Translate

dinsdag 2 augustus 2016

HARTVERSCHEUREND


HARTVERSCHEUREND

Het vliegwiel van excessieve wereldschuld is allang dolgedraaid en hartverscheurende taferelen zullen zich overal op den duur afspelen. Lees de geschiedenis er maar op na. Zoiets loopt nooit goed af, alle sprookjes van een ‘zachte’ landing ten spijt. Juist een ellendige periode van faillissementen alom doemt op. De wereldeconomie zinkt nu immers al enige tijd steeds verder weg in het moeras van economische stagnatie. Ramingen voor economische groei worden al jarenlang voortdurend verlaagd. Met een, exponentieel stijgende, totale schuld, als percentage van de economie, op een historisch hoogtepunt aller tijden (‘Peak Debt’), lijkt dit af te stevenen op een crisis. De meeste schuld is immers ‘improductief’, omdat de inkomsten geen gelijke tred houden met de vereiste, weliswaar superlage, rentekosten en aflossing van de hoofdsom. Maar in het geval van negatieve rente en negatieve obligatie-rendementen, wordt de schuldenaar toch betaald voor de eer om geld te lenen, terwijl dat nog aftrekbaar is van de belastingen ook? Betekent dit, dat schuld nu eeuwig ‘goedkoop’ kan worden verlengd en verhoogd? Waren onze voorouders maar ooit op dat briljante idee gekomen! Of is deze omgekeerde wereld te mooi om waar te zijn? Wedden?


Zelfs een kind kan op zijn vingers natellen, dat een officieel beleid van Negatieve Rente, waarvoor de ECB en de Bank of Japan zich sterk maken, vroeg of laat, zal leiden tot de ondergang van het financieele systeem. Een ernstige economische afkoeling staat voor de deur, als besparingen geen rendement opleveren, laat staan belast worden! En dat alles terwille van een schijnbaar expliciete verlaging van de nominale schuld. Degenen, die negatieve rendementen accepteren in obligaties van topkwaliteit, en daarmee geld verliezen, zien dat als een noodzakelijke verzekeringspremie om kasgeld veilig te stellen. Als de rendementen nog verder dalen, eventueel door de aankoopprogramma’s van Centrale Banken, en men dus winst maakt, dan is dat meegenomen. Maar het feit, dat men bereid is om zo’n verzekeringspremie neer te tellen, bewijst, dat het Grote Geld wel degelijk rekening houdt met een dag des oordeels. Dat is de dag, dat opgepompte activa, zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen, aan de straatstenen niet meer kwijt te raken zijn. Bijvoorbeeld door kredietschaarste!

Dit is de top van de Superkredietcyclus (‘Peak Debt’). De schuldpiramide kraakt allang in zijn voegen en, historisch gezien, wordt elke kredietexpansie, die niet gepaard gaat met een navenante groei, automatisch gevolgd door een kredietcrisis. De ontwikkelde landen (G-10) gaan nu gebukt onder een totale prive- en openbare schuld van gemiddeld zo’n 300%, als percentage van hun economie, terwijl de schuldgroei nog steeds de economische groei overtreft. Vele studies hebben uitgewezen, dat bij een schuldpercentage van boven de 90%, de economie al begint te haperen. Overigens zou nu een economische groei van 6% vereist zijn (huidige groei is ongeveer 1%, vanwege structurele overcapaciteit), om alleen al aan de rentebetalingen (met een gemiddelde rente van 2%) te kunnen voldoen. Daarbij komt, dat de omloopsnelheid van het geld en de inflatie zich al tijdenlang in een structurele neergaande trend bevinden.

Elke verhoging van vooral ‘improductieve’ schuld, met name via toenemende fiscale begrotingstekorten (voor ‘infrastructuurprojecten’, wat als muziek klinkt in de oren van politici!), leidt nu automatisch tot structureel nog minder economische groei (‘het negatieve multiplicatoreffect’), na een korte periode van opleving. De echte ‘oplossingen’ zijn echter de afschrijving en kwijtschelding van improductieve schuld (‘Debt Jubilee’), zoals de Bijbel en de Soemerische kleitabletten destijds suggereerden, na elke 50 jaar.  Of een omruiling van schuld tegen aandelen (‘Debt for Equity Swap’), waarbij bezit uit handen wordt gegeven. Of het verlokkende concept van ‘helikoptergeld’, dat binnen bepaalde perken zou moeten worden gehouden om hyperinflatie te voorkomen.

Maar onderschat het effect niet van deze verschillende ‘oplossingen’. Elke schuld is het bezit van de ander. Kwijtschelding of herstructurering daarvan leidt onherroepelijk tot de ineenstorting van het huidige kredietsysteem. Voor zover er dan nog krediet verleend wordt, moet men bedacht zijn op woekerrentes, zolang het vertrouwen in de debiteur de bodem is ingeslagen. Duizenden noodlijdende spookbedrijven worden tegenwoordig al bestuurd door de banken, na regelmatige Debt for Equity Swaps, tot ze omvallen. ‘Helikoptergeld’ is niets anders dan een fiscale stimulering van overheidswege, die gefinancierd wordt met obligaties, die door de Centrale Bank worden opgekocht. Dat vindt overal al plaats, maar wordt in toom gehouden door het benodigde begrotingsbeleid. De Centrale Banken kunnen zelf wettelijk geen ‘helikoptergeld’ tevoorschijn toveren, zonder goedkeuring van de volksvertegenwoordiging. Tot op zekere hoogte, kunnen de ECB en de Bank of Japan (niet de Amerikaanse FED), obligaties van lagere kwaliteit opkopen, wat moet worden beschouwd als een subsidie aan obligatiehouders. Bij een eventueel faillissement, is er sprake van een redding (‘bailout’) door de belastingbetaler. Centrale Banken hangen dit met opzet natuurlijk niet aan de grote klok.

Maar heeft een ‘eenmalige’ kwijtschelding van schuld of ‘Debt Jubilee’ niet het voordeel, dat de wereld opnieuw met een schone lei kan beginnen? Conventionele kwantitatieve verruiming (‘QE’) bevoordeelt voornamelijk de bezitters van activa (de top 1%), via het ‘vermogenseffect’, maar een ‘eenmalig’ bedrag voor iedereen, inclusief de top 1%, (‘People’s QE’), dat de schuld verlaagt voor debiteuren en een vergoeding inhoudt voor crediteuren, lijkt praktisch haalbaar. Toch is de kans daarop, net zoals een minimuminkomen zonder een vervanging van het systeem van uitkeringen, vrij klein. Zelfs in het met schuld overladen Japan, verschijnt dit, na 25 jaar van deflatie, niet op de politieke radar.

Veel waarschijnlijker is, dat de natuur haar werk zelf wel doet. Op het hoogtepunt van de Japanse kredietcyclus, 25 jaar geleden, vormde krediet 40% van de totale vraag. Inmiddels is dat minus 2%! Dit is een verrassing voor vele economen, die ervan uitgingen, dat kredieten en bestedingen elkaar opheffen. Maar in de praktijk leidt de uitgifte van leningen tot geldcreatie, want de banken hebben geen ‘kapitaal’ om uit te lenen. Vele boeken over de economie zijn allang rijp voor de schroothoop! Sinds de kredietcrisis van 2008, is de priveschuld (ex-staatsschuld) als percentage van de economie in vele landen aan het inkrimpen (in Groot-Brittannie bijvoorbeeld van 200% naar 170%. Dat was 60% in 1980!). Krediet als percentage van de totale vraag is nu ver beneden het niveau van 8 jaar geleden en verklaart o.a. de algemene economische stagnatie. Dit kredietinkrimpingsproces duurt nog decennia. Behalve als de economische depressie, vanwege een ‘echte’ kredietcrisis, toch toeslaat. Dan is geleidelijke schuldsanering verleden tijd en wordt abrupt schoon schip gemaakt. Zeg nooit nooit!

Maar is er geen verlichting van de zich ophopende schuldenlast mogelijk, zonder een ouderwetse economische depressie? Het strenge corset van een Gouden Standaard is, generaties geleden, terzijde geschoven en vervangen door ‘onbeperkt’ Fiatgeld (‘geld uit het niets’). De vindingrijkheid van de mens, met name op financieel gebied, kent immers geen grenzen. Hoe kan men de steeds oplopende overwaardering en de veralgemeende ‘verkeerde’ prijszetting van financieele en reeele activa van tegenwoordig anders verklaren? Fundamentele oorzaken daarvoor zijn ver te zoeken. De instorting van de grondstoffenprijzen in de laatste 8 jaar met liefst 60% (CRB-index zakte in van 458 naar 181), lijkt aan te geven, dat de wereldeconomie ernstig in het slop zit.

Misschien begint het te dagen, dat Centrale Banken druk bezig zijn om zich de markten toe te eigenen (‘cornering the markets’), zodat acute schaarste aan bepaalde activa ontstaat, waardoor de prijzen wel de pan uit moeten rijzen! Misschien is hier sprake van een wereldwijde, gigantische permanente omruiling van schuld naar activa (‘Debt Equity Swap’) via de nationalisatie van de markten: de activa van een Centrale Bank bestaan immers uit ‘onbeperkt’ kasgeld (‘fiat money’) en reserves. Dit zou betekenen, dat schuld elke dag permanent verdwijnt, naarmate Centrale Banken obligaties blijven aankopen en deze transacties nooit terugdraaien. Bovendien lijkt de aankoop van staatsobligaties op niets minder dan een permanente verkleining van de openbare obligatiemarkt. Deze staatsschuld is immers niets anders dan een verplichting tussen twee onderdelen van de overheid, de schatkist (‘Treasury’) en de Centrale Bank en kan dan worden weggestreept.


Geen wonder, dat de instituten, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, die in deze markt moeten blijven opereren, genoegen moeten nemen met steeds oplopende topwaarderingen! Als een Centrale Bank de meerderheid van het schuldpapier eenmaal in bezit heeft, dan is de openbare markt daarvoor praktisch uitgeschakeld en komt de verhandelbaarheid in het geding. De Centrale Bank is dan de markt en kan tenslotte overgaan tot een gedwongen omruiling (swap) van de overblijvende stukken, waardoor de schuld in rook opgaat. Eenvoudiger kan het niet! Heeft zo’n conversie ook niet eerder plaatsgevonden in 1951 met de oorlogsschuld van de Amerikaanse Treasury via de Treasury - FED Accord?


(Zie pagina 233)

Helaas zullen de meeste landen, in de praktische realiteit, toch niet kunnen ontkomen aan jarenlang zwoegen onder het juk van hun excessieve schuld. Talloze landen zullen kiezen voor een vorm van faillissement. Dat is nog eens andere koek dan de kredietcrisis van 2008!

Zo kreeg Groot-Brittannie een miljardenlening van Amerika in 1946 (the Anglo-American Loan Agreement) om het hoofd boven water te houden, die pas na 60 jaar kon worden afbetaald. Ondertussen worden haar schulden, o.a. opgelopen tijdens de Zuidzee Bubbel van 1720 en de Eerste Wereldoorlog, nog steeds gedeeltelijk geherfinancierd en verlengd. Schuld ‘verdwijnt’ in de praktijk nooit, ookal helpt inflatie vaak mee om die te verlichten. De Britse mentaliteit (‘grin and bear it’), in tegenstelling tot die van talloze banenrepublieken, was historisch altijd geneigd om uiteindelijk aan alle verplichtingen te voldoen, zelfs in het licht van de grote offers, die moesten worden gebracht. Misschien is dat echter niet eeuwig vol te houden onder druk van het nieuwe populisme.

Zelfs Duitsland heeft uiteindelijk haar schulden van de Eerste Wereldoorlog, als deel van het beruchte Verdrag van Versailles, in 2010, na 92 jaar, afgelost. De geschiedenis leert ons dus, dat sommige landen er zeer veel voor over hebben om hun kredietwaardigheid, op lange termijn, veilig te stellen en uiteindelijk het in gebreke blijven met terugbetalingen willen voorkomen.

Verder treden Centrale Banken op als actieve kopers van aandelen, als onderdeel van hun stimulerings- of valutabeleid. De Bank of Japan is reeds grootaandeelhouder bij 90% van de Nikkei 225 index. De Zwitserse Nationale Bank (SNB) bezit onder meer Apple Computer ter waarde van een miljard. De ECB staat te trappelen om de ‘goedkope’ Europese aandelen een steuntje in de rug te geven en het groene licht daarvoor is een kwestie van tijd. De aankoop van Europese bedrijfsobligaties was de eerste stap. Overigens zijn talloze bedrijven zelf, ook heel actief met de eigen, al of niet gefinancierde, aandeleninkoop. Goed voor de bonus! Geen wonder, dat de massa van particuliere beleggers dit met lede ogen aanziet en straks wellicht alle voorzichtigheid laat varen om de boot niet te missen. Wat een perfecte herhaling van de ‘Great Gatsby’ en het 1927 - 1929 scenario van een algemene beurshausse en een daarop volgende Crash!

Wat is de wereld daarom aan het afglijden naar een ‘Alice in Wonderland’ - niveau, terwijl de economie zulks niet rechtvaardigt. Integendeel, dit monetaire bubbelbeleid zal de economische groei niet versnellen. Naast de krediet- en demografiecrisis in de ontwikkelde landen, blijven de grote sprongen in economische ontwikkeling van vroeger, zoals de auto-industrie, achterwege. Voorlopig lijken recente innovaties, zoals robotisering en digitalisering, juist te leiden tot banenverlies. De zogenaamd veelbelovende Opkomende Markten krijgen hiermee ook te kampen, waardoor de verwachte bloei van een nieuwe consumentensector aldaar, op de lange baan zal worden geschoven.

De buitengewone hefboomwerking van excessieve schuld bij economische stagnatie, belichaamd door de onzichtbare, uit de hand gelopen, gigantische derivatenberg, is als een raceauto zonder remmen. Tegelijkertijd zorgt de toenemende vergrijzing in de ontwikkelde landen ervoor, dat deze raceauto in zijn achteruit wordt gezet!  De Big One ligt op de loer. Want dit door Frankenstein geschapen schuldenmonster loopt dan vrij rond en zal uiteindelijk alles, wat los en vast zit, aftuigen. Dus de schijnbaar grootscheepse verdoving van de marktwerking door de Centrale Banken zal niet kunnen voorkomen, dat de wereld opeens wakker wordt met de ergste kwetsbaarheidskater ooit, ookal duurt het misschien nog jaren, voordat het zover is.

Wat nu? Welnu, zorg, dat je erbij bent, zult u als advies krijgen van uw vriendelijke bankadviseur. Koop alles, zo grootschalig mogelijk, met krediet. Want dit is je kans om te profiteren van de ongelofelijke topwaarderingen, waarvoor de Heren der Centrale Banken zullen zorgdragen. Praktisch geen risico, want men vaart in het kielzog van hun speedboot (‘riding their coattails’). Maar mijn advies is om niet het hoofd op hol te laten slaan. Er is een ongekende afgrond aan de horizon, waar men zich nu al op moet voorbereiden. Doe alleen mee, met mate, zonder krediet, doormiddel van een gespreide portefeuille van kwaliteitsobligaties en aandelen van topondernemingen, die in een beursmalaise altijd wat waard zullen zijn (liever geen beleggingsfondsen en ETF’s, maar rechtstreeks), met de nadruk op Amerikaanse Treasuries en Dollars als kasgeld en wat Fysiek Goud als verzekering, ongeacht de marktprijs. Los uw hypotheek versneld af en woon in een huis, dat nooit ‘onder water’ kan komen te staan. De toekomstige woonlasten, dankzij een overheid, die om geld verlegen zit, worden al akelig genoeg. Zorg er ook voor, dat u het een en ander in huis hebt, want het normale leven, waaraan men gewend is, lijkt straks niet meer vanzelfsprekend. Denk terug aan de barre tijden van de jaren ‘30 en ‘40. Uw grootouders deden daarover liever er het zwijgen toe.


DIEDERIK SCHMULL


2 Augustus, 2016
WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

@@@

125 opmerkingen:

 1. " dat de wereld opeens wakker wordt met de ergste kwetsbaarheidskater ooit, ook al duurt het misschien nog jaren, voordat het zover is..."
  Denk persoonlijk dat u dat zelf niet gelooft , dat 'the big one' alsmaar dichterbij komt en zelfs het schrijftempo (zonder verpozen) verraadt een zekere onrust over het uitblijven daarvan. Maar het is natuurlijk ijdel om daarover uitspraken te doen, laat staan om het toe te juichen. Het is in elk geval een feit dat de flitstechnologie in de financiële markten op elk moment een grote klap kan veroorzaken en herstel nagenoeg onmogelijk is geworden.Bovendien zijn er ook steeds meer partijen die daar opzettelijk op aan sturen omdat het nu eenmaal een spel is van winnen of verliezen. Ook al omdat het besef groeit dat de centrale banken de controle op een dag uit handen moeten geven . Of zoals Dylan Grice het mooi weet te verwoorden , vertrouwen maakt plaats voor wantrouwen en dan is het kwestie om eieren voor z'n geld te kiezen mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Liquiditeit bepaalt hoofdzakelijk een opgaande markt, niet
   fundamentele factoren. Als de monetaire kraan 'open' is,
   dan is dat in het algemeen positief voor de hoofdfondsen.

   Natuurlijk zijn er altijd sectoren, zoals nu het bankwezen
   en energie, die het wel af laten weten.

   In dit klimaat is een correctie van 20% mogelijk, maar
   geen Crash van 50 tot 70%. Voorwaarde voor een eventuele
   Crash is een algemene beursmanie bij Jan Publiek, die nu
   nog steeds aan de zijlijn staat en zelfs geld wegtrekt
   uit zijn beleggingsfondsen.

   Ondertussen staan de monetaire kranen bijna helemaal 'open'.

   Denk eens terug aan de Dot.Com bubbel van 1997 - 2000.
   De meest waardeloze internetaandelen stegen als raketten.
   Wat een feest! Maar de Crash kwam toch 'onverwacht' en
   vele bekende technologiebedrijven verdwenen voorgoed
   van de aardbol. Amazon overleefde, maar was een
   uitzondering. Mark Cuban werd miljardair na de overname
   van zijn Broadcast.com. Net op tijd. Want dat bedrijf
   ging ook over de kop.

   Wall Street wil niets liever, dan een herhaling van
   zo'n manie. Dat zou kunnen, als Centrale Banken doorgaan
   met hun superstimuleringsbeleid. Want dan doet de economie
   er niet meer toe. Het Casino lokt. Even een gokje
   wagen. Mijn, sinds lang overleden, grootvader heeft zijn
   gehele leven lang gepraat over de Crash van 1929, toen
   hij, bij uitzondering, ook een gokje waagde, omdat
   'iedereen' dat toen deed. Vele topbankiers hebben
   toen op de top van de markt, net voor de Crash,
   fortuinen verdiend, omdat ze met hun verkopen Jan Publiek
   voor waren.

   DS

   Verwijderen
 2. Rick, dank weer...misschien kun je de volgende alinea's in gewone mensentaal omzetten...ik begrijp ze niet.....dank...Peter


  Op het hoogtepunt van de Japanse kredietcyclus, 25 jaar geleden, vormde krediet 40% van de totale vraag. Inmiddels is dat minus 2%! Dit is een verrassing voor vele economen, die ervan uitgingen, dat kredieten en bestedingen elkaar opheffen. Maar in de praktijk leidt de uitgifte van leningen tot geldcreatie, want de banken hebben geen ‘kapitaal’ om uit te lenen.

  Misschien begint het te dagen, dat Centrale Banken druk bezig zijn om zich de markten toe te eigenen (‘cornering the markets’), zodat acute schaarste aan bepaalde activa ontstaat, waardoor de prijzen wel de pan uit moeten rijzen! Misschien is hier sprake van een wereldwijde, gigantische permanente omruiling van schuld naar activa (‘Debt Equity Swap’) via de nationalisatie van de markten: de activa van een Centrale Bank bestaan immers uit ‘onbeperkt’ kasgeld (‘fiat money’) en reserves. Dit zou betekenen, dat schuld elke dag permanent verdwijnt, naarmate Centrale Banken obligaties blijven aankopen en deze transacties nooit terugdraaien. Bovendien lijkt de aankoop van staatsobligaties op niets minder dan een permanente verkleining van de openbare obligatiemarkt. Deze staatsschuld is immers niets anders dan een verplichting tussen twee onderdelen van de overheid, de schatkist (‘Treasury’) en de Centrale Bank en kan dan worden weggestreept.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mbt de eerste alinea, bedoel je dat 40% van de totale consumptieve vraag in Japan 25 jaar terug gefinancierd werd met krediet...ok....en hoe moet ik die 2% zien, is dat geld dat gebruikt moet worden om schulden af te lossen en dus niet aan consumptie kan worden besteed?...Peter

   Verwijderen
  2. Ik begrijp die eerste alinea ook niet, dus ik hoop ook op een nadere toelichting.

   Verwijderen
  3. @PETER:

   1) Inderdaad werd 40% van de consumptieve vraag
   destijds gefinancierd en dat is nu omgeslagen naar
   een situatie, waar 2% voortkomt uit verlaging van
   besparingen en 98% uit het inkomen.

   2) Een 'Debt / Equity Swap ' komt veel voor bij
   noodlijdende bedrijven, die problemen hebben met
   de terugbetaling van hun bankkrediet. Om een
   faillissement voor zich uit te schuiven, neemt
   een bank een belang in het bedrijf in ruil voor
   bedrijfsleningen, zodat de bank nog geen afschrijving
   behoeft te doen.

   Centrale Banken kunnen zo'n Debt/Equity Swap toepassen
   op Staatsschuld. De 'Equity' van de Staat is het Geld,
   dat door de Staat wordt uitgegeven, wat geen afloopdatum
   en dividend heeft. Het unieke van 'Geld' is, dat
   er ook nooit een emissie behoeft plaats te vinden,
   want de Staat heeft een eigen 'drukpers'.

   Dus de Staatsschuld kan worden 'ingekocht' via
   de uitgifte van staatsleningen of van 'Geld'.
   Terwijl dit aan de gang is, en de staatsschuld
   als het ware 'verdwijnt', storten de rendementen
   van staatsleningen in.

   De vraag is, wat de uiteindelijke waarde is van de
   overblijvende staatsschuld/staatsleningen, mocht
   er nog een restant overblijven.

   De Bank of Japan heeft inmiddels 70% van alle
   staatsleningen (JGB's) ingekocht. Misschien moeten
   de resterende JGB's 'gedwongen' worden ingeleverd
   tegen Yen.

   Geleidelijk begint men zich hier en daar te realiseren,
   waar de Centrale Banken mee bezig zijn. Dit is een
   ingewikkelde materie en het valt af te wachten of
   dit experiment lukt.

   DS

   Verwijderen
 3. Geachte heer Schmull,

  Wat is het effect hiervan op Treasuries? Ik kan het niet overzien, wordt het link om ze aan te houden, dan toch maar in goud en door U mogelijk geschikt geachte aandelen.
  Uiteraard rekeninghoudend met eigen beleggersprofiel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   TREASURIES blijven voorlopig nog uiterst aantrekkelijk.
   Ik ben nog loeivast, met de nodige tijdelijke
   onderbrekingen.

   Het rendement van de 10 jarige (1.55%) kan dalen naar
   MINUS 1% en van de 30-jarige (2.30%) naar 1%. In de
   komende paar jaar. Het rendement van het zwakke
   Frankrijk, bijvoorbeeld, is nu al resp. 0.19% (10-jr)
   en 0.93% (30 jr). Volkomen onterecht, maar dankzij
   de ECB.

   Vergeet niet, dat Japan 15 jaar verder is met haar
   schuld- en vergrijzingsprobleem. Dus wat de BOJ nu
   doet, zal de FED zeker niet en waarschijnlijk nooit
   doen. De markt voor Treasuries is het fundament van
   het financieele systeem en is het noodzakelijke
   onderpand voor krediet.

   Fysiek Goud, baren of munten, moet niet meer dan 10 tot
   20% uitmaken van een portefeuille, als verzekering,
   ongeacht de prijs (die opeens flink kan dalen, net zoals
   de olieprijs. Die kon toch ook nooit omlaag?)

   DS

   Verwijderen
 4. Deze materie wordt te complex voor mij....ik zie dat Rick het zelf wel doorheeft, chapeau daarvoor want het is erg ondoorzichtig...hier komt ook gelijk de kern van het probleem naar voren...het publiek begrijpt hier helemaal niets meer van, politici ook niet en zeer waarschijnlijk 99,9% van de economen en financiele experts ook niet, ze doen gewoon alsof...dus TPTB kunnen met mooie verhaaltjes alles doen wat ze willen, niemand zal tenslotte toegeven, dat ze er toch geen moer van snappen(zeker niet de politici en "experts)....Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   Dat klopt. De meesten in de financieele sector begrijpen
   slechts een klein deel daarvan en dan nog. Alles
   verandert voortdurend. Zodra men denkt het gesnapt te
   hebben, blijkt opeens, dat de vork weer anders in de
   steel zit. Er zijn zoveel mythes.

   In 2008 had de Bank of England een ontbijtmeeting en
   men had nog nooit gehoord van een CDO. Dat moest
   toen worden uitgelegd op een papieren servetje!

   Toch loont het om het soms wel te proberen. Hangt af
   van de passie voor deze materie.

   DS

   Verwijderen
 5. @

  Na 7 jaren van stijging, zijn de huizenprijzen en de huren
  in de beste buurten van LONDEN, flink aan het dalen.

  De prijzen van de nieuwe luxe flats in verschillende nieuwe
  buurten (Nine Elms, met de nieuwe Nederlandse ambassade)
  moeten het ernstig ontgelden.

  Wat was dit een bubbel!

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-03/knightsbridge-and-chelsea-lead-central-london-home-price-decline

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Brexit lijkt nu onnodig – de EU valt uit elkaar

  http://verenoflood.nu/brexit-lijkt-nu-onnodig-de-eu-valt-uit-elkaar/

  Ed

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ED:

   Bedankt! Goed artikel. Natuurlijk valt de EU uitelkaar,
   net zoals alle andere 150 'unies' in het verleden,
   die bestonden uit verschillende staten en culturen.
   Zelfs de Scandinavische, met eenzelfde cultuur, kon
   het niet lang volhouden.

   De uitspraken van JUNCKER zijn weerzinwekkend. Dus
   het verlaten van een 'unie' moet worden 'bestraft'?
   Lijkt de Mafia wel!

   DS

   Verwijderen
 7. Dag Diederik. Graag wou ik eens polsen hoe je staat tegenover debt for equity swap's. Sommige economen zien dit als een oplossing voor noodlijdende banken, bedrijven, ... Anderen zien dit als een soort uitstel van executie en geven aan dat dit uiteindelijk toch leidt tot faillissementen (vb. Chesapeake energy al 2x dit jaar debt for equity swap). Hoe zie jij dit? En wat betekent zo'n debt for equity swap meestal voor beurskoersen? Alvast bedankt voor je antwoord

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een DEBT/EQUITY SWAP voor staatsschuld is wezenlijk
   anders dan die voor bedrijfschuld. De Staat heeft
   de macht tot belastingheffing en heeft ook nog
   de 'gelddrukpers'.

   Maar een dergelijke swap voor bedrijven en banken
   is meestal uitstel van executie. Leningen, die in
   gebreke blijven (NPL's), moeten eigenlijk meteen worden
   afgeschreven, na een vrijwaringstermijn. Of ze
   moeten worden verschoven naar een Bad Bank. Maar
   banken zouden eigenlijk geen 'partner' MOGEN worden
   bij een bedrijf, dat in moeilijkheden verkeert.
   RBS (UK) heeft nu een belang in liefst 1000 bedrijven,
   waar ze maar weinig van afweten! Plus de kosten van
   zo'n swap worden vaak tijdelijk door de bank gedragen.

   Dus als zo'n swap opdoemt, zou een belegger het hazepad
   moeten kiezen.

   Kijk eens naar China, het land van de meeste Non-Performing
   Loans. Wat hier gaande is, voorzover dat zichtbaar is,
   slaat alles!

   But perhaps the most sobering part of this Rmb17bn debt-for-equity mess, if eventually agreed, is that it represents only 1.7 per cent of the Rmb1tn in similar transactions that Chinese officials are reportedly considering.

   https://next.ft.com/content/27460fba-1053-11e6-839f-2922947098f0

   DS

   Verwijderen
 8. @

  Dit artikel over DEFLATIE van 2003 is nu actueler dan ooit!
  De moeite van het lezen waard.

  Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets. De bank ontleent zijn bestaansrecht aan de rente, die men ontvangt, want van het geld uit het niets kan men niet bestaan omdat daarover weer rente moet worden betaald aan de centrale bank (interbancaire rente) – die ook wordt vastgesteld door de laatste. Het verschil in de rentes, die de bank aan de centrale bank moet betalen en de rente die men ontvangt betreft dus de ‘winst’ van de bank. Dit is bekend onder naam fiatgeld, want er staat geen enkele tegenwaarde ten opzichte van dit ‘geld’, het is in feite gebakken lucht.

  http://libertarian.nl/wp/2003/05/deflatie-de-nieuwe-werkelijkheid/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar volgens de media worden er meer leningen en hypotheken verstrekt, dat werkt deflatie toch tegen?

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   'De media' zijn altijd vrij misleidend en lopen
   achter de feiten aan. De Nederlandse huizenmarkt
   zal zeker afkoelen, zodra de economie tegenvalt.
   De enige meevaller zou tijdelijk zijn: een nog
   zwakkere Euro

   DS

   Verwijderen
  3. Hier een duidelijk voorbeeld van grove nieuwsmanipulatie door de media.

   https://www.youtube.com/watch?v=q_cGzzKGhQ0

   Verwijderen
 9. Can negative interest rates be looked at as a back door to method to bank bail-ins? And how long can the Federal Reserve keep interest rates at near 0%?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JOSEPH STANICK:

   Negative Interest Rates, as promoted by the ECB, BOJ and
   SNB, can be considered as a TAX on Savings. In practice,
   no different from a Bank Bail-in.

   Normalization of Interest Rates will be anything but
   normal. Even after 8 years of Zero Interest Rate Policy,
   U.S. growth is barely 2%, but 1% is becoming more likely.
   Growth elsewhere is practically non-existent. Deflation
   is spreading in many parts of the world. So rates will
   remain low for a very long time.

   But Bill Gross, like many others, yearn for Normalization,
   because otherwise the financial system may implode in
   due course:

   What is the way out? The way out is a little bit of pain over a relatively long period of time. That is a problem for politicians and central bankers who are concerned with their legacy. It means raising interest rates and returning the savings function to normal. The Fed speaks of normalizing the yield curve but knows it can’t go too fast.

   http://www.barrons.com/articles/bill-gross-why-interest-rates-must-rise-1460174700

   Let's see what happens after the U.S. Election, when
   there is an opportunity to 'rock the boat'. If they
   have got any guts at all, they do what has to be done,
   regardless of the short-term consequences. If they
   don't, Armageddon awaits.

   DS

   Verwijderen
 10. Inflatie voor het eerst in 30 jaar negatief
  http://www.z24.nl/economie/inflatie-voor-het-eerst-in-30-jaar-negatief

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   En de wereldrecessie moet nog toeslaan! Want na 8 jaar
   van economisch 'herstel', in een tijd van onorthodoxe
   monetaire stimuleringen, is de kans op zo'n recessie
   groter dan ooit. Misschien zit China al in een recessie.

   DS

   Verwijderen
 11. Wat moet ik mij voorstellen bij kapitaal controles? Als je dollars buiten Nederland op een rekening zet, kan je het dan niet meer terugboeken, of wel terugboeken met belasting. Is goud kopen bij gold republic ipv bullion vault dan eigenlijk niet handiger omdat bij verkoop van goud, komt je geld bij gold republic op een Nederlandse bankrekening en bij bullion vault eerst op een Engelse rekening wat je daarna moet terugboeken naar je Nederlandse rekening en dus mogelijk tegen gehouden kan worden door kapitaal controles? Hoor graag uw visie. Dank!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Kasgeld en Goud zijn niet hetzelfde. De Goudprijs is in de
   laatste 5 jaar met 30% gedaald, zelfs na het herstel van
   dit jaar. De Dollar tegenover de Euro is in de laatste
   5 jaar met 37% gestegen. Dus met Goud moet men tegen
   een stootje kunnen!

   Als men Geld in het buitenland stalt, moet men dat
   niet op korte termijn nodig hebben voor rekeningen of
   belastingen. Het moet voor onbepaalde tijd in het
   buitenland blijven, voor het geval dat...

   Fysiek Goud is een wegleggertje voor langere tijd en
   niet geschikt voor kortlopend Geld.

   Kapitaalcontroles worden waarschijnlijker, als de
   EU weer eens in zwaar weer verkeert en er een 'vlucht'
   komt naar Dollars en Treasuries, wat nu al aan de gang is.

   Het is nu nog niet te overzien, welke vorm van
   kapitaalcontroles uit de lucht komt vallen.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   P.S.: De Goudprijs in EUROS is in de laatste 5 jaar
   nagenoeg onveranderd, dankzij de stijging van de Dollar:

   http://www.usagold.com/gold-price-forex.html

   DS

   Verwijderen
 12. http://charleshughsmith.blogspot.nl/2016/08/revealing-real-rate-of-inflation-would.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Dat de inflatie-cijfers worden 'gemanipuleerd', staat
   vast, want het is een onnauwkeurige vingeroefening.

   Maar men zou ook kunnen aantonen, dat er al jarenlang
   deflatie is geweest, die door de autoriteiten werd
   verbloemd. Denk maar eens aan de dalende lonen en prijzen,
   dankzij de internet. Denk maar eens aan de prijzen van
   talloze artikelen, die moeten worden gedumpt door de
   sluiting van de winkelsector.

   Waarschijnlijk is de inflatie veel lager dan de officieele
   cijfers, want de omloopsnelheid van het geld en de
   kredietuitgifte (de motoren van inflatie) zijn al 15 jaar
   aan het instorten. Jammer voor al die hyperinflationisten,
   die er nog steeds niets van begrijpen. O ja, er is ook
   sprake van een Baby Bust, wat funest is voor inflatie.

   DS

   Verwijderen
 13. Wanneer de depressie toeslaat, welk gedeelte van een economie blijft dan weliswaar op een laag pitje door gaan en welke gebieden hebben kans om op te houden? Wat moet ik mij voorstellen van een economie als mensen nauwelijks nog iets te besteden hebben? Hoe komen we hier uiteindelijk weer uit? Waar komt uiteindelijk de stimulus voor een nieuwe gezondere economie vandaan? Hoor graag van u. Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   In een depressie worden de financieele sector en de
   detailhandel het meest getroffen. Maar er is altijd
   behoefte aan medische zorg en aan water en electriciteit.

   Als men een bepaalde expertise ontwikkelt, die men
   dan via de Internet verkoopt, wat miljoenen al doen,
   heeft men grote kans om op de been te blijven. De gehele
   wereld is dan de markt en ergens ter wereld, zal het
   wel beter gaan.

   DS

   Verwijderen
 14. Is dit het einde van de globalisering?

  http://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/03/het-einde-van-de-globalisering-3502643-a1514566

  Ed

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ED:

   Bedankt! Goed artikel. Slaat de spijker op zijn kop.
   'Doorvaren' wordt steeds onwaarschijnlijker, behalve
   voor degenen, die oogkleppen op hebben. En of het
   einde van globalisering noodzakelijkerwijs tot oorlog
   zou leiden is onverantwoordelijk gezwets. Er is overal
   al oorlog geweest. Helaas. Maar een WW III in deze
   nucleaire tijd lijkt vergezocht. Terrorisme met
   vuile bommen lijkt veel waarschijnlijker. Helaas.

   DS

   Verwijderen
 15. http://uk.businessinsider.com/hedge-fund-bridgewater-on-central-bank-policy-2016-8?r=US&IR=T
  Policy makers need to try something radical: putting money directly into consumers' hands.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   BRIDGEWATER staat wat onder druk, vooral bij een van
   hun 'actieve' fondsen:

   http://fortune.com/2016/07/07/bridgewater-hedge-fund-ray-dalio/

   En Greg Jensen ligt al enige tijd overhoop met zijn baas,
   Ray Dalio:

   And about that little spat? You know, the one where Ray Dalio called Greg Jensen something just short of a goddamned liar and Greg Jensen called Ray Dalio a pathetic old man desperate to hold on to control? Sorted and dealt with.

   http://dealbreaker.com/2016/02/greg-jensen-attempted-bridgewater-coup-because-he-was-cranky-tired-missed-hanging-out-with-ray-dalio/

   DS

   Verwijderen
 16. http://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/goud-nu-veiliger-dan-een-staatslening
  Zo n mening bevalt me in deze tijd....
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Dit is appelen met peren vergelijken. Dit geeft een
   verkeerde voorstelling van het risico en zet mensen
   op het verkeerde been. Nogmaals, de Staat heeft
   de macht tot belastingheffing en heeft ook nog
   een eigen drukpers. Als de Staat geld nodig heeft,
   is er geen twijfel, dat de Staat haar zin krijgt.

   Kopers van Goud zullen moeten hopen, dat structurele
   deflatie niet toeslaat. Als deflatie zich uitbreidt,
   dan stijgen die staatsleningen aleen maar in waarde,
   maar Goud kan in de kou blijven staan.

   DS

   Verwijderen
  2. En goud als veilige vluchthaven? Wanneer mensen het vertrouwen in de overheid en fiatgeld beginnen te verliezen. Doet dat de prijs niet stijgen?

   Verwijderen
  3. Wat moet ik mij voorstellen bij een stijging van de waarde in staatsleningen, enkele procenten of eerder tientallen procenten?

   Verwijderen
  4. @ANONIEM:

   GOUD zou voornamelijk stijgen door verwachte inflatie.
   Maar inflatie daalt en deflatie breidt zich uit.
   Als tijden echt moeilijk worden, dan wordt het bezit
   van Goud strafbaar gesteld. Onder Stalin en Hitler
   stond de doodstraf op het bezit van Goud.

   Staatsleningen hebben medunkt een fantastische stijging
   achter de rug! Tegen de algemene verwachting in. Maar
   zij zijn nog steeds aantrekkelijk (vooral Treasuries),
   omdat hun reeele rendement aantrekkelijk zal blijken,
   als alles uit bed valt. Alternatief voor Kasgeld,
   want de bank wil dat niet meer.

   DS

   Verwijderen
 17. @

  RICHARD KOO (Ex - Nomura), auteur van o.a. Balance Sheet Recession

  (https://www.amazon.co.uk/Richard-Koo/e/B001IZVKKK)

  een van de knapste waarnemers van deze tijd, over
  HELIKOPTERGELD: het zal MISLUKKEN

  (RICHARD KOO)(!!) #HELICOPTER MONEY WILL FAIL. #Money Falling From The Sky Will Be REFUSED As A MEANS Of PAYMENT

  Als Geld ongecontroleerd uit de hemel valt, zullen de winkels
  SLUITEN. Als Helikoptergeld wordt gebruikt voor de fiscale
  financiering van begrotingstekorten, dan is er geen effect,
  zolang de balans niet is gerepareerd. Maar als die balans
  wel is gerepareerd en die reserves zijn niet teruggedraaid,
  dan kan er hyperinflatie ontstaan. Als Helikoptergeld wordt
  gebruikt om Oneindige Nul-coupon staatsobligaties te kopen,
  die buiten de boeken blijven als verplichtingen, dan kunnen
  die gelijk staan met het wegstrepen van staatsschuld, maar
  die staatsobligaties zijn niets meer waard en er zou geen
  markt voor zijn. Toch ontkomt de staat niet aan het
  uiteindelijk opzuigen van al die liquiditeit (verkrapping).

  Conclusie: begin er maar niet aan, want het is heel gevaarlijk.
  Daarom lijken al die discussies over Helikoptergeld zinloos.
  Het is verboden (helemaal in Amerika) en probeer maar eens
  de wet te veranderen. Het parlement komt in opstand en er
  verschijnen opeens 10 Donald Trumps.

  http://ftalphaville.ft.com/2016/07/27/2170980/koo-on-why-helicopter-money-just-wont-work/

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-27/richard-koo-if-helicopter-money-succeeds-it-will-lead-1500-inflation

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben bijna 100% zeker dat dit hele drama zeer plotseling gaat eindigen....en ik ben er steeds meer van overtuigd dat het begint met steeds groter wordende gewapende conflicten uitmondend in Orwells perpetual war...alleen maar omdat de falende powers that be geen pijnlijke maatregelen durven nemen, geen verantwoordelijkheid durven nemen voor hun miskleunen....de trots van onze bestuurders zal ons in langdurige oorlog storten....peter

   Verwijderen
  2. @PETER:

   Laat je niet teveel meeslepen door 's werelds vermeende
   problemen. Het leven is er om van te genieten. Ieders
   geestelijke gezondheid staat op de eerste plaats. Dat
   is de reden, dat ik nog zelden naar het TV-nieuws kijk.
   Waarom zou ik mijn dag bederven door allerlei
   aangrijpende beelden, waartegen ik toch machteloos
   ben? Daarvoor is het leven te kort. Bovendien wordt
   je geest gemanipuleerd, terwijl je niet eens weet of
   dat terecht is. Wat was het leven vroeger vrediger
   zonder die TV en zonder al die overtollige
   informatie!

   DS

   Verwijderen
 18. De komende financiële crisis waar niemand over praat:

  http://guldentijd.nl/index.php/2016/08/03/komende-financiele-crisis-niemand-praat/

  In dit artikel worden ook nog eens allerlei bedreigingen op een rijtje gezet.
  Treffend is de opmerking in de tweede alinea dat de zaken die ons het meest bedreigen niet de dingen zijn die de voorpagina van de media halen. De gemiddelde burger wordt bang gemaakt voor de verkeerde dingen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er is al jarenlang een Europese Bankencrisis. De banken
   kunnen niet worden geherkapitaliseerd, want het
   benodigde bedrag is te groot. En er is geen solidariteit
   onderling, want niemand wil opdraaien voor slechte
   leningen uit het verleden. Dus een nationalisatie
   van vele banken, voor onbepaalde tijd, is de volgende
   stap, of men nu wil of niet. Duitsland moet gewoon
   achter Deutsche Bank staan, en dat is waar de markt
   ook van uitgaat. Ontmanteling van Deutsche Bank kan
   10 of 20 jaar duren. Het Italiaanse bankprobleem is
   nog relatief bescheiden: met 50 miljard komt men al
   een heel eind.

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS

   Ook de 2e Duitse Bank, de Commerzbank staat in de Top 11 van de slechtste banken bij de tests.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Commerzbank is nog voor 16% in handen van de Staat.
   Tegelijkertijd willen zij protesteren tegen de
   Negatieve Rente!

   http://www.reuters.com/article/us-commerzbank-ecb-idUSKCN0YU1HW

   DS

   Verwijderen
 19. Hoe dichtbij is helikoptergeld?

  http://fd.nl/beurs/1162560/hoe-dichtbij-is-helikoptergeld

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Wanneer trump president wordt, kan zijn economisch beleid de veilige haven van staatsleningen in gevaar brengen. Hij heeft al een keer geopperd de staatsschulden niet terug te willen betalen. Gr. Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @COR:

   Met iemand als Trump, moet je maar hopen, dat hij zich
   laat adviseren door deskundigen. Trump zegt zoveel,
   zonder echt geinformeerd te zijn, hij vertrouwt op
   zijn instinct. Maar Amerika heeft genoeg 'checks and
   balances', waardoor een President veel kan zeggen,
   maar weinig kan doen. Hij zal zeker de kredietwaardigheid
   van het land niet op het spel kunnen zetten! Er is nog
   een parlement! Neem zijn uitspraken niet te serieus. Hij
   houdt ervan om iedereen op zijn lazer te geven ('kick ass').

   DS

   Verwijderen
 21. Utilities Stocks Just Did Something That Should Only Happen Once In 1,200 Years

  https://www.thefelderreport.com/2016/08/04/utilities-stocks-just-did-something-that-should-only-happen-once-in-1200-years/

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   Defensieve aandelen schitterden dit jaar, vanwege alle
   onzekerheden en gebrek aan rendement. Het losse
   monetair beleid heeft dus het tegenovergestelde effect
   gehad als beoogd. Dat beleid veroorzaakt een depressie.

   DS

   Verwijderen
 22. Over complottheorieen gesproken.... de kans dat Trump zijn eerste maand als evt president overleeft, is uiterst klein.
  Pim Fortuin was tegen het militair-industrieel app en werd voortijdig vermoord.Interessante analyse toont aan dat er meer partijen erbij betrokken waren :
  https://www.youtube.com/watch?v=rkkgFxT3SBs
  De moord op Kennedy idem.
  Wanneer Trump zijn plannen doorzet dan krijgt ook hij een probleem met het M-I-apparaat.
  De vraag is wat dat gaat veroorzaken...misschien toch de staatsgreep in de VS die al enige tijd geleden is voorspeld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er komt echt geen staatsgreep in Amerika. Er is niet
   een bepaalde belangengroep, die machtig genoeg is.
   Er zijn samenzweringstheorieen te over, maar bewijs
   die maar.

   Trump draagt te allen tijde een kogelvrij vest. Hopelijk
   is dat genoeg. Politics is a dirty business.

   DS

   Verwijderen
  2. Mocht Trump winnen, dan gaan de markten corrigeren. ALLE markten, EN de FED zal de rente ineens WEL gaan verhogen.

   Verwijderen
 23. http://fd.nl/beurs/1162560/hoe-dichtbij-is-helikoptergeld
  Ik denk dat het er gewoon komt, voor andere opties is de politiek te laf
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mbt dollarrekening: is een dollar rekening in de usa dan aan te bevelen of juist niet? Hoor graag van u. Groet C.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @C:

   Een US DOLLAR-rekening in Amerika zelf (of Canada) is
   alleen aan te bevelen bij een behoorlijk bedrag.
   Eventueel via een Trust. Want er zijn gevolgen
   voor de erfelijkheidsbelasting. Open in ieder geval
   geen Dollarrekening bij een buitenlandse bank met
   een Nederlands filiaal.

   DS

   Verwijderen
 25. Op 17 juli 2016 schreef u:
  "De doorgewinterde Goudwaarnemer HAMILTON over de mogelijke
  risico's in GOUD op kortere termijn"
  Nu schrijft dezelfde Hamilton over de bull markt voor goud in de volgende maanden:
  http://news.goldseek.com/Zealllc/1470412394.php
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Maar Hamilton houdt een slag om de arm! Hij wijst op
   de overdreven Futures speculanten, die een deel van
   de eventuele seizoensmatige Herfstrally in Goud al wat
   vroeger hebben gespeeld. Persoonlijk hecht ik weinig
   waarde aan seizoensmatige koersbewegingen. Net zo min
   als 'correlaties' of formules. Nee, het is altijd weer
   anders! Stel je voor, anders lag iedereen aan de Riviera.
   Bijvoorbeeld, als de FED de rente TOCH verhoogt. DAN
   staat Goud opeens op $ 1000.-

   DS

   Verwijderen
 26. 2006-2016

  China

  Credit Growth: 1100%
  GDP Growth: 500%

  Kyle Bass

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De financieringskosten voor bedrijven in China STIJGEN,
   vanwege het toenemend aantal van faillissementen:

   Credit Suisse’s Global Markets team thinks this might just be the start of something bigger. The Bank believes that Chinese corporate borrowing costs have further to rise. The simple yet sweeping argument: The creditworthiness of China’s largest corporations has been systematically overstated and bond ratings are due for a massive correction. -

   Credit Suisse analysts say that the second half of this year will be especially challenging. Corporate bonds worth 538 billion yuan and 540 billion yuan are coming due in the third and fourth quarters — far more than in the eight quarters that follow. Refinancing is going to be tricky, particularly for firms in struggling commodities industries such as aluminum, steel, coal, and cement. If companies find the bond market too unwelcoming, they may turn to bank loans, though they’ll face higher interest expenses there, as well. And then they will turn to the Chinese government. Whether they find open arms or a cold shoulder remains to be seen.

   https://www.thefinancialist.com/15859/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=the_financialist_main_newer_content&utm_content=63846252&utm_term=2685357

   DS

   Verwijderen
 27. Als ik mijn goud/zilver bij Bullion Vault in dollars verkoop, dan kan ik bij hen deze dollars op een dollar account aanhouden. Is dit volgens u een verstandige keuze om te doen, zijn er risico's? Of beter bijvoorbeeld wat dollars in Nl. bij Garantibank aanhouden? Hoor graag van u.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het is niet een kwestie van OF Edele Metalen OF Dollars.
   Als men beiden niet kan bezitten, dan is het beter om
   gewoon te wachten tot u het zich kan veroorloven.

   Altijd even checken, welk bedrag is gedekt ingeval van
   faillissement.

   DS

   Verwijderen
 28. Mbt de huidige politieke instabiliteit in Turkije, is dit een risico voor de Garanti bank? Of denkt het garantidepositi het enigzins. Wil er max 10.000 dollars wegzetten..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Er is geen enkele reden om een exotische bank te kiezen
   in deze onzekere tijden. Uw Nederlandse bank of broker
   kan u wegwijs maken.

   DS

   Verwijderen
 29. Lening aanvragen gaat steeds vaker via robot van bank. Hoe gaat dat? http://www.telegraaf.nl/tv/dft/

  Tegenwoordig als men een partner card (credit card) aanvraag bij de ING, moet de partner ook een rekening hebben bij deze bank.
  Het wordt steeds gekker. Gelukkig hoeft dat nog niet bij ICS.

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   KREDIET wordt straks niet meer vanzelfsprekend.
   Herfinancieren van krediet evenmin. In de toekomst
   zal men moeten sparen, net zoals vroeger. Ja, zelfs
   met negatieve rente.

   DS

   Verwijderen
 30. @DS Wie koopt of belegt nou in de Nederlandse staatsobligaties met een negatieve rente?

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIM:

   Dit is het antwoord:

   http://www.nu.nl/z24/4215643/4-redenen-obligatie-met-negatieve-rente-kopen.html

   DS

   Verwijderen
  2. Hartelijk bedankt.
   Wim

   Verwijderen
 31. @

  Ik waarschuw al tijden voor BITCOIN:

  https://www.youtube.com/watch?v=Xzjkt_L1nHA

  De recente diefstal lijkt op een INSIDE JOB:

  Unsurprisingly, Bitfinex blamed everyone except itself. Color me unconvinced. I may be wrong, but I think this theft was most likely planned and executed by someone within Bitfinex, using the CFTC’s recent investigation into Bitfinex’s margin trading activities as cover.

  this also supports my view that the hacking was an inside job. Why would anyone set up a security system with such an obvious flaw? I suppose they could just be terminally naive (yes, I know, Hanlon’s razor). But the FT’s Izabella Kaminska says that Bitfinex had previously been hacked, losing 1500 BTC ($330,000) in May 2015. You would think they would do something about their security after that. And even more so after being fined by the CTFC at the beginning of June 2016 for failing to segregate customer money properly. However, if they were operating a scam, then setting up the flawed security system enabled them to drain the fund

  http://www.forbes.com/sites/francescoppola/2016/08/06/theft-and-mayhem-in-the-bitcoin-world/#10b806cc51ae

  Ik herhaal: BITCOIN WORDT WAARDELOOS, want er staat NIETS achter
  en wordt gemanipuleerd door de kleine groep, die meer dan 50%
  in handen heeft. Alleen NAIEVELINGEN trappen hier in.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Ter uwer informatie : Fethullah Gülen is een machtige organisatie en stelt heel wat meer voor dan de figuur zelf. http://journal-neo.org/2016/07/25/what-is-fethullah-gulen/

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Ondanks de niet herstellende economische stagnatie blijven aandelen stijgen. Komt dit door centrale banken die aandelen opkopen en daardoor de prijzen kunstmatig hoog houden?

  http://www.zerohedge.com/news/2016-08-04/mystery-buyer-revealed-swiss-national-banks-us-stock-holdings-rose-50-first-half-rec

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROOS DHONT:

   Absoluut. De aandelenmarkten stijgen, vanwege
   aandeleninkoop van bepaalde Centrale Banken
   (BOJ, SNB), of van bedrijven zelf (Amerika), of door
   rentedaling en nog meer monetaire stimulering
   (BOE, BOJ, ECB). Liquiditeit is dus nu meer
   doorslaggevend dan de economie. De voorgenomen
   rentestijging in Amerika is weer uitgesteld.

   DS

   Verwijderen
 34. De Toestand In De Wereld, Volgens Sassen Van Elsloo Afl 12 Pensioenen in gevaar!

  https://www.tradeidee.nl/video/de-toestand-in-de-wereld-volgens-sassen-van-elsloo-afl-12-pensioenen/

  loes

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LOES:

   De fondsen moeten eigenlijk een dekkingsgraad van minimaal 104 hebben, oftewel €104 in kas voor €100 aan pensioenverplichtingen.

   De grote fondsen zijn echter ver van die verplichte 104 verwijderd. Het ABP (ambtenaren) komt op 90,6, Zorg & Welzijn (zorg en aanverwante sectoren) zit op 89, fonds PMT (metaal en techniek) op 92 en PME (metaal en elektrotechniek) op 90,8.

   Forse pensioenkortingen vinden al plaats:

   http://www.telegraaf.nl/dft/26362568/__Korten__In_een_klap_-38___.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

   DS

   Verwijderen
  2. @ DS '€104 in kas voor €100 aan pensioenverplichtingen'

   Het ABP maakt al sinds 20 jaar rendementen van ca. 7%. Eerste halfjaar 2016: 6,2%.
   Maar de verplichting wordt uitgedrukt tegen een rekenrente van 1%.
   En dat is de kern van de zaak. Die rekenrente is over aankomende 20 jaar redelijk zeker en die rendementen van de afgelopen 20 jaar niet.
   Halen de pensioenfondsen door een goede assetmix, lage lange rente en goed vermogensbeheer goede resultaten de komende 20 jaar dan zal het vermogen van de pensioenfondsen enorm toenemen.
   Het probleem is dus niet de ECB maar de starre rekenrente. Dat model is niet aangepast aan de huidige tijd.

   Laatste jaren horen we steeds dat de rente daalt door beleid van Centrale Banken. Maar de rente daalt al 35 jaar en de meeste mensen waren niet zo flexibel om te bedenken dat rente ook negatief kan worden. (Zoals de meeste mensen ook niet zo flexibel waren in 1981 om te bedenken dat Volcker (FED) de rente zou verhogen tot 20% in juni '81. Hij is toen met de dood bedreigd door duizenden ondernemers die failliet gingen. En nu wordt hij geroemd.

   Verwijderen
  3. @GRIJZE LEEUW:

   Het probleem van dekkingsgraden, die wijzen op enorme
   'tekorten', is theoretisch. Want in de praktijk zal
   er hoogstwaarschijnlijk geen enkele probleem zijn, als
   men doorgaat net verstandig beleggen.

   Hoe hoger de rekenrente (de rente boven de risicovrije
   rente), des te meer kans op een casino-pensioen:

   De VALKUIL van een hogere rekenrente:

   http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-valkuil-van-een-hogere-rekenrente

   DS

   Verwijderen
 35. @

  HILLARY CLINTON heeft ernstige gezondheidsproblemen.
  Zij had een bloedstolsel (Blood Clot) in 2012 en heeft
  sindsdien herhaaldelijke beroertes:

  https://www.youtube.com/watch?v=OqbDBRWb63s

  Additionally, when she walked around the White House, NO ONE was permitted to look her in the eye, they all had to lower their heads with their eyes towards the ground whenever she walked by.

  Zeer verontrustend

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zet zo iemand niet in de buurt van de "knoppen" van de atoomraketafvuurinstallaties ...

   Verwijderen
  2. En hoe zit het trouwens met dat ronde gaatje in haar tong ? Een hypothese: kanker ten gevolge van een HPV-besmetting overgedragen door haar promiscue echtgenoot ...

   https://www.youtube.com/watch?v=cKKhmquE_ik

   Verwijderen
 36. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Geldstelsel is gammel en onbeheersbaar; Paul Buitink en Edgar Wortmann

  http://www.cafeweltschmerz.nl/geldstelsel-is-gammel-en-onbeheersbaar-paul-buitink-en-edgar-wortmann/

  Cor

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens mij werkt de link niet.

   Geldstelsel is gammel en onbeheersbaar; Paul Buitink en Edgar Wortmann

   https://www.youtube.com/watch?v=wKIT-GcmxsU

   Cor

   Verwijderen
  2. Ik ben benieuwd naar de mening van de heer Schmull over deze voorstellen.

   Cor

   Verwijderen
  3. @COR:

   Het huidige geldstelsel heeft zich over honderden jaren
   ontwikkeld en verandert nog steeds elke dag. Helaas
   kan zo'n interview slechts een heel klein idee geven
   van de problematiek. Alles heeft zijn voor- en nadelen.

   Vroeger was krediet voor de bevoorrechten. Dat krediet
   is nu gedemocratiseerd, maar er is een prijs. Af en toe
   vindt er een grote crisis plaats, die inderdaad door
   de overheid c.q. de belastingbetaler moet worden
   opgevangen. Vroeger was de rol van de overheid veel
   kleiner en was het bij een crisis 'ieder voor zich'.

   Het is toe te juichen, dat men over deze materie
   discussieert. Internationale overeenstemming over
   ingrijpende veranderingen zal een illusie blijken.
   Er staan teveel belangen op het spel.

   Maar de natuur doet zijn werk zelf wel. Elke generatie
   beleeft een totale ommekeer van het geldstelsel, dat
   te instabiel is geworden. Er is geen twijfel, dat
   de onzichtbare derivatenberg, die momenteel onze
   kredietmaatschappij aan de gang houdt en 20 maal zo
   groot is als de wereldeconomie en ook nog exponentieel
   MOET groeien (het haperde in 2008, met ernstige
   gevolgen), OPEENS verdwijnt. De wereld wordt dan een
   woestenij, waarbij niets meer functioneert. Alles, wat
   exponentieel expandeert, IMPLODEERT. Een natuurwet!

   Dat is het moment, dat men gedwongen terugkeert naar
   een gedisciplineerd geldstelsel, met een 'standaard',
   net zoals men dat telkens MOEST doen in het verleden.
   DAN moet men weer sparen, voordat er iets gekocht
   kan worden. Krediet is dan alleen weer voor de
   bevoorrechten. De klok is dan weer terug naar de tijd
   van voor 1971.

   DS

   Verwijderen
  4. Prachtig samengevat , de essentie , en meteen ook het einde van de 'financialisering' (zie wikipedia), kan bijna niet anders...

   Verwijderen
 38. http://www.ft.com/cms/s/0/79a88890-5b09-11e6-8d05-4eaa66292c32.html#axzz4GlKgi0jf
  Goed overzicht over goud in de FT, over bears and bulls
  The victory for gold bulls is only just beginning...
  marcja
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Link voor een ZEER goede column, vandaag gepubliceerd....http://www.dekritischebelegger.nl/economie/rente/negatieve-rente-grote-bedreiging/

  Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Peter

   1) Waarom is dit een goed artikel?

   2) Wie heeft het artikel nu geschreven? Boven het artikel staat 'Satilmis Ersintepe' en onder het artikel auteur: Dirk Bauwens. En die post sinds enige tijd wel eens op deze blog.

   3) Moeten wij gelokt worden naar de 'Kritische Belegger' zodat zij ons abonnementen kunnen verkopen? http://www.dekritischebelegger.nl/abonnementen/

   4) Zijn de heren monetaire macro-economische experts? Of zelfbenoemde beleggingsdeskundigen? Dat maakt nogal een verschil.

   5) Genoemde mr. Weiner is weer verbonden aan een goud- en zilver verkoper. Is dat objectief?

   Verwijderen
  2. Indien Rick dit niet op prijs stelt hoor ik dat graag van hem, we delen hier info, tot gisteren kende ik genoemde site niet eens...waar maak je je druk om, laat het links liggen, klaar....peter

   Verwijderen
  3. Mee eens Peter, een heel goed artikel van Dirk Bauwens.

   Verwijderen
  4. Tnx...amigo....peter

   Verwijderen
  5. @ Peter en amigo

   Wat jammer dat jullie niet uit willen leggen waarom het een ZEER goede column is.

   Deze Schmull weblog is de beste financiele site van Nederland. Het is bijzonder dat Diederik Schmull zijn enorme ervaring, kennis en visie wil delen met ons. Er zijn duizenden andere sites met goudverkoperssprookjes, conspiracy-theorien en analisten die er keer op keer naast zitten. Vaak met doel om diensten te verkopen of goud en zilver. Heel vaak hebbenn zij het fout. (Treasury-Bubble, rente gaat stijgen, de dag dat de $ valt, hyperinflatie, instorten USA, China neemt de wereld over, etc, etc.). Als er artikelen van dergelijke sites geplaatst worden en die ZEER worden aanbevolen ben ik altijd een beetje kritisch.

   Verwijderen
 40. NASSIM TALEB: The markets will crash again and a lot of people will get hurt

  http://finance.yahoo.com/news/nassim-taleb-tail-risk-hedging-000000014.html

  BeantwoordenVerwijderen
 41. http://finance.yahoo.com/news/seven-short-210013545.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Bedankt. Grote bewondering voor zo iemand als HART, die
   opkomt voor een lange termijn visie en dus op korte
   termijn scheef kan zitten. De kunst is om zich te
   kunnen handhaven tegenover zijn beleggers. Door dik
   en dun. Ik maakte dat natuurlijk zelf mee met mijn
   visie over Treasuries, die jarenlang werden gehaat,
   terwijl de knapste koppen een rente- en inflatie-
   stijging voorspelden. Daarom is de voorspelling van
   een forse Chinese RMB devaluatie, die hele grote
   deflatoire gevolgen heeft voor de gehele wereld,
   uiterst belangrijk, ongeacht de timing. Inmiddels
   is de RMB tegenover de Dollar al op een 6-jarig
   laagtepunt. Het enige, dat men weet te berde te
   brengen is dat alles NOG koek en ei is en alle
   paniek voorbarig lijkt.

   DS

   Verwijderen
 42. De FED zal de rente voor de verkiezingen NIET verhogen. Tevens zal men er alles aan doen om de markten "hoog" te houden om een soort welvaartsgevoel te ontwikkelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Wijlen Kostolany zei altijd : zolang er voldoende liqiuditeit is zullen markten de neiging hebben te stijgen. Eventuele verkrapping VS pas NA de verkiezingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Hopla! Eerste serieuze bank met negatieve spaarrente

  http://daskapital.nl/2016/08/hopla_eerste_serieuze_bank_met.html


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb bij de Rabobank een x bedrag vast staan voor 20 jaar. Zullen ze dat straks ook gaan wijzigen?

   Verwijderen
 45. @

  MONGOLIE is in grote moeilijkheden vanwege de groeivertraging
  in China en de daling van de grondstoffenprijzen. Dit land
  werd bejubeld als de meest veelbelovende Opkomende Markt.
  Een van de velen, die nu zinken. Laat alle Opkomende
  Markten, inclusief Brazilie, etc, LINKS LIGGEN. Geef
  niet toe aan een valse dageraad!

  in a few short years, Mongolia has gone from Asia’s golden child to its binge-drinking adolescent, with government borrowing to make payroll, cash-short consumers reduced to bartering for goods, and observers openly talking about the possibility of either a sovereign default – national bankruptcy – or a massive bailout."

  http://uk.businessinsider.com/mongolia-finance-minister-calls-for-crisis-plan-2016-8?r=US&IR=T

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 46. In Vlaanderen kost 1 vierkante meter landbouwgrond momenteel 5 à 6 euro. In 2000 kostte 1 vierkante meter bouwgrond 55 euro en in 2015 179 euro. Voor België in z'n geheel zitten we met een ratio inkomen/gemiddelde vastgoedprijs waarbij het vastgoed 50% te hoog zou zijn gewaardeerd (bron:'The Economist'). Heel wat Belgische specialisten halen argumenten aan zoals zeer lage rentevoeten, bijspringende ouders, langere leentijd, grote woningoppervlakte, gunstige fiscaliteit, enorm spaaroverschot, stijgende immigratie enz om de huidige prijzen te verantwoorden. De Nationale Bank van België zegt dat Belgisch vastgoed slechts 3,6% overgewaardeerd is. Is dit correct ? En met welk % zou onroerend goed in de komende structurele deflatie ongeveer kunnen zakken ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Onroerend goedprijzen worden weliswaar vaak bepaald
   door lokale omstandigheden, maar in het algemeen kan
   men stellen, dat die prijzen nu overal zijn 'opgepompt'
   door de buitensporige monetaire stimuleringen.

   Iets wat overgewaardeerd lijkt, of t.o.v. het
   gemiddelde inkomen of t.o.v. de gemiddelde huur,
   kan natuurlijk nog meer overgewaardeerd worden.

   Maar zoals Icarus te dicht bij de zon vloog, zal
   hier plotseling een einde aan komen, wat de reden
   ook wordt. Dan zullen massa's grote pijn lijden,
   want een 50% daling is in zo'n situatie niet ongewoon
   geweest in de geschiedenis.

   DS

   Verwijderen
 47. On The Brink Again: “Huge Housing Bailout Coming” As Fannie/Freddie Seek $126 Billion From Taxpayers

  https://investmentwatchblog.com/on-the-brink-again-huge-housing-bailout-coming-as-fanniefreddie-seek-126-billion-from-taxpayers/

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Exactly one year ago, markets panicked abt surprise devaluation of China's #yuan. Despite it's continued fall, stocks are at all time high..
  I think the only buyers are the central banks ..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   The YUAN devaluation guarantees structural global
   deflation for many years to come. Perhaps for another
   GENERATION, believe it or not.

   DS

   Verwijderen
 49. Belastingbetaler moet opdraaien voor tekorten bij pensioenfonds, anders dreigt een Nexit

  http://daskapital.nl/2016/08/belastingbetaler_moet_opdraaie.html

  Dushi

  BeantwoordenVerwijderen
 50. There you go .. It's official .. SDR the new Dollar

  World Bank Approved as the First SDR Bond Issuer in China

  http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/08/12/world-bank-approved-as-the-first-sdr-bond-issuer-in-china

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 51. World Bank Approved as the First SDR Bond Issuer in China
  http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/08/12/world-bank-approved-as-the-first-sdr-bond-issuer-in-china?cid=EXT_WBSocialShare_EXT

  Het begint altijd ergens !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WILLEM @HAROLD:

   De eerste SDR-obligatie sinds ... 1981. Misschien
   helpt de BIS mee om deze vlieger in de lucht te
   houden. De SDR is geen geld en zal het nooit worden.
   Het is een overeenkomst tussen Centrale Banken onderling.
   De Dollar wordt niet bedreigd door zoiets van een
   instelling, die, in tegenstelling tot een echt
   land, morgen kan verdwijnen, omdat de donateurs
   er genoeg van krijgen.

   http://www.imf.org/external/np/exr/facts/imfwb.htm

   DS

   Verwijderen
 52. ....Heeft zo’n conversie ook niet eerder plaatsgevonden in 1951 met de oorlogsschuld van de Amerikaanse Treasury via de Treasury - FED Accord?...

  Is dit niet het proces waar we ons nu al in bevinden ?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Inderdaad heeft er alle schijn van, dat er sprake zou
   kunnen zijn van 'afschrijving van staatsschuld' door
   opkoop van de beschikbare stukken, zonder de bedoeling
   om dit ooit terug te draaien. Toch lijkt dit te mooi
   om waar te zijn. Dit verdient nadere studie, maar
   het zou wel eens de illusie van de eeuw kunnen zijn.
   Niemand weet waar dit eindigt. Dit lijkt te eindigen
   met een KAT IN DE ZAK en de wereld kan bedrogen uitkomen.
   Straks voelt iedereen zich miljonair! Maar het zal
   een droom blijken te zijn.

   DS

   Verwijderen
 53. Hillary Clinton lying for 13 minutes straight.

  https://www.youtube.com/watch?v=-dY77j6uBHI

  Michel

  BeantwoordenVerwijderen
 54. In dit artikel : sterke argumentatie van Gary Shilling, met tabellen en grafieken, waarom de 'Bond rally of a lifetime' nog steeds niet voorbij is. Overtuigend pleidooi ook voor de 30-jarige Treasury.
  http://www.mauldineconomics.com/outsidethebox/the-bond-rally-of-a-lifetime

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Net nieuwe video "when is bad news really bad news"...sorry Rick, ik hoop dat ik kritisch mag zijn, maar het is een herhaling van zaken die je al vele malen hebt benoemd, niets nieuws zat erbij...maar misschien is repetition ook je doel, dat het belang van wat ons te wachten staat en daarop te handelen, erg groot is....toch dank daarom....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Backstage beurs niet klaar voor nieuwe crisis

  http://www.tijd.be/markten_live/nieuws_algemeen/Backstage_beurs_niet_klaar_voor_nieuwe_crisis.9798757-3452.art

  Kobe

  BeantwoordenVerwijderen
 57. The US Air Force just made a huge show in the South China Sea with 3 nuclear-capable bombers

  http://uk.businessinsider.com/us-air-force-3-bombers-pacific-2016-8?r=US&IR=T

  Alleen bluf?

  Sandrine

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Als we de media moeten geloven zijn we in een nieuwe huizen-Bubble. Elke dag hebben ze daar nieuws over.
  ING website:

  Vraag van vandaag
  18 augustus 2016
  De huizenprijzen in mijn straat zijn in het afgelopen halfjaar...
  - flink gestegen
  6%
  - enigszins gestegen
  30%
  - gelijk gebleven
  57%
  - enigszins gedaald
  5%
  - flink gedaald
  2%
  Aantal stemmen: 21.392

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Het is momenteel overal een feestje, behalve voor de dollar die technisch gezien (voor wat het waard is) kritische MT-weerstanden neerwaarts dreigt te doorbreken.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Mensen ga naar startpagina en dan klik op

  woensdag 17 augustus 2016
  VERBIJSTERD

  VERBIJSTERD

  Loes

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen