Translate

vrijdag 16 september 2016

HET ZWARTE GAT IS IN ZICHT


HET ZWARTE GAT IS IN ZICHT

Een zwart gat is een catastrofe. Door de zwaartekracht van de compacte massa, kan niets daaruit ontsnappen. Stel eens voor, dat we met z’n allen worden meegezogen in zo’n zwart gat! Er zijn tekenen aan te wijzen, die dit proces aankondigen, zoals Negatieve Rente (een ‘gezond’ economisch signaal, nietwaar?) en de uitschakeling van normale ‘Vraag en Aanbod’, kortom de feitelijke nationalisatie van de Markt, door de Centrale Banken. Degenen, die deze onnatuurlijke situatie verdedigen (‘om de wereld te behoeden voor de ondergang’), voeren echter steeds meer een achterhoedegevecht. Deze kunstmatige omgekeerde wereld wreekt zich. Maar helaas laten de Centrale Bankiers zich voorlopig niet kisten door schijnbaar ondoeltreffende of zelfs averechtse maatregelen. Daarom is voorlopig juist een verdere verdubbeling van hun dwaze monetaire stimuleringen, met slechts tijdelijke onderbrekingen, te verwachten. De machtige internationale, financieele en politieke elite staat immers (nog) aan het roer. Totdat de natuur zelf, op den duur, korte metten maakt met dit onzinnige beleid door een systeemcrisis. Triest!


Natuurlijk werd de wereld onlangs even uit de zomerslaap wakker geschud door hogere obligatie-rendementen, dalende aandelenkoersen en een hogere volatiliteit (VIX). Centrale Banken gaven enkele, schijnbaar verwarrende, signalen over de voortzetting van hun monetaire stimuleringen. De heftige marktbewegingen worden tegenwoordig veroorzaakt door de automatische, computergedreven, beurshandel en de honderden miljarden in ‘Carry Trades’ met enorme hefbomen, die actief zijn op het terrein van ‘frontrunning’ (kopen, voordat Centrale Banken kopen). Maar dit is weer een koopgelegenheid in, met name, de 30-jarige Treasury, de TLT en de ZROZ (Nulcoupon). Er is geen sprake van economische groeiversnelling of inflatiestijging. Integendeel! Het is overal economische stagnatie, wat de klok slaat, en Japan is alweer teruggevallen in deflatie. De ‘echte’ werkloosheidscijfers, met name in Amerika, zijn veel hoger dan de officieele cijfers, getuige de lage arbeidsparticipatiegraad, vooral in de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar. Bovendien is de omloopsnelheid van het geld ingestort naar het laagste niveau in 60 jaar! Overigens is de TLT tot nu toe in 2016 met zo’n 30% in waarde gestegen en zo’n 100% sinds 2007. Aan die triomftocht komt voorlopig geen einde, want de internationale vlucht in Treasuries staat nog voor de deur, vooral vanuit landen met negatieve rente.

Zelfs als er, in de komende jaren, meer nadruk wordt gelegd op infrastructuur- en defensie-uitgaven, zullen de economische vooruitzichten maar weinig kunnen verbeteren, vanwege de verhouding van de totale schuld ten opzichte van de economie. Dit is sinds de financieele crisis in 2007 - 2008, weer met sprongen gestegen en is zeer groei-vertragend. De wereldeconomie verkeert nog steeds in een structurele gevarenzone en enige officieele rentestijging zou zorgen voor een ernstige terugval. Bovendien valt, bijvoorbeeld, na 5 kwartalen van winstdaling, de heffing van de Amerikaanse bedrijfsbelasting flink tegen, wat niet pleit voor een economie, die aantrekt. Stel eens voor, dat de volgende recessie zich opeens aandient, terwijl het rentebeleid nog niet is ‘genormaliseerd’. Bestrijding van zo’n recessie met een forse renteverlaging is dan inderdaad niet meer mogelijk. Maar die recessie kan juist niet meer worden vermeden als de rente zou worden verhoogd. En wat dan? ‘Catch-22’!

Het ligt echter helaas voor de hand, dat de Centrale Banken, met al of niet de nodige tegenzin (‘koudwatervrees’), hun excentrieke beleid stevig zullen uitbreiden, want het gewenste effect blijft uit. De economische cijfers ontwikkelen zich juist in negatieve zin. Dit financieel-economisch bestel staat op het spel, zo wordt gesteld. Maar de enkele rijken, met activa, worden toch steeds rijker en de meesten voelen zich relatief steeds armer, ookal hebben ze (nog) een baan? Een kniesoor, die daarop let! De geloofwaardigheid van Centrale Banken loopt gevaar. Dus kasgeld moet nog meer een hete aardappel worden! Daarom kan de Amerikaanse Federal Reserve (FED) de Federal Funds Rate (voor korte termijn geld van banken onderling) nog verlagen van 0.25% naar 0%, de kwantitatieve verruiming (QE), beeindigd in 2014, hervatten met pakweg $2000 mijard (QE4) en de aankoopprogramma’s uitbreiden naar bedrijfsobligaties (inclusief, niet door zekerheden gedekte, bankobligaties!) plus aandelen.

Professor Ben Bernanke, ex-hoofd van de FED, pleit al voor een ‘tijdelijke’ periode van Negatieve Rente, ook in Amerika! De overige Centrale Banken, zoals de Bank of Japan (BOJ), de Europese Centrale Bank (ECB), de Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Bank of England (BOE) zijn nog druk bezig met hun eigen QE van tegen de  $2000 miljard (een record) en hebben de koop van andere beleggingscategorieen, dan alleen staatsobligaties, allang reeds in gang gezet. Verlenging van hun QE-programma’s ligt, zonder meer, in het verschiet. Ruim 10% van alle obligaties in de wereld heeft inmiddels een Negatief Rendement. Dus nog ruimte genoeg voor vergroting (echt!). Ookal is het nu al zo, dat de totale waarde van, bijvoorbeeld, de Duitse staatsobligaties (Bunds) met Negatief Rendement groter is dan alle Euros, die thans in omloop zijn.

Ook bedrijven, zoals Henkel en Sanofi, spelen het spel mee, door de uitgifte van obligaties met Negatief Rendement. Hun kaspositie is al veel te groot en hun investeringsgeneigdheid in productieve fabrieken is minimaal. Maar waarom niet? Een kaspositie kost geld! Lenen is nu winstgevend en de dwaze kopers van dergelijke obligaties rekenen op nog grotere dwazen later, inclusief de Centrale Banken. Met hun oneindige geldbuidel (‘liquiditeit uit het niets’), kan, in theorie, alles door hen worden opgekocht en iedereen met enige activa, voelt zich dan miljonair, want alles lijkt opeens schaars en wordt nog schaarser. De illusie van de eeuw!

Net zoals ten tijde van de econoom John Law in 1719, die een manier had bedacht om de Franse staatsschuld te herstructureren en af te lossen via de beruchte ‘Mississippi luchtbel’. Die spectaculaire luchtbel barstte natuurlijk uiteindelijk, van de ene op de andere dag, zodra de speculanten in paniek raakten. Tijdens de Duitse hyperinflatie van 1921 tot 1924, stelden de hooggeplaatste economische geleerden (‘de Herr Professors’), dat de groei van de geldhoeveelheid van 75% bij een inflatie van 150%, veel te laag was en een recessie zou veroorzaken! Wordt het niet de hoogste tijd om economen, met hun wereldvreemde modellen, verre te houden van het monetaire beleid?

Ook de huidige, Keynesiaanse, tovenaars zullen, met hun monetaire experimenten, de gigantische deflatoire krachten van overcapaciteit en excessieve schuld niet kunnen tegenhouden, laat staan kunnen verslaan. Want de grootste monetaire catastrofe ooit, maakt nu juist weer geduldig zijn opwachting vanwege een overdosis monetaire morfine, waardoor het financieele systeem nog veel kwetsbaarder is geworden dan ooit. Als deze luchtbel ontploft, volgt er een generatie-lange economische depressie. Elke naieve veronderstelling, dat er plotseling een internationale Monetaire Reset, als een reddende engel (‘Deus ex Machina’), voor een zachte landing zou zorgen, kan gevoeglijk naar het land der fabelen worden verwezen. Pas op voor dergelijke luchtspiegelingen (‘Fata Morgana’s’)! Integendeel, het wordt juist ieder voor zich! Alleen grootmachten hebben kans om te overleven, terwijl zogenaamde landen-unies, zoals de Europese, worden vermorzeld. De Europese bankensector, bijvoorbeeld, verkeert, 8 jaar na de vorige financieele crisis, nog steeds in een acute noodsituatie.

Structurele deflatie, wat altijd een normaal verschijnsel is geweest bij de historische economische golfbewegingen, vooral tijdens de 19de eeuw, al naargelang de ontwikkeling van de krediet- en demografie-cyclus, zal de wereld, gedurende de komende decennia, opnieuw in zijn greep blijven houden. Deze deflatie wordt echter des te erger en langduriger, omdat het hedendaagse, ongedisciplineerde monetair beleid heeft geleid tot een dramatisch riskanter financieel systeem met veel teveel excessieve en improductieve schuld, waardoor het gevreesde zwarte gat voor het monetaire systeem steeds waarschijnlijker wordt.

Helaas is de studie van deflatie door de eeuwen heen, waar meestal niets mis mee is, tegenwoordig ernstig tekort geschoten. Dat heeft geleid tot een verkeerde diagnose van de economische situatie door de meeste deskundigen, die hoogstens 30 jaar terugkijken en geen geschiedkundigen zijn. De wereld heeft immers een unieke, grotendeels inflatoire, periode van 60 jaar achter de rug, die gekenmerkt werd door wederopbouw, een Baby Boom, overwegende inkomensgroei, een capaciteitstekort, globalisering en een technologische revolutie. De deflatoire periode is echter allang aan de gang, met reeele loonsverlaging, overcapaciteit, gedwongen schuldafbouw in de prive-sector en gebrek aan prijszettingsvermogen (‘pricing power’), vooral sinds de geboorte van het internet. Dat breidt zich nu wel uit, maar is nu eenmaal een noodzakelijk aanpassingsproces. De natuur is hier aan het werk en de paniek van Centrale Banken hierover lijkt grotendeels onterecht.

Zelfs na decennia van milde deflatie, is het werkloosheidspercentage van Japan, ookal door de versnelde vergrijzing, nog minimaal en is het inkomen per hoofd der bevolking toch gestadig gestegen. Het aggressieve monetaire beleid, welke kan leiden tot een monetaire ramp, lijkt daarom een overdreven reactie op een goedaardig en natuurlijk verschijnsel. De deflatie en werkloosheid van Zuid-Europa zijn te danken aan de ernstige ‘weeffouten’ van de architecten van de Eurozone, die dit hebben verweven met een politiek project, dat, tot nu toe, een heilige koe is geweest en dat daarom eens in de zoveel tijd, hinkt van crisis naar crisis.

En het raadsel van de structureel lage rente? Er is nu eenmaal sprake van een structurele daling van de vraag naar geld in verband met de vergrijzing, de tragere productiviteitsgroei, de wereldwijde overcapaciteit, de lagere investeringsdrang, de toenemende vermogens- en inkomensongelijkheid en de overvloed aan liquiditeit (‘savings glut’). Verlaging van risico’s is het huidige devies voor de meesten. Dit verklaart, waarom de trend van de reeele, natuurlijke oftewel neutrale rentestand, bijgesteld door de geldende inflatoire verwachtingen, voorlopig naar beneden blijft gericht, ookal door de stijgende vraag naar ‘veilige’ vastrentende waarden. Die trend kan tijdelijk worden onderbroken door grootscheepse overheidsinvesteringen in infrastructuur en defensie, maar niet omgebogen. Per slot van rekening zit de, met schuld beladen, overheid vrij krap bij kas en zal nu, meer dan ooit, de waarde van haar valuta in het oog moeten houden als enige staatsfinanciering zou moeten geschieden ‘uit het niets’ (QE).

Het is wel zo, dat het Grote Geld van talloze vermogensbeheerders steeds meer de nek uitsteekt naar riskante activa, voorzover dat is toegestaan, maar de effecten daarvan zijn nog niet bewezen. Het Nederlandse PGGM, met 200 miljard Euro, bijvoorbeeld, werd onlangs o.a. betrokken bij een Synthetische Securitisatie van 8.4 miljard Euro. Securitisatie, de samenvoeging en herverpakking van activa, was een van de hoofdoorzaken van de financieele crisis in 2008, maar het schijnbare rendement was zo aanlokkelijk. Veel sterkte toegewenst!

Maar is Zwitserland, met haar scherp Negatieve Rente van minus 0.75% sinds de afgelopen 2 jaar, niet het levende bewijs, dat dit ‘Monster van Frankenstein’ wel degelijk werkt? Daartoe werd besloten om de vlucht in de Zwitserse Frank tegen te gaan en niet zozeer om de economie te stimuleren. De Zwitserse financieele sector werd echter noodgedwongen ‘creatiever’. Doorsnee-spaarrekeningen werden weliswaar (nog) niet belast, maar de hypotheekactiviteiten, met hun aantrekkelijke winstmarges, werden flink uitgebreid. In eerste instantie, werden de hypotheekrentes zelfs verhoogd, wat waarschijnlijk alleen in het ‘gedisciplineerde’ Zwitserland mogelijk zou zijn geweest. Maar na 10 jaar van paradijselijke, explosieve groei, lijkt de Zwitserse onroerend goedmarkt eindelijk aan het eind van haar Latijn. Verder blijven de funeste gevolgen van Negatieve Rente, op langere termijn, voor pensioenfondsen, banken en verzekeraars, onverminderd van kracht. De situatie is dus allesbehalve stabiel! De hemel kan nog steeds naar beneden komen en alles meezuigen in een zwart gat!

DIEDERIK SCHMULL                                          16 September, 2016

WESTCLIFF-ON-SEA, Essex, U.K.

@@@

166 opmerkingen:

 1. It appears that the economies of the worlds nations are caught in a deflationary spiral. Some nations will be hurt more than others. How long will this deflationary spiral last? Are we talking months, years or decades?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   A damaging deflationary spiral like the Great Depression
   of the 1930's has not occurred yet in modern times.
   Central Banks can now 'print money' or provide
   liquidity without the constraint of a Gold Standard
   (which was abandoned at the time).

   We do experience the lowest inflation in 55 years, with
   intervals of mild deflation. This is due to excess debt
   as a percentage of the economy, ageing, global
   overcapacity, oversupply, overproduction, lower velocity
   of money, as productivity declines, and as a result of
   the The Great Financial Crisis of 2008, which has
   encouraged de-risking. Technology also plays a role,
   as digitization and robotics depress earnings and jobs
   of certain sectors.

   We're talking decades, like Japan of the last 25 years,
   which seems 15 years ahead of us, in terms of ageing
   and excess debt. But mild deflation may be manageable,
   as your Dollar goes further.

   Also, every trend will be interrupted and some sectors
   may be 'hot'. Generally though, we may have to wait
   for more debt deflation (deleveraging) and of course
   a Baby Boom, before there can be a new Credit Cycle
   with sustained inflation. The 2% inflation target
   of Central Banks is ridiculous, because no one
   country can determine its secular inflation rate,
   due to global inflationary/deflationary forces.
   A temporary inflation rate can only be achieved
   through currency devaluation or currency war through
   'imported' inflation, which is a zero sum game.

   DS

   Verwijderen
  2. Thank you for your answer. If I could let me ask another question. With deflation worked into the economic system for decades to come what effect will it have on the standard of living? Which demographic group will be effected the most?

   Verwijderen
  3. @JOSEPH STANICK:

   DEFLATION is not necessarily a bad thing. It forces
   non-productive activities to disappear, which is
   POSITIVE for REAL-WEALTH EXPANSION later. Technology
   causes deflation in many goods (and companies) and
   that HELPS progress. The worst you can do in life is
   standing still, because you could be OBSOLETE tomorrow.
   Don't forget, that Inflation does not necessarily
   increase the standard of living and wealth in REAL
   terms. It's just a (political) illusion.

   DS

   Verwijderen
 2. @DS

  Dank u voor deze inzichtrijke verhandeling.

  Heeft u een voorkeur voor TLT of ZROZ? Ik dacht dat er aan ZROZ wat meer risico’s kleven of valt dat mee?

  Mvg. MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCELR:

   De TLT is voor conservatieve beleggers. De ZROZ is
   veel riskanter en wisselvalliger, want een Zero Coupon,
   vooral op de 30-jarige, is extra kwetsbaar, als de rente
   zou stijgen (Duration Risk). De ZERO op de 30-jarige steeg
   gemiddeld 15% PER JAAR gedurende 35 jaar en was de
   BESTE belegging ooit. Het is nog niet voorbij,
   maar men moet wel een lange adem hebben. Er zijn
   tijdelijke onderbrekingen.

   http://www.finra.org/investors/one-minute-guide-zero-coupon-bonds

   DS

   Verwijderen
 3. hadewych von mises17 september 2016 om 11:10

  Heer Schmull, wat verwacht u voor kasgeld in de zin van cash (op spaarrekeningen en zo): zal dat worden meegezogen in het zwarte gat ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Zodra u geld zet op een spaarrekening, verstrekt u
   een lening aan de bank, die een hefboom heeft van
   30-tegen-1. Dat geld is dus niet meer van u, als
   de bank omvalt. Daarom zijn soliede staatsobligaties,
   zoals Treasuries, veel veiliger, want de Staat zal
   die altijd tot het uiterste verdedigen, desnoods via
   de verhoging van uw belastingen. Natuurlijk moet
   men 'kasgeld' bij de bank aanhouden voor uw
   levensonderhoud en belastingverplichtingen. En de
   studie van uw kinderen (niet goedkoop).

   DS

   Verwijderen
 4. Reacties
  1. @ANONIEM:

   Goud is een essentieel onderdeel van een vermogen.
   Zilver is voor de speculant. De correctie in de
   edele metalen sinds 2011 (met 3 steeds lagere
   toppen) lijkt nog niet voorbij, ondanks de
   opvering, die is blijven steken. Verder is de
   sector 'crowded', teveel lui zijn nog te positief.
   Goud is een wegleggertje, net zoals uw Rembrandtschilderij.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   De angst voor een rente-stijging neemt weer toe,
   waarschijnlijk na de Amerikaanse verkiezingen,
   wat een negatief effect heeft op Goud. Dit steunt
   de Dollar:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-18/funds-dump-gold-at-fastest-pace-since-may-as-fed-outlook-shifts

   DS

   Verwijderen
 5. Elke naieve veronderstelling, dat er plotseling een internationale Monetaire Reset, als een reddende engel (‘Deus ex Machina’), voor een zachte landing zou zorgen, kan gevoeglijk naar het land der fabelen worden verwezen.

  Dus voorlopig geen BIG RESET#W.Middelkoop !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Het staat iedereen vrij om te geloven in SCIENCE FICTION.
   Geluk ermee. Jim Rickards, die zo'n Reset propageert,
   wil graag, dat u zijn boeken koopt. Hij doet net
   alsof hij er verstand van heeft.

   Laten we maar eerst de Grote Klap afwachten. Pas dan
   is er kans op eventuele internationale overeenstemming,
   temidden van de puinhoop van het einde van de
   Superkredietcyclus.

   DS

   Verwijderen
 6. U schreef
  Nog maar 55 dagen, voordat er een tweede BREXIT op uw dak valt:

  (MICHAEL MOORE): WHY TRUMP WILL WIN (Must Read)(Quite Hilarious) Go Ahead And Say The Words: 'PRESIDENT TRUMP'

  http://michaelmoore.com/trumpwillwin/

  DS
  dan kan de dollar dus een veer laten van een procent of 10-20?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nee hoor. De vooruitzichten voor de Dollar blijven
   nog uitstekend, met tijdelijke onderbrekingen. Maar
   wie weet, wat er gebeurt op korte termijn. De schok
   van een presidentschap van Trump moet misschien nog
   worden verdisconteerd door de markt. Er zijn echter
   in Amerika genoeg 'checks and balances', waardoor
   elke president niet zomaar kan doen, wat hij wil.
   En het is maar 4 jaar. In ieder geval is de Mexicaanse
   Peso tegenover de Dollar al ingestort. 99% van
   alle valuta is in een neergaande trend tegenover
   de Dollar. De Euro en de Yen volgen later. EN de
   Chinese RMB. Houdt dus je Dollars stevig vast.

   DS

   Verwijderen
 7. Wat bedoelt u precies met 'de grote klap'? Een beurscrash?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Grote Klap zou meer weg hebben van de Crash van 1929,
   die 4 jaar duurde. De reden zou zijn het einde van de
   Superkredietcyclus van de laatste 60 jaar. Sommigen
   rekenen op Hyperinflatie, wat uitgesloten lijkt in
   het gemiddelde ontwikkelde land. Of een Reset voor
   degenen, die in sprookjes geloven.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_market_crashes_and_bear_markets

   DS

   Verwijderen
 8. @

  Het is echt ongelofelijk, wat er gebeurt bij de Amerikaanse
  verkiezingen. TRUMP werd slechts 5% kans gegeven, toen hij
  van start ging in 2015. HILLARY CLINTON zinkt sneller dan
  de Titanic. Maar het is pas September. Er kan nog veel
  gebeuren voor 8 November. Maar de markten zullen deze Zwarte
  Zwaan nog moeten verdisconteren. Paniek alom...? Of zal
  het in eerste instantie meevallen, zoals Brexit?

  POOR HILLARY CLINTON. She Basically Has More People in Her MOTORCADE (Now 'That's A Motorcade'!) Than At The Event

  http://hillarydaily.com/eric/2016/09/16/less-than-300-show-up-for-hillarys-first-speech-since-fainting/?utm_source=fnot1&utm_medium=facebook

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Trump On The Fed

  https://www.youtube.com/watch?v=vOODuddQhjY

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   De FED wil de schijn ophouden van 'onafhankelijkheid',
   maar Yellen werd benoemd door Obama (niet van harte,
   want hij had de voorkeur voor Larry Summers, die zich
   moest terugtrekken) en de aandeelhouders van de FED
   zijn de grootbanken, die Hillary hebben gefinancierd.

   DS

   Verwijderen
 10. Weinigen zien wat jij ziet Rick en je hebt het bij het rechte eind....maar wie zegt dat dit niet nog heel lang door kan gaan....het is allemaal volstrekt onwezenlij, maar het gaat maar door....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Exact. Ik ben het ook met u eens, heer Schmull. Toch kan dit nog jaren zo doorgaan en sta ik aan de zijlijn met cash dat steeds minder waard wordt...

   Verwijderen
 11. De SP500 zal de laatste golf omhoog richting 2220 aanvangen, 1 dezer dagen. Deze top zal ergens rond 8 november (verkiezingsdatum) bereikt gaan worden. Dan volgt er een grote(re) daling richting 1820 !

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Fantastisch interview met de alcoholist Juncker:

  French blogger lashes out at YouTube for trying to ‘censor’ her interview with Juncker

  https://www.rt.com/news/359872-blogger-youtube-censor-juncker/#.V-ABEwil19k.twitter

  Gerrit

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Jim Rogers :Bullish On The Russian Ruble (RUB)

  "Verkooppraatje" ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Zo kan ik het ook. De Russissche Roebel tegenover de
   Dollar is in de laatste 8 jaar ingestort met 65%.
   Jim Rogers was al die jaren positief op Rusland.
   Dit is alleen voor traders, maar wedden, dat Rogers
   hier een steek heeft laten vallen.

   DS

   Verwijderen
 14. Biggest Counterfeiting Operation In History - Mike Maloney

  https://www.youtube.com/watch?v=tRooTyjvPhk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Maloney hanteert een interessante chart van
   de explosieve, internationale QE. Die QE was achterwege
   gebleven, als alles koek en ei was! Maar het duidt
   op paniek.

   DS

   Verwijderen
 15. @

  Wordt het een en ander nu DUIDELIJKER? Dit is geen samenzwerings-
  theorie, maar de realiteit. VERPLICHTE LECTUUR (Must Read):

  (ZH)(!!): On GEORGE SOROS, On REGIME CHANGE, On The #CLINTON's, On FLOODING EUROPE With REFUGEES (MERKEL Plan)

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-08/how-george-soros-singlehandedly-created-european-refugee-crisis-and-why

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   George Soros, who was born and raised in Budapest, Hungary, benefited greatly from his father’s decision.

   Allegedly, in 1944, 14-year-old George Soros went to work for the invading Nazis. It is said that until the end of the war in 1945, he worked with a government official, helping him confiscate property from the local Jewish population.

   In an 1998 interview with 60 Minutes, Soros described the year of German occupation as “the happiest time in my life.”

   During the 1980s and 1990s, Soros used his extraordinary wealth to bankroll and fund revolutions in dozens of European nations, including Czechoslovakia, Croatia, and Yugoslavia. He achieved this by funneling money to political opposition parties, publishing houses, and independent media in these nations.

   If you wonder why Soros meddled in these nations’ affairs, part of the answer may lie in the fact that during and after the chaos, he invested heavily in assets in each of the respective countries.

   He then used Columbia University economist Jeffrey Sachs to advise the fledgling governments to privatize all public assets immediately, thus allowing Soros to sell the assets he had acquired during the turmoil into newly formed open markets.

   Having succeeded in advancing his agenda in Europe through regime change—and profiting in the process

   DS

   Verwijderen
  2. @

   The Migration Policy Institute, whose aim is to “bring about an illegal immigrant resettlement policy and increase social welfare benefits for illegals”
   Soros also uses his Open Society Foundations to funnel money to the progressive media outlet, Media Matters.

   Soros funnels the money through a number of leftist groups, including the Tides Foundation, Center for American Progress, and the Democracy Alliance in order to circumvent the campaign finance laws he helped lobby for.

   Why has Soros donated so much capital and effort to these organizations? For one simple reason: to buy political power.

   Democratic politicians who go against the progressive narrative will see their funding cut and be attacked in media outlets such as Media Matters, which also directly contribute to mainstream sites such as NBC, Al Jazeera, and The New York Times.

   Apart from the $5 billion Soros’s foundation has donated to groups like those cited above, he has also made huge contributions to the Democratic Party and its most prominent members, like Joe Biden, Barack Obama, and of course Bill and Hillary Clinton.

   DS

   Verwijderen
  3. @

   More recently, Soros has given more than $33 million to the Black Lives Matter group, which has been involved in outbreaks of social unrest in Ferguson, Missouri, and Baltimore, Maryland, in 2015. Both of these incidents contributed to a worsening of race relations across America.

   Soros again had his US cronies, Secretary of the Treasury Jack Lew and US consulting company McKinsey, advise the puppet government of Ukraine to privatize Naftogaz.

   Although Soros’s exact stake in Naftogaz has not been disclosed, in a 2014 memo he pledged to invest up to $1 billion in Ukrainian businesses, but no other Ukrainian holdings have since been reported.

   DS

   Verwijderen
  4. @

   The refugee crisis is not a naturally occurring phenomenon. It coincided with OSF donating money to the US-based Migration Policy Institute and the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, both Soros-sponsored organizations. Both groups advocate the resettlement of third-world Muslims into Europe.

   In 2015, a Sky News reporter found “Migrant Handbooks” on the Greek island of Lesbos. It was later revealed that the handbooks, which are written in Arabic, had been given to refugees before crossing the Mediterranean by a group called “Welcome to the EU.”

   Welcome to the EU is funded by—you guessed it—the Open Society Foundations.

   Soros has not only backed groups that advocate the resettlement of third-world migrants into Europe, he in fact is the architect of the “Merkel Plan.”

   The Merkel Plan was created by the European Stability Initiative whose chairman Gerald Knaus is a senior fellow at none other than the Open Society Foundations.

   The plan proposes that Germany should grant asylum to 500,000 Syrian refugees. It also states that Germany, along with other European nations, should agree to help Turkey, a country that’s 98% Muslim, gain visa-free travel within the EU starting in 2016.

   Soros has since said of Orbán’s policy toward the migrants: “His plan treats the protection of national borders as the objective and the refugees as an obstacle. Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.”

   It’s hard to imagine that he could be any clearer in his globalist intentions.

   The destruction of Europe through flooding it with millions of unassimilated Muslims is a direct plan to cause economic and social chaos on the Continent.

   going after Clinton means crossing swords with Soros and no “reasonable prosecutor” would want to do that.

   DS

   Verwijderen
 16. http://www.seeitmarket.com/treasury-bonds-etf-tlt-verge-turning-bearish-16083

  Geachte heer Schmull betekent dit, dat Treasuries voorlopig niet zo'n goed beleggingsidee is om in te stappen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dit verhaal over de TLT, dat gaat over lijntjes trekken,
   lijkt niets aan te tonen. Men zou het net zo goed als
   positief kunnen interpreteren. Belangrijker is om
   stil te staan bij de feiten, die ons vertellen, dat
   er geen sprake is van een economisch herstel of hogere
   inflatie. De zwakte in de TLT is daarom weer een
   koopgelegenheid voor de langere termijn. Op korte
   termijn is er geen pijl op te trekken.

   DS

   Verwijderen
 17. Eigenlijk geldt het voor iedere politicus: "een dag niet gegraaid is een dag niet geleefd."

  Ex-eurocommissaris Neelie Kroes duikt op in nieuwe Bahama's Leaks

  http://www.tijd.be/dossier/bahamasleaks/Ex_eurocommissaris_Neelie_Kroes_duikt_op_in_nieuwe_Bahama_s_Leaks.9811443-8573.art

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 18. aandelen en obligaties richting grote crash!
  https://www.tradeidee.nl/column/belegger-in-netelige-situatie/

  Hoe groot acht u de kans op stagflatie of geldt dit ook voor de VS of meer voor de EU en/of Japan ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De eventuele stagflatie is niet te vergelijken met die
   van de jaren '70. Tegenwoordig voeren deflatoire
   krachten de boventoon, met o.a. reeele inkomensstagnatie
   in tegenstelling tot 35 jaar geleden. Maar de kosten
   van levensonderhoud blijven stijgen, terwijl talloze
   goederen in prijs naar beneden tuimelen. Bij de
   volgende Grote Recessie, die niet is afgeschaft,
   zal deflatie de overhand nemen, tegelijkertijd
   met de onvermijdelijke schuldsanering. De Centrale
   Banken kunnen daar niets aan veranderen. Die hebben al
   een tekort aan ammunitie.

   DS

   Verwijderen
  2. Rond 2020 komt de grote Debt Jubilee !

   Verwijderen
 19. Euro zal verdwijnen, u hebt een medestander.
  https://www.ftm.nl/artikelen/de-euro-zelfs-joseph-stiglitz-zoekt-nooduitgang

  Vraag TLT en FED. Verwacht u een renteverhoging of denkt u net als ik nu dat FED niets doet nu landen als Japan doorgaan met renteverlagend en geldscheppend beleid? Groet Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Heel misschien komt er een symbolische renteverhoging
   van 0.25% aan het eind van het jaar, maar dat heeft
   echt weinig invloed. Alle voorspellingen van rente-
   verhoging zijn niet uitgekomen en alle economische
   groei-projecties van de FED zelf, zijn in de prullenbak
   beland. Misschien zitten we al in een recessie! Heel
   positief voor de TLT.

   Japan kijkt het even aan met haar QE en haar Negatieve
   Rente. De grenzen daarvan zijn in zicht. In plaats
   daarvan, wordt nu de Yield Curve 'gemanipuleerd',
   waardoor die 'steiler' zou worden om de winsten
   van het bankwezen veilig te stellen. Dat zal evenmin
   iets uithalen, want de geloofwaardigheid van de
   Bank of Japan, wat betreft haar inflatie-beleid,
   is naar de knoppen.

   DS

   Verwijderen
 20. Heeft herschikking van currency basket sdr op 30sept nog gevolgen voor usd of euro?

  Dank en groet
  Dutchcaesar

  http://www.imf.org/external/np/fin/sdrbasket/illustrative/index.htm

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DUTCHCAESAR:

   Onwaarschijnlijk. Dit komt niet zomaar uit de lucht
   vallen. De markten hebben dit allang verdisconteerd.
   De verandering van het SDR-mandje is een symbolische
   stap om de grotere rol van China te bevestigen. Verder
   zijn SDR's heel beperkt van omvang, een paar honderd
   miljard tegenover de $ 10.000 miljard+ van Dollars, die
   uitstaan.

   De vrees, dat alle valuta's straks worden vervangen
   door een soort wereldvaluta is onzin en ongegrond.
   Iedereen weet, wat er is gebeurd met de lidstaten
   in de Eurozone, die zo naief waren om hun eigen
   valuta op te geven! Sommige lidstaten zijn nu
   straatarm en failliet!

   Meneer Jim Rickards trekt weer eens aan de alarmbel,
   maar hij is een verkoper van abonnementen en boeken,
   vol met Science Fiction. We horen dit al tientallen
   jaren. NEGEER HEM.

   DS

   Verwijderen
 21. Beste Hr Smull

  Als je als kleine belegger in treasuries wilt beleggen is het dan niet simpel om in een beleggingsfonds te stappen die daar alleen in belegd en dan ook nog is genoteerd in dollars.
  Ook omdat u zegt dat er altijd handel in treasuries blijft en ook vraag naar blijft.Dit zou betekenen dat je ze altijd van de hand kan doen.
  Bvd Gr AH

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @BvdGrAH:

   De meest aantrekkelijke TREASURIES zijn die, welke
   in 20 tot 30 jaar aflopen, omdat het rendement nog
   veel hoger is dan vergelijkbare staatsobligaties
   van andere ontwikkelde landen. Men kan die kopen via
   een Exchange Traded Fund (ETF), namelijk de
   i-Shares 20+ Yr TREASURY BOND ETF, symbool: TLT,
   die op de beurs is genoteerd:

   https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf

   LET WEL: deze belegging is voor de langere termijn, want
   er zijn regelmatig tegenbewegingen. Steeds als er hoop
   is op hogere inflatie en/of hogere economische groei,
   treedt er een waardedaling op. Maar structurele
   economische stagnatie neemt op den duur de overhand
   op basis van excessieve wereldschuld, vergrijzing,
   dalende omloopsnelheid van het geld, en inkrimping
   van de wereldhandel. Luister dus niet naar die
   optimistische politici en Centrale Bankiers, want
   dat is tijdverknoeierei.

   DS

   Verwijderen
 22. Central banks Are Losing Their Power, Huge Problems Ahead :
  ...... America has had three central banks, the first two disappeared, fortunately this one is going to disappear too....
  http://jimtalksmarkets.blogspot.nl/

  Is het mogelijk dat de FED zou verdwijnen en wat zouden de gevolgen zijn ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De geloofwaardigheid van de FED en de andere Centrale
   Banken is tegenwoordig ver te zoeken. Op zijn minst
   zal er veel meer toezicht komen op hun doen en laten.

   'Who needs the FED?' (TAMNY) is een actueel boek:

   Without the Fed, we wouldn’t miss the artificially low interest rates or the mysterious minutes from the Federal Open Market Committee, but who would print the money? The Mint, a division of the Treasury Department, could go on printing it under the guidance of the Treasury secretary, who could use a Taylor Rule, pegging the growth in the money supply to gross domestic product growth.

   some in Congress are talking about having more control over the Fed’s activities. Last week the House Oversight and Government Reform Committee passed Kentucky Rep. Tom Massie’s Federal Reserve Transparency Act, which would open the Fed to audits and increased scrutiny. The bill now goes to the House floor.

   http://www.marketwatch.com/story/what-would-happen-if-we-shut-down-the-federal-reserve-2016-05-24

   DS

   Verwijderen
 23. Aandeel Deutsche Bank verder onder druk:

  http://www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-260916-074/Aandeel-Deutsche-Bank-verder-onder-druk.aspx

  Laagste koers uit de historie van het concern bereikt.
  Goede opmerking van reaguurder onder het artikel:
  Zou Europa binnenkort zijn eigen Lehman moment baren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Allemaal bluf! Dit probleem is niet zomaar uit de lucht
   komen vallen. Het is overbekend, vooral sinds Deutsche
   Bank GEDWONGEN werd om Bankers Trust over te nemen in
   1998. BT was een wilde tent en kampioen in derivaten,
   die natuurlijk toen al misgingen.

   Maar er is geen sprake van, dat Duitsland zich zou
   kunnen onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor
   de grootste bank van Europa. Duitsland zal hiervoor
   moeten opdraaien. De EU en de Eurozone eveneens.
   Komt ervan, als men in hetzelfde schuitje zit, waar
   de klappen vallen.

   DS

   Verwijderen
 24. Geachte Heer Schmull,
  Komt nu niet het probleem om de hoek kijken, dat als Angela Merkel Deutsche Bank zal moeten "redden", dat de heer Matteo Renzi een beetje boos gaat worden, nu hij zijn Italiaanse banken van de ondergang wil redden middels miljarden aan staatssteun ? (Hij ligt al op ramkoers met Brussel).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Italie en de EU zullen samen, via de ECB, het Italiaanse
   bankwezen moeten 'redden'. Regels zijn niet heilig,
   als het Europese project op het spel staat. In eerste
   instantie, is ook hier sprake van grote bluf. Zo
   is de politiek nu eenmaal. Ook dit probleem is al
   jarenlang bekend en de ingewijden staan allang klaar.
   Renzi moet bovendien dat referendum winnen over
   10 weken, want anders dompelt Italie in chaos.

   DS

   Verwijderen
  2. @DS Hoe gaat de ECB dan helpen? Miljarden giraal bijschrijven?

   Rina

   Verwijderen
  3. @RINA:

   Duitsland heeft haar eigen geld opgegeven en kan dus zelf
   geld niet scheppen 'uit de dunne lucht'. Maar de ECB
   kan dat inderdaad wel. Als de ECB verstek zou laten
   gaan, dan verdwijnt de ECB, na het uiteenvallen
   van de Eurozone. Draghi zei toch: 'whatever it takes'?

   DS

   Verwijderen
  4. Dat accepteert de markt toch niet?
   Krijgen we dan geen Weimar praktijken?

   Rina

   Verwijderen
  5. @RINA:

   Zover zijn we nog lang niet. Maar een veel lagere
   EURO, die toch al veel te hoog staat voor de zwakke
   lidstaten van de Eurozone, is te verwachten.
   Noord-Europa staat in de minderheid, wat stemmen
   betreft, dus Zuid-Europa kan zoiets doordrukken.
   Totdat deze zogenaamde monetaire unie, die niet
   eens die term verdient, uitelkaar valt. Zorg,
   dat men wat Dollars in bezit heeft.

   DS

   Verwijderen
 25. US Treasuries are sold like never before:
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-25/u-s-bond-market-s-biggest-buyers-are-selling-like-never-before?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-business

  Heer Schmull, uw analyse hierop?

  Groet, Victor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kortere link:

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-25/u-s-bond-market-s-biggest-buyers-are-selling-like-never-before

   Verwijderen
  2. https://m.youtube.com/watch?v=u5gpEHJemZA

   Verwijderen
  3. @VICTOR:

   Geen probleem! Om verschillende redenen verandert de
   samenstelling van de bezitters van Treasuries voort-
   durend. Als Centrale Banken, vanwege begrotings-
   problemen, moeten verkopen, dan kopen Banken en
   get Grote Publiek, die vroeger aanzienlijk meer
   Treasuries in bezit hadden. Banken hebben strengere
   kapitaalregels en het Grote Publiek plus
   instituten, zoals pensioenfondsen en verzekeraars,
   worden nerveuzer om hun kasgeld te stallen bij
   het bankwezen. Banken weigeren grote bedragen
   als deposito's.

   De vlucht in Treausuries neemt nog veel grotere
   vormen aan, naarmate de instabiliteit in de wereld,
   met name in Europa, toeneemt. Na Brexit, wordt
   het lot van de EU nog onzekerder, want GB was de
   2de grootste economie.

   DS

   Verwijderen
 26. Uitgebreid interview met oliespecialist Art Berman. Hij voorspelt voor de komende jaren een gevoelig hogere olieprijs (productiekost stijgt sinds 1999, investeringen in olie laatste jaren scherp teruggevallen, weinig nieuwe vondsten, te weinig reserves aangelegd) : (scroll door naar 'transcript' : https://www.peakprosperity.com/podcast/99333/art-berman-coming-moonshot-oil-prices). Graag uw visie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Mee oneens. Mijn mening is nog steeds, dat de olieprijs
   uiteindelijk zal terugvallen naar $ 10.- tot $ 20.-.
   Enige discipline bij de olieproducenten is wishful
   thinking. Die productiebeperking komt pas bij
   negatieve cash flow, dus onder de $ 20.-.

   Ook GOLDMAN SACHS ziet eindelijk het licht en
   VERLAAGT de vooruitzichten voor de olieprijs:

   http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Goldman-Sachs-Cuts-Oil-Price-Target-From-50-To-43.html

   DS

   Verwijderen
 27. China facing full-blown banking crisis, world's top financial watchdog warns.

  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/18/bis-flashes-red-alert-for-a-banking-crisis-in-china/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De SHANGHAI beursindex staat, na 8 jaar, 50% lager:

   https://uk.finance.yahoo.com/echarts?s=000001.SS

   Misschien komt er nog een kunstmatige beurshausse,
   als de autoriteiten dat willen aanzwengelen. Of
   misschien loopt het eerder uit de hand dan verwacht
   en zijn we op weg naar beurskoersen, die 90% lager
   staan dan in 2008. Wie weet. In ieder geval lijkt
   deze grootste luchtballon aller tijden gebouwd op
   drijfzand. Het voortbestaan van het huidige politieke
   regime is allerminst gegarandeerd. Zeg nooit nooit.
   Brood en spelen zonder echte politieke inspraak en
   een normale rechtsstaat zijn op den duur NIET vol
   te houden. De kapitaalvlucht wordt straks een Tsunami.

   DS

   Verwijderen
 28. Honger in de VS bij o.a vele jongeren. Dramatisch, handel in sex voor voedsel...

  http://www.urban.org/research/publication/impossible-choices-teens-and-food-insecurity-america

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk 'The Biggest Monetary Transformation Since WWII'


   https://youtu.be/u5gpEHJemZA


   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Die Mike Maloney is niet goed wijs. Mijn tirade tegen
   dit soort figuren met hun misinformatie over het
   einde van de Dollar, etc, zou eeuwig kunnen duren.
   De SDR wordt NOOIT de vervanger van de Dollar.
   Het IMF heeft trouwens zijn langste tijd gehad.
   De stekker gaat eruit bij de volgende anti-globaliserings-
   wind.

   DS

   Verwijderen
 29. gaat allies weer veranderen als olieprijs door productiebeperking toch zou gaan stijgen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Nog nooit zijn zovele olie-experts het schip ingegaan
   met de voorspelling, dat de olieprijs zou stijgen.
   Ondanks olievoorraden, die nog nooit zo hoog zijn
   geweest! Elke 'overeenstemming' over een olieprijs
   is in het verleden waardeloos gebleken, vooral nu de
   OPEC slechts 40% van de productie beheerst tegenover
   70% vroeger. Dit is geen kartel meer en elke afspraak
   wordt genegeerd. Afgezien nog van de zwakke economische
   vooruitzichten voor de wereldeconomie, die alle
   grondstoffenprijzen op losse schroeven zet.

   DS

   Verwijderen
 30. Toch weer in het nieuws :RAZENDE SAOEDI'S BROEDEN OP MANIER OM VS HAK TE ZETTEN, dmv dumpen van Amerikaanse staatsobligaties
  http://www.bnr.nl/nieuws/internationale-politiek/10311548/razende-saoedi-s-broeden-op-manier-om-vs-hak-te-zetten

  Dat zou nog eens een koopkans opleveren.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Amerika laat niet met zich sollen, net voor de
   verkiezingen. Saoedie Arabie bluft. Als ze verkopen,
   prima! Liever kwijt dan rijk, zeker nu TRUMP kans
   maakt. Trump zou 9/11 tot de bodem uitzoeken en
   dan zal blijken, dat er heel veel niet klopt.
   Het huis van Saoed heeft zijn langste tijd OOK gehad.
   Dat zullen wij nog meemaken.
   Dus Treasuries & Dollars KOPEN, KOPEN, zeker op enige
   zwakte.

   DS

   Verwijderen
 31. @

  DEUTSCHE BANK is nu in een kritieke en vooral in de
  ONTKENNINGSFASE beland. Er is niets aan de hand, zo
  wordt gesteld. Dus kan er iets heel groots op handen
  zijn. De Duitse overheid bezit al 25% van Commerzbank.
  Dat kan ook gebeuren met Deutsche Bank, maar niet voordat
  aandeelhouders en obligatiehouders en grote depositohouders
  worden uitgekleed. Wake up and smell the coffee

  http://www.zerohedge.com/news/2016-09-27/%E2%80%9C46-trillion%E2%80%9D-lehman-brothers-event-just-around-corner

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Dit neemt nu hele grote vormen aan! Dit kan het begin
   zijn van HET EINDE VAN DE EURO. De bankrun is al in gang
   gezet. Mijn telefoon was vandaag roodgloeiend, vooral
   van de kant van mijn Duitse contacten.

   ARMSTRONG slaat de spijker op de kop!

   https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/deutsche-bank-the-meltdown-crisis/#.V-2LU8B2kQY.email

   DS

   Verwijderen
  2. Goed artikel van Armstrong. Merkel zit in een spagaat. Beurzen gaan al flink naar beneden, AEX staat nu op -1,7% bij een stand van 444.

   Armstrong heeft ooit een financial meltdown voorspeld op 1 okt 2015 (2015.75). Dat is morgen precies een jaar geleden en toen niet gebeurd. Misschien zat hij er precies een jaar naast.

   Verwijderen
  3. Armstrongs ECM had op genoemde datum een major downturn...ECM is wat complexer dan instant meltdowns aan te geven...peter

   Verwijderen
  4. Volgens DB zelf is er niks aan de hand:

   http://www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-300916-096/Deutsche-Bank-geen-reden-voor-speculaties.aspx

   Aan zo'n verklaring van John Cryan kun je natuurlijk twijfelen.
   Dat er krachten aan het werk zijn die DB het fatale zetje proberen te geven is iets wat ik wel wil geloven.

   De AEX heeft zijn verliezen van vanmorgen weer wat weggewerkt.

   Verwijderen
  5. De rust lijkt weergekeerd: de Amerikaanse boete voor DB lijkt veel lager te worden en de beurzen hebben hebben hun verliezen weer weggewerkt.
   Was het een storm in een glas water?
   Of zijn we weer in slaap gesust?

   Verwijderen
 32. DS:....Dus Treasuries & Dollars KOPEN, KOPEN, zeker op enige
  zwakte...

  Gezien de ernst van het DB-momentum, is NU kopen ipv op zwakte kopen , de enigste optie of ziet u nog tijdelijke opvering van de Euro en koersdaling van de Treasuries?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Mijn suggesties zijn uitsluitend voor de langere termijn.
   Tegenbewegingen zijn altijd mogelijk, maar het gaat om de
   trend. Dus niet opeens al het kruit verschieten.

   Er is een ouderwetse bankrun aan de gang in de 2de
   GROOTSTE bank ter wereld. Er zijn al berichten, dat
   men geen geld krijgt van DB-rekeningen bij de ATM.
   Het uur van de waarheid. Is men echt voorbereid?

   Bekomme kein Geld mehr, an 3 verschiedenen Standorten verweigerte mir der Bankautomat die Auszahlung…… na Gute Nacht

   http://finanzmarktwelt.de/aktuell-deutsche-bank-schwer-unter-druck-nach-medienbericht-dax-und-us-maerkte-mit-abverkauf-43241/

   DS

   Verwijderen
  2. Iedereen weet dat duitsland toch DB redt....laten ondergaan is geen optie....is volgens mij ook peanuts voor duitsland....hen sterk het idee dat dit een non-event is....dit weekend bailout...volgende week business as usual...en doorgaan met de facade....peter

   Verwijderen
 33. Phoenix Capital:
  The bond bubble today is over $100 trillion.And if you include derivatives that trade based on the prices of bonds, it’s $555 trillion.
  The US bond market is well over $38 trillion. If you include derivatives based on these bonds, the US financial system is north of $191 trillion.

  Phoenix Capital waarschuwt voor deze bondbubble en adviseert
  usd,goud en bluechips, Maar geen T-Bonds.
  Kan de 30-jarige Treasury gevaar lopen bij een financieele crash?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   1) Er bestaat NOOIT een zeepbel in kwaliteits- en
   soliede staatsobligaties. Men krijgt 100% op de
   afloopdatum en een jaarlijkse coupon. Tussentijds
   'verlies' is papierenverlies en tijdelijk. Daarom
   zijn vastrentende waarden op langere termijn
   conservatief, afgezien van eventueel verlies door
   inflatie.

   Obligaties met negatief rendement zijn voor dwazen.

   2) De TREASURY-markt blijft ALTIJD open, want Amerika
   zal dit tot het uiterste verdedigen. De financiering
   van de overheid is altijd prioriteit nummer 1. Het
   is de schuilplaats voor kasgeld (Cash Equivalent).

   3) De waarderingen van aandelen kunnen instorten
   (90% van de genoteerde bedrijven verdwijnen). Hetzelfde
   geldt voor grondstoffen en onroerend goed: dalingen
   van 90% elke 50 tot 70 jaar, al naargelang de
   economische cyclus. Dus een zeepbel in die categorieen
   is aan de orde van de dag en worden daarom beschouwd
   als 'riskant'.

   4) Fysiek GOUD is de laatste vesting in de branding,
   want de mensheid heeft gedurende 10,000 jaar beslist,
   dat het ten allen tijde verhandeld kan worden,
   ondanks de prijsschommelingen. In tegenstelling tot
   de meeste andere zaken, die soms niet aan de straat-
   stenen kwijt geraakt kunnen worden.

   DS

   Verwijderen
 34. Saved by the bell ? Toch wel raar dat de aandelenmarkten een bocht van 180° maken, eerst complete paniek nalv de doemberichten over Deutsche Bank en op het eind van de dag komt die laatste zelfs als winnaar uit de bus zogezegd omdat de dreigende schadeclaim van de baan/geregeld zou zijn. 'Rigged markets' or 'mad markets', wie zal het zeggen, ik gok op beide.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Is in uw ogen instorten van Deutische Bank onafwendbaar? Nu zie je enorme koersschommelingen per dag.
  Maakt de hoogte van de boete in de USA nog uit?

  Streetrunner.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   DEUTSCHE BANK, de 2de grootste bank in de wereld,
   kan niet instorten. Maar aandeel- en obligatiehouders
   plus grote deposito-houders, staan op de tocht.
   Natuurlijk moeten Duitsland en de ECB ingrijpen,
   ookal ligt dat politiek gevoelig. Wacht maar, tot
   de Landesbanken aan de beurt komen, die totaal zijn
   misbruikt voor politieke doeleinden (net zoals
   talloze banken in Zuid-Europa). Leningen op basis
   van vriendjespolitiek. Eens moet het gelag betaald
   worden.

   Uiteindelijk ontkomt geheel Europa niet aan een echte
   herkapitalisatie, net zoals die van Zweden in de jaren
   '90. Men begon noodgedwongen weer met een schone lei,
   na de onroerend goed-crisis van destijds. Aandeelhouders
   waren toen terecht het haasje.

   Als het zover is, dan zijn er tijdelijke kapitaal controles,
   net zoals die van Cyprus.

   DS

   Verwijderen
  2. @STREETRUNNER:

   DE boete van DB wordt veel lager dan geeist, maar
   is toch een flink bedrag, waardoor de bank extra
   kapitaal moet aantrekken. Een harde dobber op
   zo'n korting van 'boekwaarde'.

   DS

   Verwijderen
 36. Goedenavond Heer Schmull,

  Onderstaande link verwijst naar een artikel van het American Institute for Economic Research, waarin de vraag wordt gesteld of de zojuist "vernieuwde" SDR een vervanging zou kunnen worden van goud en daarmee de oplossing voor het wereldwijde vastlopende monetaire systeem.De conclusie in het artikel is dat dat ook niet de oplossing is. Een, voor mij, pittig artikel, maar ik ben erg benieuwd naar Uw mening.

  http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/sdr-goud-vervangen-papier/


  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Bedankt. Ik volgde John EXTER vroeger en heb veel van
   hem geleerd. Helemaal mee eens! De SDR kan NIET worden
   gelijk gesteld met echt geld of echt Goud. Het is een
   ongeloofwaardige boekhoudkundige truc. Jammer, dat
   Willem Middelkoop hierover achter Jim Rickards aanloopt.

   Trouwens, bestaat de Dollar nog? Per 30 September
   (herschikking IMF-mandje) was de Dollar toch verleden
   tijd? Vergeet het maar!

   DS

   Verwijderen
  2. Inderdaad heer Schmull, ik heb ook het gevoel dat we pas over 30 jaar een verhouding hebben van ongeveer 40% RMB en 31% US-dollar en 8% EURO (als hij overleeft) en 21% overig in het SDR-mandje.

   http://www.economicpolicyjournal.com/2016/09/imf-launches-new-sdr-basket-including.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+economicpolicyjournal%2FYZSb+%28EconomicPolicyJournal.com%29

   Groet,
   Willem.

   Verwijderen
 37. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. WSJ Reports "No Settlement Deal" Between Deutsche, DOJ As German Econ Minister Slams Deutsche Bank
  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-02/wsj-reports-no-settlement-deal-between-deutsche-doj-german-econ-minister-slams-deuts
  Deutsche Bank officieel aangeklaagd in Italië voor derivatenschandaal http://www.nu.nl/geldzaken/4330403/deutsche-bank-officieel-aangeklaagd-in-italie-derivatenschandaal.html

  What next?

  mvg Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Arme John Cryan, die niets te maken heeft met de oude
   problemen van Deutsche Bank onder het oude management.
   Hij staat voor een onmogelijke taak.

   Deutsche Bank heeft geen kans. Er is geen buffer, want
   de zogenaamde buffer is grotendeels geleend. Verder is
   de 'backstop' bij de ECB helemaal de vraag. Dat ligt
   politiek heel moeilijk.

   De Amerikaanse boete wordt hoger dan verwacht (zeker
   $ 6 miljard), wat enige echte buffer doet wegsmelten.
   Die boete hangt af van de Apple-boete van de EU. Nou,
   dat duurt nog even en er is weinig tijd, als er
   een bankrun aan de gang is.

   Alle ontkenningen van de bekende spreekbuizen horen er
   nu eenmaal bij. Zagen we ook bij Lehman, wat al maanden
   in opspraak was, voordat het onderging. Als Duitsland
   niet meteen 25% neemt in DB, dan is het over en uit.
   Met hele grote gevolgen voor de markten. Europa krijgt
   dan tijdelijke kapitaalcontroles, want anders is de
   vlucht in Dollars en Treasuries niet te stuiten.

   http://www.zerohedge.com/news/2016-10-02/deutsche-bank-%E2%80%99s-problems-could-snowball-soon-next-week

   DS

   Verwijderen
 39. DB wordt een bailout, kan iedereen zien aankomen....hoop blabla, maar taxpayer pakt straks de rekening voor 80% op ...maakt niet uit wat Merkel uitkraamt....gaat helemaal niks gebeuren, veel te riskant...peter

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Beste Diederik, wil voor 25.000 euro aan dollars kopen. Kan ik dat nu het beste in een keer doen, of toch gespreid aankopen bij betere koers? De perikelen rondom DB voorspellen weinig goeds, dus mogelijk vlucht naar dollars? En minder gunstige koers? Hoe groot acht u de kans dat Binck kan omvallen. Heb alle opties overwogen om dollars aan te kopen, zelfs euro pacific bank maar hou het maar bij Binck bank.. Graag uw advies, suggesties?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Aankoop van Dollars is voor de langere termijn en moet
   alleen geschieden met geld, dat u niet nodig heeft op
   kortere termijn. Timing en hoeveelheid is uw eigen
   verantwoordelijkheid.

   Een mening over financieele instellingen kan ik niet
   geven. Wel moet het mij van 't hart, dat Peter Schiff
   GEEN bankier is en ook geen financieele deskundige
   (Hij wist niet eens, wat QE werkelijk was en riep
   constant 'hyperinflatie'). Dus zijn Euro Pacific Bank,
   welke onder toezicht staat van de FSA in St Vincent en
   Grenadines (!), lijkt uitsluitend voor naieve
   liefhebbers.

   DS

   Verwijderen
  2. Beste DS, Maar wat zegt u over de kans dat Binck kan omvallen, wat hierboven ook gevraagd werd. Alvast bedankt.

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Ik heb hierboven al vermeld, dat ik geen mening kan
   geven over individuele financieele instellingen, want
   dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Doe enige
   'Due Diligence', kijk op het internet, vraag uw
   vertrouwde adviseur.

   https://www.binck.com/nl/corporate/about_binck/fast_facts

   DS

   Verwijderen
 41. @

  Onderschat het probleem DEUTSCHE BANK niet. Men probeert
  de algemene mening in slaap te sussen. Maar de benodigde
  'redding' is NIET VANZELFSPREKEND. Mijn mening is, dat
  een normale 'redding' niet voldoende zal blijken, want
  de cijfers spreken voor zichzelf. De bank heeft een
  hefboom, die 3 maal zo groot is als vereist, zelfs NADAT
  de derivatenportefeuille reeds is gehalveerd. 50% van
  haar eigen vermogen is LEVEL 3 (gewaardeerd tegen 'fantasie-
  prijzen'). Europa, laat staan Duitsland, kan dit NIET ALLEEN
  oplossen. Dit moet een 'redding' worden op wereldschaal!

  Even If #DEUTSCHE #BANK Somehow Raises 7 BILL Euros, Its #LEVERAGE RATIO Will Be 23-To-1 (50% Of Equity Is LVL 3!)

  http://www.safehaven.com/article/42670/systemic-risk-deutsche-bank-1-at-100-billion-bnp-paribas-2nd-societe-generale-3rd

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ok...dan begrijp ik er kennelijk niet veel van, dat is goed mogelijk....over hoeveel miljard hebben we het dan, dat nodig is voor de redding?....peter

   Verwijderen
 42. Beste Diederik, heeft u enig idee wat de val van de goud en zilverprijs op dit moment aan het veroorzaken is? Groet M.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @M:

   Roubini en ABNAMRO zijn o.a. van mening, dat er grote
   kans is op een renteverhoging van de FED in December.
   Dit zou positief zijn voor de Dollar en negatief voor
   Goud. Goud was al een 'crowded trade', dus kwetsbaar
   op kortere termijn. Vele Hedge Funds waren 'long' en
   dat is vaak een veeg teken. Verder was er verkoopdruk,
   vanwege technische factoren (doorbraak van het
   200-daags gemiddelde?).

   DS

   Verwijderen
  2. Duidelijk, dank voor uw snelle antwoord!

   Verwijderen
 43. goud en TLT lijken erg uit de gratie. Tijdelijk verschijnsel?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Vergeet niet, dat traders vaak winstnemen, vooral als
   tegenwind wordt verwacht, zoals de suggestie, dat de
   economie het beter doet dan verwacht. Valse dageraad.

   DS

   Verwijderen
  2. dus m.a.w. de val van de PM's ziet u als een tijdelijke winstneming ?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   IK ben positief op de Dollar en voorzichtig met Goud.
   Goud is een verzekering, geen belegging.

   3 Reasons not to panic about Gold:

   http://seekingalpha.com/article/4010163-3-reasons-panic-gold?app=1&auth_param=3bl:1bv8mgd:fb1035a305891b1dd4bcd105cd0b8f6e&uprof=11

   DS

   Verwijderen
 44. htt//www.dailymail.co.uk/news/article-3821580/Creepy-video-shows-woman-s-soul-leaving-body-staying-scene-fatal-motorbike-accident.html#ixzz4M7ykmnfY

  Is er leven na dit leven?

  Bertus

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...zelfs al dat zo zou zijn, dan kun je toch je beleggingen niet meenemen (om dit off-topic item toch maar weer on-topic te maken ;)

   Verwijderen
 45. @

  In eerste instantie lijkt een BAIL-IN, niet een BAIL-OUT,
  van DEUTSCHE BANK, het meest waarschijnlijk, waarbij
  aandeelhouders en vele obligatiehouders alles verliezen:

  (RUBINO): Is A #BAIL-IN Of #DEUTSCHE #BANK On The Table? Shareholders And Many Bondholders Would LOSE EVERYTHING

  http://www.safehaven.com/article/42684/can-you-imagine-the-fed-raising-rates-in-this-world-bank

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 46. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/banken-deutscher-topbanker-warnt-vor-finanzkollaps-a-1115267.html
  DS: hoe beoordeelt u deze bankier ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Oswald Gruebel was mijn baas bij Credit Suisse. Hij is
   een zeer pientere waarnemer. Als hij in paniek raakt,
   dan geeft dat te denken.

   DS

   Verwijderen
 47. IMF bezorgd over recordniveau mondiale schuldenberg:

  http://www.nu.nl/economie/4331934/imf-bezorgd-recordniveau-mondiale-schuldenberg.html

  Enkele belangrijke conclusies:
  - Schuldenberg is verdubbeld sinds 2000
  - Vooral China bouwt veel schulden op.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @

  Van iemand, die het kan weten! Alle sussende woorden van de
  belanghebbenden ten spijt.

  (GAMBLES): #DEUTSCHE BANK Could Easily SPIRAL OUT OF CONTROL, Causing #HYPERINFLATION In GERMANY And End Of #EURO

  the total exposure could conceivably be beyond Germany's resources. In which case Deutsche Bank goes, it would take the German economy, the euro zone banking system, the euro zone economy, the Chinese banking system and the global economy with it, he added.
  Additionally, if the finance ministry act too late then it could quickly become such an impossible task, that either Germany exits the euro or the euro exits Germany, Gambles warned..
  "(In this situation) Germany prints like crazy and before you know it, the German fears of hyperinflation are revisited – Germany is the major global economy that faces the risk of a currency and debt event big enough to cause hyperinflation which may be the most ironic aspect of the whole affair," he added.

  http://www.cnbc.com/2016/09/30/the-man-who-called-deutsches-decline-has-some-gloomy-predictions-on-whatll-happen-next.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb het hele verhaal gelezen Rick.....en de goede man heeft idd de nodige credentials, maar het blijft wel bij een heleboel ifs, could, would, maybe....en in feite nauwelijks of liever helemaal geen uitleg waarom het zo zou gaan...peter

   Verwijderen
 49. Hoewel triest, zal dit voor goud en de usd goed zijn.Goud en T-bonds blijven maar dalen,terwijl eur/usd stabiel blijft. Heeft u enig idee wie er achter de verkoop zitten ? U heeft al eerder traders genoemd maar dit blijft voor mijn gevoel te lang aanhouden. Zou dit op enigerleiwijze verband kunnen houden met de
  problemen van DB ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   We zullen dit weer moeten uitzitten. Ik verander mijn
   positieve mening over de Treasuries en de TLT NIET.

   Dit maakten we ook mee in 2013. Het rendement van de
   10-jarige Treasury liep toen op van 1,6% naar 3% en
   velen dachten, dat Treasuries toen konden worden
   afgeschreven en de rente alleen maar zou stijgen.
   Het tegendeel was waar.

   Geduld siert een belegger, die een lange termijn
   visie heeft. Treasuries zijn al jarenlang en nog
   steeds de meest gehate beleggingscategorie. Dat is
   juist een voordeel, want de kudde moet nog wakker
   worden. Een geliefde beleggingscategorie is heel
   riskant, want de kudde heeft al gekocht.

   Het probleem Deutsche Bank is pas begonnen. De massa
   is zich van de ernst daarvan nog niet bewust. Zodra
   dit duidelijker wordt, dan kunnen er rare dingen
   gebeuren in alle markten.

   DS

   Verwijderen
 50. Toch opvallend:

  Oswald Grubel: "Ich kann nur empfehlen: Erhöhen Sie den Goldanteil bei Ihren Anlagen auf 30 Prozent." en

  Auch Immobilien sieht Grübel als attraktiven Krisenschutz: "Anleger sollten jetzt den Mut haben, Hypotheken aufzunehmen. Im Falle einer Geldentwertung können sie diese Schulden dann billiger zurückzahlen."


  Paul Gambles: "(In this situation) Germany prints like crazy and before you know it, the German fears of hyperinflation are revisited – Germany is the major global economy that faces the risk of a currency and debt event big enough to cause hyperinflation which may be the most ironic aspect of the whole affair," he added.

  Hoewel u beiden schijnbaar hoog heeft zitten hebben zij, voor zover ik het begrijp, een andere visie/verwachting m.b.t. de te verwachten hyper)inflatie.

  Natasja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @NATASJA:

   Hyperinflatie gebeurt zelden in beschaafde, ontwikkelde
   landen. Maar de Eurozone is een schip op drift, vooral
   in handen van Zuid-Europese landen, die weinig respect
   hebben voor de waardevastheid van het geld. Dus de tijdbom
   van het Europese banksysteem, zou inderdaad kunnen
   leiden tot het einde van de Euro. Maar daarom wijs
   ik voortdurend op de Dollar als lange termijn belegging.
   Hyperinflatie in Amerika acht ik uitgesloten.

   DS

   Verwijderen
 51. Wat gebeurt er als ECB stopt met QE

  https://www.tradeidee.nl/column/wat-gebeurt-er-als-ecb-stopt-met-qe/

  mvg/Nico

  BeantwoordenVerwijderen
 52. The Next Great Depression Is Going To Be A Collapse Of Bonds And Governments:Martin Armstrong
  https://www.youtube.com/watch?v=sQwwgxnmcc8&feature=youtu.be

  Eerder een crash in Bonds en een collapse in goverments.
  Interessante analyse. Het publiek gaat eerder overheden wantrouwen dan private companies, kortom geen crash in stocks.

  Waar kunt u een speld tussen krijgen?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Armstrong vergist zich. Vertrouwen in private companies zal zeker niet hoger worden dan in veilige staatsleningen.

   Wellicht zal het vertrouwen in enkele zwakkere overheden wel afnemen maar bedrijven zetten net zo makkelijk de geldpers aan en laten aandeelhouder en obligatiehouder bloeden als het bedrijf in de problemen komt. Riskant dus en zeker niet veilig.

   Armstrong is zwaar bevooroordeeld richting overheden o.a. vanwege zijn arrestatie en veroordeling wegens zwendel.

   Totaal niet te vertrouwen die kerel. Klopt zich op de borst dat ie zogenaamd alles exact van te voren voorspeld had, zoals olieprijs, 2008 crisis etc.

   Ik geloof er geen zak van. Het is een veroordeelde zwendelaar en dat is hij volgens mij nog steeds.

   Verwijderen
  2. @HAROLD:

   Bedrijven zijn veel riskanter dan overheden. Bedrijven
   komen en gaan, zelfs bedrijven, die decennia een begrip
   waren. Maar landen en overheden, met hun vermogen om
   belasting te heffen, verdwijnen zelden. In de volgende
   ronde van schuldsanering, zullen inderdaad sommige
   zwakke landen failliet gaan. Maar voordat zoiets gebeurt,
   kan een land haar valuta fors devalueren en bezit
   van burgers en bedrijven confisceren.

   DS

   Verwijderen
 53. WikiLeaks hackt toespraken van Hillary Clinton: 'Ik droom van een hemisfeer met open grenzen en open markten'

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/wikileaks-hackt-toespraken-van-hillary-clinton-ik-droom-van-een-hemisfeer-met-open-grenzen-en-open-markten/article-normal-762007.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Politici hebben nu eenmaal altijd een mening voor publieke
   consumptie. Vandaar de opkomst van anti-politici, ondanks
   of juist dankzij hun onhandig optreden.

   DS

   Verwijderen
 54. ivm Armstrong hierboven : ook ik vraag mij al lang af welke van de voorspellingen, die zogezegd uitgekomen zijn, ook effectief toendertijd werden gedaan

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Van die belachelijke voorspellingen van Armstrong die precies op de maand nauwkeurig en op de dollar nauwkeurig etc gedaan zouden zijn moet men volstrekt niet geloven.

  Dit soort guru's probeert alleen maar in te spelen op de hebberigheid en onwetendheid van zijn volgers. Allemaal zwendel zogenaamd met een bovennatuurlijk geheim 'systeem' waar de fbi zeer geïnteresseerd in zou zijn. Pff als ik in een sprookjeswereld wil verkeren doe ik wel een dagje efteling hoor.

  Zogenaamd exact weten wat er precies wanneer gebeurt is puur onzin.

  Het is al heel wat om een visie te ontwikkelen met globale richting op lange termijn. (zoals heer DS)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik volg Armstrong al een aantal jaar en ik moet zeggen dat ik denk dat je grotendeels gelijk hebt....het ecm model lijkt een gimmickje waar hij z'n voorspellingen aan ophangt...hij heeft veel weg van een confidence trickster....toch heeft hij diep en verrassend inzicht imho....wat hij voor heeft op 99% van zijn collega's is grote economisch historische kennis en dat is volgens mij essentieel in het begrijpen wat er thans aan de hand is....de man is tamelijk hoogmoedig, maar ik blijf hem toch liever lezen...peter

   Verwijderen
 56. Recente speach van William White heeft veel gemeen met visie Diederik (http://www.williamwhite.ca/content/ultra-easy-money-digging-hole-deeper)

  Op zijn beurt weer een sterke parallel met visie Bernard Connolly http://moneyweek.com/bernard-connolly-the-eu-is-an-explicitly-anti-democratic-crony-capitalist-state/


  If it feels good it probably isn't. Geldt voor veel dingen in het leven, maar wellicht ook voor treasuries verkopen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LUDWIG VON MISES:

   Bedankt voor deze artikelen! Nuttig.

   DS

   Verwijderen
 57. Central banks spend $ 2.2 Trillion a year on QE influencing the markets. It cost $ 1,67 Trillion a year to run all the militaries in the world.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. BILD: ‘Deutsche Bank heeft geen akkoord met Amerikaans gerecht’

  https://nl.express.live/2016/10/09/bild-deutsche-bank-heeft-geen-akkoord-met-amerikaans-gerecht/

  Citaat:
  "Verder verwachten analisten niet dat de bank snel valt: dat de ECB zou toelaten dat een van de belangrijkste banken van het continent failliet gaat, terwijl al meer dan 1.000 miljard euro is geïnvesteerd in het aanzwengelen van het economisch herstel is bijna ondenkbaar."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Amerika is ziedend over de boete, die door de EU is
   opgelegd aan APPLE. Dit werd beschouwd als schending
   van soevereiniteit over belastingheffing:

   http://www.zerohedge.com/news/2016-08-29/jack-lew-furious-after-europe-set-hit-apple-largest-tax-penalty-ever

   Dus DB wordt pas geregeld, als andere belastingkwesties
   zijn opgehelderd. Maar dat is slecht nieuws voor
   Duitsland en de Eurozone, want DB heeft dringend hulp
   nodig, wat ernstig wordt onderschat, net zoals
   Bear Stearns en Lehman in 2007 - 2008.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Dat zogenaamde 'akkoord' van DB werd de wereld
   ingeslingerd door bepaalde partijen, die daar
   belang bij hadden. Het verscheen het eerst in
   de Franse (!) pers. Dus altijd oppassen met
   zulk nieuws, dat geen nieuws blijkt te zijn.

   DS

   Verwijderen
 59. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/inflation-die-preise-steigen-wieder-gefahr-fuer-die-weltwirtschaft-a-1115790.html
  Volgens Henrik Mueller loopt het deflatieverhaal op zijn einde...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Het is waar, dat het af en toe net lijkt alsof inflatie
   weer de kop opsteekt. Er zijn altijd prijzen, die ook
   stijgen, voor welke reden dan ook. Toch lijkt het
   onwaarschijnlijk, dat hier sprake is van trendverandering.
   De hoofdreden lijkt structurele veroudering. Geen
   beleid kan dat op korte termijn beinvloeden. Verder
   zal de excessieve schuldenlast eerst uit de weg moeten
   worden geruimd, want dat is heel groei-vetragend.

   DS

   Verwijderen
  2. Voordat dat laatste gebeurt , Rick....moet men wel eerst begrijpen en accepteren dat de groeiende schuldenlast het probleem is en zover zijn tptb nog niet....of men weet het wel maar men is te bang er werkelijk iets aan te doen....peter

   Verwijderen
 60. Acht U instappen in TLT op dit moment raadzaam, gezien het DB verhaal op de achtergond en de koers lijkt niet echt vast.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TLT heeft een mooie consolidatie achter de rug, terwijl
   de opwaartse trend nog in tact lijkt. Dit lijkt dus
   een koop op langere termijn.

   Als de ECB massief moet stimuleren om het banksysteem
   overeind te houden, dan is dat positief voor de Dollar en
   Treasuries/TLT. Als de FED onverwacht draait, de rente
   niet meer verhoogt en QE hervat, dan heeft dat tijdelijk
   een negatief effect op Dollar en Treasuries/TLT.

   Maar de langere termijn voor Treasuries lijkt zeer
   geruststellend. Elke inflatie-stijging is tijdelijk
   en elke economische groei eveneens.

   Centrale Banken kunnen aandelen nog omhoog stuwen
   door zelf nog meer te kopen. Dat is pervers, tegennatuurlijk
   en zal een politieke tegenreactie uitlokken. Als de staat
   zo nodig bedrijven koopt, dan maar alle bedrijven,
   oftewel nationalisatie, want anders is het oneerlijke
   concurrentie. Beleggers, die geloven, dat dit eeuwig
   kan doorgaan, begeven zich op glad ijs.

   DS

   Verwijderen
 61. http://www.cnbc.com/2016/10/10/ubs-weber-warns-on-danger-of-massive-interventions-from-central-banks.html
  Deze was ik vergeten bij te voegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Goedemiddag heer Schmull,
  Het blijft voor mij een complexe materie. De heer Stuart Lewis, hoofd risicobeheer Deutsche Bank, zegt nu dat de risico's van derivaten wordt overschat. Hij zegt dat de totale derivatenpositie de afgelopen jaren is afgebouwd van 46 biljoen naar "slechts" 41 miljard euro.
  Mijn vraag aan u als insider is: Kunt u uitleggen hoe dat in elkaar zit en valt het risico inderdaad reuze mee ? Alvast hartelijk dank voor uw uitleg:

  http://marketupdate.nl/nieuws/financiele-markten/banken/risicos-derivaten-deutsche-bank-overschat/

  Met vriendelijke groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Die meneer Lewis is geen onafhankelijke partij, maar
   deel van DB! Natuurlijk geldt bij derivaten, dat er
   alleen risico bestaat voor het 'netto-gedeelte', want
   het meest kan men tegen elkaar wegstrepen. Maar bij
   een crisis, zoals in 2008, duikt het tegenpartij-
   risico op en DAN staat het gehele bedrag op de tocht,
   tenzij de staat die tegenpartijen 'redt'.

   Helaas kunnen deze 'wapens van massa-vernietiging'
   (Buffett) het gehele financieele en valuta-systeem
   opblazen. Derivaten zijn echter vaak 50% van de winst
   van de banken, dus alle waarschuwingen worden in de
   wind geslagen. Triest.

   DS

   Verwijderen
 63. @

  DEUTSCHE BANK: dit loopt NIET goed af! BAIL-IN of BAIL-OUT
  hoognodig. In ieder geval, wordt het vertrouwen op de proef
  gesteld en een echte bankrun is helaas niet uitgesloten:

  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-09/deutsche-bank-ceo-returns-home-empty-handed-after-failing-reach-deal-doj-bild

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tsjonge heer Schmull, er komen "bijzondere" tijden op ons af. Wat mij telkens weer enorm verbaasd zijn de lauwe reakties van regeringen op dat hele derivatenspel. Organisaties als IMF, BIS en overheden zouden toch om de tafel moeten gaan zitten om strengere regels af te spreken of om dat hele derivatengedoe te verbieden (indien mogelijk ?).
   Of vind u dat de vrije markt alle ruimte moet hebben om dit zelf te reguleren?

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
  2. @WILLEM:

   Het derivatenmonster groeit wereldwijd exponentieel,
   niet in het minst omdat het de ideale begraafplaats
   is voor schuld, die in gebreke blijft. Alle pogingen
   om dit te reguleren zijn grotendeels vruchteloos
   vanwege de sterke lobbies.

   DS

   Verwijderen
  3. Waarschijnlijk worden de beleidsmakers wereldwijd geconfronteerd met een bankenlobby die simpelweg stelt....als wij deze derivateninstrumenten niet mogen gebruiken, dan stort alles in....politici snappen niets van derivaten, zoals bijna iedereen er nauwelijks iets van begrijpt...daarom alleen al had het vanaf het begin verboden moeten worden....p

   Verwijderen
 64. jim Rogers werd onlangs weer door RT geinterviewd....ziet een veel grotere crisis dan 2008 aankomen...timing doet hij al lang niet meer aan, maar hij komt er aan....hij hoopt alleen maar dat het niet op een grote oorlog uitdraait en dat het bij diverse proxywars zal blijven....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Heer Schmull, wat een enorme opluchting zeg: Volgens een Griekse ECB-beleidsmaker, Yannis Stournaras is er alleen een probleempje met de miljardenboete, die Deutsche Bank in Amerika boven het hoofd hangt. Verder is DB kerngezond, dus niets aan de hand. Wat een feest. Alleen even deze boete wegstrepen tegen de EU-miljardenboete die Apple moet betalen aan Ierland en de zon gaat weer schijnen.
  Bent u ook zo blij na het lezen van dit artikel heer Schmull ?

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/26786182/___Alleen_kwestie_in_VS_probleem_voor_Deutsche___.html

  Groet,
  Willem.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM:

   Zulke commentaren kan men gevoeglijk negeren. Dit hebben
   we ook meegemaakt bij vroegere faillissementen:
   ontkenningen en het 'planten' van valse oplossingen.
   De betrokkenen bij DB zullen een hele hoge prijs
   moeten betalen bij een onvermijdelijke Bailin of
   Bailout.

   DS

   Verwijderen
  2. Inderdaad heer Schmull. Het doet me een beetje denken aan de uitspraak van Premier Hendrik Colijn, aan de vooravond van de Duitse inval in ons land: "Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u" ..........

   Met vriendelijke groet,
   Willem.

   Verwijderen
 66. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JQHmCvSNBHAJ:https://fd.nl/economie-politiek/1170593/dnb-kan-zijn-goud-beter-op-marktplaats-zetten+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

  Hebt u deze ook gelezen? Kortzichtig? Streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Mathijs Bouman is niet goed wijs. Deze man verdient
   geen doctorsgraad in de economie! Een kleuter kan hem
   vertellen, hoe belangrijk Goud is geweest en nog is
   voor alle Centrale Banken. Goud blijft, maar een
   papieren valuta niet. De laatste bestaat hoogstens
   een generatie en verliest dan 99% van zijn koopkracht.
   Maar Goud koopt hetzelfde als 100 jaar geleden.
   Eigenlijk is elk commentaar hierover overbodig, want
   lieden met zulke domme uitspraken zijn toch
   ongeneeslijk.

   Op Camp New Amsterdam, op de voormalige militaire vliegbasis Soesterberg, waar vroeger een eenheid Amerikaanse gevechtsstraaljagers was gestationeerd, wil DNB een speciaal Cash Centre bouwen.

   Laat ik nu deze Amerikaanse piloten hebben les gegeven in
   de jaren '70! Zij moesten ook bij mij examen doen
   over de beleggingsmaterie. Dit deed ik als bijbaan
   met veel plezier (University of Chicago), terwijl
   ik directeur was van een Amerikaanse broker in
   Amsterdam (Baker, Weeks & Co).

   DS

   Verwijderen
 67. Beste Diederik,
  Denkt u dat deze hele ellende straks eindigt in communisme. Centrale banken kopen straks aandelen en obligaties op, en krijgen zo steeds meer invloed op het economische leven. Denkt u dat in de toekomst mensen nog iets van eigen spaargeld/vermogen 'mogen' behouden of dat het straks allemaal in de grote pot gaat wat door de overheid verdeeld wordt?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Extrapolatie van gebeurtenissen blijkt in het leven
   het gevaarlijkst te zijn. Bij elke actie groeit een
   reactie. Natuurlijk rijst de vraag of het kapitalisme
   overbodig wordt, als de overheid op deze weg doorgaat.
   Maar deze weg is onnatuurlijk en dus niet eeuwig.
   Het kan echter wel langer duren dan men verwacht.
   Naarmate de tijden moeilijker worden, zonder
   noemenswaardige economische groei of zelfs een Crash,
   dan is geen enkel vermogen meer veilig.

   DS

   Verwijderen
 68. Heer Schmull,
  Maar waarom kunnen de centrale banken niet alles opkopen?
  Ze zijn 8 jaar bezig.
  Dit is toch het plan volgens velen goeroes?

  Gr,Piet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zolang vertrouwen stabiel is kan dit zeker (nog) enige tijd goed gaan. Maar de bedragen groeien exponentieel. Als dan het vertrouwen weg zou vallen dan zakt alles als een pudding in. De bedragen zijn dan te groot en nog meer printen zal het vertrouwen geen goed doen etc.

   Volgens mij is BOJ een mooie testcase aan het worden.

   Verwijderen
  2. @PIET @PLOF:

   Permanente monetizering van de schuld wordt al hier
   en daar gesuggereerd:

   Permanent monetization may be inevitable, given the risks and difficulties entailed in undoing the asset accretion that happened under QE. It can prove beneficial, too. Since central banks are ultimately owned by governments, absorbing the QE purchases would effectively mean that governments would own their own bonds, assets that comprise a significant share of national debt.

   Recognizing this changes the national debt picture.

   https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-12/preparing-for-the-post-qe-world

   Onderschat echter het risico niet: het zou de eerste
   stap zijn op weg naar hyperinflatie, tenzij zoiets
   echt eenmalig is. Maar ja, tijdens de Tweede
   Wereldoorlog werd die stap ook gezet.

   DS

   Verwijderen
  3. Dus als permanente monetarisering van de schuld plaats vindt welke kan leiden tot hyperinflatie, dan is dat negatief voor dollars en US treasuries?

   Verwijderen
  4. Weg met het monetaire systeem:
   https://youtu.be/KphWsnhZ4Ag

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   ONBEPERKTE permanente monetizering zou negatief zijn
   voor de Dollar en Treasuries. Kijk maar naar de
   Bolivar van Venezuela sinds 2007:

   http://www.xe.com/currencycharts/?from=VEF&to=USD&view=10Y

   De geschiedenis wijst uit, dat Amerika het zover nooit
   zal laten komen. Uitgesloten. Dat zou het einde zijn
   van de FED.

   DS

   Verwijderen
 69. Joseph Stiglitz: "de euro op weg naar zijn onvermijdelijke moment van verlossing"

  http://ewaldengelen.blogspot.co.id/2016/10/joseph-stiglitz-de-euro-op-weg-naar.html

  Rina

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @RINA:

   Heel goed artikel van van Engelen. Bedankt! STIGLITZ is
   een groot licht. Dat hij achteraf gelijk krijgt is een
   schrale troost. De schade is al geleden: in plaats van
   'convergentie', zijn de verschillen tussen de
   Eurozone-lidstaten JUIST GROTER geworden. Dat is
   onheilspellend. Een volgende volksmenner is een
   kwestie van tijd en kan Europa WEER storten in de
   afgrond.

   DS

   Verwijderen
 70. http://www.marketwatch.com/story/a-recession-is-coming-so-hide-in-gold-says-influential-investor-raoul-pal-2016-10-14
  vlucht in dollars en goud...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   De Europese bankencrisis, die steeds erger wordt
   (QATAR weigert om nog meer geld te steken in Deutsche
   Bank), is positief voor de Dollar. Maar of Goud
   aantrekkelijk zou zijn in het geval van een crisis,
   moeten we afwachten. In 2008 was dat in ieder geval
   niet het geval. Persoonlijk ben ik argwanend over
   de positieve stemming in de Goudsector, terwijl
   de wereldrecessie opdoemt. Want Kasgeld is dan Koning.

   Raoul Pal heeft een legendarische naam, maar hij
   zit er toch vaak naast.

   DS

   Verwijderen
 71. Hoe kijkt u naar de berichten mbt inflatie, stijgende prijzen die recent in het nieuws zijn geweest. Zijn dit gekunstelde cijfers, of is het een laatste stuiptrekking alvorens deflatie gaat plaats vinden?

  BeantwoordenVerwijderen
 72. De mate waarin koers van de 30 yr Us Treasury naar beneden duikt, is zeer vreemd. Wat is er anders dan een maand geleden
  en ook is de situatie niet te vergelijken met 2013.

  Uw visie ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM @HAROLD:

   Wij hebben hier te maken met tijdelijke tegenbewegingen,
   die even kunnen duren. Dit is geen ommekeer van de trend.
   De FED doet weer eens stoer, de werkgelegenheid wordt
   weer eens mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is,
   en dus is er sprake van een internationale 'verkrapping'
   met hogere obligatie-rendementen. Maar zoiets hebben we
   eerder gezien. Heeft ook met de verkiezingen te maken om
   Trump buiten het Witte Huis te houden. De verrassing
   wordt, dat na de verkiezingen de economie opeens veel
   slechter is dan alle propaganda.

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-17/morgan-stanley-ends-bearish-bet-on-break-even-rates-after-yellen

   DS

   Verwijderen
 73. Architect van de euro: ‘Kaartenhuis staat op instorten’
  https://nl.express.live/2016/10/17/euro-issing-ecb-beleid/

  BeantwoordenVerwijderen