die excessieve staatsschuld alleen maar te vergroten.De Amerikaanse staatsschuld (Treasuries) in handen van de prive-sector, als percentage van de economie.


De lonten in het kruitvat zijn de rentestijging en het terugdraaien van de extreme monetaire stimulering ('reverse-QE'). Niemand weet, hoe dat afloopt, maar 'normalisering' van het monetaire beleid is uiteindelijk positief, want anders gaat het financieele systeem failliet. Na 10 jaar van bellen blazen, met bubbels in talloze sectoren en een steeds afnemende meeropbrengst ('diminishing returns'), zijn de Centrale Banken nu wel gedwongen om van koers te veranderen, om het verlies van vertrouwen in het systeem voor te zijn.

Niemand moet enige illusie koesteren, dat het eenvoudig zou zijn om af te kicken van lachgas-verslaving. Wie wil winnen, moet pijn lijden ('no pain, no gain'). Sinds December, 2015, heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rente (Federal Funds Rate) al 8 keer verhoogd van 0% naar 2.25% (September, 2018), maar de rente is nog steeds het laagst in 5,000 jaar. Dat is de voornaamste reden, waarom de waardering van de S&P 500 index nu, volgens sommige maatstaven, zoals de 'margin-adjusted' CAPE (Cyclically Adjusted Price/Earnings Ratio) van Hussman, hoger is dan het hoogtepunt van 1929, net voor de Crash en de daaropvolgende economische depressie.

Inmiddels zijn de aandelenmarkten van de Opkomende Landen (MSCI Emerging Markets) in 2018 al gemiddeld met 20% gedaald, afgezien van het bloedbad in hun valuta's. De Opkomende Landen zijn de eerste slachtoffers van een hogere Dollar, vanwege hun excessieve schulden in Dollars en vanwege het wegvallen van de reusachtige Carrytrade-transacties, waarbij men leent in landen met lage rente en investeert in landen met hoge rente. En dan te bedenken, dat de kudde van beleggers, een jaar geleden, enorm positief ('long') was op die Opkomende Markten en enorm negatief ('short') op de Dollar! Dat heeft men geweten. Het is nu waarschijnlijk, dat voorlopig elk herstel in Opkomende Markten een verkoopgelegenheid is en elke zwakte in de Dollar juist een koopgelegenheid. Hoe zouden de aandelenmarkten van de Ontwikkelde Landen eruit zien, als de rente nog eens 1% hoger staat? Het is al opvallend, hoe weinig aandelen in het afgelopen jaar behoorlijk hebben gepresteerd, wat niet ongewoon is, na 10 jaar van een opgaande markt.

Tegelijkertijd is het Amerikaanse consumentenvertrouwen extreem hoog en de Amerikaanse werkloosheid extreem laag (een 49-jarig laagtepunt), terwijl de totale schuld, als percentage van de economie, historisch gezien, de spuigaten is uitgelopen. Moet het beste dan nog echt komen? Dat kan men nooit uitsluiten. Helaas kent euforie bij speculanten soms geen grenzen. Kijk maar naar het Bitcoin-publiek, dat een jaar geleden zijn verstand verloor, omdat men een manier dacht te hebben uitgevonden om zijn eigen geld te drukken! Kijk maar de niet-te-stoppen computers, die nu 70% van de aandelenhandel beheersen en die dus de aandelenmarkten, met hun passieve strategieen, zouden kunnen opblazen.


De rente is nog superlaag, vooral in ontwikkelde landen buiten Amerika. Hogere rente is uiteindelijk positief voor de brave spaarders, de pensioenfondsen, de verzekeraars en de banken, die het fundament vormen van een stabiel financieel systeem. Maar het is zuur voor degenen, die op de pof leven of geleefd hebben.

Het doel is om die rentestand geleidelijk op te voeren naar een niveau, dat de inflatie beteugelt en tegelijkertijd de werkgelegenheid niet in gevaar brengt, de z.g. 'Neutrale Rente' ('R*'). Maar die Neutrale Rente blijft een slag in de lucht, want er is geen vrije markt, die de rente bepaalt. Toch heeft de Federal Reserve (FED) aangegeven, dat die rente in de buurt moet liggen van 3.0 tot 3.4%, liefst 2 jaar lang. Maar dan blijft de rente, in het komende jaar, nog elk kwartaal stijgen. Bovendien hinken de inflatiecijfers achter de werkelijkheid aan ('lagging indicators'), waardoor de Neutrale Rente waarschijnlijk wordt onderschat (!).

Van de 19 meest belangrijke Centrale Banken, zijn er 14, die nu bezig zijn om de rente te verhogen en slechts 5, die het nog even voor gezien houden. De ECB, bijvoorbeeld, verhoogde de rente in 2008 en in 2011, wat in beide gevallen een domme beleidsfout beek te zijn en meteen moest worden herzien. Voorlopig zal de ECB haar monetaire superstimulering moeten volhouden, nu Italie in de problemen zit, de olieprijs stijgt en de Europese economie, vergeleken met 2017, flink afkoelt. Die economische afkoeling (een dalende PMI - Purchasing Managers' Index) lijkt trouwens niet tijdelijk. Verder is er nu sprake van een ware vlucht uit Europese obligaties met hun waanzinnige negatieve rendementen, omdat de volgende Eurocrisis haar schaduw weer vooruitwerpt. De ECB is immers bijna de enige koper daarvan. Dit zou de Euro behoorlijk kunnen verzwakken, ondanks het handelsoverschot van de Eurozone.


De EURO/USD bevindt zich al 10 jaar in een neergaand trendkanaal en pariteit of lager (0.90?) is in zicht. Zie het Hoofd-en-Schouder patroon, dat kan duiden op een verdere daling. De Dollar is weliswaar 31% gestegen tegenover de voornaamste valuta's, sinds 2011, maar staat nog steeds 37% lager dan haar hoogtepunt in 1985. In tegenstelling tot de algemene mening, lijkt Koning Dollar in de komende jaren nog veel verder te zullen stijgen, vanwege de toenemende onzekerheid van andere valuta's, inclusief de Euro ('een sprong in het duister'-valuta), en vanwege de steeds hogere kosten voor het afdekken van het Dollarrisico.

Bovendien heeft de FED de monetaire stimulering via de opkoop van obligaties ('QE' - kwantitatieve verruiming) al in October van 2014 gestaakt en is sinds Maart, 2018, druk doende om die obligaties weer te verkopen ('QT' - kwantitatieve verkrapping). De verkoop daarvan is nu in de orde van $ 50 miljard per maand, $ 600 miljard op jaarbasis, wat betekent, dat de internationale liquiditeit met dat bedrag inkrimpt. Maar er is nog een lange weg te gaan, want er staat $ 4.300 miljard op de balans, 400% hoger dan 10 jaar geleden.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

De wereldwijde kwantitatieve verruiming ('QE') van $ 170 miljard per maand in 2017 zal aan het einde van 2018 zijn verminderd tot 0 (Nul!). Tegelijkertijd zal de FED vanaf October, 2018, het Amerikaanse begrotingstekort niet langer financieren. Toch lijken de recente Amerikaanse belastingverlagingen, tot dusver, hogere belastinginkomsten tot gevolg te hebben gehad, in tegenstelling tot de verwachting van vele sceptici. Betalen die belastingverlagingen zichzelf? Dat is goed nieuws voor degenen, die altijd waarschuwden tegen een, internationaal gezien, te hoog en concurrentie-verstorend belastingtarief, welke in de laatste jaren juist tot minder belastinginkomsten had geleid. Bovendien vond er een fenomenale repatrieering plaats van Amerikaanse winsten, die in het buitenland waren gestald om belastingredenen. Dit stuwde o.a. de binnenlandse investeringen omhoog (+19%), na jaren van stagnatie.https://www.dlacalle.com/en/the-tax-cut-and-jobs-act-is-working-better-than-expected/

Overigens is het Amerikaanse begrotingstekort, als percentage van de economie (BNP), van ongeveer 4,2% in 2018, ruim 50% lager dan in 2010, toen de overheid het bankwezen te hulp moest schieten, en niet veel verschillend van het gemiddelde in de laatste 100 jaar, exclusief de periode direct na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Een verdere stijging van het huidige begrotingstekort zou wel eens mee kunnen vallen, ondanks de komende investeringen in infrastructuur ('de muur') en defensie, omdat Amerika steeds meer de structurele magneet is geworden voor het internationale Grote Geld.


Opvallend is ook, dat Amerikaanse binnenlandse beleggers zelf, een steeds grotere rol spelen bij de financiering van het Amerikaanse begrotingstekort, net zoals vroeger ook het geval was. In de laatste jaren, is het bezit van Amerikaanse Treasuries, in binnenlandse handen, gestegen van 40% naar 50%, maar dat was ruim 30 jaar geleden nog tegen de 80%. Financieele instellingen moeten tegenwoordig immers voldoen aan veel strengere kapitaalregels.


Amerikaanse binnenlandse beleggers financieren nu grotendeels het begrotingstekort zelf, net zoals ruim 30 jaar geleden.


Het percentage van Amerikaanse Treasuries, in bezit van buitenlanders, vermindert geleidelijk, maar is nog steeds 100% hoger dan 25 jaar geleden. Vele landen staan onder druk om kapitaalvlucht tegen te gaan en zijn gedwongen om hun devaluerende valuta's te verdedigen door een deel van hun valutareserves, waaronder Treasuries, te verkopen. Zo heeft China, ondanks kapitaalcontroles, toch 25% van haar valutareserves verloren door kapitaalvlucht. Vandaar de spectaculaire Chinese aankopen van onroerend goed, kunst, zeldzame wijnen en bedrijven in het buitenland. China is nu bezig om daar een stokje voor te steken en vele vermogende Chinezen 'verdwijnen' voor onbepaalde tijd, net zoals het geval was in Saoedie Arabie. Een staat, die geld nodig heeft, krijgt altijd haar geld; laat daar nooit enige twijfel over bestaan!

De Chinese valutareserves:


De Chinese valutareserves zijn 25% lager dan 4 jaar geleden. De economische groei is waarschijnlijk al veel lager dan de officieele cijfers (staatsgeheim!), maar dat zet haar enorme schuldenlast wel onder druk. Afbouw van die schuldenlast is wel een doelstelling, maar momenteel een brug te ver, die tot instabiliteit zou leiden. China heeft al genoeg last van de handelsoorlog met Amerika, die steeds meer lijkt om een strijd om de toekomstige hegemonie in de wereld.

De devaluatie van de Chinese YUAN in 2015 had een forse aderlating in de valutareserves tot gevolg. De recente devaluatie van zo'n 6%, nu de economische groei tegenvalt, kan de valutareserves verder op de tocht zetten, ondanks kapitaalcontroles en 'minder corruptie'. Een bepaalde positie in valutareserves wordt beschouwd als het absolute minimum, dat, hoe dan ook, zal moeten worden verdedigd: in het geval van China, waarschijnlijk tenminste $ 1000 miljard.


Terwijl de Amerikaanse economie veel sterker lijkt dan verwacht, is het mogelijk, dat de monetaire 'verkrapping' ook veel ingrijpender wordt. Daardoor stijgen de rendementen van 10-jarige en 30-jarige Treasuries even verder, met een dienovereenkomstige waardedaling. Deze ontwikkeling is echter niet gedreven door inflatie, maar door de financieringsbehoefte van de Treasury op korte termijn. Het aantal record 'short'-posities in Treasuries is alleen maar groter geworden, wat op een gegeven moment zou kunnen leiden tot een 'short squeeze', waarbij de 'shorts', die gokken op een stijging van rendementen, worden gedwongen om hun posities af te dekken. Lange Treasuries zijn nu goedkoop en bieden steeds meer een gunstig aankoopmoment. Aandelen en onroerend goed zijn opgeblazen en vaak juist peperduur.

De i-Shares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) (Niet meer verkrijgbaar in de EU):


De TLT heeft in de laatste 2 jaar wat tegenwind door de economische Trump-hausse. Misschien probeert men deze hausse aan de gang te houden tot de verkiezingen van 2020, maar de economische afkoeling, die daarop volgt, is onvermijdelijk. De wereld staat onder structurele deflatoire druk en ook Amerika zal daaraan niet kunnen ontkomen. De echte glorietijd van Lange Treasuries ligt nog voor ons.


De potentieele winst bij een daling van Treasury-rendementen.


Hoe langer de looptijd, des te groter de potentieele winst (en omgekeerd!).

De langere termijn vooruitzichten voor Langere Treasuries blijven onveranderd positief. Elke stijging van economische groei en inflatie is tijdelijk, vanwege de excessieve schuldenberg, de wereldwijde overcapaciteit en de vergrijzing. Alle voorwaarden voor structurele groei en inflatie, zoals tijdens de naoorlogse economische hausse tussen 1948 en 1981, zijn niet aanwezig en keren voorlopig ook niet terug. De laagste punten in langere Treasury-rendementen, met een dienovereenkomstige waardestijging, liggen nog voor ons. zodra de wereld wordt geconfronteerd met een gedwongen, pijnlijke schuldsanering. Vergeet een zachte landing! Of er zou een wonder moeten gebeuren.In tegenstelling tot de interpretatie van sommige helderzienden, is het neergaande trendkanaal van rendementen in Langere Treasuries nog volledig intact, tenzij er een wonder gebeurt, dat de excessieve schuldenlast zou verminderen, waardoor structurele economische groei en inflatie weer vrij baan zouden krijgen.

In een voorgaande periode van excessieve schuld, gebeurde er inderdaad een wonder: de Goudkoorts van Californie van 1848 tot 1855, die een menigte van 300,000 gelukzoekers aantrok uit de gehele wereld, tientallen miljarden Dollars opleverde en de toenmalige Amerikaanse schuldencrisis, naar aanleiding van de gigantische spoorweghausse vanaf 1827, verijdelde.

Maar tegenwoordig dromen sommigen van een potentieele Monetaire Reset, waarbij schuld zou worden kwijtgescholden. Schuld van de een is echter het bezit van de ander, waardoor kwijtschelding tot een financieele ramp zou leiden bij alle financieele instellingen, die schuldpapier in bezit hebben. Zelfs het eeuwige noodlijdende Griekenland wacht nog steeds op enige kwijtschelding van haar schuld, maar het wankele Europese bankwezen heeft nooit het lef gehad om dat proces in gang te zetten. In plaats daarvan, is het 'verlengen en mooi weer spelen' ('extend and pretend'), wat de klok blijft slaan.

Anderen, vooral socialistische idealisten, dromen van echt 'helikoptergeld' ('money for the people'), wat geldschepping zou zijn 'uit de dunne lucht'. Kwantitatieve verruiming ('QE'), is immers een verruiling van activa ('asset swap'), die de geldhoeveelheid niet verhoogt. Maar 'helikoptergeld' zou de geldhoeveelheid echt uitbreiden en daarvoor is een wetswijziging vereist. In het conservatieve Amerika kan men zo'n wetswijziging gerust vergeten. Maar sommige landen met een bepaalde losbandige cultuur, zouden daarmee wellicht willen experimenteren. Zoiets is uiterst gevaarlijk, want, als men eenmaal daaraan begint, raakt het einde spoedig zoek. Geld wordt dan een 'hete aardappel', waarvan de omloopsnelheid hand over hand toeneemt. De levensstandaard van de bevolking stort dan in en er ontstaat een extreme schaarste aan eerste levensbehoeften, precies het tegenovergestelde van wat de socialistische profeten hadden voorgespiegeld. Zimbabwe, bijvoorbeeld, had, op een gegeven moment, een bankbiljet van 100.000 miljard, dat maar 2 Dollarcent waard was! Vele landen, die zich waagden aan dat experiment, hebben geen andere keus dan om uiteindelijk hun eigen valuta te vervangen door een andere vreemde valuta. Meer dan 10 landen hebben, al of niet gedwongen, de Dollar als valuta overgenomen ('Dollarization') en 15 landen gedeeltelijk. Het nadeel is, dat zij dan volledig afhankelijk zijn van het monetaire beleid van Amerika.

Er zijn ook velen, die uitkijken naar een andere wereldvaluta dan de Amerikaanse Dollar, vooral om begrijpelijke, politieke redenen. Maar het kredietsysteem in de wereld is nog steeds gebaseerd op de Dollar. De meeste schuld is in Dollars, omdat obligaties in andere valuta's veel minder verhandelbaar zijn. Verder zijn 88% van alle handelstransacties en 62.25% van alle valutareserves in Dollars. De grote Amerikaanse financieele markten zijn ideaal voor het internationale Grote Geld. De totale waarde van Amerikaanse Treasuries is 10 maal zo groot als die van de Duitse staatsobligaties ('Bunds'). Daarom is zo'n 50% van alle Treasuries in handen van het buitenland. De totale beurswaarde van de Amerikaanse aandelenmarkten is tweemaal zo groot als die van Europa. En er zijn geen kapitaalcontroles, zoals in China en talloze andere landen.

Bij de volgende financieele crisis, zal de rol van de Dollar alleen maar in belang toenemen. Amerika is met 3% van de wereldbevolking, 20% van de totale wereldvraag en is verreweg de koploper in Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking: $ 59,000 (Wereldbank - 2017) tegenover $ 39,000 in het Verenigd Koninkrijk, $ 38,000 in Japan, $ 36,000 in de Eurozone, $ 8,800 in China (bevolking: 1.4 miljard mensen) en $ 1,900 in India (bevolking: 1,3 miljard mensen). China zou, naar schatting, gedurende 30 jaar, met 10% per jaar moeten groeien om Amerika te evenaren. De hegemonie van Amerika en de Dollar zal nog heel lang onomstreden blijven, ondanks alle indianenverhalen.

Verder worden de Speciale Trekkingsrechten (SDR's) van het IMF, al decennialang, steeds weer van stal gehaald. Maar de toekomst van het IMF, waar Amerika de meeste stemmen heeft, is allerminst zeker. Een wereldvaluta vereist nu eenmaal de ruggesteun van een sterk militair, democratisch land, met onafhankelijke rechtspraak, en vrij kapitaalverkeer. Een controversieel bureaucratisch apparaat, zoals het IMF, zal nooit enige kans maken op een wereldvaluta, want de markt zal die niet accepteren.De Amerikaanse Dollar is, als reserve-valuta, sinds 2001 enigszins gedaald van 71.5% naar 62.25%. De Euro staat op 20.26%, terug van 28%, voordat de Eurocrisis in 2012 uitbrak, en de Chinese Renminbi (RMB) staat op een bijna verwaarloosbaar 1.84%, mede vanwege kapitaalcontroles.https://wolfstreet.com/2018/09/30/us-dollar-global-reserve-currency-hegemony-chinese-rmb-yuan-euro/

Dus als een wonder uitblijft, dan kan men niets anders doen, dan afwachten tot de schuldenbom ontploft. En als het een en ander eenmaal 'knakt', dan zal de wereld geen keus hebben om weer, gedurende een hele lange tijd, de tering naar de nering te zetten en, net zoals vroeger, de schulden geleidelijk af te bouwen. 

Ondertussen kan men zich wel degelijk voorbereiden op de komende moeilijke tijden: sparen, sparen, sparen en proberen om krediet, wat andermans geld is, te versmaden of zo spoedig mogelijk te verminderen. Dat kan nu nog, wanneer het voor de wind gaat. Want dat is de enige koers, waarin, bij het zeilen, gijpen mogelijk is. Gijpen is het grootzeil van de ene kant van de boot naar de andere kant laten gaan. Het grootste gevaar bij zeilen is immers een ongecontroleerde klapgijp, die de mast kan doen breken door een plotselinge windvlaag. Want dan valt het doek en is het 'finito'.

Aanbevolen literatuur: A TEMPLATE FOR UNDERSTANDING BIG DEBT CRISES (Ray Dalio, Bridgewater Associates, met een beheerd vermogen van $ 160 miljard ). Te bestellen als gratis PDF via: https://www.principles.com/

MEDEDELING: het Blog SCHMULLADDERTJEONDERHETGRAS heeft thans 6 soorten van lidmaatschap (zie hiernaast). Word lid! U bent van harte welkom. Uw lidmaatschap geeft recht op persoonlijk advies, regelmatige Pamfletten, lunches, borrels en belangrijke artikelen.

DIEDERIK SCHMULL 7 October, 2018 Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.

211 opmerkingen:

 1. Een prachtige column heer Schmull,

  Toch een paar kritische vragen:
  1. Lange Treasuries zijn nu goedkoop en bieden steeds meer een gunstig aankoopmoment..... dit vertelde u een reeks van jaren geleden al, so whats new?
  2.De rentekosten van die staatsschuld stijgen in 2018 alleen al met 50% ten opzichte van 2017..... hoe kunnen de VS die rentekosten omlaag krijgen bij een recessie, want zijn de staatsinkomsten een stuk minder.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   1. Inderdaad, maar het gaat om de langere termijn. Om het
   grote plaatje in ogenschouw te nemen, kijk eens naar de
   Chart van BofA Nerrill Lynch: HOW TIGHTENING CYCLES END:

   (onderaan het artikel):


   https://www.nzz.ch/finanzen/wenn-die-musik-ausklingt-ld.1426465

   Zodra de cyclus van monetaire verkrapping eindigt (na nog
   eens 1 of 2% renteverhoging?) -- en zoiets eindigt
   meestal als er iets echt misgaat -- dan storten de
   rentes weer prompt inelkaar, dalen de Treasury-rendementen,
   vooral die van de 30-jarige. Maar op korte termijn
   hebben we te maken met tijdelijke doorbraken van
   trends, die de beweging versterkt, terwijl de 'shorts'
   nog meer exploderen. Opeens draait het. (Ook de
   'shorts' bij Goud rijzen de pan uit, dus dat kan
   op een gegeven moment ook een heftige tegenbeweging
   ontketenen).

   2. De rentekosten zullen voorlopig voor iedereen
   blijven stijgen, inclusief de Amerikaanse overheid.
   Maar bij de volgende recessie, dalen die weer. Het
   lijkt erop, dat het begrotingstekort dan extra
   zou kunnen stijgen, vooral als infrastruktuur en
   defensie worden aangezwengeld. Dat wordt een spannende
   periode, maar men moet daarover heen kijken. Met
   populisten als Trump moet men nu eenmaal erop
   rekenen, dat de verkiezingsbeloften voorgaan en dat
   een sobere staatshuishouding even op de achterbank
   moet blijven zitten.

   DS

   Verwijderen
  2. Dank voor uw antwoord. Als langere termijn maar niet levenslang wordt :-)

   Harold

   Verwijderen
 2. een erg mooi en interessant column en ook niet al te lang!

  immers, niet enkel voor leken, zelfs voor experts is de 'kern van de zaak' toch wel belangrijk! hopelijk blijft dit blog ook interessant voor de langetermijnbelegger die de kortetermijntrends en de techniciteit ( charts ) links wilt laten liggen! laten we niet vergeten dat de chartvolgers zeker een ( kapitaalkrachtige? ) minderheid is en blijft.

  ook leuk is het feit dat vele strekkingen op de korrel worden genomen en gefileerd en niet enkel de socialistische en distributieve strekkingen! soms werden in het verleden de distributieve strekkingen nogal eenzijdig aangevallen en zweeg men nogal over de vele mislukkingen en gruwelen van de kapitalistische systemen of beter autocratisch-kapitalistische systemen ( veredelde militaire dictaturen? ).

  er wordt een aantal keren over een mogelijk 'wonder' gesproken, zijn er dan indicaties van paranormale fenomenen in de markten die thans zouden spelen?

  nogmaals gefeliciteerd voor het mooie werk!

  België

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De wonderen zijn de wereld niet uit en het is nog zeker
   mogelijk, dat de Centrale Banken, in opdracht van de
   politici, de aandelenhausse aan de gang te houden, door
   nieuwe monetaire stimuleringsprogramma's, waarbij
   de halve economie als het ware wordt 'genationaliseerd'.
   Als dan het aantal aandelen nog verder vermindert,
   terwijl er een muur van liquiditeit een thuis zoekt,
   dan beleven we een herhaling van 1927 tot 1929. Want
   dan kan het 'slimme geld' op die nieuwe top verkopen,
   voordat de dag des oordeels aanbreekt.

   DS

   Verwijderen
 3. Er is een wereld schuld-bubbel. Tegenover elke schuld staat een obligatie. De meeste obligaties zitten bij de superrijken ( daarin is ook geheel toevallig een wereld-bubbel) en die zitten niet op afwaardering te wachten, en zullen liever bv. onroerend goed willen. Dat geldt blijkbaar ook voor de Italiaanse Staat, die weliswaar 2400 Mrd. schuld heeft maar ook 1200 Mrd. aan bezittingen. De NL staat heeft alles al verpatst (behalve "ons" pensioen). Italie kan niet uit de euro, omdat het dan een zware concurrent wordt van Duitsland.
  Geachte heer Schmull, wie speelt "the long game" slimmer, wie zit in de problemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De meeste obligaties zitten in uw pensioenfonds, niet
   bij die enkele superrijken. De wereldwijde obligatie-
   markt is zo'n $ 100.000 miljard waard (95% in USD),
   terwijl de wereldwijde aandelenmarkt zo'n
   $ 66.000 miljard waard is (50% in Amerika).

   De superrijken hebben allang vele huizen en jachten en
   vaak geen vaste verblijfplaats, want men wil elkaar
   ontmoeten op enkele favoriete plekken op bepaalde
   tijden van het jaar en, als het even kan, elkaar
   het balletje toespelen. Zolang alles goed gaat.

   Italie is weliswaar in de Eurozone, maar de ECB zal
   op een gegeven moment toch die gigantische schuld
   op haar balans moeten nemen, anders valt de Euro.
   Er zijn nog enkele lidstaten, die dat ook willen en
   Nederland en Duitsland zullen dat moeten slikken,
   anders is het 'finito'. U bent, indirect, aandeelhouder
   van de ECB en u wordt straks niet eens gevraagd om
   'solidair' te worden met uw mede-Europeaan, want
   het gebeurt gewoon buiten u om. De EU en de Eurozone
   zijn immers 'vredesprojecten' en al het andere is
   bijzaak.

   DS

   Verwijderen
 4. Prachtig verhaal, ik neem aan dat we daar 12 oktober verder over praten !! Wat denkt u van deze mening, kent u de man?https://www.zerohedge.com/news/2018-10-08/crash-coming-fred-hickey-sees-gold-gains-money-printing-never-works
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Ik volg HICKEY al jaren. Hij is echter een expert in
   Technologie en een Contrarian. Daarom is zijn positieve
   visie op Goud wat voorbarig geweest, maar men toegeven,
   dat de Bearmarkt in Goud en Goudmijnaandelen al sinds
   2011 aan de gang is. Het kan geen kwaad om te kopen,
   maar alleen voor de langere termijn. De steeds hogere
   reeele rente is funest voor Goud en Goudmijnaandelen.
   Men zal geduld moeten opbrengen, maar de hoge 'short'-
   posities garanderen een soort bodem.

   De Crash in Technologie is eigenlijk al aan de gang,
   maar het kan ook een langer proces zijn dan vroeger,
   want de sector is zo rijk en machtig.

   DS

   Verwijderen
 5. Zou de lont nu daadwerkelijk aangestoken zijn in de aandelenmarkten ?
  of gaat het om de zoveelste koopopportuniteit die zich aandient...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beurzen wereldwijd in de min, wat is er aan de hand?

  https://www.nu.nl/economie/5509013/beurzen-wereldwijd-in-min-er-hand.html?redirect=1

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De AEX is 10% gedaald vanaf het hoogste punt 574 in juli 2018 naar 517 vandaag. Vooral deze week gaat het hard.
   Maar als het aan Trump ligt komt er nog een groot feest op de beurs, een herhaling van 1927 tot 1929.
   Hij heeft de FED voor gek verklaard met hun rentestijgingen:
   https://www.nu.nl/economie/5507753/trump-de-fed-helemaal-gek-geworden.html
   Ongehoord dat een Amerikaanse president zich bemoeit met het beleid van de FED. Dit verwacht je van Erdogan maar niet van de baas in het Witte Huis.

   Verwijderen
 7. of Trump gelijk heeft in deze is een andere zaak; maar uiteraard mag en moet Trump zich bemoeien met het beleid van de FED, waarom is hij anders president? u bent gebrainwasht door propaganda-media die van weinig of niets kaas hebben gegeten en totaal illegitiem zijn, om niet te zeggen zwaar crimineel.u mag een 'schaap' of kuddedier zijn, maar niet op andermans kosten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Geachte Heer Schmull; hartelijk dank voor weer een nieuwe, ijzersterke, column.
  Mag ik, na de perikelen van de afgelopen dagen op de wereldwijde beurzen, voorzichtig stellen dat Donald Trump er nu toch eventjes een beetje naastzit, met zijn stelling dat de onrust wordt veroorzaakt door de 0,25 procentpunt renteverhoging van de FED, vorige maand ("I don't like what the FED is doing, I don't think we have to go as fast"). Ligt de werkelijke oorzaak van de onrust op de beurzen niet bij China, die momenteel enorme hoeveelheden schuldpapier dumpt ? Als China zo doorgaat met de uitverkoop van Amerikaans schuldpapier, dan schieten de financieringskosten naar mijn mening voor de VS omhoog en dat maakt de Amerikaanse staatsschuld dan weer op termijn onhoudbaar.
  Graag uw mening.
  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Vergeet alle retoriek. Dat is voor algemene consumptie,
   vooral om de verkiezingen in November te beinvloeden en
   om in 2020 herkozen te worden.

   De FED kan echter wel 'pauzeren' (de renteverhoging in
   December uitstellen) en daardoor de markten, waaronder
   ook de EM, wat ademruimte te geven.

   CHINA is al jaren bezig om haar positie in Treasuries
   te verminderen, uit pure noodzaak. Kapitaalvlucht en
   corruptie, plus een tekort aan Dollars voor haar
   Dollarschulden. Dat was ook de reden voor de forse
   devaluatie van de RMB in 2014. Nu weer: een devaluatie
   van 15 tot 20% is bij deze handelsoorlog onvermijdelijk.
   De kwestie is: wanneer. Dat is deflatie exporteren en
   zal de wereldmarkten hard treffen. Net op het moment,
   dat China haar valutamarkt niet manipuleert! Maar niet heus.

   Het 'dumpen' en masse van $ 1000 miljard aan Treasuries
   is echter zeer onwaarschijnlijk, want dan snijden ze
   zichzelf in de vingers. Maar de FED zal geen enkele
   moeite hebben om dat van China even over te nemen en
   toe te voegen aan de $ 4000 miljard in hun bezit. Toch
   zal de binenlandse vraag voldoende blijken om dat op te
   vangen.

   De realiteit is, dat NIEMAND de staatsschuld financiert
   door Treasuries te kopen. De Treasury krijgt niet meer
   geld daardoor. Lang verhaal, maar een eeuwig misverstand.
   Een land met zijn eigen valuta, in een systeem van
   vrije wisselkoersen, heeft helemaal geen staatsleningen
   nodig voor de financiering van haar staatsschuld. Die
   zijn er voor de vorm.

   P.S.: De recente RMB-devaluatie is inmiddels al 8%!

   DS

   Verwijderen
  2. @WILLEM:

   Dit is de mening van JOE MONACO van MONACO CAPITAL:

   With all the current “chaos” in the media, I have to complete my thought and tell you what I am convinced is going on.
   The People’s Republic of China has three major objectives right now: 1) Hurt the USA, 2) Prop-up their currency, and
   3) Obtain cash to stimulate their economy. Therefore, given the fact that U.S. treasuries are getting clocked, but
   utilities are rallying, I am convinced the jump in interest rates is due to the Chinese selling vast amounts of their
   treasury holdings. By selling them they, 1) push U.S. interest rates higher which, hurts the U.S. consumer and possibly
   President Trump’s approval rating right before an election, 2) They get billions of U.S. dollars, allowing them make
   open market purchases of the renminbi, which supports its value in international markets, and 3) with all those
   renminbi they can now freely spend inside the country of China to stimulate their economy. With one transaction
   they accomplish three major objectives. This is the only thing that makes sense to me. And if I am right, once that
   selling subsides we are in for one major rally in the U.S. financial markets.

   Interessant!

   https://raymondjames.bluematrix.com/docs/pdf/6d19195b-6a00-43bc-b097-7b3b3787ddd9.pdf

   DS

   Verwijderen
 9. sorry, maar wat u nu zegt, klopt helaas niet. de Amerikaanse tekorten worden wel degelijk gefinancierd met treasuries, evenals de herfinanciering van de bestaande schuld.

  akkoord, de FED kan geld drukken voor de schatkist, maar om te stellen dat dit zomaar lukt of gegarandeerd is, is véél te kort door de bocht.de Fed heeft véél angst voor een implosie van de dollar, daarom verhoogt ze de rente.

  ik wil hier geen alternatieve thesen ontwikkelen, want dit zou u en de lezer te ver voeren, maar de dollar is lang niet zo zeker als velen beweren!

  kijk, beleggen is ook vaak supporteren voor zijn eigen keuzes en dit mag, is legitiem en wellicht zelfs noodzakelijk als men het echt meent met zijn beleggingen, maar soms ontwaar ik iets teveel favoritisme voor de Amerikaanse zaak en de dollar.

  Volgens Jim Rogers is ook de dollar géén safe haven, maar hij verwacht wel dat het een tijdelijk toevluchtsoord wordt!

  Verder is dit wel een zéér sterke column.

  China heeft vele zwaktes, maar ook een aantal sterktes.

  Trouwens, de wereld heeft deflatie nodig! Lage prijzen zijn een zegen voor een maatschappij en zolang er reële rente is en de kapitaalgoederenvooraad aangroeit, is er op dat vlak géén probleem, dat kan ook met negatieve rente!

  Hopelijk zijn mensen met andere politieke meningen ook welkom als lid.

  een sympathisant die het niet kan laten ( te? ) kritisch op te treden

  BeantwoordenVerwijderen
 10. er is hier teveel gesupporter voor de dollar en de USA!

  men moet er eerlijk voor uitkomen dat men supportert omdat men er zelf grotendeels in belegd is.

  china en rusland zijn wellicht nog erger dan de USA, maar de USA is ook een schurkenstaat als men louter op de feiten afgaat, en niet op de fabulaties en hallucinaties van de MSM.

  er wordt hier over alles kritisch geschreven, behalve over de dollar en de USA! deze blog is zéér mooi, maar de propaganda voor de usa en de dollar zijn storend en een bron van ergernis.

  men zou beter kritisch zijn naar alle landen i.p.v. de USA zo te sparen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kritiek op dit Blog is juist welkom! Kritiek toont aan,
   dat men over de materie nadenkt.

   De lidstaten van de Eurozone hebben hun eigen valuta
   opgegeven, waardoor hun staatsleningen wel degelijk
   hun tekorten moeten financieren. Die lidstaten zitten
   gevangen in een systeem, vergelijkbaar met de oude
   Goudstandaard en we weten allemaal hoe dat afliep.
   Als de tekorten, om welke reden dan ook te hoog oplopen,
   dan is het einde oefening.

   De wereld is 'Dollarized', zoals bovenstaand artikel
   probeert uit te leggen. Dat is een feit. Probeer maar
   eens te betalen in Timboektoe: de Euro is niet welkom,
   want dan moeten die weer worden omgewisseld in USD.
   Goederen en grondstoffen zijn in USD geprijsd.

   Ondergetekende is al decennia van mening, dat excessieve
   schuld en vergrijzing uiteindelijk leiden tot
   deflatie. Japan is de rest van de wereld 15 jaar
   vooruit. Daar is al enkele decennia (milde) deflatie.
   Vele dorpen buiten Tokio zijn bijna onbewoond. Oost-
   Nederland gaat die kant ook op, tenzij de waterspiegel
   stijgt en iedereen de Randstad moet verlaten.

   Dit Blog constateert gewoon, dat de macht van Amerika
   ernstig wordt onderschat, niet in het minst door
   Amerika zelf. China, met een economie, die zwaar is
   gefinancierd, en een angstig politiek systeem
   (XI is 'benoemd' voor het leven) en Rusland, met
   een economie, die kleiner is dan Texas en waarvan
   de bevolking voor 25% alcoholist is, zijn papieren
   tijgers.

   Ondergetekende heeft in Amerika gestudeerd en gewerkt.
   Vandaar mijn optimisme, omdat ik in staat ben om
   te vergelijken. 90% van de vernieuwingen in de
   wereld zijn van Amerika afkomstig, omdat dat land
   de juiste mentaliteit heeft van vooruitkijken en
   keihard werken: geen vakantie en geen siesta.

   Jim Rogers is vroeger geniaal geweest, maar na zijn
   verhuizing naar Singapore (waar hij huurt), is zijn
   visie helaas gekleurd. Hij slaapwandelt in een
   situatie, waarbij China hetzelfde lot overkomt als
   het toenmalige overmoedige Japan in 1989: instorting,
   ook van dat ondemocratische systeem.

   DS

   Verwijderen
  2. hartelijk dank voor het erg interessante en verduidelijkende antwoord!

   niet iedereen heeft gereisd en dan ook nog niet-toeristische regio's bezocht.of gecommuniceerd met personen van andere werelddelen en delen van de wereld. de kunst is dan ook nog te spreken met opmerkzame mensen, maar het is vaak gevaarlijk om al te openlijk over politiek te spreken in vele delen van de wereld.

   men moet tussen de regels kunnen lezen en opmerken waarover men niet durft te spreken, maar ik denk dat dit in Nederland en België ook zo is, maar hier is het nog 'subtieler' en daardoor nog 'valser'.

   beschrijvingen van persoonlijke ervaringen, eventueel geabstraheerd omwille van noodzakelijke privacy-overwegingen zijn zéér nuttig voor ons als lezer-sympathisant omdat ze ons helpen dingen te realiseren.

   immers, het is moeilijk door jarenlange en decennialange propaganda en gewenning héén te kijken, immers de hersenstructuren zijn veranderd en passen zich niet aan in een wip.

   het Amerikaanse systeem heeft inderdaad een aantal sterktes die moeilijk doordringen tot in Europa, het best bekijkt men hiervoor you-tube-filmpjes van gewone en ongewone Amerikanen.

   maar er zijn ook een aantal héél grote zwaktes...

   Verwijderen
 11. de handelstarieven van 25 procent tegen China vanaf 2019 zijn te laag!

  het zou forser moeten zijn, dan zal het ook allemaal sneller opgelost zijn.

  met 25 procent vanaf 2019 zullen de Chinezen in hun spreekwoordelijke bunkers kruipen, i.p.v. zich over te geven en te schikken!

  tenzij het de bedoeling is om het een beetje te rekken om ook militaire en binnen-lands politieke issues in de onderhandeling te betrekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nog niet eerder vertoond: De EU gaat de begroting van Italië afkeuren.

  https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-prepares-to-reject-italys-budget/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. https://twitter.com/DonArturito/status/1052966105449459712 :-)

   Verwijderen
 13. geachte Heer Schmull,

  dank voor deze blog/website. een zéér lovenswaardig en hopelijk ook voor uzelf voldoeninggevend initiatief!

  staan we niet aan de vooravond van algeheel communisme in de wereld?

  immers, de kapitalisten hebben er de laatste 70 jaar weinig of niets van gebakken, tenzij voor zichzelf.er is nu zoveel bekend over corruptie, dat iedereen begint te denken dat ieder vermogen, hoe klein ook, het resultaat van fraude, corruptie, misbruik en uitbuiting is.

  China staat aan de deur met een 'nieuw' systeem en de USA lijkt hier niet op voorbereid en lijkt ook niet echt bereid om de confrontatie aan te gaan. Of durft dit in ieder geval niet aan.

  Ik vrees dat wederom hetzelfde gebeurt als in het verleden, een crimineel kapitalistisch syteem wordt vervangen door een crimineel communistisch systeem.

  Men had beter gezorgd voor een deftig inkomen en behuizing voor éénieder.

  Graag uw bedenkingen.

  dank bij voorbaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   CHINA is een opgeblazen schuldballon, vergelijkbaar met
   Japan in 1989. Sindsdien is het, nog steeds rijke, Japan
   in een (milde) deflatie, die moet worden bestreden door
   een monetair superstimuleringsbeleid, die lijkt op
   een totale nationalisatie van alle activa.

   CHINA loopt naast zijn schoenen, net zoals Japan destijds,
   maar het is een kwestie van tijd, dat de schijnstabiliteit
   plaatsmaakt voor een instorting. De beursindex van Shanghai
   is reeds bezig met de instorting en is sinds 2007 met 59%
   gedaald. Huizenprijzen in de grote steden zijn, alleen
   dit jaar al, met 20% gekelderd en er vinden overal rellen
   plaats van kopers, die terugstorting eisen van hun
   koopsom. China staat aan de vooravond van de tweede
   grote devaluatie van de RMB van 15 tot 20% (inmiddels
   al 8%), wat deflatie zal veroorzaken in de gehele
   wereld.

   Zal China de hegemonie in de wereld van Amerika
   overnemen? Voorlopig is dat 'wishful thinking',
   maar een conflict ligt voor de hand. Er is immers
   een militaire overeenkomst tussen Amerika en
   Taiwan, net zoals de 'geheime' overeenkomst tussen
   Groot-Brittannie en Belgie, die GB opeens de
   Eerste Wereldoorlog induwde, toen Belgie werd
   aangevallen door Duitsland.

   De grootste corruptie vindt juist in communistische
   dictaturen plaats, niet in landen met een parlementaire
   democratie. De reden, dat steeds meer landen autocratisch
   worden is de toenemende verzwakking van hun maatschappij.
   Amerika, echter, wordt steeds sterker en zal, na de
   volgende recessie/depressie, haar hegemonie in de
   wereld bevestigen. Maar het is bijna zeker, dat dan
   isolationisme en nationalisme de boventoon voeren,
   waardoor iedereen in de rest van de wereld steeds meer
   voor zichzelf zal moeten zorgen, vooral in militair
   opzicht.

   De mens is niet perfect en is, door de eeuwen heen,
   gedreven door hebzucht, geld en macht. Geen enkel
   politiek systeem kan dat helaas veranderen. Om te
   overleven, sluit men compromissen, vaak tegen
   zijn eigen instinct in.

   DS

   Verwijderen
 14. bedankt voor uw antwoord.

  toch kan men er niet omheen dat vrijwel alles in de wereld momenteel aan alle kanten kraakt!

  dit lijkt een goede zaak.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   U bent maar gedurende een hele korte tijd op deze wereld.
   Gelooft u mij, het heeft altijd gekraakt, er is altijd
   ergens oorlog, hongersnood, natuurramp, etc. Het verschil
   met vroeger is 'informatie': tegenwoordig is iedereen
   meteen op de hoogte. Bovendien kent de Westelijke
   wereld al 70 jaar vrede, wat uniek is. In de tijd
   van uw grootvader, kraakte het pas echt!

   DS

   Verwijderen
 15. beste,

  is het waar dat men in Japan de onhoudbare schuldsituatie destijds simpelweg heeft opgelost door héél véél schuldenaars van hypotheken te laten huren in ruil voor afstand van hun eigendom/woonst?

  weet u daar het fijne of de grote lijnen van?

  vg,

  een sympathisant

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SYMPATHISANT:

   Dat is nieuw voor mij. Dat zou afschrijving van schuld
   zijn, wat erg onwaarschijnlijk is. Maar de overheid kan
   wel schuld op de boeken nemen tot de afloopdatum en dan
   verdwijnt die ook.

   DS

   Verwijderen
 16. geachte,

  wat kan de VS trouwens nog doen tegen China, tenzij ze kiest voor een totale oorlog?

  louter met grondtroepen maken ze géén schijn van kans, want China is véél te groot en heeft een véél te grote potentiële militaire mankracht, omgekeerd ligt dit zelfs gunstiger voor de Chinezen;

  ze kunnen de handelswegen over zee van China blokkeren en eventueel sancties uitvaardigen tegen China daar hun marine nog sterker is dan de Chinese. dit zou in de praktijk neerkomen op een oorlogsverklaring.

  ze hebben mogelijk nog een streep voor met hun luchtmacht, maar dit is niet geheel zeker.

  en last but not least zijn we dan aanbeland bij een nucleaire, totaal destructieve oorlog tussen beide landen.

  vergeet niet dat China niet bezet is door de VS terwijl Japan feitelijk nog steeds bezet is door de VS.de situatie is dus niet geheel vergelijkbaar!

  vg,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Japan heeft delen van China meerdere malen bezet. Reeds
   vanaf 1895 (Mantsjoerije) en weer vanaf 1931. China heeft
   daarvan een enorm trauma overgehouden.

   Het gaat er niet om, wat Amerika kan doen, maar wat China
   zou willen doen. China wil stabiliteit en geleidelijke
   uitbreiding van macht, zie Macau en Hong Kong. Nu volgt
   de Zuid-Aziatische zee en Taiwan, maar het kan nog
   decennia duren, voordat dat China in de schoot valt
   zonder oorlog. Mijn gevoel zegt, dat Amerika gewoon
   afwacht tot China een schuldencrisis krijgt,
   vergelijkbaar met Japan in 1989. Bovendien is
   de Chinese bevolking aan het inkrimpen, vanwege
   het langdurige een-kind-beleid. Het aantal
   werkenden is al enkele jaren aan het dalen.

   De huidige jonge generatie is allang vergeten, dat
   als Amerika Japan en Duitsland niet had verslagen,
   dan sprak iedereen in Europa nu Duits en iedereen
   in Azie nu Japans. Dus Amerikaanse 'bezetting' is niet het
   juiste woord en is beledigend.

   Als de wereld ooit te maken krijgt met de hegemonie
   van China, dan is het uit met de pret: zo edelmoedig
   en goedgeefs als Amerika zal het communistische China
   nooit zijn. China ziet zichzelf als de bron van alle
   beschaving en kijkt neer op die domme Westerlingen.
   Geen Westerling, die iets begrijpt van China.

   DS

   Verwijderen
 17. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Buy low, sell high! Een contraire mening over China:

  Chinese technologieaandelen worden al maanden met het huisvuil buiten gezet. Vele populaire namen staan vandaag 30% tot zelfs 50% lager.

  Redenen:

  -Oplopende spanning over de escalatie van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten
  -Een vertraging van de Chinese economie
  -De daling van de yuan

  Toch zijn dit vooral tijdelijke tegenslagen voor deze bedrijven, en al zeker niet van die orde om waarderingen te halveren.

  Chinese technologieaandelen zullen de komende jaren en decennia profiteren van enkele seculaire positieve trends waar men vandaag totaal geen rekening mee houdt.

  -De Chinese economie groeit nog steeds met 6% à 6,5% per jaar
  -Steeds meer Chinezen bevinden zich in de consumerende middenklasse (nu al 400 miljoen en groeiende)
  -Meer en meer Chinezen krijgen toegang tot het internet en shoppen online

  Wie vandaag Chinese technologieaandelen koopt, koopt als het ware de Google, Facebook, Amazon, Netflix, … van 10 jaar geleden.

  Slim Beleggen 19-10-2018

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Pas op voor CHINA. Dat is nu een Bearmarkt, omdat het
   land veel heeft te verliezen. Het is een 'non-market
   economy', die de regels van de WTO met voeten heeft
   getreden. Onlangs werd er weer een Chip gevonden in
   Chinese hardware, die door Westerse bedrijven wordt
   gebruikt. Een Chinese spion is net uitgeleverd uit
   Belgie aan Amerika. De les is: vermijdt Chinese
   bedrijven bij de produktieketen. En reken er maar niet
   op, dat China haar businessmodel opeens kan veranderen.

   DS

   Verwijderen
 19. WETENSCHAPPERS KOMEN MET EEN CONCLUSIE; “VAN KATTEN HOUDEN IS EEN TEKEN VAN HOGE INTELLIGENTIE.”


  https://leeshet.nl/wetenschappers-komen-met-een-conclusie-van-katten-houden-is-een-teken-van-hoge-intelligentie/2108213727/?fbclid=IwAR0gm_k5rIAV28jkJi9mnYR45WIpGt5b6O5fzCFbX0aUmD1gyg5y518KR18

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Het laatste wat ik ooit wilde, was een huisdier. Ik wilde
   niet gebonden zijn aan de verzorging daarvan. Bovendien
   was ik vaak op reis.

   Maar MiauMiau werd bij mij 'tijdelijk' achtergelaten. Zij
   wilde eerst ook niets van mij weten, want zij wachtte op
   haar oude baas, die echter naar het buitenland vertrokken
   was. Toen zij zich dat eenmaal realiseerde, gaf zij mij,
   midden in de nacht, het 'hoofdje', wat betekende, dat ik
   nu haar nieuwe baas was. Vanaf dat moment, 9 jaar
   geleden (zij is 12), was zij grandioos gezelschap. In dit
   stadium van mijn leven, is zij een 'wonder' in huis.
   Zij groeide op op een boot en is sindsdien uitsluitend
   thuis, dus zij is anders dan het gemiddelde huisdier.
   Daarom staat het huis vol met speelgoed!

   Mijn ervaring is echter, dat de meeste mensen waarschijnlijk
   niet het geduld kunnen opbrengen om een huisdier te
   begrijpen. Elk dier is verschillend en vergt een andere
   aanpak. MiauMiau heeft gelukkig een uniek karakter
   en is superverstandig. Dus zij heeft mijn leven enorm
   verrijkt.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik word altijd erg blij als ik uw filmpjes zie met MiauMiau.

   Aandoenlijk.....

   Rob

   Verwijderen
  3. Over het algemeen wordt toch gedacht dat een kat een vrij 'autonoom' dier is dat grosso modo weinig interactie aangaat met de mens.

   Verwijderen
  4. Dat is zeker niet het geval bij MiauMiau en bij deze kat:

   https://twitter.com/sarperduman/status/1044141705765814272

   Rob

   Verwijderen
  5. Kent U de filmpjes van de heer Schmull?

   https://www.youtube.com/user/RickSchmull/videos

   Verwijderen
  6. Volgens mij zou Dhr. Schmull toch iets moeten doen met zijn interesse en inzicht in dieren en de natuur! ( cfr. twitter )

   Misschien verhalen schrijven over dieren of dergelijke?

   Of contact opnemen met David Attenboroug( schrijfwijze? ).

   Verwijderen
  7. @ROB @ANONIEM:

   Katten hebben een vrij slechte reputatie, omdat zij
   van nature op jacht zijn naar reptielen, vogeltjes,
   muizen, etc. Daarom werden zij erg hoog geacht in
   het oude Egypte, maar in het Belgische IEPER was
   er een traditie van Kattenwerpen van de Halletoren
   om de voortplanting van katten tegen te gaan.

   http://www.kattenstoet.be/nl/pagina/497-511/het-kattenwerpen.html

   Katten zijn kennelijk ook verantwoordelijk voor
   het verdwijnen van verschillende hondenrassen:
   honden zijn als de dood voor katten, wat helaas
   niet overal wordt gerealiseerd. Bovendien
   beseffen maar weinigen, hoe gevaarlijk huisdieren
   kunnen zijn voor kleine kinderen. Triest.

   MiauMiau is echter voornamelijk binnenshuis en
   uitsluitend onder begeleiding, buitenshuis. Zij is
   daarom nooit betrokken geweest bij gevechten met
   andere katten (sommige katten verliezen daardoor
   een oor) en gelukkig nooit geraakt door een auto
   (wat herhaaldelijk voorkomt). Verder zijn er
   in Engeland minstens 40.000 vossen, die het af en
   toe gemunt hebben op katten, die weinig kunnen
   uitrichten als ze pech hebben.

   DS

   Verwijderen
  8. Ik kom vaak in Indonesië, heb daar 9 straatkatten geadopteerd. Katten zijn rein volgens de islam, honden daarentegen zijn HARAM. Zwart is haram en dus schopt men tegen alle zwarten katten en honden. :-( Echt vreselijk wat ik daar allemaal zie...

   https://ghurabalbayn.wordpress.com/2014/03/17/katten-honden-en-de-profeet/

   Verwijderen
 20. weet u soms wat het statuut van een vreemde-deviezenrekening is in België en Nederland of in het Westen in het algemeen?

  wordt dit gewoonlijk beschouwd als deel van de boedel van de bank of eerder als een 'tegoed in bewaring' zoals de stukken op een effectenrekening?

  nog een technische vraag, als men treasuries of andere hoogwaardige staatsobligaties op korte termijn ( pakweg tot 2, 3 jaar duratie ) bezit, dan kan er toch een probleem ontstaan op het moment dat men die tijdelijk moet laten uitbetalen op een bancaire rekening. de bedoeling is immers toch banktegoeden zovéél mogelijk te vermijden.

  dank bij voorbaat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Elk deposito is een krediet aan de bank en valt dus onder
   de boedel van de bank. Maar zolang het bedrag maar lager
   is dan het gegarandeerde bedrag onder het deposito-
   garantiestelsel, is er niets aan de hand. Voor grotere
   bedragen zal men moeten spreiden over meerdere banken,
   maar wel erop letten, dat die banken niets met elkaar
   te maken hebben. Onderdelen van dezelfde bank vallen
   slechts eenmaal onder het dgs.

   Deposito's in vreemde valuta vallen tot een bepaald bedrag
   onder het dgs, maar niet noodzakelijkerwijs van het land,
   waar men woonachtig is. Hangt van de bank af.

   Bij uitbetaling van kortere staatsobligaties is er geen
   probleem, zolang het bedrag maar lager is dan het
   gegarandeerde dgs-bedrag. Is dat wel het geval, dan
   spreiden of direct herbeleggen.

   DS

   Verwijderen
 21. maar ja, dat dgs is niets of weinig waard bij een totale en algemene crisis.

  zoals u reeds eerder zei, het is een 'wassen neus', dat dgs.

  of het dan zin heeft om vermogens zo te versnipperen, beheersmatig althans, is mij ten zeerste de vraag.

  misschien voor instituties e.d., maar voor de particulier?

  keep it simple, dan is het al moeilijk genoeg...

  N.B.: is het normaal dat men zowel kan reageren als beantwoorden hier? ik vroeg mij dit af; ik kan zowel reageren als beantwoorden. hopelijk geen fout of anomalie in het systeem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het DGS is in Nederland veel minder een 'wassen neus'
   dan in Italie. In de praktijk zal de Nederlandse
   staat kunnen bijspringen, want er zijn genoeg middelen.
   Nederland is heel rijk. De Italiaanse staat heeft echter
   die middelen niet (de Italiaanse bevolking wel -- die
   is rijk), dus daarom is er zo'n kapitaalvlucht uit
   Italie (via Target2).

   DS

   Verwijderen
  2. bij systemische explosie is vrijwel géén enkel land noch rijk genoeg om dergelijke verplichtingen na te leven, helaas.

   Verwijderen
 22. als ik de kat van dhr. Schmull zie en hoe hij ermee omgaat, moet ik denken aan het kortverhaal ' Floere het Fluwijn ' van Ernest Claes ( Belgisch schrijver ).

  Een zéér treffende, misschien wel héél realistische beschrijving van een hermelijn of een dergelijk dier.

  https://www.boekmeter.nl/book/51122

  BeantwoordenVerwijderen
 23. geachte, wat de omvang van de wereldschuld betreft volgens uw stuk ( 250000 miljard dollar ), wat is de bron/zijn de bronnen voor dit cijfer?

  is dit niet véél meer dan 327 procent schuld van het bruto wereld product in dollar, zelfs naar koopkrachtpariteiten?

  misschien een beetje en muggezifterige vraag, maar het is toch wel belangrijk dat de cijfers een zekere benadering zijn van de werkelijkheid!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De autoriteit op de wereldschuld is de McKinsey Global
   Institute, die vele publicaties heeft laten verschijnen
   over dit onderwerp:

   https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/visualizing-global-debt

   Ook de Wereldbank en het IMF leveren regelmatig bijdragen
   over de wereldschuld, die dus niet moet worden bekeken
   als absolute cijfer, maar altijd als percentage van
   de economie en vooral ten opzichte van de groei daarvan.

   DS

   Verwijderen
 24. Moody's wilt zichzelf weereens indekken en geeft Italië een ( véél? ) te lage rating.

  Typisch Moody's en consoorten, eventjes het blazoen oppoetsen voor het geval het misgaat!

  We zouden iets véél ojectiever moeten hebben dan die politieke, tendentieuse, laffe ratings van die belachelijke kredietagentschappen.

  Die baseren hun oordelen op de stemming en draaien net voor bedrijven failliet gaan hun kazak. Ze hebben dan zogezegd gewaarschuwd!

  De waarheid is dat italië eindelijk een beetje democratischer lijkt te worden en de waanzinnige E.U. de rug toekeert.

  Shame on Moody's, het State Department en de Treasury, zo valselijk te werk gaan om de EU-mislukking toch maar in de lucht te houden!

  Het zal wel waar zijn, de EU en de Navo zijn wellicht bedenksels van de Amerikanen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kredietbeoordeelaars zoals S&P en Moody's hebben veel
   invloed, omdat instituten bijna niet beleggen zonder
   een kredietbeoordeling.

   Maar zij worden of betaald door degene, die beoordeeld
   wordt of door abonnees. Daarom kunnen zij niet echt
   onafhankelijk zijn. Een ander systeem is tot nu toe
   nooit gelukt. Hetzelfde systeem geldt voor accountants,
   die door de bedrijven zelf worden betaald. Zolang
   men zich daarvan bewust is, dan neemt men zo'n
   beoordeling met een korreltje zout.

   Uw eigen instinct is Goud waard!

   DS

   Verwijderen
 25. geachte Heer,

  bent u nog steeds supporter van Donald Trump? ik vind dat hij vele steken laat vangen en meer en meer handelt als een regimeknechtje. ik denk dat hij steeds meer supporters aan het verliezen is. misschien heeft hij een iets mindere periode.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Natuurlijk ben ik het vaak niet eens met de uitspraken
   en beslissingen van President Trump. Maar hij is nu
   eenmaal nooit een politicus geweest en heeft ook
   in zijn leven nooit een baas boven zich gehad, behalve
   zijn strenge vader (die slaap beschouwde als tijd-
   verknoeierei).

   De wereld is op weg naar een Nieuwe Wereldorde en
   Trump's instinct heeft dat opgemerkt. Daarom verliet
   hij zijn miljardairs bestaan, werkt keihard - ondanks
   zijn leeftijd - en verwezenlijkte de droom van iedere
   Amerikaan om President te worden, terwijl niemand
   dat voor mogelijk hield (behalve hijzelf). Hij had
   die job echt niet nodig en zeker niet alle stress (wat
   hij echter ziet als een uitdaging).Lees zijn boeken
   er maar op na (zoals: 'Think Big And Kick Ass').

   De laatste opinie-peilingen zijn heel positief voor
   Trump, vooral van de 'geregistreerde' kiezers, die
   geneigd zijn om echt te stemmen. Helaas is Europa
   over het algemeen slecht geinformeerd door de
   reguliere media, die geen kaas hebben gegeten van
   de enorme onvrede onder de 'gewone' Amerikanen.
   Mensen zonder een universiteitsopleiding zijn
   allang genegeerd door de halfintellectuele elite,
   die hen betiteld als 'deplorables' (schande!).

   Sinds December, 2017, is hij 7% gestegen in de
   peilingen en staat bijna net zo hoog als tijdens
   zijn inauguratie in Januari, 2017, wat voor een
   zittende President indrukwekkend is.

   Trump heeft reeds $ 100 miljoen aan donaties bijelkaar
   voor zijn herverkiezing in 2020. Go Trump.

   Europeanen zouden eerder naar zichzelf moeten kijken:
   de dronkelap van een zoenende JUNCKER wordt gedoogd
   door de elite, wat alleen mogelijk is, omdat de EU
   ondemocratisch is en lak heeft aan de gemiddelde
   Europese kiezer. Zie, halfintellectuele elites
   denken te weten, wat goed is voor het volk, liefst
   zonder het te vragen.

   DS

   Verwijderen
  2. Trump laat zich echt leiden door de belangen van zijn zaken-imperium. dit is, zo géén schande, toch wel een ramp!

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   President TRUMP had gisteravond weer een grote bijeenkomst
   in het teken van de tussentijdse verkiezingen voor het
   Congress (Midterms), dit keer in HOUSTON, Texas.

   Maar de zaal had slechts een capaciteit van 18,000 en
   er waren 100,000 (gratis) tickets besteld. Buiten
   de arena waren TV-schermen voor degenen, die niet
   binnen konden komen:

   https://www.youtube.com/watch?v=jSS6-mQfIrE

   Het enthousiasme is typisch voor dit soort bijeenkomsten,
   die steeds vaak 30,000 tot 50,000 trekken. Michael
   Moore, de linkse comediant, die ook Trump's overwinning
   had voorspeld, stelt nu, dat de Democraten de steun
   voor Trump weer ernstig onderschatten, omdat de
   kiezers op Trump er niet openlijk voor uitkomen
   en daardoor door de opiniepeilingen worden gemist.

   DS

   Verwijderen
  4. wat is er mis met michael moore?

   Verwijderen
 26. So touching!

  https://twitter.com/sarperduman/status/1054215922641223680

  BeantwoordenVerwijderen
 27. de kat van dhr. schmull is blijkbaar een zéér populair onderwerp.

  maar ter zake; wat denkt u van de bananenrepubliek België waar werkelijk alle infrastructuur aan het instorten/invallen is?

  werkelijk alles lijkt daar te verbarsten en verbrokkelen. wat moet men in een dergelijk geval doen als belegger. afwachten of letterlijk zijn biezen pakken?

  vriendelijke groet,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   BELGIE is weer een voorbeeld van een land, dat weinig
   middelen heeft, terwijl de Belgen zelf vrij rijk zijn.

   Toch is de staatsschuld als percentage van het BNP sinds
   1995 gedaald van 130.5% naar 103.1% in 2018, wat duidt
   op aanhoudende bezuinigingen. In Nederland daalde die,
   in dezelfde periode, van 73.5% naar 56.7%.

   De vraag is, wanneer de EU-bestedingsbeperking ooit
   ten einde loopt, zodat er weer een noemenswaardige
   economische groei volgt. De EU-werkeloosheid is 2 maal
   zo hoog als in Amerika, maar Europa ziet nog steeds
   geen reden om de belastingen te verlagen en de regels
   te versoepelen.

   Dat beleid verandert pas, als het politieke midden
   verder inkrimpt ten gunste van extreem rechts en extreem
   links, zoals in Italie. Bovendien moet Europa straks
   rekening houden met fors hogere militaire uitgaven.
   Misschien komt de diensplicht weer terug, net zoals
   nu in Frankrijk voor alle 16-jarigen vanaf 2019.

   DS

   Verwijderen
  2. de realiteit is dat de belastingen juist véél te laag zijn, zodat er fundamenteel te weinig distributie is van inkomen met bestedingsmoeilijkheden en dus ook te lage rente als gevolg.

   de dienstplicht in Frankrijk is een ramp en bewijst enkel wat dhr. Macron is, een ordinaire domme criminele man die in weinig onderdoet voor Arabische prinsen en dergelijk gespuis! Dat is ook de reden dat de EU zal verdwijnen, de meeste van de eu-landen zijn tuig.

   Verwijderen
 28. de mensen die sedert 2011 de visie van deze blog volgen, zijn er aan voor de moeite of lijken er aan te zijn voor de moeite.

  er moet toch één of andere (redeneer)fout zitten in de theorieën van Dhr. Schmull.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Geen adviseur is perfect. Maar sinds 2011 wees ik met name
   op de mogelijkheid, dat inflatie laag zou blijven, ondanks
   de monetaire stimulering (QE). Dat was toen heel
   contrair, want Jan en Alleman sprak over hyperinflatie.
   Daarom was ik ook, tegen de algemene mening in,
   voorzichtig met Goud en alle grondstoffen.

   Wat ik onderschatte, was de (tijdelijke) activa-inflatie
   in aandelen en onroerend goed. Ook de tijdelijke
   tegenwind in kwaliteitsobligaties is soms vervelend,
   maar dit Blog is voor de langere termijn, geen Tipblad.

   DS

   Verwijderen
  2. ja, maar uw twitter is wel héél short-term geöriënteerd.

   daar gaan uw retweets van het ene uiterste naar het andere.

   ik vind uw tweet-account ( eigenlijk-verzachting ) niet goed omwille van die reden.

   Verwijderen
 29. Bij de bank is het altijd kopen en niet verkopen. U adviseert i.p. hetzelfde, wel aandelen,obligaties en goud kopen, maar nooit verkopen.
  We hebben een aantal keren een top gehad oa in obligaties, dus een prachtig uitstap moment om later goedkoper in te stappen. Waarom geeft u niet dit soort adviezen, maar beroept u zich altijd op de langere termijn ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Mijn mening over obligaties, met name op Treasuries, is
   onveranderd positief, ondanks de regelmatige tegenwind,
   zoals nu. Dat komt, omdat het Westen op langere termijn
   het Japanse scenario achterna loopt en er sprake zal
   zijn van structurele lagere rente en obligatie-rendementen.
   In de volgende recessie, ookal duurt dat misschien nog
   jaren, beleven we weer Deflatie.

   In het Japan-scenario is de rente gedaald van 8% in 1980
   tot 0% in 2018 (38 jaar), vanwege excessieve schuld,
   overcapaciteit, deflatie en vergrijzing. Japan is het
   Westen gewoon 15 jaar vooruit.

   Goud is een verzekering tegen het ondenkbare en daarom
   een wegleggertje. Aandelen zijn voor trading en de
   verkoop daarvan, moet iedereen voor zichzelf uitmaken.
   Suggesties en ideeen betekenen niet, dat men eeuwig
   moet blijven zitten. Er is hier een stuk van eigen
   verantwoordelijkheid.

   DS

   Verwijderen
 30. 'Suggestie' of 'Idee' voor de titel van een volgende column:
  "DE BESTE BOOT GEMIST..."
  Dat kan een mooi artikel worden in het kader van transparante zelfreflectie over beleggen in de afgelopen 10 jaar ;)
  Uw visie op (verschuivingen in) machtsverhoudingen in de wereld vind ik daarentegen altijd zeer verrijkend op dit blog.

  Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 31. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. ze zijn u aan het testen, mijnheer schmull.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. licht andere visie op de us, mijn inziens véél realistischer dan de liefdesverklaringen hier.

  https://youtu.be/CfTwx_SaUx4

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Trump zegt 'misschien' spijt te hebben van benoeming Fed-voorzitter:

  https://www.nu.nl/economie/5531018/trump-zegt-misschien-spijt-hebben-van-benoeming-fed-voorzitter.html

  Als het aan Trump ligt wordt de schuldenberg van Amerika alleen nog maar groter!

  BeantwoordenVerwijderen
 36. gelijk heeft hij, er is nood aan véél méér schuld dan vandaag de dag, zolang de belastingen te laag blijven, ik zou zeggen, op weg naar 1000 procent schuld!

  BeantwoordenVerwijderen
 37. trouwens het systeem laten doorslagen door teveel schuld is de beste manier om totale overvloed voor iedereen te bereiken!

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Niemand is verplicht de bijdragen van heer Schmull te lezen, laat staan zich hierop te baseren voor investeringen of het beheer van eigen vermogen;

  geachte Heer Schmull: dank voor de gewaardeerde analyses en verduidelijkingen;
  laat u niet kisten door de enkele criticasters!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. zo is dat , de beste stuurlui staan altijd aan wal !

   Verwijderen
  2. Helemaal mee eens! Uw analyses kloppen mijns inziens nog steeds met de huidige ontwikkelingen..
   Elizabeth

   Verwijderen
 39. men ziet aan de reacties dat men buitengewoon

  zenuwachtig begint te worden op de markten. er moet stoom

  afgelaten worden.

  wat te denken van de fusie van de Duitse regionale banken?

  kan een fusie dit wegpoetsen, nee! kan een fusie dit nog wat langer verbergen? wellicht wel, want er zijn dan minder pottenkijkers en men kan gecoördineerd misleiden en frauderen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Als Duitsland weigert om haar bankwezen en met name
   Deutsche Bank, te 'redden', dan breekt de hel los
   in de financieele wereld. De Duitse mentaliteit
   is vaak 'eigen schuld, dikke bult' (zie Griekenland,
   zie Italie), zonder de gevolgen daarvan te overwegen.
   De probleemleningen zijn vaak het gevolg van
   handjeklap onder de politici in het verleden.

   De antipathie tegen de elite lijkt pas begonnen.

   DS

   Verwijderen
 40. Merkel in “Jewishnews”: “Duitsland wordt een islamitische staat. De Duitsers moeten ermee leren leven”.

  https://dailypaper.org/2018/10/merkel-in-jewishnews-duitsland-wordt-een-islamitische-staat-de-duitsers-moeten-ermee-leren-leven/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hou toch op met die paniekzaaierij. u had hier 30 jaar geleden aan moeten denken en werkelijke oplossingen moeten voorstellen. mensen zijn te laf, zwak en mentaal zwak om de reële problemen te benoemen en het regime in vraag te stellen en dan schieten ze maar op zwakke minderheden.daar hebben ze toch niets van te vrezen.

   Verwijderen
 41. Aangezien diversificatie belangrijk is bij beleggen, wat adviseert u naast de us treasuries als een redelijk veilig alternatief voor spaargeld? Bedrijfsobligaties zoals Apple, Amazon etc? Die na afloop ook weer gewoon uitbetalen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Staatsobligaties worden gedekt door de staat, die
   belasting kan heffen en staten verdwijnen zelden.
   Bedrijfsobligaties zijn afhankelijk van het wel
   en wee van bedrijven, die komen en gaan en die
   ook vaak 'onzichtbare' Leveraged Loans en Derivaten
   bezitten. Zelfs grote bedrijven, zoals Procter &
   Gamble, presteren het soms om honderden miljoenen
   te verliezen in Derivaten (de financieele afdeling
   moest zo nodig een 'profit center' worden).

   Zolang men zich daarvan bewust is, dan kan een obligatie
   van een, liefst defensief, bedrijf, geen kwaad.

   Helaas hebben korte termijn staatsleningen in Nederland
   en Duitsland ('Schatz'), die, in normale tijden,
   de voorkeur zouden verdienen, een Negatief Rendement.
   Alleen Treasury Bills (3 maanden) hebben een
   positief rendement (met Dollarrisico).

   Want het leed op de beurs lijkt nog niet geleden.

   DS

   Verwijderen
 42. Geachte Heer Schmull,
  De Italiaanse regering is voornemens om, in geval van een bankencrisis, de binnenlandse probleembanken te gaan helpen (zie onderstaande link).

  https://www.beleggen.nl/financieel_nieuws/651452_Itali%eb_helpt_banken_in_geval_bankencrisis

  Naar mijn idee liggen ze dan wederom met Brussel in de clinch.
  Wat zijn uw ideeen? Loopt dit uit de hand of weten ze elkaar toch wel weer te vinden ?

  Alvast hartelijk dank voor uw mening.

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   De Italiaanse overheid heeft in 2017 reeds 3 banken
   'gered': Banca Popolare di Vicensa, Veneto Banca en
   de oudste bank ter wereld: Monte dei Paschi. Terecht!
   Anders is er kans op een systeemcrisis. De EU-bankregels
   zijn onzinnig en typisch bedacht door boekwurmen, die
   geen kaas hebben gegeten van de harde werkelijkheid.
   Die bureaucraten hebben inmiddels al enkele zelfmoorden
   van deposito-houders op hun geweten.

   DS

   Verwijderen
 43. Heer Schmull, wat is uw ischatting mbt ontwikkeling van de Nderlandse huizenprijzen de komende 2 jaar. Zullen die onder druk komen door sterk
  dalende beurskoersen of is dat pas wanneer ook de financieele markten in zwaar weer komen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De Nederlandse huizenprijzen in de Randstad zijn heel
   hoog, vooral in Amsterdam. Niemand weet wanneer de
   onvermijdelijke daling zal plaatsvinden, maar men
   moet wel daarop voorbereid zijn. Versneld aflossen
   van de hypotheek zou een noodzakelijke 'buffer'
   scheppen, als het eenmaal gebeurt.

   Nederland is geen eiland. Huizenprijzen dalen nu bijna
   overal: Vancouver, Sydney, New York, Londen, etc.
   Nederland volgt wat later, vanwege de tophypotheken,
   die elders niet beschikbaar zijn. Huizenprijzen zijn
   krediet-gedreven, dus zodra de aanbetaling moet worden
   verhoogd of als belastingen stijgen, dan heeft dat
   direct effect. Verder hangt het af van de economie
   en de werkloosheid. Let op Duitsland: als dat land
   economisch zou haperen, dan zal Nederland het voelen.
   En China! Onzekerheden te over, dus het kan geen
   kwaad om nu al voorbereid te zijn. Bovendien lijkt
   de kans op een wereldrecessie binnen de komende jaren
   heel groot. Die kan erger worden dan 2008, want de
   wereldschuld is zoveel hoger. En vergeet ook niet
   de daling van het aantal mensen tussen 15 en 35 jaar:
   de volgende cyclus wordt dus veel zwakker, want
   de consumenten ontbreken.

   DS

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   On The UBS GLOBAL REAL ESTATE BUBBLE INDEX:

   Bubble risk appears greatest in Hong Kong, Munich, Toronto, Vancouver, London and Amsterdam.

   https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/our-research/life-goals/2018/global-real-estate-bubble-index-2018.html?campID=SOME-CIOGREBI2018-UK-ENG-TWITTER-UBS-GREBI-PRICES-20180927-BANNER-ANY-PAID

   ds

   Verwijderen
 44. Turkse Journalist die tijdens persco protesteerde tegen arrestaties onder journalisten in Turkije, wordt na 36 jaar Duitsland uitgezet. Dit smerige handjeklap Merkel-Erdogan in uw EU. Waar is het protest?

  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/adil-yigit-deutschland-weist-tuerkischen-erdogan-kritiker-aus-a-1235556.html

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helemaal gelijk Cor, Merkel is niet alleen politiek maar ook moreel failliet. De boodschap is duidelijk voor al die niet-Erdogan Turken in Duitsland, inclusief asielzoekers... jullie zijn niet veilig meer. Ongelooflijk !! En der Spiegel maar met het vingertje naar de VS wijzen...en wat is hun reactie nu ??
   Marcja

   Verwijderen
 45. als er echte democratie komt, verdwijnen héél véél 'officials' en 'politici' ( en hun helpers ) achter tralies. wat we vandaag kennen in het 'westen' is zeker geen democratie. het is eerder 'schijndemocratie'. vandaar dat we zo snel mogelijk van de EU af moeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. https://ftalphaville.ft.com/2018/10/26/1540526405000/Initiative-Q--an-elementary-pyramid-scheme-with-grandiose-ideas/
  Beste DS, wat is uw mening over dit artikel ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   AFBLIJVEN. NIET DOEN. Initiative Q is gratis en dus te mooi
   om waar te zijn. Als iets gratis is, dan is degene, die
   deelneemt, het product. Het product bestaat uit uw
   gegevens, die misschien veel waard worden voor de
   stichters van dit project, wat zeker niet liefdadigheid
   is. Het is een vorm van 'kettingbrieven', wat
   uitsluitend de stichters in het begin iets oplevert.

   Maar het probleem met 'free banking' is ook, dat men
   het geld nooit meer terugkrijgt, zodra het systeem
   wordt gehacked. Elk prive-project is superriskant,
   net zoals Bitcoin, want digitale valuta's zijn
   hoofdzakelijk nuttig voor cybercriminelen, drug
   traffickers, terroristen, corrupte politici,
   wapenhandel, etc. Opeens zullen overheden er
   schoon genoeg van krijgen en de gehele zaak
   opdoeken.

   DS

   Verwijderen
 47. geachte Heer Schmull,

  is het niet beter een mandje aandelen van gemiddelde kwaliteit nu al te verkopen i.p.v. nog enkele jaren te wachten tot de koersen 40, 50, 60 procent of méér lager staan?

  mij lijken de koersen van de amerikaanse indices thans irrationeler dan de indices van de meeste andere beurzen in de wereld, die al méér lijken te anticiperen op een koersdaling.

  het doet mij denken aan het uiteenbarsten van de dotcomgekte, toen begon bvb. de Belgische beurs reeds anderhalf jaar ( kan dit? ) vroeger te dalen dan de Amerikaanse beurzen.

  Worden de Amerikaanse beurzen nu gemanipuleerd door de Treasury, de FED en de CIA; of is dit overdreven? of althans niet betekenisvol op het niveau van de koersen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De schade, die in October, 2018, aan de beurskoersen werd
   aangericht, is aanzienlijk geweest. Opvallend is,
   dat de aandelenindices nog niet naar beneden zijn
   doorgebroken en hun opgaande trend sinds 2009 lijkt
   bijna overal in tact (behalve in de Opkomende Markten).

   Het gemiddelde aandeel lijkt dus in een 'cyclische'
   Bearmarkt, maar nog niet in een 'structurele'.

   Het is wel zo, dat de wereld aan het eind van een
   economische cyclus verkeert, waardoor de nadruk
   moet liggen op defensieve, niet-cyclische, aandelen
   en natuurlijk staatsobligaties, zoals Treasuries.
   Degenen, die in de peperdure technologie-aandelen
   hopen te scoren, lopen op hete kolen en moeten
   voorbereid zijn op dalingen van 50%. Kijk maar
   naar de technologie van China!

   Manipulatie van activa naar boven EN naar beneden
   kan worden bereikt door het rente-beleid. Bij lage
   of zelfs negatieve rente, zijn er tijdelijk
   opzienbare schijnwinsten, want zoiets is niet eeuwig.
   Dat blijkt nu: normalisering van rente is echt,
   wat de klok slaat tot de volgende recessie.
   Beurskoersen lopen hierop vooruit en verdisconteren
   al vroeg die onvermijdelijke recessie.

   De les is: na zonneschijn, komt regen. Maar het feest
   van de laatste 10 jaar is misschien nog niet voorbij,
   want Trump wil herkozen worden in 2020. Dus er volgt
   een 'pauze' in de rentestijging en wellicht nog
   een belastingverlaging. Bovendien viert China het
   100-jarig bestaan van de Communistische Partij in 2021,
   wat aanleiding zal worden van 'aanzwengelen'
   (manipulatie naar boven).

   DS

   Verwijderen
 48. men verdisconteert in de eerste plaats stijgende rente, geen recessie.

  alsof Trump maar op een knopje heeft te drukken, China is een ander geval.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Hahaha! Geniale samenvatting van al die keren dat op de Amerikaanse tv het definitieve einde van het presidentschap van Trump werd aangekondigd. This is the beginning of the end...

  https://twitter.com/PoliticalShort/status/1057357309603667968

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Börsenprofessor Max Otte warnt: Der Euro wird platzen - Deutschland muss schnell raus

  https://amp.focus.de/finanzen/boerse/markets-der-euro-wird-platzen_id_9827607.html?__twitter_impression=true

  Rina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   Mee eens. Het heilige EURO-project werkt alleen voor
   Duitsland. Maar als Duitsland op een gegeven moment
   moet opdraaien voor Zuid-Europa, of via Euro-bonds of
   via Target2, dan gebeurt er, wat er al bij 150
   monetaire unies van verschillende landen in het
   verleden gebeurd is: de sterkere lidstaat stapt eruit.
   In 2012 was dat bijna ook gebeurd.

   Timing is niet zeker, maar de ontwikkeling wordt steeds
   spannender. Zorg ervoor, dat men wat Dollars heeft.
   De nieuwe Deutschmark en de nieuwe Nederlandse Gulden
   zouden weliswaar stijgen, maar het zal enkele jaren
   duren om over deze klap heen te komen. Ieder lid van
   de club zal immers moeten bijdragen om de schade op
   te vangen.

   DS

   Verwijderen
 52. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 53. welke criminele politici zijn ooit zo onnozel en crimineel geweest westerse landen te betrekken bij maghreb-landen als Spanje? als men de Eu niet snel ontbindt, komt er terug oorlog in Europa, en terecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
  2. Beste Anoniem,
   Er zijn een hoop lezers, waaronder ondergetekende, die de blog van de heer Schmull graag lezen. Ondanks dat ik het niet altijd met hem eens ben is het naar mijn mening zinvol, mede gezien zijn lange ervaring, ook zijn visie in mijn uiteindelijke besluitvorming m.b.t. mijn beleggingen/investeringen mee te wegen. Het is echter mijn en ook uw keuze of u de visie en/of aanbevelingen van de heer Schmull wilt volgen. Het is makkelijk om als anoniem persoon kritiek op de heer Schmull te geven. U zou mij en ik neem aan een hoop andere lezers een groot plezier doen deze blog verder te mijden. Met vr. gr. Natasja

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 55. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Het zou mij ook plezieren als u dit blog gaat verlaten..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 57. Beste heer Schmull,
  Tot hoever denkt u dat de Amerikaanse rente nog kan stijgen voordat het grote problemen gaat geven?
  Dank, Elizabeth

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ELIZABETH:

   De rentestijging van de FEDERAL RESERVE heeft al gezorgd
   voor forse problemen in de Opkomende Markten en hun
   valuta's. Ondanks de algemene mening, dat die rente-
   stijging tenminste zal worden 'onderbroken' ('pauze'),
   lijken de economische cijfers geen aanleiding daartoe
   te geven: De PCE Inflatie (waar de FED naar kijkt) is
   precies op 2%, wat de doelstelling was, en werkgelegenheid
   en consumentenvertrouwen zijn beiden ijzersterk. Dat
   betekent, dat de FED gewoon doorgaat met de rentestijging,
   misschien wel tot het eind van 2019. Want dan is er
   voldoende 'munitie' om de volgende recessie te
   bestrijden (door de rente weer te verlagen).

   Maar de ECB en de BOJ hebben die munitie niet,
   als de recessie eenmaal toeslaat, dus dan
   kan er weer een kwantitatieve verruiming (QE)
   komen in de Eurozone en Japan, wat negatief zou
   zijn voor de Euro en de Yen.

   DS

   Verwijderen
 58. Het is tijd om weer eens te lachen mensen...
  Chagrijnige wijven ��������

  https://www.dumpert.nl/mediabase/7554139/330e6192/chagrijnige_wijven.html

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
 59. @DIEDERIK SCHMULL schreef: De rentestijging van de FEDERAL RESERVE heeft al gezorgd voor forse problemen in de Opkomende Markten en hun valuta's.
  >>Kon men die valuta's dalingen zijn aankomen? Kon men erop speculeren?
  Een kennis van ons kocht dollars vóór de Irak Invasie. Daarna verkocht hij de dollars met winst. Hij heeft van de winst zijn keuken kunnen verbouwen. :-)

  Bedankt voor uw antwoord

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een blije zondag toegewenst:

   https://twitter.com/xxlfunny1/status/1058604736054738946

   Verwijderen
  2. @MARTIN:

   Dit had men kunnen zien aankomen. Amerika is immers
   al enige tijd bezig om de rente te verhogen en ook
   om de activa van de Centrale Bank (FED) in te krimpen.
   Dat leidt tot minder Dollarliquiditeit.

   De andere Centrale Banken durven nog niet. Dus de
   Dollar kreeg meteen de wind in de rug.

   De Opkomende Markten hebben de meeste schuld in Dollars,
   want obligaties in hun eigen valuta zijn niet te
   slijten op de wereldmarkt. Dus een hogere Dollar
   betekent voor hen nog meer schuld, waarvan de aflossing
   en/of verlenging in de komende jaren moet plaatsvinden.

   Er waren waarschuwingen te over, maar men geloofde niet,
   dat de FED het lef zou hebben om dit te doen. De Amerikaanse
   economie is nu zo sterk, dat ze dit wel moeten doen.

   DS

   Verwijderen
 60. Heer Schmull,

  Wat zijn uw verwachtingen van de Indonesische Rupia?

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Moeilijk te beoordelen. Teveel factoren spelen een rol.
   Recentelijk is de IDR weer wat aan getrokken tegenover
   de USD. Misschien omdat Morgan Stanley een aanbeveling
   gaf voor Indonesische aandelen. Maar de daling van de IDR
   in 2018 was veel ernstiger dan in 2015. Dus dit lijkt
   op een tijdelijk herstel. We zullen zien.

   https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=IDR&view=5Y

   ds

   Verwijderen
  2. @DIEDERIK SCHMULL

   Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

   En voor de honden liefhebbers op dit blogspot:

   https://twitter.com/xxlfunny1/status/1059004864750120960

   Rob

   Verwijderen
 61. Is het beter om nu 6mmd of 1 jaar treasuries te kopen i.p.v. 2 jaar treasuries? Omdat er nog rente verhogingen te verwachten zijn. En men dan na 6 maanden/1 jaar nieuwe treasuries kan kopen met een hoger rendement?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Afhangende van uw persoonlijke situatie, lijken de
   rendementen op Treasuries nog wat te stijgen. Maar
   niemand weet hoelang. De 'short'-posities op
   Treasuries hebben weer een nieuw record bereikt,
   wat betekent, dat als de overspannen verwachtingen
   voor economische groei en inflatie niet uitkomen,
   dan vinden er massieve 'short'-dekkingen plaats,
   met een dienovereenkomstige waardestijging bij
   Treasuries. De kans, dat de groei in 2019
   vergeleken met 2018 tegenvalt, lijkt juist heel
   groot. Dat zou ook een tegenwind kunnen zijn voor
   de Dollar.

   DS

   Verwijderen
 62. ik dacht dat Trump de midterms ging winnen volgens dit blog.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De opkomst was enorm, ruim 100 miljoen kiezers, 30 miljoen
   meer dan bij de vorige Midterms. Dit hielp de Democraten,
   maar de winst in het Huis van Afgevaardigden was voor hen
   veel minder dan gehoopt en de Republikeinen handhaafden
   hun kleine meerderheid in de Senaat.

   De impasse ('gridlock') in het Congres is voor de markt
   echter niet automatisch negatief. De markten reageren
   vaak positief, omdat er dan een minder extreem beleid
   moet worden gevoerd. Als de Amerikaanse economie goed
   blijft draaien, dan zal het koersverloop meer worden
   bepaald door het monetaire beleid van de Federal Reserve.
   'Don't fight the FED', dus beleggers zullen na de schok van
   October wel wat defensiever worden.

   DS

   Verwijderen
  2. 1OO miljoen kiezers is toch nog altijd weinig in een land van ruim 300 miljoen inwoners! was het de vorige keer 70 miljoen kiezers?

   warempel, dat is nog moeilijk een echte stemming te noemen...

   bedankt voor het antwoord,

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Gemiddeld 55% van de kiesgerechtigden stemmen bij de
   Amerikaanse Presidentsverkiezingen en bij de Midterms
   is dat percentage veel lager. Vooral degenen, die
   weinig opleiding hebben genoten, laten het afweten.

   Bij de Nederlandse Tweede Kamer verkiezingen is de
   opkomst opmerkelijk boven de 80%, maar bij de
   Gemeenteraadverkiezingen niet meer dan 55%.

   DS

   Verwijderen
 63. Lekker z'n burgemeester:

  https://twitter.com/LionessLisaH/status/1060222709106388992

  Anoniem

  BeantwoordenVerwijderen
 64. geachte blogger,

  ik heb de volgende vraag.

  is er géén héél groot bedrog bezig in de Us-markten? iedereen trekt er tussenuit vanwege stijgende rente of andere negatieve factoren. toch blijven de manipulaties op de amerikaanse markten gebeuren, waardoor kleinere of minder geïnformeerde beleggers weer het gelach zullen betalen in de meeste gevallen.

  de europese beurzen reageren veel rationeler en daalden dus ook al meer. zijn de Amerikaanse beurzen niet steeds meer doortrokken van corrupte western-praktijken?!?

  is een dergelijk corrupt systeem niet ten dode opgeschreven? heeft het nog zin voor kleine particuliere beleggers om in dergelijk gevaarlijk markten aanwezig te willen zijn?

  de komende 2-3 jaar is er niets te verdienen op de beurzen, dat is duidelijk!!!

  renaissance technologies van Jim Simons halveerde al ruim zijn aandelenportefeuille ( sec filings ).

  ik vind dat u nog vrij positief blijft, maar sinds februari is het toch pijnlijk duidelijk aan het worden dat we op een debacle toelopen. en dan bedoel ik nog niet eens de grote instorting vanwege te hoge schuldniveau's wereldwijd.

  is uw gematigd optimisme wel gerechtvaardigd? akkoord, er kan nog wel een serieuze stijging volgen, maar dat is niet stevig en zal het debacle nog groter maken voor wie nog instapt!

  ik vind de markten voor 90 procent ( of méér ) van de beleggers extreem gevaarlijk!!!

  koen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KOEN:

   Ik deel uw bezorgdheid over alles, wat nu 'duur' is,
   zoals aandelen, onroerend goed en rommelobligaties.
   Dat komt door de rente, die naar beneden is
   gemanipuleerd om de schuldenaren de hand boven het
   hoofd te houden en door de opkoopprogramma's van
   de Centrale Banken (QE), die het economische feest
   kunstmatig aan de gang hebben gehouden.

   Maar aan alles komt een eind. Als men niet 'afkickt'
   van een verslaving, gaat men straks het hoekje om.

   Daarom moet de Amerikaanse FED de teugels wel aanhalen,
   nu de economie sterk is. De andere Centrale Banken
   willen dolgraag volgen, maar kunnen nog niet.

   Er komt ongetwijfeld een flinke 'detox', maar het kan
   ook nog enkele jaren duren, want Trump wil
   herkozen worden in 2020 en CHINA wil de zaak in
   de lucht houden tot 2021 -2022 (100-jarig bestaan
   van Chinese communistische partij & Volkscongres).

   Het kan ook zijn, dat de schok van October het startsein
   vormt voor een nog veel grotere schok in 2019.
   Misschien wordt de Koude Handelsoorlog gevolgd door
   een Hete Oorlog. China moet bijvoorbeeld Noord-Korea
   in bedwang houden en Taiwan niet aanvallen. Want
   anders zijn de gevolgen niet te overzien. Om maar
   te zwijgen van Poetin, die droomt om de Baltische
   Staten te bezetten. Zie, de NATO kan iedereen de
   oorlog insleuren.

   Dus toch maar wat Goud, Treasuries en Dollars, zodat
   u rustig kunt slapen.

   Toch koopt en bezit men kwaliteitsaandelen voor de
   langere termijn: 10 of 20 jaar. Als u een boerderij
   koopt, gaat u zich toch geen zorgen maken of het
   volgend jaar wel of niet regent.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
  5. Meneer, geniet van de prachtige steden die uw land bezit, denk aan Brugge! Het volgen van iemands raad, is onze eigen verwoordelijkheid.

   Verwijderen
  6. Verantwoordelijk

   Verwijderen
  7. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 65. @DS

  Wat is uw mening over uw landgenoot Charles Nenner
  https://usawatchdog.com/deflation-coming-not-inflation-charles-nenner/

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   CHARLES NENNER is een wereldbekende marktstrateeg, die
   men niet moet negeren. Hij is een veteraan en vroeger
   werkzaam bij Goldman Sachs. Natuurlijk heeft hij ook
   zijn steken laten vallen, maar dat hoort bij het vak.

   Hij voorziet een daling van 80% van de markten in
   de komende jaren en een hogere Goudprijs. Dit komt
   ongeloofwaardig over, maar als waarnemers moet men
   niets uitsluiten. Het meest onwaarschijnlijke
   vindt juist vaak plaats, tegen alle verwachting in.
   Dus houdt hem in de gaten.

   DS

   Verwijderen
  2. @DIEDERIK SCHMULL schreef: Natuurlijk heeft hij ook
   zijn steken laten vallen, maar dat hoort bij het vak.

   Hij voorziet een daling van 80% van de markten in
   de komende jaren en een hogere Goudprijs.

   Dit verkondigt hij al jaren!


   https://www.youtube.com/results?search_query=charles+nenner+predictions+

   Rob

   Verwijderen
  3. Dow Dropping to 5000 Starting This Year: Charles Nenner
   Gepubliceerd op 6 mrt. 2013

   https://www.youtube.com/watch?v=Z-3pbWUc1qQ

   Verwijderen
 66. er is momenteel weinig interesse in 30-jarige treasuries.

  ze zijn niet succesvol bij de veiling ervan. dit zou een teken aan de wand kunnen zijn dat de markt nog steeds hogere rentes verwacht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Vanwege allerlei redenen, hebben de 30-jarige Treasuries
   wat tegenwind. Dit lijkt tijdelijk. Mocht de volgende
   recessie of zelfs deflatie toeslaan, volt er een enorme
   waardestijging, omdat de kudde een record heeft aan 'shorts',
   die dan moeten worden ingedekt. Timing is onzeker,
   maar onbelangrijk.

   DS

   Verwijderen
 67. wat is uw mening over de mijnbouwsector(en)?

  er moet fundamenteel véél meer moedergesteente ( met dus lager gehalte aan ertsen ) ontgonnen worden om aan de wereldvraag te voldoen.

  welke consequenties zal dit hebben voor deze sector(en), de arbeidskost in deze sector en voor de toeleveranciers?

  welke invloed zal dit hebben op de transportsector? Hoe zit u dit?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik ben nerveus over de mijnbouw. Deze sector wordt bepaald
   door de groei in China, die nu vermindert, en ook door
   de inflatie, die juist dan lijkt te verdwijnen. De kosten
   worden altijd onderschat en overcapaciteit is troef.
   Alle verhalen over mogelijke tekorten moet men met een
   korreltje zout nemen, want overproductie maakt korte
   metten met elk tekort, voordat men O! kan zeggen.
   De transportsector is erg gevoelig voor de wereldhandel,
   maar het huidige toenemende protectionisme is een veeg
   teken.

   DS

   Verwijderen
 68. best pittig, die discussies hier, erg leuk! nogal wat beter dan de MSM waar men valselijk doet alsof alles koek en ei is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 69. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. beste heer Schmull,

  stel dat er een zeepbel ontstaat in de Amerikaanse markten op korte termijn:

  hoe doen we daar dan best op een zo veilig mogelijke manier aan mee?

  de aankoop van bvb. Berkshire Hathaway?

  er is momenteel een ongelukkige of gelukkige samenloop van omstandigheden die een zekere kans geeft op een zeepbel die nog wel enige tijd zou kunnen aanhouden.

  ik heb daar zéér gemengde gevoelens bij, maar kan men een zeepbel laten liggen die de Dow Jones tot 40000 of in extremis zelfs tot 50000 of 60000 punten zou kunnen voeren?

  het is allemaal zeep, maar om zoiets te laten liggen, dat is toch wel pijnlijk.

  een mens is spijtig genoeg een zwak wezen dat pijn vermijdt.

  negatieve reacties moet u zich niet aantrekken hoor: men gooit meestal stenen naar de bomen die vruchten dragen.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik ben het met u eens, dat er nog een grote kans bestaat
   op een 'blowoff'-zeepbel naar boven in de markten. Zo'n
   periode van 1927 - 1929 euforie lijkt bijna altijd
   plaats te vinden na een langdurige cyclus van economische
   groei. Maar het wordt steeds waarschijnlijker, dat zich dat
   grotendeels in Amerika afspeelt op basis van de wind
   van 'America First' en als 'ultieme' veilige haven.
   De rest van de wereld is immers veel afhankelijker van
   de wereldhandel, die in een tijd van protectionisme
   gevaar loopt.

   Maar zelfs de Nederlandse AEX-index lijkt de opgaande trend
   sinds 2009 tot nu toe te hebben gehandhaafd, ondanks
   de schok van October. De correctie in 2018 bleef beperkt
   tot 12% tegenover de correctie van 26% in 2015 en de
   correctie van 31,5% in 2011. Dat is dus een goed teken!

   Berkshire Hathaway lijkt een hele goede suggestie, omdat
   dit fonds nog steeds te krijgen is op een korting van
   17% ten opzichte van de intrinsieke waarde. Er is geen
   dividend. Bovendien is het defensief, vanwege de
   gigantische positie in kasgeld (Treasuries):

   https://seekingalpha.com/article/4209382-berkshire-hathaway-trading-discount-intrinsic-value

   DS

   Verwijderen
 71. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. @realDonaldTrump
  1d1 day ago

  President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

  https://twitter.com/realDonald(...)/1061003186125856769

  Trump receives 'touching' welcome at Elysee Palace


  https://twitter.com/Ruptly/sta(...)/1061323535921090561

  Rudy

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze werken wel:

   https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1061003186125856769


   https://twitter.com/Ruptly/status/1061323535921090561

   Verwijderen
 73. Beste DS,

  De ‘tech big five’ verloor vrijdag 75 miljard dollar van zijn waarde. Ze zeggen dat het dan verdampt is. Waar gaat het geld naartoe? Krijgt het een andere eigenaar of is het 'gewoon'giraal geld en doet het niet echt toe. Bedankt alvast.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het geld verdampt. Dat is het geval bij elke waardedaling.
   De voorafgaande waardestijging blijkt dan op een illusie
   te berusten en was een schijnwinst. Een stijging of
   daling van de waarde is pas een feit, bij de volgende
   transactie, want dan weet men pas, wat iets waard is
   op dat moment. Alle andere 'waarderingen' zijn een
   slag in de lucht, zolang er nog niet een transactie
   heeft plaatsgevonden.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 74. Een interessant artikel..

  https://www.trouw.nl/samenleving/volgens-christophe-guilluy-weet-de-elite-het-diep-van-binnen-al-ze-legt-het-af-tegen-het-populisme~a3cdf895/

  Bevestigd ook uw mening , dat Europa uit elkaar zal gaan...

  Rudy

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RUDY:

   Belangrijk artikel. Velen verkeren nog in de ontkenningsfase,
   dat populisme van voorbijgaande aard en een 'tijdelijke
   dwaling' is. Maar het is het begin van de Nieuwe
   Wereldorde. Daarom zagen de halfintellectuelen Brexit en
   Trump niet aankomen. Ondergetekende was er echter
   van overtuigd, dat die kans heel groot was. Buiten
   Londen, was het gewone volk razend op de EU, omdat
   Duitsland even Engeland de les ging lezen. Trump trok
   enorme menigten van 30.000 tot 50.000, die vaak
   10 uur in de rij stonden. Tientallen miljoenen volgden
   en volgen hem via Sociale Media. Daar was Hillary Clinton
   niets bij. Trump kon winnen door het kiescollege,
   niet door het absolute aantal stemmen. Dat systeem
   kan alleen veranderen, als Amerika zou worden opgesplitst,
   wat uiterst onwaarschijnlijk is.

   De echte test voor Europa zijn de verkiezingen voor
   het Europese Parlement op 23 - 26 Mei, 2019. Het is
   nu al zo, dat Macron in de peilingen het aflegt
   tegen Le Pen. Er is kans, dat de traditionele
   partijen worden gedecimeerd. De Duitse verkiezingen
   gaven reeds een indruk. Extreem rechts en extreem
   links (Groenen) zouden aan het stuur kunnen komen,
   net zoals in Italie. Europese integratie: dat woord
   kan men straks nauwelijks uitspreken. Dat waren de
   Europeanen trouwens nooit van plan, ondanks alle uitspraken.

   DS

   DS

   Verwijderen
 75. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. hebt u er geen moeite mee om langlopende obligaties aan te raden aan particulieren?

  dit zijn gevaarlijke producten met een hefboomwerking. ik zou persoonlijk nooit obligaties aanraden met een langere looptijd dan 10 jaar, juist vanwege dat hefboomeffect dat zich tegen de eigenaar kan keren.

  velen gaan te laat verkopen en grote verliezen lijden, niet iedereen zit continu achter zijn scherm.

  is dat niet weinig verantwoord vanuit risico-oogpunt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Langlopende obligaties, zoals 30-jarige Treasuries, zijn
   uitsluitend interessant als men gelooft, dat het
   rendement op een gegeven moment weer daalt, met
   een dienovereenkomstige waardedaling. Het heeft dus
   niets te maken met de 'lange' looptijd en ook niet
   met de hoogte van de coupon.

   De kudde gelooft, dat het rendement zal stijgen, met
   een dienovereenkomstige waardedaling, omdat de
   'short'-posities een nieuw record hebben bereikt.
   Maar als de economie tegenvalt, dan moeten die
   posities worden ingedekt, en een waardestijging
   volgt. Bovendien zijn de inflatoire verwachtingen
   (op basis van de 'break-even rate') op een nieuw
   laagtepunt aanbeland, wat positief is voor
   obligaties.

   DS

   Verwijderen
  2. het is het verschil in rente, maal de looptijd. de looptijd is dus wel bepalend, zowel bij stijging als daling. het heeft dus alles te maken met looptijd.
   lange obligaties zijn een gevaarlijke belegging voor particulieren.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Lange looptijd van een obligatie is natuurlijk meer riskant,
   als onverhoopt inflatie en rendement zouden stijgen. Maar
   rendement en inflatie zijn al 37 jaar, met onderbrekingen,
   gedaald. Dat blijft zo, omdat de wereld op weg is naar
   deflatie, ondanks alle monetaire stimuleringen, vanwege
   excessieve schuld, steeds lagere groei en steeds meer
   vergrijzing. Het rendement van de 30-jarige Treasury
   zal uiteindelijk kunnen dalen van 3.38% naar 2.00% en
   dat van de 10-jarige Treasury van 3.18% naar 1%. Of
   lager. Kijk maar naar de rendementen van de Europese
   staatsleningen. Het gaat om de trend. Dus een
   tussentijdse stijging van nog eens 1% of 2% zou
   juist een koopgelegenheid zijn, vooral van de
   Nul-coupon (Strip) op de 30-jarige. De Strip is
   sinds 1981, met verlenging, met 17% per jaar gestegen,
   veel meer dan aandelen.

   Dus als men gelooft, dat inflatie en economische groei
   weer terugkeren, en als men niet het geduld heeft om
   die onderbrekingen uit te zitten, dan moet men van
   obligaties afblijven. De huidige wereld is niet
   vergelijkbaar met de inflatoire 60-er en 70-er jaren,
   met een Baby Boom, lage schuld, loonsverhogingen en
   een capaciteitstekort.

   Ondergetekende heeft dit al ruim 30 jaar aanbevolen,
   tegen de algemene mening in. De economische groei
   in Amerika in 2019 zal duidelijk verminderen, omdat
   er waarschijnlijk geen tweede belastingverlaging
   komt, na de Midterms. De groei in Azie en Europa
   is al sterk verminderd, waardoor nieuwe stimulerings-
   maatregelen worden overwogen (ECB: LTRO).

   DS

   Verwijderen
  4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 81. Ik deel uw mening dat op een kritiek ogenblik de sterkste natie (Duitsland) uit een falende monetaire unie (EU) zal stappen. Maar dit zal Duitsland toch vreselijk veel geld kosten (Target 2, inkomstenverlies export door duurdere mark en nieuwe inlandse bankenproblemen door zwakke Club Med staatsobligaties op de balans). Is er een kostenraming bekend voor een mogelijk Duits uitstapscenario ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Elke kostenraming is een slag in de lucht, maar zal
   heel hoog zijn en enkele jaren vergen om te verwerken.
   Toch zal blijken, dat een Duitse uitstap, tegelijk
   met enkele andere Noordelijke lidtstaten, wel degelijk
   het verstandigst is. Een nieuwe Deutschmark of een
   Nieuwe Euro zal weliswaar duurder worden, maar dat
   lost meteen het gigantische overschot op door de
   onevenwichtigheden in de Eurozone beter te verdelen.

   Duitsland profiteerde enorm van de 'te lage' Euro
   door het leverancierskrediet ('vendor financing')
   aan de zwakkere lidstaten.

   De nieuwe 'Harde Eurozone' is ook, wat Duitsland
   destijds voor ogen had, voordat er een reeks
   zwakke lidstaten opeens erbij kwamen. Maar zo'n
   harde zone zou Frankrijk waarschijnlijk voorlopig
   buiten de deur houden.

   Daarom moet men verwachten, dat er eerst een uitstel
   komt van het onvermijdelijke. Duitsland en Nederland
   zullen, onder grote druk, worden gedwongen om de
   schulden van Zuid-Europa op de boeken van de balans van
   de ECB te zetten. Die schulden berusten nu bij de
   individuele Centrale Banken. Dit kan het uiteenvallen
   van de Eurozone weer met 10 jaar uitstellen.

   Als de Eurozone dan later uiteenvalt, gebeurt dat in
   een positie van zwakte en niet van sterkte, zoals nu.
   Helaas is er vaak een crisis nodig voor zo'n ingrijpende
   omwenteling. Het is beter om het schip van koers te
   veranderen, voordat de volgende crisis plaatsvindt.

   DS

   Verwijderen
 82. denkt u dat de Arabieren met hun OPEC erin zullen slagen de val van de olieprijs te verhinderen?

  gr.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Slechts tijdelijk. OPEC is eigenlijk geen kartel meer en
   bovendien houden de leden elkaar onderling voortdurend
   voor de gek. Amerika is net de grootste olieproducent
   ter wereld geworden, voornamelijk vanwege 'fracking'.

   DS

   Verwijderen
 83. volgen Buffet is de aankoop van obligaties iets voor 'dwaze mensen'. Immers, bij een aandeel krijgt men evengoed een 'coupon', maar deze moet nog ingevuld worden. Bovendien is volgens Buffet bij een langere duratie de kans steeds groter dat men zijn geld niet zal terugzien. Ik weet dat uw rendement 17 procent is sinds de jaren '80, maar als u Buffet toen had gevolgd had u 22 procent gerealiseerd! Buffet gebruikt obligaties enkel om geld tijdelijk te parkeren, niet omdat hij ervan houdt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik heb grote bewondering voor Buffett en Berkshire
   Hathaway, welke trouwens nog te krijgen is met
   een korting van 17% ten opzichte van de intrinsieke
   waarde. Maar hij profiteerde wel van de 'cult of
   the equity' in de laatste tientallen jaren, die
   in de komende tientallen jaren wellicht verandert.
   De Millennials lijken gekant te zijn tegen
   economische groei en de 'Groenen' vinden stagnatie
   juist positief voor de aarde. Bovendien dragen
   vergrijzing, overcapaciteit en excessieve schuld
   aan die mogelijke stagnatie bij. Stagnatie is
   positief voor obligaties. O ja, ik zie, dat de
   machtige General Electric (GE) nu in de laatste
   2 jaar met 75% is gedaald. Dat dividend is al
   ingestort, maar o wee, als men nerveus wordt
   over de $ 100 miljard bedrijfsschuld! Er zijn
   zovele vroegere sterren al gevallen (Kodak, Nokia, etc),
   terwijl de crisis nog niet eens is begonnen.

   Geef mij maar Treasuries voor de komende jaren.

   DS

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

   Verwijderen
 84. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. U hebt uw gelijke Heer Schmull:

  https://www.zerohedge.com/news/2018-11-13/nenner-warns-dow-going-back-5000-life-not-going-stop

  Dhr. Nenner waarschuwt, wat u al veel langer betoogt: "Ik ben meer bezorgd over deflatie dan inflatie, als de economie terugvalt".

  Alleen hij denkt dat de goudprijs gaat stijgen bij een deflatie, maar uw mening is toch dat de goudprijs dan mee naar beneden gaat ?

  Met vriendelijke groet:
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Probleem is wel, dat hij al heel lang negatief is over
   de markten en ook modellen gebruikt, die volledig
   onbegrijpelijk overkomen.

   GOUD moet men in de gaten houden, na een Bearmarkt
   van meer dan 7 jaar. Vooral nu, staat Goud op een
   cruciaal punt: doorbraak naar boven of naar beneden.
   De kans, dat er eerst nog een kapitulatie-verkoop
   plaatsvindt naar $ 800.- lijkt heel groot. De stijging
   van de reeele rente en de daling van inflatie zijn
   funest voor Goud. We zullen zien. Men moet echter
   het belang in Goud vasthouden, door dik en dun,
   als verzekering tegen het ondenkbare, zoals een
   Reset of een Derde Wereldoorlog:

   https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-crisis-military-conflict-or-structural-reform-by-qian-liu-2018-11

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk dank, heer Schmull, voor uw commentaar en link.Men kan zeggen van Donald Trump wat men wil (isolationisme enz.) maar hij werkt wel aan structuele hervormingen (of probeert het in ieder geval), middels belastingverlagingen via de nieuwe belastingwet. In Europa blijven we maar kissebissen met elkaar, zonder duidelijke resultaten en vooruitgang.Tsja heer Schmull, we kunnen alleen maar hopen dat een grootschalig militair conflict uitblijft en het alleen bij spierballentaal van de drie grote leiders (Trump, Xi en Putin) blijft. Echter een klein vonkje kan snel ontaarden in een grote brand. Ene Gravilo Princip schoot aartshertog Frans Ferdinand neer: het startschot voor WW1. En in deze tijd? Een Russisch gevechtsvliegtuig, die (per ongeluk?) een Amerikaanse straaljager ramt/neerschiet boven de Baltische of Zwarte Zee? Een maritiem "ongeluk" tussen Amerika en China in de Zuid-Chinese Zee? Oekraine/Syrie? De spanningen lopen inderdaad wereldwijd al aardig op en ook een mogelijke economische ineenstorting kan de "trigger" zijn. Het valt trouwens wel op dat steeds meer Centrale Banken grote hoeveelheden goud inkopen. Wat weten zij, wat wij nog niet weten?

   Vriendelijk groetend,
   Willem.

   Verwijderen
 89. Een Brexit-akkoord ???? Dat moeten we nog maar zien .......:

  https://biflatie.nl/principeakkoord-brexit-is-rond-maar/

  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Een echte BREXIT kan alleen een 'HARD' BREXIT zijn,
   met echte 'harde' grenzen.

   Een eventuele 'SOFT' BREXIT zou automatisch betekenen,
   dat dan het bestuur en de rechtspraak van Groot-Brittannie
   bij Brussel zouden komen te liggen, terwijl alle
   invloed daarop van GB ontbreekt. Dan is GB nog verder
   van huis.

   Dus al die onderhandelingen waren tijdverknoeierei en
   gebaseerd op een illusie, dat GB een uitzonderings-
   positie zou kunnen innemen.

   Bij een eventueel tweede Referendum, kan men
   waarschijnlijk de uitslag 'manipuleren' en ervoor
   zorgen, dat BREXIT nooit plaatsvindt. Is men
   eenmaal lid van zo'n club als de EU, dan staat
   er teveel op het spel en kan men die niet verlaten
   zonder gevolgen, net zoals de geheime dienst of de
   onderwereld.

   DS

   DS

   Verwijderen
  2. Duidelijk heer Schmull, dank. Het worden spannende weken voor Groot Brittanie; het lijkt er nu op dat de regering May steunt en dat het een "harde" Brexit wordt:

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/2801109/may-kabinet-steunt-brexit-deal

   Nu moet ze het parlement nog overtuigen .......

   https://www.daskapital.nl/5089122/dit_is_hoe_theresa_may_de_eu_w/


   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  3. @WILLEM:

   Nee, juist niet. Het wordt een SOFT BREXIT, waarbij
   GB haar soevereiniteit over bestuur en rechtspraak
   NIET terugkrijgt. Vergeet alle optimistische
   retoriek, wat nietszeggend is. Brussel en de
   Europese Commissie oftewel het Politburo van
   de Europese bureaucraten, houden het voor het
   zeggen. GB mag voorlopig nog het Pond Sterling
   houden, totdat de Euro zal worden opgelegd.

   Dit is een trieste dag voor democratie. Er zijn
   nu eenmaal zaken, die veel belangrijker zijn dan
   de economie, zoals vrijheid om als land zelf te
   beslissen. Het bedrijfsleven en de halfintellectuelen
   nemen het niet zo nauw met 'vrijheid', want
   het 'domme' volk weet immers niet wat echt goed
   voor hen is.

   DS

   Verwijderen
  4. Heer Schmull, verwacht u dan in de nabije toekomst nog grote onrust, als het Engelse volk zich gaat realiseren wat soft Brexit in de praktijk inhoudt?
   Is Theresa May dan toch niet die "Margaret Thatcher" die ik voor ogen had ?

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  5. @WILLEM:

   Theresa MAY is bij lange na niet een tweede Maggie THATCHER.
   Maggie liet nooit met zich sollen en zij was inderdaad
   een 'ijzeren' tante.

   BREXIT is zo ingewikkeld, dat er geen pijl is op te
   trekken en elke conclusie is steeds voorbarig geweest.
   Zo langzamerhand is iedereen het beu en dus kan
   er nog van alles gebeuren.

   Een 'HARD' BREXIT wordt voorgespiegeld als een ramp,
   met rantsoeneringen en totale chaos. Daarvoor schijnt
   geen meerderheid te zijn in het Parlement.

   Er is echt geen zinnig woord over te zeggen, want
   de gehele gang van zaken is niet onder controle
   te krijgen. Dat zal ook de opzet zijn van de
   'echte' machten achter de schermen.

   DS

   Verwijderen
 90. hadewych von mises15 november 2018 om 07:44

  Iemand al eens de Baltic Dry Index van de laatste weken gezien? Ik zou hier nu een grapje kunnen maken met "droog(houden)" of "tanker" (Ndls+Engels) ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...recente daling lijkt me relatief toch nog bij het "kabbelpatroon" sinds 2008 te kunnen behoren?

   Wouter

   Verwijderen
  2. @HADEWYCH VON MISES:

   De voornaamste factor bij de BDI is de hoeveelheid
   schepen, niet vraag/aanbod en ook niet de wereldeconomie.

   Toen de BDI een hoogtepunt bereikte in 2008 van 11, 793
   volgde er een instorting naar 290 in 2016, vanwege
   overcapaciteit van schepen. Die overcapaciteit is
   nu nog steeds niet weggewerkt, hoewel oudere schepen
   van voor 2000, massaal naar de schroot gaan. Gemiddeld
   gaat een schip 30 jaar mee, maar de schepencrisis
   zorgde ervoor, dat vele schepen van 20 jaar oud al
   naar de schroot gingen. Schepen zijn nog steeds
   30% tot 50% minder waard dan 10 jaar geleden.

   Geen prettige sector!

   DS

   Verwijderen
 91. Beschouwend artikeltje dat m.i. SDR's eigenlijk ook weinig kansen toekent (behalve in de verre toekomst). Voorlopig nog "lang" leve de dollar dus m.i.

  https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/november/de-wereldeconomie-heeft-een-nieuw-valuta-anker-nodig/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   We kunnen slechts gissen naar de toekomst van valuta's,
   maar de Dollar is sinds de Grote Financieele Crisis van
   2008 belangrijker geworden, terwijl de Euro, na de
   Crisis in de Eurozone in 2012, aan betekenis heeft
   ingeboet. Deze trends lijken zich voort te zetten,
   vooral als de volgende crisis plaatsvindt.

   China is nog lang niet toe aan een vrij inwisselbare
   valuta zonder kapitaalcontroles. De Chinese obligatie-
   markt staat nog in de kinderschoenen. Bovendien is
   China in de laatste paar jaar veel restrictiever
   geworden dan ooit. Velen verdwijnen voor onbepaalde
   tijd, zonder enig teken van leven en om onduidelijke
   redenen.

   Verder is een absolute voorwaarde voor een ankervaluta:
   militaire kracht (Europa heeft dat niet meer);
   onafhankelijke rechtspraak (China zal dat nooit krijgen);
   en democratie (China is een 1-partij-staat). Boonstra
   heeft dat in zijn artikel onvermeld gelaten.

   DS

   Verwijderen
 92. Wederom lijkt u gelijk te krijgen heer Schmull:Leegloop Britse kabinetsleden.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2802316/may-ziet-kabinetsleden-weglopen-na-akkoord

  Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zal zij handhaven ?

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. hadewych von mises15 november 2018 om 14:14

  Klopt, maar alvast de tweejarige steunlijn is gebroken.
  https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2018/11/baltic-1.png

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Guy Verhofstadt loses his temper, blows the lid off why he is so angry with Britain and tells the truth about why he wants to destroy our sovereignty.

  https://twitter.com/SocialM85897394/status/1063771577366573056

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR VAN DEN AKKER:

   Deze ontboezeming van Verhofstadt is 7 jaar oud en was
   niet specifiek gericht op Groot-Brittannie. Maar zijn
   droom om Juncker ooit te vervangen, staat nog overeind.

   Huiveringwekkend.

   DS

   Verwijderen
 95. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen