Translate

maandag 6 maart 2017

HET WORDT TOUWTREKKEN!HET WORDT TOUWTREKKEN!

Wie trekt er aan het langste eind tijdens het verzet tegen verdere globalisering en open grenzen? Of is een meer nationalistisch beleid niet echt het einde van de wereld? Kan de uitbesteding van werk aan landen met lagere lonen hand in hand gaan met een passend antwoord op de huidige onvrede over de gevestigde orde? De geschiedenis leert, dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. In ontwikkelde democratische landen zijn radicale maatregelen voorlopig nog onderhevig aan de noodzakelijke tegenwichten (‘checks and balances’) van de verschillende bestuursorganen. Daarom moet men niet te hard van stapel lopen bij de huidige groei van het Westerse populisme.


Zou de economische groei ooit kunnen aantrekken? De kiezers zijn immers uitzinnig van woede vanwege de 10-jarige stagnatie in de groei van hun beschikbare inkomen, wat de helft is van het gemiddelde van de laatste 50 jaar. De wereld is immers een ‘dorp’ geworden en werknemers moeten zich staande houden tegenover de concurrentie van de gehele wereld. Toch zullen politici daarop moeten reageren.

Daarom is het te verwachten, dat er in de komende jaren, naast verregaande belastingverlagingen, koste wat het kost, aanzienlijk meer nadruk zal worden gelegd op investeringen op het gebied van vooral infrastructuur en defensie. De jaarlijkse reeele economische groei in Amerika van zo’n 2% sinds 2009, kan misschien, over enkele jaren, 1%+ hoger uitkomen, naarmate productiviteit en werkgelegenheid verbeteren. Zoiets gebeurt vaak net op het moment, dat bijna iedereen hogere groei uitsluit, na jaren van teleurstelling. Maar toch is zoiets op korte termijn nog niet aan de orde en er zijn talloze economische en geopolitieke haken en ogen.

De deelname aan het Amerikaanse arbeidsproces (labor participation rate) is op een 17-jarig laagtepunt aanbeland, maar de Babyboomers hebben verzuimd om voldoende te sparen, waardoor velen gedwongen zijn om na hun 65ste door te werken. Die oudere groep gaat juist steeds meer aan de slag, welke trend nog wordt versneld, naarmate de pensioengerechtigde leeftijd verder wordt verhoogd. Dat zou de groeivertragende, demografische trend van steeds minder jonge werkkrachten, vanwege de Baby-bust, enigszins kunnen tegengaan. Momenteel zijn er, in Amerika, 3 werkloze mannen, voor elke ‘officieele’ werkloze, die niet worden meegeteld. Bovendien is het aantal werkende vrouwen sinds 2000 aan het dalen en is nu gelijk aan dat van 30 jaar geleden. Tegelijkertijd is het aantal van jonge volwassenen, dat nog bij hun ouders woont, het hoogst in 75 jaar!

Het grootste gedeelte van de globalisering in fabricage is trouwens al achter de rug. Er is juist allang sprake van meer ‘onshoring’, het in eigen beheer houden van fabricage, niet in het minst vanwege het falen van vele buitenlandse projecten, waardoor de vermeende kostenvoordelen teniet werden gedaan. Fabricage, als percentage van de economie, is in de laatste 20 jaar in de OECD (35 landen) nagenoeg gehalveerd van 22% naar 10 tot 14%, een absoluut minimum. Duitsland, met haar hoogwaardige en specialistische fabricage, vormt hierop een uitzondering (23% van haar BNP, na 20 jaar onveranderd). Sinds 2010, is er echter sprake van enige verbetering, doordat het Midden- en Kleinbedrijf in Amerika, wat verantwoordelijk is voor 60% van de banencreatie, haar marktaandeel heeft kunnen vergroten door technologie-efficiency.

Ondertussen is het natuurlijk wel zo, dat miljoenen fabrieksarbeiders, die vroeger  $25.00 per uur verdienden, nu betrokken zijn bij wisselvallig ploegenwerk van $12.00 per uur bij bedrijven als Walmart, als ze geluk hebben. Vandaar de verontwaardiging onder de aanhang van Trump. Tenslotte hadden al die handelsverdragen, zoals de North American Free Trade Agreement (NAFTA), in wezen tot gevolg, dat Amerikaanse maatschappijen hun investeringen in het buitenland fors opschroefden. Van 1992 tot 2002, bedroegen de directe buitenlandse investeringen (‘FDI’) in Mexico $ 124 miljard tegenover slechts $ 23 miljard tussen 1983 en 1992. Datzelfde kan worden gezegd van de toelating van China tot de wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat bleek het groene licht voor de grootscheepse ‘offshoring’ van Westerse productie aldaar. Dus handelsverdragen hadden helemaal niet voornamelijk betrekking op ‘handel’!

De technologie-revolutie is echter in volle gang en het effect daarvan op de werkgelegenheid door middel van robotisering, finn-tech en kunstmatige intelligentie (Ai) is pas begonnen. Toch lijkt de vrees voor automatisering ongegrond. Slechts 5% van de werknemers lijkt op den duur hierdoor te worden getroffen (McKinsey). Veel waarschijnlijker is, dat werknemers zich zullen moeten aanpassen, net zoals tijdens de overgang van papierwinkel naar computer gedurende de laatste decennia. Deze trend verhoogt juist de economische productiviteit enorm.

Verder wordt terecht de vraag gesteld, hoe Trumponomics kan worden gefinancierd, vooral in het licht van massieve belastingverlagingen (fiscale stimuleringen), die in het vooruitzicht worden gesteld. Het effect hiervan komt uitsluitend het bedrijfsleven ten goede, want 52% van de Amerikaanse huishoudens betaalt geen belasting. Het ligt voor de hand, dat de onafhankelijkheid van de Centrale Bank (Federal Reserve), na al dat onorthodoxe monetair beleid, niet meer vanzelfsprekend is en dat President Trump in de komende 18 maanden liefst 5 van de 7 Fed Governors, inclusief de voorzitter, kan vervangen en de Fed naar zijn eigen hand kan zetten. Dit biedt de mogelijkheid voor overheidsfinanciering ‘uit de dunne lucht’ (helikoptergeld), via de opkoop van Treasuries. Zodoende kan een eventuele rentestijging worden voorkomen, die het gevolg zou zijn van begrotingstekort-financieringen. Ook een bovenmatig hoge Dollar wordt dan tegengegaan. Geldschepping vereist geen medewerking van het Congres.

Maar een beleid van hogere rente van de Fed, op korte termijn, zou al snel roet in het eten gooien, want in een situatie van excessieve schuld, heeft een bescheiden ‘verkrapping’ in het monetaire beleid meteen een heel diepgaand negatief effect op de economie. Een groot gedeelte van de schuld moet regelmatig worden verlengd, alleen al om de rentekosten te financieren. De speelruimte voor een Centrale Bank om bij een dergelijke stand van zaken de rente te ‘normaliseren’ is uiterst gering. Zodra blijkt, dat de Fed en de regering Trump op dit gebied de degens zouden kruisen, moet men rekening houden met een ingreep van President Trump, voordat de ambtstermijn van Yellen op 3 Februari, 2018, afloopt (voortijdig ontslag?).

Toenemende zorg over hogere inflatie is begrijpelijk. Toch is het van groot belang om hierover niet tot een overhaast oordeel te komen. De enorme inflatoire verwachtingen als gevolg van de super-stimulering (QE) sinds 2009, met de, daarop volgende, laagste economische groei in 70 jaar, liggen nog vers in het geheugen. De economie verschilt in de praktijk immers niet veel van een supertanker, die maar heel langzaam van koers kan veranderen. Er zijn talloze redenen, zoals een hogere Dollar, monetaire verkrapping en, met name, mogelijk lagere olieprijzen, om juist aan te nemen, dat inflatie en rente tijdens de tweede helft van 2017 weer zullen dalen.

Na aftrek van prijsstijgingen in de gezondheidszorg, onderwijs en het dak boven het hoofd (onderdak), is de nominale inflatie in de laatste 12 maanden nagenoeg onveranderd. De omloopsnelheid van het geld daalde in Amerika in 2016 met liefst 4% en dat zal in 2017 zeker niet anders zijn. Dat pleit voor een voortzetting van heel lage inflatie in de komende jaren. Ook de recente stijging van groothandelsprijzen in China en Europa is niets anders dan een tijdelijke tegenbeweging. Dat betekent, dat de tegenwind in 30-jarige Amerikaanse Treasuries (hogere rendementen, lagere waarderingen) sinds afgelopen zomer, van voorbijgaande aard is en niet doorzet.

Een positieve uitwerking op economische groei, als gevolg van een explosieve toename van schuld, is ver te zoeken. In de laatste 20 jaar, heeft Japan, bijvoorbeeld, haar staatsschuld, als percentage van haar economie, bijna verdrievoudigd om ook gigantische belastingverlagingen en infrastructuurinvesteringen te bekostigen. Maar haar Bruto Nationaal Product (BNP) is nagenoeg onveranderd gebleven. De totale schuld van China, als percentage van haar economie, is in de laatste 10 jaar verdubbeld en is nu 20% hoger dan die van Amerika. De ‘officieele’ Chinese economisch groei is echter het laagst in 26 jaar!

Toch moet men niet vergeten, dat de huidige, relatief zwakke, Amerikaanse economische opleving al 80 maanden aan de gang is, wat 20 maanden langer is, dan de gemiddelde duur daarvan sinds de Tweede Wereldoorlog. Een economische opleving of recessie is niet echt aan tijd gebonden, maar komt meestal tot zijn einde door een belangrijke gebeurtenis. We staan nu dus zeker niet aan het begin van een nieuwe hoogconjunctuur! Dat is een reden om veel voorzichtiger te worden en het kruit juist droog te houden. De optimisten, met hun ‘dierlijke instincten’, die van geen ophouden weten, zouden plotseling onverhoeds kunnen worden geconfronteerd door een ‘onverwacht’ voorval, nu de schoenpoetser blijkbaar weer aandelen of onroerend goed aanbeveelt.

Bij excessieve schuld wordt toekomstige consumptie verschoven naar die van vandaag. Daarom spat elke overmatige kredietexpansie uit elkaar, want het merendeel van krediet is niet productief en kan rente en aflossing amper betalen, zodra de economische groei, om welke reden dan ook, het laat afweten. De gemiddelde groei van 60 landen, die door het IMF en de Wereldbank wordt bijgehouden, was 1% in 2016 tegenover een gemiddelde groei van 7.2% sinds 1961!

Mocht het Amerikaanse handelstekort worden aangepakt door middel van handelsbeperkende maatregelen (protectionisme), wat om politieke redenen waarschijnlijker is geworden, dan tast dat buitenlandse besparingen aan, die immers het spiegelbeeld vormen van de handelsbalans. Dat kan consumptie-uitgaven en investeringen op de tocht zetten, terwijl de Dollar in de lift zou worden gezet, wat voor de wereldgroei ongunstig zou zijn. Met minder dan 5% van de wereldbevolking bepaalt Amerika 25% van de wereldvraag. De enige periode, dat Amerika ooit een handelsoverschot kende, was tijdens de economische depressie van de jaren ‘30. Maar Trump staat bekend om zijn flexibiliteit en de, onlangs goedgekeurde Keystone pijplijn, is al vrijgesteld van de bepaling om uitsluitend Amerikaans staal te gebruiken.

De wereldhandel is ondertussen al tijdenlang aan het inkrimpen, vooral door het tekort aan Dollars. Dit is een direct gevolg van de excessieve wereldschuld (80% luidt in Dollars), die een record heeft bereikt ($ 152,000 miljard -- IMF) en minstens tweemaal zo groot is geworden als de wereldeconomie. McKinsey heeft een hogere schatting (300%). Alleen de schuld bij huishoudens, als percentage van de economie, is in sommige landen (Amerika, Ierland, Spanje en Groot-Brittannie), al of niet gedwongen, zoals via huizenveilingen, wel wat omlaag.

De enige manier om een wereldwijde crisis uit te stellen, is een terugkeer naar economische groei. Als Amerika in staat is om, over een paar jaar, de economische groei te versnellen van een jaarlijkse 2% naar 3.5% door middel van productiviteitsverhoging, een hogere deelname aan het arbeidsproces en een hogere werkgelegenheid, alsmede een gelijkblijvende geboortegraad en netto-immigratie, dan zou de ‘verguisde’ President Trump alle lof krijgen toegezwaaid. Gedurende 12 van de 20 jaar, voorafgaande aan 2006, werd een groei van 3.5% of meer bereikt. Maar dat was voor de kredietcrisis van 2008 en in een tijd van relatieve lage schuld. De Amerikaanse regering wordt nu echter gerund door zakenlieden, die van nature gericht zijn op zakelijk succes en niet op het verwerkelijken van een of andere ideologie. Dus wie weet!

Meer dan ooit, is het Amerikaanse presidentschap nu een spel tussen kat en muis. De kat (Trump) is in dit geval een sluwe vos, die iedereen (pers, media, oppositie en andere tegenstanders) tegen elkaar uitspeelt, zonder dat hij zich houdt aan enig protocol. Hij draait er niet omheen en komt dus authentiek over. Er heerst verbijstering alom door zijn gebrek aan diplomatie, elke dag weer. Maar al die muizen blijven toehappen. Dit is immers een president, die opgedoken is ‘uit het niets’, tijdens de voorverkiezingen 16 ervaren politici wist te verslaan en uiteindelijk Hillary Clinton, oftewel Obama III, in het stof deed bijten, dankzij het maffe Amerikaanse kiescollege. Onderschat dus ‘The Donald’ niet, ook al zal hij ongetwijfeld nog vele schijnbare flaters slaan. Hij is geen politicus, maar een levenslange, zeer vermogende, Chief Executive Officer (CEO) oftewel algemeen directeur, die gewend is geweest om particuliere bedrijven te besturen, zonder inspraak van aandeelhouders.

De voordelen, bijvoorbeeld, van een tijdelijk reisverbod voor bepaalde landen en een Mexicaanse muur, wegen waarschijnlijk niet op tegen de nadelen, maar zulke maatregelen moeten worden beschouwd als een tijdelijk politiek gebaar voor zijn achterban. Alle heftige protestacties tegen Trump van, vaak gemaskerde demonstranten, zullen zijn aanhang alleen maar doen aangroeien:*MEDEDELING: Donaties voor dit betoog zijn vrijblijvend, maar worden wel zeer op prijs gesteld. Zie voor gegevens (via PayPal of Bank) op het Blog. Bij voorbaat dank!

DIEDERIK SCHMULL                                                   Westcliff-On-Sea, ESSEX, U.K.
7 Maart, 2017

~~~


136 opmerkingen:

 1. U schrijft:
  "Het ligt voor de hand, dat de onafhankelijkheid van de Centrale Bank (Federal Reserve), na al dat onorthodoxe monetair beleid, niet meer vanzelfsprekend is en dat President Trump in de komende 18 maanden liefst 5 van de 7 Fed Governors, inclusief de voorzitter, kan vervangen en de Fed naar zijn eigen hand kan zetten. Dit biedt de mogelijkheid voor overheidsfinanciering ‘uit de dunne lucht’ (helikoptergeld), via de opkoop van Treasuries. Zodoende kan een eventuele rentestijging worden voorkomen, die het gevolg zou zijn van begrotingstekort-financieringen. Ook een bovenmatig hoge Dollar wordt dan tegengegaan. Geldschepping vereist geen medewerking van het Congres."

  Dus.... ik moet mijn inmiddels relatief hoge bezit aan Treasuries en dollars toch maar meer gaan verminderen ???

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De vooruitzichten voor Treasuries en de Dollar blijven
   nog onveranderd uitstekend. De gehele wereld zit 'short'.
   Dat is positief, want er is een waarschijnlijkheid
   van gedwongen 'dekking' van die short-posities door
   massieve aankoop. Elke Dollarlening staat gelijk aan
   een short-positie op de Dollar. Bij Treasuries is
   alle 'winst' van de laatste 4 jaar sinds de zomer
   van 2016 weggevaagd. Maar de neergaande trend
   in Treasury-rendementen sinds 1981 blijft intact.
   De opgaande trend van de Dollar sinds 2008 maakte
   een eind aand de 30-jarige daling en die opgaande trend
   duurt nog jaren. Alles is relatief. De rest van de
   wereld heeft veel grotere schuld- en politieke
   problemen. De rendementen van staatsobligaties van
   andere ontwikkelde landen zijn nog onterecht veel
   te laag, vanwege de ECB en de BOJ.

   Die eventuele opkoop van Treasuries door de Fed
   zou juist positief zijn voor hun waarderingen.

   DS

   Verwijderen
  3. Mijnheer Schmull:
   Het bovenstaande klinkt ook wat onheilspellend in mijn oren voor mijn dollars en us-treasuries. Het safe-haven aspect lijkt minder te worden, de risico's toe te nemen. Gaat u dit ook verwerken in uw volgende Schmull-suggesties om tot een aangepaste, betere assetspreiding te kunnen komen?
   Rob

   Verwijderen
  4. Dank voor uw antwoord hierboven. Kennelijk waren we gelijktijdig aan het schrijven :)
   Rob

   Verwijderen
 2. Bedankt voor een weerom interessante analyse! Vandaag zijn er onder analisten en economen nogal wat aanhangers van de zogenaamde 'Monetary Sovereignty Theory' of 'MMT'. Ziehier een kernachtige samenvatting ervan (zie slide 9): https://www.slideshare.net/koenhoefgeest/tradersclub-workshop-2013
  En volgens Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Monetary_Theory
  Wat is uw mening over dit monetaire concept ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Een belangrijk onderwerp! Mee eens. Staatsoligaties
   financieren de Staat NIET, maar bestaan zuiver als
   een beleidsinstrument:

   Because the government can issue its own currency at will, MMT maintains that the level of taxation relative to government spending (the government's deficit spending or budget surplus) is in reality a policy tool that regulates inflation and unemployment, and not a means of funding the government's activities by itself.

   that state-issued high-powered money sits atop a "hierarchy of money".[16]

   Kritiek:

   In Palley's view the policies proposed by MMT proponents would cause serious financial instability in an open economy with flexible exchange rates, while using fixed exchange rates would restore hard financial constraints on the government and "undermines MMT’s main claim about sovereign money freeing governments from standard market disciplines and financial constraints". He also argues that MMT lacks a plausible theory of inflation, particularly in the context of full employment in the 'Employer of last resort' policy first proposed by Minsky and advocated by Bill Mitchell and other MMT theorists; of a lack of appreciation of the financial instability that could be caused by permanently zero interest rates; and of overstating the importance of government created money.

   Er zijn dus complicaties, als er geen vrij-zwevende/
   flexibele wisselkoersen bestonden en ook als inflatie
   uit de hand loopt en geld als betaalmiddel haar
   functie verliest. Als we ooit weer een terugkeer
   zouden krijgen naar een Goud-koppeling, zoals vroeger,
   dan kan een land wel failliet, als het niet genoeg
   Goud meer heeft.

   Zie ook:

   https://www.ftm.nl/artikelen/geldschepping-is-geen-valsemunterij-wel-diefstal?utm_medium=social&utm_source=ftm.nl&utm_campaign=sharebutton

   In de praktijk is het vereist, om uiteindelijk
   het VERTROUWEN in het geld te behouden.

   DS

   Verwijderen
 3. Met afschuw heb ik gekeken naar het filmpje waarvan onderaan het artikel een link staat. Wat zijn die aanhangers van Clinton toch een vreselijke mensen. Inderdaad gemaskerd. Als je daarnaar kijkt vraag je je af hoe velen zelf hun geld verdienen en hoeveel van hen beroepsdemonstranten zijn.
  Laten we hopen dat wij in Nederland ook een 'Trump' zullen zien, die de moed heeft om grenzen te sluiten en het volk te vertegenwoordigen in plaats van al onze zuurverdiende centen naar Brussel te brengen.
  Johan

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het verbaast me, dat Nederland er niet in voor komt.

  How the Euro Could Break Up—or Be Saved

  https://www.bloomberg.com/graphics/2017-euro-breakup-or-saved/

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BERTUS:

   Dat komt, omdat het helemaal niets uitmaakt of
   Wilders wint of niet, behalve als hij ooit meer
   dan 50% van de stemmen zou vergaren. En dan nog.
   Alle wetgeving moet ook nog door de Senaat worden
   geloodst. Nederland wordt vaak niet geregeerd door
   de winnende partijen. Het gaat dit keer waarschijnlijk
   om een coalitie van 5 partijen!

   https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-10/your-guide-to-dutch-elections-a-bellwether-to-european-populism

   DS

   Verwijderen
 5. Chinese miljardairs troeven rest van wereld af!

  http://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal-algemeen/Chinese-miljardairs-troeven-rest-van-wereld-af/9870648

  Kobe

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @KOBE:

   Maar in landen als China en Rusland is het leven van
   een miljardair of oligarch vrij gevaarlijk. Er is geen
   onafhankelijke rechtspraak.

   DS

   Verwijderen
 6. Als Treasuries nog iets dalen vallen ze uit de opgaande trend.
  Bent U het daarmee eens?
  Wordt dan het risico een stuk hoger?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik zou mij geen zorgen maken over een eventuele
   onderbreking van de opgaande trend. Het gaat om
   de structurele trend. Het moet toch duidelijk zijn,
   dat rente en inflatie uiteindelijk weer dalen,
   vanwege groeivertragende excessieve schuld en vergrijzing.

   DS

   Verwijderen
  2. @ anoniem @ Schmull

   Opgaande trend olieprijs gebroken?
   Dat is niet positief voor inflatie :-)

   Productieprijs van USA olie daalt snel:
   https://pbs.twimg.com/media/C6yjN_AW0AE3vn1.jpg

   Bj de grote producerende landen is de kostprijs onder de 15$: https://pbs.twimg.com/media/C6yv2qfXAAA2b_4.jpg

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   De kans op een terugval van de olieprijs richting $ 20.00
   wordt met de dag groter, ondanks alle verwachtingen
   voor economische groei. Olievoorraden in Amerika
   zijn op een record, OPEC heeft slechts de helft van
   haar productiekorting kunnen waarmaken (voornamelijk
   door Saoedie Arabie), 'fracking' heeft ervoor
   gezorgd, dat Amerika 1 miljoen b/d exporteert, wat
   60% van de OPEC-korting weer teniet doet, en de
   Permian Basin (70% van 'fracking') heeft 75 MILJARD
   barrels, het tweede olieveld in de wereld, na
   Ghawar in Saoedie Arabie. En nu wil ARAMCO op
   de markt komen met de grootste emissie ooit van
   $ 2000 miljard? Net op tijd of net te laat?

   Bovendien heeft Iran miljarden gekregen van Obama,
   waardoor haar productie scherp stijgt.

   DS

   Verwijderen
 7. Ik zie eerder terugtrekkende aandelenkoersen.
  http://www.marketwatch.com/story/why-ominous-ohama-titanic-syndrome-may-signal-a-downturn-for-stock-market-investors-2017-03-07?link=sfmw_tw
  Groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De 'THREE STEPS & STUMBLE' RULE:

   https://www.investcentre.co.uk/articles/time-see-whether-three-steps-and-stumble-rule-will-apply-or-not-2017

   DS

   Verwijderen
 8. UIT EUROPA:

  http://www.npo.nl/uit-europa/08-03-2017/AT_2073494?po_ab_aprid=AT_2073494&po_ab_nr=1&po_ab_oprid=POMS_AT_7758376&po_ab_pos=stop&po_ab_rec=AT_2073494-KN_1688942-AT_2070084&po_ab_ver=npo-t3

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wij zijn energie in een fysiek lichaam..

  Onderzoekers hebben zo’n tien minuten nadat het hart van een patiënt stopte, activiteit in de hersenen gemeten. Onduidelijk is hoe dat kan.

  https://www.scientias.nl/brein-lijkt-tot-wel-10-minuten-nadat-dood-is-ingetreden-actief-kunnen-blijven/  Louise

  BeantwoordenVerwijderen
 10. For for 1st time in 30 years $TNX appears to show a breakout above trend.
  Low rates have sustained high debt.
  What happens next?

  https://twitter.com/NorthmanTrader/status/839887506208354304

  Lucas

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Lucas

  https://pbs.twimg.com/media/C6cY6G0XEAAlcJt.jpg

  Charlie Bilello‏Verifizierter Account @charliebilello
  30-Year Treasury Yield still in its long-term downtrend channel. A move above 3.5% would finally change that. $TYX

  https://pbs.twimg.com/media/C6ca-_dU4AADaJT.jpg:large

  Charlie Bilello‏Verifizierter Account @charliebilello
  10-Year Treasury Yield still in its long-term downtrend channel. A move above 3.0% would finally change that. $TNX pic.twitter.com/mcRZ1GJwXI

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @LUCAS @GRIJZE LEEUW:

  Het valt op, dat er zoveel aandacht wordt besteed aan een
  eventuele uitbraak naar boven van Treasury-rendementen.
  In de praktijk wordt de betekenis daarvan dan steeds minder.
  Er zijn talloze 'false moves', die de meesten op het
  verkeerde spoor zetten. Technische analyse is slechts
  een hulpmiddel, maar kan geen definitief antwoord geven
  op wat er werkelijk zal gebeuren. Daarvoor is nodig: instinct!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 13. WHAT DOES ROTHSCHILD KNOW ABOUT MARCH 15TH?

  https://www.youtube.com/watch?v=fGzdpvgTPsc

  Patrick

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Rick, je schrijft oa..."De kiezers zijn immers uitzinnig van woede vanwege de 10-jarige stagnatie in de groei van hun beschikbare inkomen"...waar is dat op gebaseerd...kiezers leggen zich massaal neer bij een falende overheid, ze stemmen vandaag weer gewoon op alle faal-partijen...beetje zeuren hier en daar, ok....maar "uitzinnig van woede" slaat echt nergens op....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk straks naar de uitslag....wordt grosso modo hetzelfde als 4 jaar geleden....enige verfrissende wordt de mogelijke 3 tot 5 zetels voor Baudet....verder rond de 15% VOOR pvv, de partij die zichzelf buitenspel heeft gezet....maar ruim 80%(!!!!!) van de meute kiest weer voor doormodderen met hetzelfde, dat is geen "uitzinnige woede"....of zie ik het verkeerd....peter

   Verwijderen
 15. Beste Rick,
  Recentelijk kwam ik een artikel tegen over de 'all season portfolio' van Ray Dalio:
  30% Stocks
  40% Long-Term Bonds
  15% Intermediate-Term Bonds
  7.5% Gold
  7.5% Commodities
  Jaarlijks te balanceren

  Vanwege de vrij hoge weging van obligaties past deze portfolio wellicht in uw visie? Wat is hierover uw mening?
  Frank

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FRANK:

   Deze portefeuille moet men zien als richtlijn, want
   in de loop van een jaar vinden er talloze veranderingen
   plaats. Hun filosofie is gebaseerd op 'onafhankelijk
   denken', wat de hachelijke kuddegeest probeert te
   vermijden. Dalio is zonder meer een van de beste
   hedgefund managers ooit:

   http://www.insidermonkey.com/blog/here-are-the-major-moves-made-by-bridgewater-associates-going-into-2017-558413/

   Toch lijkt een dergelijke benadering heel veel zin te
   hebben voor een behoorlijke portefeuille. Maar na zo'n
   geweldige Bullmarkt, zou een onevenredige kaspositie
   zoals die van Buffett aan te raden zijn. Volbelegd zijn
   in een periode van euforie kan de belegger duur te
   staan komen, ookal duurt euforie altijd langer dan men
   verwacht.

   DS

   Verwijderen
 16. Mooi om te zien hoe de internationale pers jubelt, dat het populisme gestopt is....ze snappen er niet veel van....Wilders heeft z'n eigen PVV de nek om gedraaid, met zoveel negativisme dat hij om zich heen creeert is het een godswonder dat hij nog rond de 20 zetels krijgt, met een gedegen campagne en een optreden a la Farage of De Wever had hij zijn partij naar 40 zetels kunnen tillen...de man moet opstappen en het stokje doorgeven aan mensen die deze kar echt willen trekken....doodzonde dit....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. We zijn 10 zetels naar rechts en de stabiliteit is gewaarborgd. Ik ben niet ontevreden.
   HPDG

   Verwijderen
  2. @PETER @ANONIEM:

   LINKS is nu net zo groot als de PvdA vroeger

   DS

   Verwijderen
  3. Anoniem...10 zetels naar "rechts" zal ongeveer kloppen, maar we weten allemaal, dat de echt belangrijke zaken, overdracht van soevereiniteit naar eu en massa immigratie heel vrolijk verdergaan, daar gaat geen enkele "rechtste" politicus iets aan veranderen, hun agenda/belangen staan loodrecht op die van de bevolking....peter

   Verwijderen
  4. Bovendien zijn de 22 zetels van PVV en Baudet totaal irrelevant, die worden elke dag keihard uitgelachen is onze Assemblee....oh ja en sinds gisteren hebben we natuurlijk ook een filiaal van Erogan erbij en een Heilige oorlog voor de deur, binnenkort gaat echt gebeuren waar velen al 30 jaar voor waarschuwen, het immigratiesprookje van links gaat bloedig in ons gezicht ontploffen....peter

   Verwijderen
 17. https://fd.nl/blogs/1192590/het-kan-zometeen-in-frankrijk-nog-goed-misgaan
  Wat er vlg het FD dan gaat gebeuren..
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Vlg bovenvermeld artikel uit het FD kan ook in NL hyperinflatie ontstaan wanneer le Pen wint...doordat veel geld mogelijk naar NL vlucht, hoe kijkt u daar tegen aan ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Uitgesloten. Zodra de geldhoeveelheid in Nederland en
   Duitsland omhoog zou schieten vanwege de kapitaal-
   vlucht uit de zwakke lidstaten, dan worden er
   maatregelen genomen.

   Die maatregelen kunnen bestaan uit: bevriezing van
   rekeningen van niet-ingezetenen. Mocht de Eurozone
   dan uitelkaar vallen, omdat kapitaalcontroles
   worden ingesteld, wordt de conversie van
   Nederlandse en Duitse Euros NIET 1-op-1, maar
   bijvoorbeeld 3-op-1, zoals ten tijde van de
   Duitse hereniging. Ook is het mogelijk, dat
   niet-Nederlandse of niet-Duitse Euros gewoon
   worden teruggestuurd, wat dan weer 70% wordt
   gedevalueerd. Dus men kan een Duitse Euro als
   'hedge' wel vergeten.

   Daarom zijn Dollars de ENIGE vluchthaven, want,
   nogmaals, de EURO is een 'valuta' zonder land.
   De Duitsers wilden vroeger NOOIT een Euro, maar
   die werd opgedrongen om de hereniging erdoor te
   krijgen. De Duitsers dromen van hun Deutschmark.

   DS

   Verwijderen
  2. Winst van LePen is uitgesloten, vorige week met meerdere Franse vrienden gesproken, ook als het in 2e ronde tussen Macron en LePen gaat kiest het overgrote deel van conservatief Frankrijk voor Macron(een Rothschield puppet die openlijk voorstander is van miljoenen meer Moslims in Europa)....er schijnt overigens een groot schandaal boven Macron te hangen(iets vergelijkbaars als het Lagarde/Tapie-schandaal, maar dan qua geldbedrag waarmee enklele superrijken zijn bevoordeeld een factor 20 keer groter), dat hem nog kan beschadigen indien men er voor kiest dit hoog te spelen...maar dan wordt het Fillon/LePen en wint Fillon....hoop maar niet op een Trump/Brexit effect, de golf zal nu weer even in het voordeel van de zittende elite uitpakken.....peter

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   Ondertussen slaakt de EURO een zucht van opluchting
   en worden de grootscheepse shorts weer gedraaid:

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-16/shorting-the-euro-is-an-outdated-strategy

   Overigens kreeg de PVV slechts 13,1 % van de stemmen.
   Natuurlijk schoof de VVD wat naar rechts en hielp
   Erdogan een handje mee, maar dat is nu eenmaal
   politiek.

   https://www.trouw.nl/home/live-uitslagen-pvv-wordt-tweede-partij-na-vvd~a2ce1f01/

   DS

   DS

   Verwijderen
 19. I Am Short The 10 Year Note

  http://www.seeryfutures.com/content/i-am-short-10-year-note

  Mike

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Mark Rutte mogelijk winnaar door fraude? Hertelling nodig?

  http://www.livekijken.nl/mark-rutte-mogelijk-winnaar-fraude-hertelling-nodig/

  Mike

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alles is mogelijk, maar je weet ook dat iedere idioot alles op social media kan gooien, volgens mij moet je gewoon reeel blijven, Wilders gooit zijn eigen glazen in, was bijna onzichtbaar, kwam steeds zeer gespannen over, door zijn grillige en eenzijdige gedrag heeft hij zijn eigen beweging irrelevant gemaakt, hij kan beter opstappen, dit komt nooit meer goed....peter

   Verwijderen
 21. Breaking...paar akhbar onthoofdingen in Montreuil, 11 arr Parijs....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Oliespecialist Art Berman vermeldt in een recente presentatie een gemiddelde break-even prijs voor olie van 82 dollar (http://www.artberman.com/wp-content/uploads/MacroVoices-Slides-30-NOV-2016.pdf - laatste slide). Wat wordt tegengesproken door deze 2 grafieken : https://pbs.twimg.com/media/C6yjN_AW0AE3vn1.jpg en https://pbs.twimg.com/media/C6yv2qfXAAA2b_4.jpg Hoe is dit te begrijpen/door welke elementen wordt de productieprijs bepaald ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   De olieprijs wordt uiteindelijk bepaald door vraag en
   aanbod, maar in de geschiedenis werd steeds gepoogd
   om een 'kunstmatige' kartelprijs te laten prevaleren.
   OPEC is steeds minder een kartel door de opkomst
   van fracking. Waar het echter omdraait is de prijs,
   waar een positieve kasstroom verandert in een
   negatieve. DAN pas stopt overproductie. En dat is pas
   bij $ 10.- tot $ 20.- . Overigens is Wall Street
   bijna helemaal LONG Olie, dus die kuddegeest zal
   zich wel wreken.

   DS

   Verwijderen
 23. de wereld is tocht veranderd denk ik,ik weet nog LTCM de hegdfonds trok bijna de hele financieel markt in 98 de afgrond in met uiteindelijk een verlies van 4,6 miljard,tegewoordig hedgfund van ackman schrijf gewoon ff 4,1 miljard af of het heel gewoon is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vergelijking met LTCM geeft inderdaad aan hoeveel er veranderd is.... alhoewel "veranderd" de lading niet dekt...je kunt beter zeggen hoe "bizar" de zogenaamde werkelijkheid nu is, met het totaal negeren van verliezen die een veelvoud bedragen van toen...we kunnen er misschien niet helemaal de vinger op leggen...maar deep down weten we allemaal dat dit eigenlijk helemaal niet kan...we accepteren een volkomen absurde werkelijkheid als normaal en we weten dat hier een einde aan komt....we weten alleen niet wanneer en waardoor....peter

   Verwijderen
 24. hadewych von mises19 maart 2017 om 17:21

  heer Schmull, wat denkt u van de aandelenmarkten? Het TINA-effect, en Dow à 30000? Of geheel onverwacht een bearmarket à la Mahendra ("minstens 29 maand, vanaf juni 2017"): http://www.mahendraprophecy.com/userfiles/files/6-10_march_2017,_weekly_financial_letter,.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Voorlopig lijkt slechts een tijdelijke correctie
   aan de orde, voordat het feest pas echt ten einde
   loopt in 2019 - 2021. Dan pas lijkt de massa
   volbelegd. De massa heeft immers de aandelenmarkt
   grotendeels genegeerd. Maar niemand weet het zeker.
   Een echte euforie gaat altijd vooraf aan de Crash.
   Dus een herhaling van 1927 - 1929 lijkt een 'voorwaarde'.

   DS

   Verwijderen
  2. Interessante waarneming, de vraag is wel of "de massa" er zo snel na 2001 en 2008 weer intrapt, ik betwijfel dat, de grote klappen liggen veel te vers in het geheugen, meestal zat er generaties tussen grote crashes...peter

   Verwijderen
  3. @PETER:

   Het is verbazingwekkend, hoe kort het geheugen is van
   sommige beleggers. De laatste klap in de huizenmarkt
   in 2008 heeft niet kunnen verhinderen, dat de
   huizenprijzen, met name in Amsterdam, weer vrolijk
   stijgen naar een veelvoud van het gemiddelde inkomen,
   ondanks het feit, dat nog 1 miljoen huishoudens
   'onder water' staan:

   Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld 15,1 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich nu op het niveau van januari 2006. In vergelijking met de piek in augustus 2008 zijn huizen gemiddeld nog wel 9,6 procent goedkoper.

   http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/27845426/__Huizenprijzen_blijven_stijgen__.html?utm_source=dft-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20170321093003_dft&utm_content=dft_nieuwsbrief&utm_term=&EMAIL_SK=SK3949769

   Alleen een echte economische depressie, zoals die in
   de jaren '30, lijkt een generatie te duren om overheen
   te komen.

   DS

   Verwijderen
 25. Ik lees in reacties op dit forum en ook bij de heer Schmull zelf nogal eens kritiek op linkse partijen. Ongetwijfeld vanwege hun opvattingen over vluchtelingenbeleid.
  Maar voor stabiliteit van het financiële stelsel moet je niet bij rechts zijn: inperken vrijheden bankiers, verplichte hogere buffers voor banken, beperkingen leenmogelijkheden en snellere afschaffing HRA? Dat gebeurt allemaal niet als het aan CDA, VVD en PVV ligt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik ben al meer dan 50 jaar niet meer actief in de
   politiek, omdat ik voor mijn vak 'onafhankelijk'
   moest blijven. Als teenager werd ik warempel,
   samen met Hans Wiegel, lid van de JOVD en meldden
   wij ons aan bij Hans Gruijters, die toen daarvan
   het hoofd was. Dat was tijdens de koude oorlog,
   toen vele Amsterdamse vrienden flirtten met
   de Sovjet-Unie. Maar recentelijk heb ik een
   uitzondering gemaakt voor Trump, die ik enthousiast
   steunde vanwege mijn afkeer tegen het oorlogsbeleid
   van Hillary Clinton, wat miljoenen vluchtelingen
   tot gevolg had. Verder ben ik te lang uit Nederland weg
   om een oordeel te vellen over de Nederlandse politiek.
   Ik heb steeds meer moeite met een kiessysteem met
   28 partijen en coalitie-vorming, die een eeuwigheid
   kan duren.

   DS

   Verwijderen
  2. 50 jaar geleden waren VVD-ers nog echte liberalen, tegenwoordig wordt de VVD gegijzeld door de PVV en zitten de echte liberalen bij D66.

   Een goed voorbeeld van die gijzeling is de groen-rechts beweging die helaas is gesneuveld binnen de VVD a.g.v. de opkomst van de heer Wilders die milieu een links thema vindt. Groen scoort daardoor niet meer op rechts en is terzijde geschoven.

   Ik vind ons coalitiestelsel zo gek nog niet, zeker niet als je het vergelijkt met Amerika waar één partij aan de macht is.
   De waarheid is niet rechts of links, maar ergens daartussen. Voor beide invalshoeken is vaak iets te zeggen, dus laten Klaver, Pechtold, Buma en Rutte dit maar eens lekker uitzoeken.
   Tijdens een lange formatie is er bovendien rust in het beleid en dat is meestal wel gunstig. Veranderingen kosten altijd geld en brengen vaak onrust.

   Verwijderen
 26. ‘Een fundamentele verandering in de EU is de enige uitweg’

  https://www.ftm.nl/artikelen/de-euro-staat-op-instorten-wordt-het-een-knallende-vechtscheiding?utm_content=buffer7004e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Dijsselbloem pleit voor oprichting Europees Monetair Fonds
  http://www.rtlz.nl/finance/beurs/dijsselbloem-pleit-voor-oprichting-europees-monetair-fonds

  Nog geen euro/usd pariteit, de 30y T-bond staat laag, uw visie is veel minder uitgesproken (nu 2019-21), zelfs de politiek lijkt in NL te draaien,straks ook in Fr en It?En de EU gaat gewoon verder,zie bovenstaand.

  Ik vraag me af of er bij u ook twijfel groeit over de door u veronderstelde doomscenario's?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De kans op flinke fiscale maatregelen en infrastructuur/
   defensie-investeringen na de verkiezing van Trump is
   veel groter geworden. Dat heeft het plaatje wat
   veranderd, zeker in de komende jaren. Dierlijke
   instincten zijn vrijgekomen, zodat de bodem is
   gelegd voor euforie. Ik blijf echter positief op
   Treasuries, die nu de hoogste short-posities hebben
   ooit. Er komt wel rentestijging, maar toch
   lijkt die tijdelijk en niet het begin van een
   jarenlange trend. Ik ben bereid om tegenwind bij
   Treasuries te trotseren, want ze dienen als
   verzekering tegen een situatie, waar de massa
   het hoofd verliest.

   DS

   Verwijderen
  2. En daarbij ook het onderstaande nog?:

   DXY broken major psychological support of 100 at the time of writing. The index was trading between 100.06 and 102.26 for the past week.
   After six week of consolidation the index has broken the major support and declined till 99.97 at the time of writing.

   Any break below 99,25 confirms major LT weakness, a decline till 96 likely.

   Verwijderen
  3. Alles wordt weer als vanouds:

   Democraten-icoon Dianne Feinstein: ‘Trump zal binnenkort zelf aftreden’

   http://politiek.tpo.nl/2017/03/21/democraten-icoon-dianne-feinstein-trump-zal-binnenkort-zelf-aftreden/

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   De 83-jarige Dianne Feinstein heeft een indrukwekkende
   staat van dienst. Zij kan ook als een 'insider'
   worden beschouwd betreffende juridische kwesties,
   met name op het gebied van nationale veiligheid.
   Dus haar uitspraken over Trump trekken de aandacht,
   maar vergeet niet, dat de Democraten de grootste
   verkiezingsnederlaag hebben geleden in 91 jaar,
   wat betreft Het Witte Huis, Congres en Gouverneurs.
   Ze zijn totaal van de wijs gebracht en het zal jaren
   duren, voordat de Democratische partij weer in
   evenwicht is gebracht.

   http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-will-resign-soon-dianne-feinstein-senator-senate-judiciary-committee-a7639341.html

   DS

   Verwijderen
  5. @ROBV:

   De opgaande trend in DXY sinds 2008 komt pas in gevaar
   rondom 85:

   http://www.marketwatch.com/investing/index/dxy/charts?symb=DXY&countrycode=US&time=13&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=3%2F21%2F2017&freq=1&compidx=none&compind=none&comptemptext=Enter+Symbol%28s%29&comp=none&uf=7168&ma=1&maval=50&lf=1&lf2=4&lf3=0&type=2&size=2&style=1013

   Er is dus weinig aan de hand, want de recente zwakte
   is te danken aan dekking van de Euro-shorts. Dat is
   nu eenmaal marktgeruis.

   DS

   Verwijderen
 28. Diederik SCHMULL heeft geretweet

  Warren Buffett: "We're not in a bubble territory or anything of the sort." http://on.forbes.com/60158ZWev

  Bent u het met Warren Buffett eens?

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   Buffett heeft natuurlijk een belangrijk punt: in
   vergelijking tot de lage rente, is de markt niet
   duur. Daarom is de Bullmarkt nog niet voorbij,
   voordat er nog meer irrationele uitbundigheid
   komt, net zoals in 1995 - 1999. De markt is tenslotte
   tot alles in staat, ongeacht alle waarderings-
   modellen, die schreeuwen, hoe duur het wel niet is.
   Op de top van de Japanse markt in 1989, was de
   koers/winst meer dan 80 maal, een veelvoud van
   de huidige. Probleem is wel, dat men nooit 'op
   tijd' verkoopt, dus de verliezen in de volgende
   Bearmarkt zullen niet mals zijn.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS Bedankt voor uw uitleg.

   How to be a great investor:
   1) Panic
   2) Always Panic
   3) Panic More
   4) Still Panicking
   5) Quote Warren Buffett

   Jan

   Verwijderen
 29. Van die belastingverlagingen en vele extra investeringen door Trump blijkt praktisch niets uit het meerjaren budget.

  Defensie krijgt er wat bij, wetenschap en ambtenarij wordt wat afgeknepen.

  Verder business as usual, weinig verandering. Zo'n budget is toch gewoon dé leidraad voor het te voeren beleid. Trump beloftes en Trump rally lijken nergens op gebaseerd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Na alle hype en hoge verwachtingen, beseft men,
   zoals gewoonlijk, dat alles veel langer duurt,
   ookal door het moeizame proces van goedkeuring
   door het Congres. Een radikaal Budget zou nu
   helemaal geen kans maken, want zo werkt de
   democratie nu eenmaal.

   Kijk eens terug naar Hitler en de mythe van de
   Duitse Autobahn, nadat hij het Parlement had
   uitgeschakeld via de Reichstagbrand ('33). Zo werd
   hij Man of the Year (Time, 1938)! In werkelijkheid
   was het de oorlogsindustrie, niet de infrastructuur,
   die de werkeloosheid verminderde:

   http://www.dw.com/en/the-myth-of-hitlers-role-in-building-the-autobahn/a-16144981

   DS

   Verwijderen
  2. Heer Schmull,

   Zeker waar, desondanks een omstreden vergelijking.
   Ik heb laatst gelezen dat als AH voor de oorlog was gestorven hij waarschijnlijk de boeken in was gegaan als een groots staatsman.

   Uw korte termijn optimisme omtrent Trump deel ik niet.
   Ik zie eerder een trigger voor de lange termijn baisse in Trump.

   We zullen het zien, interessante tijden. Ik raad iedereen aan, Be Safe.

   Verwijderen
 30. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-22/trump-trade-becomes-chump-trade-as-bullish-dollar-bets-sour

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het snelle geld heeft even genoeg van Amerika en
   verschuift naar Europa en Opkomende Markten. Vandaar
   een zwakkere Dollar, maar ook hogere waarderingen
   voor obligaties wereldwijd:

   https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-03-22/dumping-the-trump-trade-but-not-europe

   DS

   Verwijderen
 31. Misschien had je toch gelijk Rick.....bericht van gisteren... "Mom and pop panic to get in. Searches for "index funds" are now at the highest level of this bull market."

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Met graph erbij....https://twitter.com/Hoefgeest/status/843957965996605440

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Voer voor dwarsdenkers: "AEX naar 700 binnen twee jaar". Don't miss it, dear moms and pops ;)

  http://m.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article/27869356/-aex-klimt-naar-recordhoogte

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lijkt idd een beetje de verwachting, zou mij niets verbazen paar jaar exuberance...let the good times roll.....en dan natuurlijk weer de domper....ze gaan er weer intrappen.....peter

   Verwijderen
 34. Alle droomscenario's kunnen de kast in.


  Van 33,5 miljard euro tekort in 2009 ging de overheid naar 2,9 miljard euro overschot in 2016.

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/12/bijna-3-miljard-euro-begrotingsoverschot-in-2016

  Alles gaat super goed, volgens Disselboom. ;-)

  Siem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sorry, ik bedoel doemscenario's.

   Groetjes, Siem

   Verwijderen
  2. @Siem

   Per Nederlander was het bbp nooit zo hoog. Maar het beschikbaar inkomen per hoofd is nog bijna 5% lager dan in 2001

   https://twitter.com/phvmulligen/status/845215181424734208

   Jan

   Verwijderen
  3. @SIEM @JAN:

   Elke recordstijging in activa, die gebaseerd is op
   een recordstijging van krediet (zeepbel), is geen
   knip voor de neus waard, want de lid op de neus
   volgt. Elke generatie trapt er weer in.

   DS

   Verwijderen
 35. ImmigrationCounters.com provides the key numbers and events related to illegal immigration in the United States.

  http://www.immigrationcounters.com/

  Patrick

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Wall St. Wrong Yet Again

  Q1 Returns: 20+ Yr Treasury $TLT ETF

  2017: +5.2%
  2016: +13.5%
  2015: +12.8%
  2014: +7.3%

  https://www.thebeartrapsreport.com/blog/2017/03/25/tax-reform-and-sky-high-market-expectations-why-should-you-care/

  Patrick

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PATRICK:

   Prachtig! Bedankt. Altijd weer hetzelfde. Nooit doen,
   wat de kudde in Wall Street aanbeveelt. Waar men hevig
   'short' is, dan misschien juist kopen. Het einde van
   de obligatie-hausse was WEER voorbarig.

   DS

   Verwijderen
 37. Gold hits one month high after Trump healthcare flop. The yellow jumped slightly above $1250 till $1258.08 and is currently trading around $1256.97.

  DXY tumbles to new low after Trump failed to push through his health care act. The index has broken the strong support at 99.25. That will drag the pair down till 98.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Van Amerikaanse obligaties moet Ward weinig hebben. Nu nog. "Als de economische groei in de tweede helft van dit jaar gaat vertragen, dan kunnen Amerikaanse obligaties rallyen."

  Ward, (Henderson) M1 voorspelt Amerikaanse correctie

  https://www.iexprofs.nl/Column/Opinie/262563/M1-voorspelt-Amerikaanse-correctie.aspx?utm_source=Home_opinie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En hij is juist positief over China, Europa en de Euro. Maar dat alles op basis van de M1 lijn aangevuld met enkele (geselecteerde) fundamentele overwegingen.

   Verwijderen
  2. @GRIJZE LEEUW @ROBV :

   Een correctie van 10 tot 20% in de S&P 500 is op een
   gegeven moment altijd mogelijk, zeker na zo'n
   onafgebroken hausse sinds 2009:

   https://www.yardeni.com/pub/sp500corrbeartables.pdf

   Er zit een enorme 'premie' in de markt, vanwege
   de verwachtingen omtrent belastingverlaging.

   Toch ligt waarschijnlijk de euforie van een
   'blowoff', zoals 1995 - 1999 of 1927 - 1929,
   nog voor ons. Jan Publiek zit nog maar weinig
   in aandelen.

   DS

   Verwijderen
 39. Geachte heer Schmull,

  http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/zijlstra-de-euro-is-mislukt-en-bestaat-binnenkort-niet-meer

  In het zéér interessante interview met Arno Wellens wordt uitgelegd, dat de ECB de tekorten van Zuidelijke Europese landen financiert en hun schulden op de balans van de ECB zet. Als leek verbaasd met mij, dat de markt dit accepteert met nep geld worden failliete landen gefinancierd. Maar mijn vraag is; hoe kan de ECB in de toekomst dit allemaal terugbrengen naar een normale situatie? Of is er geen weg terug?

  Alvast bedankt voor uw uitleg.

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   De ECB heeft tot nu toe de ondergang van de Eurozone
   weten te voorkomen, door de staatsobligaties van de
   lidstaten op te kopen. De ECB zorgde ervoor, dat
   alle staatsobligaties van de Eurozone daardoor
   werden beschouwd als relatief veilig.

   Toch zal de ECB in 2018 gas moeten terugnemen, want
   'genoeg is genoeg', om allerlei redenen. De Eurozone
   zal DAN verdere integratie moeten doorzetten, met
   een echte bank-unie, een gemeenschappelijke
   deposito-garantie-regeling, een gemeenschappelijk
   fiscaal beleid, waaronder een vorm van transfer-unie
   om de druk van de economische cyclus weerstand
   te bieden. Dat alles zal niet meevallen, maar
   een monetaire unie zonder deze essentieele
   onderdelen is geen eeuwig leven beschoren.

   De voorstanders van de Eurozone en ook van de EU
   zullen wel weer stellen, dat Europa net 60 jaar
   van vrede heeft kunnen vieren. Daarom zullen
   de tegenstanders van verdere integratie gewoon
   hun mond moeten houden, want anders krijgen we
   de Derde Wereldoorlog (dit was ook het argument
   tegen Brexit!).

   En nu maar afwachten of iedereen in sprookjes blijft
   geloven. Euroland zal het nooit kunnen overleven,
   als 'convergentie' moeten worden afgedwongen.

   Trouwens, de QE van de ECB kan wel worden stopgezet.
   De obligaties behoeven niet te worden verkocht. Men
   kan die op de balans laten staan tot die aflopen.
   Dat proces kan decennia in beslag nemen. Dan heeft
   men kans op een 'zachte' landing. Echt terugdraaien door
   de stukken te verkopen, zou Europa de nek omdraaien.

   Daarnaast zijn er nog duizenden miljarden in bankleningen
   en derivaten, die moeten worden opgeruimd. Dat kan
   alleen als de sterke lidstaten bereid zijn om zich
   grote offers te getroosten. Maar ja, wonderen zijn
   de wereld niet uit. Wie weet wordt Europa toch
   solidair met elkaar!

   DS

   Verwijderen
  2. @ Loes

   Zijlstra volgt gewoon de intellectuele inspirator van de VVD. Bolkestein stelde dit al in 2011.

   http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/11/bolkestein-over-tien-jaar-grote-d-markzone-in-plaats-van-euro-403061/

   http://www.ad.nl/economie/bolkestein-euro-is-mislukt~a23e1210/

   Hoezo nepgeld? Een Euro is een Euro. Een $ is een $.

   Verwijderen
  3. @ DS

   ´Wie weet wordt Europa toch
   solidair met elkaar´

   Wordt Schulz daarom zo gepushed in Duitsland? Merkel heeft vanaf 2005 Duitsland (toen de zieke man van Europa na het mislukte experiment van een SPD-Gruene regering) weer op de rails gezet. Duitsland is nu weer de lokomotief van Europa. Alle ´Genossen´ en grote ondernemeingen van Europa promoten natuurlijk Schulz. Zijn opkomst in Duitsland is verbazingwekkend.

   AfD is ondertussen de 3e partij met 11%

   ARD TT heden,
   Welche dieser Parteien sollte die
   nächste Bundesregierung führen?
   (Stand: 24.03.2017)

   CDU/CSU 33% (-6)

   SPD 44% (-6)

   Für wen würden Sie sich bei einer Di-
   rektwahl des Kanzlers entscheiden?
   (Stand: 24.3.2017)

   Angela
   Merkel 36% (+2)

   Martin Schulz 45% (-5)

   Verwijderen
  4. @Grijze leeuw

   Met nepgeld bedoel ik: Uit het niets "geld" of liever gezegd digitale nummers typen om staatsobligaties op te kopen. Nooit eerder beseft, dat dit zo werkt.

   Ik zie ineens die beelden voor me van mensen in Spanje die zelfmoord pleegden wegens hun schulden.


   Loes

   Verwijderen
  5. @GRIJZE LEEUW:

   De verkiezingen in Duitsland worden heel spannend,
   alhoewel de uitslag in Saarland bewijst, dat een
   coalitie van SPD en Linke problematisch is voor
   de meesten.

   DS

   Verwijderen
 40. Afgezien van dat Europa ene gedrocht is waar echt wel flink de bezem door moet zijn de lidstaten ook niet fair.

  In UK denken ze dat immigratie door Europa komt, in Italië wijten ze de economische problemen aan Europa, in NL denkt men dat onze hoge levenskosten (huren en gezondheidszorg) door Europa komen etc.

  Puur nationaal wanbeleid wordt door praktisch alle lidstaten en haar leiders afgeschoven op Europa.

  Europa gaat waarschijnlijk uit elkaar vallen, maar de nationale problemen gaan daar absoluut niet mee opgelost worden, er zal geen vluchteling minder naar de UK gaan bijvoorbeeld.

  Verreweg het ergste van de EU vind ik juist de subsidie van boeren, waar tevens het grootste deel van het EU budget aan op gaat, alles om maar te zeulen met dieren voor veel te veel gesubsideerde vleesconsumptie met veel dierenleed en giga vervuiling. Helaas hoor je daar nooit iemand over.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Trump weet goed waar de klepel hangt. http://www.strategic-culture.org/news/2017/03/08/why-trump-wants-keep-jackson-on-20-bill-and-his-opponents-fiercely-opposed.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Bedankt, ookal komt het uit de 'verdachte' Russissche hoek.
   Maar dit is wel belangrijk:

   After Jackson, America survived for eighty years without a central bank. The Federal Reserve System was not created by the US Congress until the end of 1913, but more than one hundred years have passed since then. The money bosses have been in control of America for a long time. They hate Andrew Jackson, while Donald Trump is openly admiring of him. I think he knows he will not be able to repeat Andrew Jackson’s feat of eliminating the central bank, the balance of power is too unequal, but he does intend to fight back. In particular, he is going to try and reduce the national debt. Reducing the national debt to zero (as Andrew Jackson did) is a utopian dream, but Trump has repeatedly talked about slowing its growth or even carrying out a partial restructuring. This will also be difficult for him to achieve, however, since the money bosses need the Fed’s printing press to be in demand. And it is the US Treasury Department that is ensuring this demand by selling its debt securities for dollars.

   Wie weet! Toch zullen de Goldman Sachs kabinetsleden
   er wel een stokje voor steken.

   DS

   Verwijderen
 42. Heel belangrijk.

  The Catastrophic Law That Mandates A Stock Market Crash

  https://www.youtube.com/watch?v=zdKjHL1fIsM

  Piet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik was m idd een paar dagen geleden al ergens anders tegengekomen, dit verhaal, misschien op huizenmarktzeepbel.nl oid...het lijkt idd nogal disruptive voor de aandelenmarkt de komende 15 jaar...alleen , mijn gedachte hierbij is, als het te vervelend voor de aandelenmarkt wordt, trekken ze die wet gewoon weer in.....peter

   Verwijderen
  2. @Peter
   IK ben benieuwd wat ik over 27 jaar krijg. Misschien 60 gulden?

   https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/

   Overzicht op leeftijd 67 jaar en 3 maanden (Uw huidige AOW-leeftijd is 67 jaar en 3 maanden )
   Uw AOW Te bereiken
   Sociale Verzekeringsbank (AOW)› vanaf 67 jaar en 3 maanden
   € 14.393
   AOW pensioen krijgt u van de overheid Uw pensioen Te bereiken
   SBZ › vanaf 67 jaar
   € 46.751
   Dit is uw totaal te bereiken AOW en pensioen: € 61.144 bruto per jaar
   Dit is omgerekend: € 3.408 netto per maand

   Piet

   Verwijderen
  3. Ik ben benieuwd wat ik over 17 jaar krijg. Misschien 60 gulden?

   Piet

   Verwijderen
  4. Ik had een leuk huisje gekocht, maar ik mag er niet eens in wonen!

   Verplicht verhuur vakantiewoningen stuit op fel verzet

   http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73073/verplicht_verhuur_vakantiewoningen_stuit_op_fel_verzet

   Piet

   Verwijderen
  5. wat mag het wel in NL,ze hebben allemaal van die mooi praatjes over democratie,als je goed nadenk is het zo communistisch als weet niet wat overall bemoei zicht mee, alles is der een regel of wet voor anders verzint ze der wel een, en de heer rutte die net gekozen was zal 8 jaar geleden wat aan doen en nu moeten wij nog minst 4 jaar tegen aan kijken.

   Verwijderen
  6. Ach mensen het wordt steeds mooier in Nederland:
   Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft een wet in de maak die een boete van 1860 euro per maand per te laat geplaatste asielzoeker oplegt aan gemeenten.

   http://sta-pal.nl/2017/04/welkom-in-ons-land/

   Verwijderen
 43. Heer Schmull, bent u nog steeds positief over USD? Ik zit met 100k die ik wil veiligstellen tot het moment dat ik er echt iets mee kan. Ik vertrouw de Euro noch de banken. Huizen zijn op dit moment veel te duur, goud weet ik niet.
  U heeft al vaak aangegeven dat de VS geen bananenrepubliek is, en dat het niet zo'n vaart zal lopen met inflatie aldaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   Elke zwakte in de Amerikaanse Dollar lijkt tijdelijk.
   Elk land wil juist devalueren ten opzichte van de
   Dollar, want de wereldhandel draait nog voornamelijk
   om de Dollar en men wil in die valuta worden betaald.
   Zelfs de Euro is tamelijk illiquide, laat staan
   andere, veel kleinere, valuta.

   Daarnaast is inflatie ook tijdelijk. Die is vaak
   'geimporteerd' door een lagere valuta.

   DS

   Verwijderen
 44. BANKIEREN IS DOLLE PRET!: geld zal heel schaars worden!

  Dan zal de rente op dat geld toch heel hoog worden !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Klopt. In een eventuele economische depressie wordt
   de reeele rente (rente na aftrek van Deflatie) zeer
   hoog. Slechts weinigen kunnen krediet krijgen en
   'rood staan' bij de bank wordt opgeheven.
   In een alternatief scenario, waarbij inflatie
   hoogtij viert (onwaarschijnlijk vanwege Duitsland
   en Nederland), dan kan de rente stijgen boven het
   inflatie-percentage. De rente in Brazilie in 1999
   was liefst 45%.

   DS

   Verwijderen
  2. Een depressie zal toch ook in de VS, Nl en DL aanwezig zijn
   waardoor de rente ook in deze landen zal stijgen.
   Ziet geen risico's voor de 30 jarige treasury in zo'n situatie of heeft u voor die tijd al geadviseerd eruit te stappen?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. @HAROLD:

   Een depressie is juist positief voor de Lange Treasuries,
   waarvan de rendementen zullen instorten. Alleen korte
   Treasuries krijgen wat tegenwind, maar bij een 'vlucht'
   uit 'alles', is er kans, dat ook korte Treasuries
   zeer gewild worden. Die gaan NOOIT failliet,
   maar banken en bedrijven wel.

   DS

   Verwijderen
 45. http://www.zerohedge.com/news/2017-04-02/experts-warn-single-north-korean-nuke-could-blackout-national-electric-grid-and-kill
  Misschien is N Korea net zo gek als Japan in WO2... en dan lijken mij de treasures en dollar niet veel meer waard
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het 'probleem' Noord-Korea wordt 'opgelost', voordat
   het ooit zover zal komen. ('Believe me!' zou Trump
   zeggen). Tijdens Pearl Harbor, had Amerika slechts
   100,000 manschappen op de been, waardoor Japan
   waarschijnlijk dacht, dat de Amerikaanse macht
   een lachertje was. Maar toen ontwaakte de reus!
   Dat zal geen tweede keer gebeuren.

   DS

   Verwijderen
  2. Two North Korean satellites, the KMS-3 and KMS-4, presently orbit over the U.S. on trajectories consistent with surprise EMP attack.

   Het gaat om een mogelijke Surprise attack en dat kunnen de VS niet voorkomen,lijkt mij.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Daarom wordt de ontmoeting tussen Trump en XI in
   Florida deze week zo belangrijk. Dit wordt een
   'Cuba moment'(1962), toen de wereld ook de adem
   inhield.

   https://www.thesun.co.uk/news/2833261/fears-grow-north-korea-is-plotting-to-launch-nuke-carrying-satellite-then-explode-it-over-the-us/

   DS

   Verwijderen
  4. @ DS, Anoniem?, Marcja

   Hoogleraar Laszlo Maracz en Professor Karel van Wolferen praten over de geopolitieke situatie in de wereld. De rondreis start in Noord Korea dat volgens Van Wolferen door Amerika en de westerse wereld als een "stelletje op zelfmoord beluste krankzinnigen" wordt afgeschilderd.

   https://www.youtube.com/watch?v=7qCh7fyly2I

   Verwijderen
 46. Geachte heer Schmull,

  Uw Email diederikschmull6@hotmail.com account is gehackt.

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   KLOPT! Heb mijn password veranderd.
   Gr

   DS

   Verwijderen
  2. @ROB:

   Mijn Recovery poging met een nieuw paswoord werd
   ongedaan gemaakt. Moet nu 24 uur wachten voor
   een nieuwe poging. Microsoft is vrij hopeloos

   DS

   Verwijderen
  3. Geachte heer Schmull, Voor 90 Euro kan men een apparaatje kopen, om via allerlei hotspots, iedereen die daar inlogde zijn wachtwoord te ontvreemden.

   https://opgelicht.avrotros.nl/uitzending/uitzending-gemist/09-09-2014/fragment/1023/

   Ik had de mail ( in het Engels) beantwoord in het Nederlands. Prompt daarop ontving ik het zelfde verzoek in het Nederlands.

   Gr, Rob

   Verwijderen
  4. @ROB:

   De ellende begon, toen ik werd bestookt door een,
   naar nu blijkt, nep-Microsoft-aanmaning om direkt
   het een en ander aan te klikken anders zou mijn
   account worden opgeheven. Ik vertrouwde het
   al niet en had Microsof ingelicht. Maar de
   aanmaningen bleven aanhouden. En toen trapte
   ik erin, terwijl ik al decennialang zoiets
   placht te negeren!

   DS

   Verwijderen
 47. Gaat U naar de Philipijnen? Krijg mail om geld

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   GEHACKED! Negeren. Ben ermee bezig. Nooit eerder
   gebeurd.

   DS

   Verwijderen
 48. Fin markten lijken onaantastbaar....maar ik heb nu toch heel sterk de indruk, dat Trump plotseling iets heel onverwachts gaat doen in Syrie en/of N Korea, denk dat de zeepbel dan spat door immense geopolitieke spanning en de realisering dat Trump echt niet spoort....p

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit was een vooruitziende blik!

   Hillary Clinton zou een derde wereldoorlog ontketenen.
   Maar nu is Trump op weg in die richting:
   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/07/425681-a1553662

   Verzet in eigen achterban

   Het verzet bevindt zich uitgerekend in Trumps eigen achterban. Leiders uit de nationalistische en rechts-populistische hoek noemden een gifgasaanval door Assad ‘bedrog’. Trump werd in die hoek populair om zijn pro-Russische houding, en zijn belofte van een ‘America First’-politiek.

   De afgelopen dagen is deze vleugel aan de verliezende hand. Topstrateeg Steve Bannon, oud-hoofdredacteur van de rechts-populistische site Breitbart, werd uit de Nationale Veiligheidsraad gezet. Eerder vertrok Michael Flynn al gedwongen als Nationale Veiligheidsadviseur. Meer traditioneel ingestelde conservatieven, die sneller voor militair ingrijpen zijn, winnen juist aan invloed bij Trump.

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Het voordeel van Trump is, dat hij pragmatisch en
   flexibel blijkt, nadat verschillende stromingen
   het met elkaar hebben uitgevochten. Deze reactie
   op een gifgasaanval is een waarschuwing, maar niet
   het begin van een groot plan om Amerika's rol
   daar uit te breiden.

   De liberaal-democraat Farron juicht het toe:

   https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/07/donald-trump-syria-strike-tim-farron-assad-chemical-weapons-theresa-may?CMP=twt_gu

   En Rusland wil kennelijk ook af van Assad:

   there are signs that cracks in the Russian-Syrian relationship are beginning to emerge. Putin's spokesman said today that Russia's support for Assad is not unconditional and that they want a full investigation into the gas attack. This is not that surprising as it is key that Putin sells himself domestically as a bold terror fighter. Seeing images of civilians gassed at the hands of a regime that Russia has propped up at a substantial cost fundamentally darkens Putin's "terror warrior" image. The reality is that Russia does not care about Assad; they care about their air base and strategic naval base in Syria that they now have basically an infinite lease on (a thank you gift from Assad for saving his regime from collapse) and their overall image as power brokers in the region. Assad can be replaced, and Russia could act to see it happen.

   http://time.com/4730822/syria-airstrike-assad-retaliation/?xid=time_socialflow_twitter

   Inderdaad is Alt-Right de enige beweging, die tegen
   was, maar die delft nu het onderspit. Kushner heeft
   gewonnen van Bannon. Trump heeft hiermee meteen
   alle bedenkingen over zijn relatie met Rusland
   voorlopig uit de weg kunnen ruimen.

   Trump is een sluwe vos en werd altijd uitgelachen
   en onderschat. Daarom won hij tegen alle verwachtingen
   in.

   DS

   Verwijderen
  3. Je wordt natuurlijk niet zomaar een succesvol zakenman.
   N-Korea moet nu gaan oppassen:
   http://www.nu.nl/buitenland/4606212/vs-stuurt-marineschepen-koreaans-schiereiland.html

   Verwijderen
 49. @Schmull
  Vraag: gaat de bestaande "Schmull addertjeonderhet gras blog" nu verdwijnen en komen er betaalde blogs voor in de plaats?

  Hoefslag

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HOEFSLAG:

   Nee, lidmaatschap geeft recht op extra informatie,
   publicaties en lunches & borrels. Het maandelijkse
   commentaar op het Blog blijft verschijnen, ookal
   zal de lengte beperkter moeten zijn. Ook mijn
   reacties op het Forum zullen niet meer zo uitgebreid
   kunnen worden.

   DS

   Verwijderen
  2. Dat is erg jammer...helaas draait alles om geld...dank iig voor de gulheid waarmee je tot op heden je inzichten heb willen delen....peter

   Verwijderen
 50. Net "Bankieren is dolle pret" bekeken....dank voor deze inkijk Rick...je bent er van overtuigd dat het fout gaat, ik toch ook wel, maar je zou door alle positieve berichten bijna gaan geloven dat het best wel goed gaat...ik heb sterk de indruk dat er nog maar weinig mensen zijn die doorhebben hoe het hele complexe financiele systeem werkt....ik denk dat Knot er wel iets van begrijpt, maar lang niet alles....en ik denk dat op het binnnenhof niemand enig flauw benul heeft wat er werkelijk gaande is, misschien Dijsselblom een beetje....maar ze spelen het spel mee....ik heb geen flauw idee wat er precies gaat gbeuren, maar ik weet wel dat het systeem door en door ziek is en op z'n einde loopt...peter

  BeantwoordenVerwijderen
 51. URGENT: THE CRASH IS COMING! PREPARE FOR GLOBAL ECONOMIC COLLAPSE 2017 STOCK MARKET CRASH!

  https://www.youtube.com/watch?v=AhfMkrfnSfw

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Duizenden van dit soort knip en plakwerkjes kun je overal op het www vinden....misschien kunt u zelf aangeven waarom dit knutselwerkje anders is dan al die andere "crashclipjes"...en waarom we hier echt wel even naar moeten kijken....ik wacht op uw antwoord....peter

   Verwijderen
 52. Geachte heer Schmull,
  Kunt u iets meer toelichten wat uw bedoelingen zijn met lidmaatschap. Begrijp ik goed dat een lid meer informatie per mail (?) gaat krijgen en dat die info vertraagd in de blog komt. Of? En dat u geen antwoorden meer geeft zoals nu? Zou ik wel jammer vinden! Groet streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Het is de bedoeling, dat een lidmaatschap inderdaad recht
   geeft op veel meer informatie. De extra 'pamfletten'
   (minstens 3 per maand) worden rechtstreeks naar leden
   toegestuurd. De onderwerpen daarvan zullen worden
   vermeld op het blog, maar zijn uitsluitend toegankelijk
   voor leden. Elk pamflet bevat ook actuele suggesties
   voor de kortere termijn.

   Het blog blijft verder gewoon bestaan, met een maandelijks
   artikel en een Forum, waar ik van tijd tot tijd mijn
   zegje doe. Het blog blijft mijn uithangbord voor de
   buitenwereld, maar voor een trouwe groep van
   degenen, die mij al jaren hebben gevolgd, is er nu
   de mogelijkheid om een meer persoonlijke service
   te geven. De tijden worden namelijk heel, heel
   spannend. Vandaar!

   DS

   Verwijderen
  2. Ik wens je succes Rick, je verdient het..."tijden worden heel,heel spannend", mooie teaser, alleen....sorry, maar ik blijf een beetje sceptisch...volgens je columns zijn de tijden al jaren heel, heel spannend....en ik heb heel sterk het vermoeden dat ze nog vele, vele jaren heel erg spannend blijven voordat er werkelijk iets spannends gaat gebeuren....peter

   Verwijderen
  3. ik weet het niet of het echt spannend wordt ,het lijk helemaal niemand iets te interesseren, beurs blijft gewoon omhoog gaat ondanks oorlog dreiging honger nood,terreur aanslag gratis geld enz ..het kan allemaal niet op het is ook allemaal heel normaal geworden .media bepaald gewoon wat je allemaal te zien krijgt en wat goed en niet goed voor je is.
   Dus wie kan mij vertellen van welke hoek of iets staan te gebeuren dat spannende maak komende tijd ?

   Verwijderen
  4. Niemand kan je dat vertellen, Japan is al 27 jaar "spannend" en kabbelt gewoon door met een debt /gdp ratio van boven de 300%.....misschien wordt rente wel negatief en gaan CB's communiceren dat dat heel lang zo zal blijven, waarmee nog veel hogere debt/gdp ratios heel "gewoon" en dus "ongevaarlijk" worden....de "inzet", nl het voortbestaan van de Westerse beschaving, is imho zo immens groot dat de huidige status quo, alweer imho, veel langer kan voortduren dan welke "realist"ook verwacht....kijk in dat geval naar "doomentertainers" als Rickard, Celente ed, die al jaren en jaren de totale ineenstorting net om de hoek zien liggen en al talloze doomdates hebben verspeld en zien voorbijgaan....dat het er allemaal niet frisjes bijstaat mag duidelijk zijn, maar het kan nog heel lang duren....imho....peter

   Verwijderen
  5. Die visie en dat gevoel deel ik. Het is voor mij echter geen reden om dan ook maar op die griezelig dunne evenwichtsbalk op zeer grote hoogte met beleggingen te gaan balanceren. Een crash komt altijd onverwachts voor het grote publiek.

   Verwijderen
  6. Ik hou ook voor mogelijk dat de onderliggende materie dermate(letterlijk, niet te begrijpen) complex is, dat er over de uitkomst en timing werkelijk door niemand eigenlijk meer een zinnig woord meer te zeggen valt en dat een ieder die dat wel pretendeert knollen voor citoenen verkoopt....peter

   Verwijderen
 53. Misschien komt er wel een oorlog... Is "oorlog" niet een synoniem voor "gebrek aan groei" ? De richting word al aangegeven , politiek en false flags doen de rest.. Het is echt waanzin , de algehele poppenkast op dit moment. En zoveel naasten en familie zitten vast in de fuik van alle leugens. Zoveel discussie en onbegrip , compleet de omgekeerde wereld intussen.
  Sebastiaan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dus blijft er een wijze les over, een les waar Rick, ondanks zijn sombere voorspellingen, ook middels zijn levenshouding uiting aan geeft....Carpe Diem....peter

   Verwijderen