Translate

donderdag 11 februari 2016

HOPELOOS EINDSPELGEDOE


HOPELOOS EINDSPELGEDOE

Het ‘ondenkbare’ volstrekt zich. De paniekerige Centrale Banken zien kennelijk zovele donkere wolken, dat zij hun toevlucht zoeken tot uitbreiding van de funeste, negatieve rente (gelijk aan diefstal van bezit). Confiscaties van bankproducten, bankobligaties en bankdeposito’s (‘bail-ins’) dreigen gemeengoed te worden. Het gehele financieele systeem zal door deze toestanden, op den duur, op de fles gaan. Niets is meer taboe, inclusief ‘afschaffing’ van contant geld, terwijl miljarden mensen in de wereld niet eens in aanmerking komen voor een kredietkaart! Staan de domoren aan het roer? De wereld is verstrikt in een massale val van excessieve schuld, waardoor economische groei en inflatie het af laten weten. Het gehele economische bouwwerk van de laatste 70 jaar kraakt in zijn voegen, want zonder het vertrouwen op langere termijn, is het einde verhaal. Waarom zou men, bij een dergelijke onzekere toekomst, nog investeren?


De Centrale Banken hebben al hun munitie verschoten. De wereldvreemde kamergeleerden blijven daarom verder experimenteren om de tegenvallende wereldeconomie door de woelige wateren te loodsen. De Bank of Japan (BOJ) heeft een gedifferentieerde (‘tiered’) benadering bedacht, waardoor slechts een deel van de bankreserves getroffen zou worden door negatieve rente van de Centrale Bank. Als men zich richt op 25% van de bankreserves, zou de ECB de negatieve rente van minus 0.3% kunnen verlagen naar minus 4.64% (JPMorgan). Tegelijkertijd kan de BOJ dan de richting op van minus 3.45%, Zweden van minus 3.27%, Bank of England (BOE) van minus 2.69% en de Amerikaanse Federal Reserve van minus 0.78%. De FED kan dit alleen bewerkstelligen via een vindingrijke omweg, want het lijkt wettelijk verboden.

Deze gedifferentieerde (‘tiered’) benadering beperkt de verliezen van negatieve rente op bankreserves. Maar dat zou dus ook de aansporing wegnemen om actiever te worden in riskantere leningen (‘activa’). Zolang banken nieuwe debiteuren kunnen aanlokken met, eventueel aantrekkelijkere, leningsvoorwaarden dan de bestaande debiteuren, dan is er inderdaad kans op een uitbreiding van de kredietportefeuille, wat Centrale Banken beogen. Maar als de bestaande debiteuren diezelfde voorwaarden, zoals lagere rentekosten, zouden krijgen, dan haalt negatieve rente op bankreserves niets uit. Want dan moeten de banken de extra kosten wel doorberekenen aan hun klanten en dat zou juist leiden tot minder kredietuitgifte!

Het structurele deflatiespook, voornamelijk vanwege excessieve schuld, als percentage van de totale economie, en demografie, kan door negatieve rente niet buiten de deur worden gehouden. Elke ‘geimporteerde’ inflatie, veroorzaakt door een valuta-devaluatie, de andere reden voor negatieve rente, is zuiver tijdelijk. De goedpraters van concurrerende valuta-devaluaties (‘currency wars’) zijn ervan overtuigd, dat zulke middelen te verkiezen zijn boven ‘niets doen’. Centrale Banken moeten kennelijk gewoon volharden in een dergelijk ‘ondenkbaar’ beleid, totdat de grenzen daarvan worden bereikt in de vorm van handelsbelemmeringen of kapitaalcontroles. Ronduit waanzin! De angstige markten voelen echter nattigheid. Als de beleidsmakers zo vastberaden zijn om dusdanige maatregelen te treffen, dan is de wereld er dus heel slecht aan toe!

In werkelijkheid, blijft het draaiboek naar veilige havens (‘Risk-Off’) volledig in tact. Direct na de aankondiging van negatieve rente door de Bank of Japan (BOJ), takelde de 10-jarige Japanse staatsobligatie (JGB) af, voor het eerst in de geschiedenis, naar negatief rendement. Dit unieke fenomeen voor een grote (G-7) economie bevestigt hiermee, dat de neergaande trend in riskante activa (aandelen, grondstoffen en onroerend goed) nu wordt versneld, ondanks of juist dankzij het onorthodoxe optreden. Bovendien moest, ook voor het eerst in de geschiedenis, een voorgenomen uitgifte van een Japanse staatsobligatie (JGB), met negatief rendement, worden afgeblazen. Het was niet in de markt te plaatsen. Vechten de Centrale Banken nu tegen de bierkaai? Of heeft de goegemeente het blinde geloof verloren in hun ‘almacht’?

Verder heeft de 28-lidstaten tellende Europese Unie (EU) een potentieele bankencrisis op haar geweten door de invoering, met ingang van 1 Januari, 2016, van de nieuwe bankregels (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD). De redding (‘bailout’) van banken met belastinggeld wordt daardoor, in theorie, verboden. In de praktijk valt af te wachten of een bankgigant, die het financieele systeem zou kunnen bedreigen, zomaar aan haar lot kan worden overgelaten. Het is vrijwel zeker, dat de Grote Jongens (‘te groot om om te vallen’ - ‘Too Big To Fail’ - TBTF) een reddingsboei krijgen toegeworpen, terwijl de Kleine Jongens wel degelijk het gelag (‘bail-in’) zullen moeten betalen. De recente ‘bail-ins’, waarbij tienduizenden bankclienten reeds miljarden hebben verloren in bankproducten en bankobligaties, zelfs bij een solvabele bank als de Portugese Novo Banco, zijn al alarmerend genoeg. Ook de deposito’s van het Midden- en Kleinbedrijf, en straks van de trouwe spaarders, staan op de tocht! De domoren riskeren een bankrun, die zijn weerga niet heeft. Is dit niet het levende bewijs, dat Euroland een gevaar is voor de wereld? Het pretendeert een land te zijn, wat het niet is. Het is nog steeds ‘ieder voor zich’, zonder een eigen valuta en zonder onderlinge solidariteit. Als de lidstaten van de Eurozone hun eigen valuta hadden behouden, was er nooit sprake geweest van dergelijke confiscaties van zuur verdiend, onschuldig en conservatief geld. Geen wonder, dat Groot Brittannie denkt aan Brexit. Geen wonder, dat de STOXX Europe 600 BANKS index in de eerste 5 weken van 2016, al 25% is gedaald en met liefst 75% sinds 2007. Dit verklaart, naast de voortgaande devaluatie van de Chinese Yuan, de enorme, wereldwijde, beursmalaise.

Gedurende de laatste 800 jaar, hebben zich inflatoire en deflatoire periodes regelmatig met elkaar afgewisseld. Deflatoire periodes volgen vaak op een extreme krediethausse, die dan leidt tot een recessie in de gemiddelde balansrekening (‘balance sheet recession’). Daarmee is de lange termijn, deflatoire golfbeweging in Japan met haar ‘verloren’ decennia, sinds 1990, te verklaren (Richard C. Koo). De daarvan het gevolg zijnde vraaguitval kon, ondanks 25 jaar van massieve monetaire stimuleringen, inclusief de recente Abenomics, slechts een tijdje, maar nooit langer, worden omgebogen. Japan beleeft nu de zesde deflatoire recessie sinds 1990! Maar Japan had het geluk, dat haar besparingen in 1990 gigantisch waren, zodat 94% van alle staatsleningen (JGB’s) op die manier, als het ware, intern konden worden opgezogen. De vergrijzing van de bevolking (het aantal 65 plussers nam 86% toe in de laatste 20 jaar), echter, heeft geleid tot de huidige spaarquote van slechts 2%, als percentage van het beschikbare inkomen, na 25% in 1990! Dit dwingt Japan ertoe, om haar staatsleningen steeds meer aan het buitenland te verkopen of op de eigen boeken te nemen. Totdat het buitenland er genoeg van krijgt, waarna de milde Japanse deflatie van de laatste 25 jaar (-1% tot -2%) kan omslaan in een veel ernstigere deflatie. De echte Japanse economische depressie ligt dus nog voor ons. Overigens is Japan, in demografisch opzicht, het Westen zo’n 15 jaar vooruit. Stel je eens voor, dat Japan en China, die, na haar reusachtige krediethausse, ook een depressie tegemoet lijkt te gaan, zich opeens gaan herbewapenen!

Er heerst helaas een geweldige mythe, dat Keynesiaanse overheidsbestedingen de wereld zouden behoeden voor deflatie en depressie. De schuld-deflatie cyclus (1924 - 1940), vooral van de Grote Depressie in de jaren ‘30 in Amerika, lijkt echter te zijn beeindigd door de kolossale besparingen (25%!), als percentage van het beschikbare inkomen, van destijds, die door de gedwongen bezuinigingsperiode rond de Tweede Wereldoorlog werden opgedrongen. Dat verschafte het kapitaal voor de nodige investeringen (Lacy Hunt - Hoisington en Nobel prijswinnaar Robert Barro). Wat ironisch toch, dat de huidige beleidsmakers verwikkeld zijn in een oorlog met besparingen! Die hebben helemaal geen kaas gegeten van de lessen der geschiedenis. Toch is de druk op reeele inkomens zodanig, dat de spaarquote, ondanks alles, zal blijven stijgen. De reeele levenstandaard van de middenklasse is afgegleden naar dat van 20 jaar geleden. Daarom is de Amerikaanse spaarquote voortdurend in de lift (van 1.9% in 2005 naar rond de 6% van het beschikbare inkomen in 2016), ondanks de forse olieprijsdaling, wat gelijkstaat aan een belastingverlaging. De verwachte verbetering in consumentenbestedingen bleef uit. Maar de spaarquote van 35 jaar geleden was liefst 12% in een tijd van economische opgang en veel minder vergrijzing. De oorlog met de spaarders lijkt daarom bij voorbaat tot mislukking gedoemd, naarmate de onzekere tijden om zich heen grijpen, gedeeltelijk dankzij een vicieuze cirkel.

Het Westen mag nog van geluk spreken als de ‘verloren’ Japanse 25 jaar van relatief milde deflatie wordt herhaald. Een Grote Depressie, zoals in de jaren ‘30, met een jaarlijkse deflatie van -4.68% (en -18.70% tussen 1929 en 1933) kan men zich nauwelijks voorstellen. Vergeet echter niet, dat er toen geen derivatenmonster van 20 maal de economie, zoals nu, bestond. Mocht er ooit, in de toekomst, een vertrouwenscrisis ontstaan in tegenpartijen en onderpanden, dan is de omvang van de wereldwijde systeemcrisis niet te overzien. Negeer alle sussende woorden van de belanghebbenden, want de, meest onzichtbare, derivatenhandel is vaak 50%+ van hun winst!

Het moge duidelijk zijn, dat de komende tijdsperiode van structurele deflatie, een totaal verschillend beleggingsbeleid vereist dan in de laatste 60 jaar. Men moet het geduldig uitzitten met een overwicht aan Kasgeld, liefst in Dollars, en aan Amerikaanse Treasuries, liefst voor de langere termijn (20 tot 30-jarige). Ook een aantal defensieve aandelen kan het neergaande risico wat beperken. Plus wat Fysiek Goud, als verzekering, ongeacht de Goudprijs, in afwachting van de onvermijdelijke opwaardering in een nieuw Monetair Systeem, wat hoogstwaarschijnlijk pas plaatsvindt NA de Grote Klap. Voor vermetele beleggers, die tegen een stootje kunnen (zeer volatiel!), is de NUL-coupon op de 30-jarige Treasury nog steeds een potentieele winnaar van de eerste orde. Het rendement daarvan (2.53%) is, onterecht, nog stukken hoger dan die van staatsobligaties van veel zwakkere landen. Waarom is het rendement van de 30-jarige Italiaanse staatsobligatie (2.72%) ongeveer hetzelfde? Waarom is het rendement op de Duitse 30-jarige Bund slechts 0.90%? De spectaculaire triomftocht van deze Treasury Nul-coupon (of Strip) lijkt zich dus voort te kunnen zetten, nadat het, sinds 1981 (34 jaar!), bij jaarlijks doorrollen, gemiddeld 17% per jaar is gestegen ($100 sprong naar $ 26,000). De S&P 500 index nam, sinds de bodem in 1982, zo’n 12% per jaar toe ($100 sprong naar slechts $4,500). Daardoor heeft de Nul-coupon op de 30-jarige Treasury, in de laatste 34 jaar, het liefst 6 maal beter gedaan dan aandelen! Treasuries zijn dus allesbehalve saai geweest en blijven de buitengewone veilige haven voor het Grote Internationale Geld (zie: A.Gary Shilling - Insight). Zelfs sinds de Grote Financieele Crisis van 2008 (7 jaar) hebben de langere termijn Treasuries het 100% beter gedaan dan aandelen (S&P 500)! De Treasury-markt blijft altijd open, want het is het fundament van het financieele systeem. Zonder Treasuries als onderpand, is er geen krediet voorhanden.


Vergeet ook niet, dat de Britse staatsobligaties (Gilts), in de 19de eeuw, gedurende liefst 80 jaar van milde deflatie, in waarde stegen (tot 1897), ondanks de macht van het Britse Empire. Dit zijn hele lange termijn golfbewegingen, die de meesten zich niet eens kunnen voorstellen. Tegenwoordig kan men echter, op den duur, NA de Grote Klap, een economische groeiversnelling en productiviteitsverhoging verwachten, vanwege de toekomstige technologische vooruitgang.
Bovendien moet men, voorzover dat mogelijk is, zo snel mogelijk, uitstaande schulden aflossen. Maak een plan! Want schuld stijgt, bij structurele deflatie, elke dag! Niemand heeft nog een manier bedacht om zo’n Grote Klap (-50% tot -80% in aandelen, grondstoffen en onroerend goed) te voorkomen. Elke generatie heeft de illusie, dat zoiets nooit meer zou kunnen gebeuren. Maar eb en vloed kan men niet afschaffen. Accepteer dat en wees voorbereid.

Men moet zich ook niet vastklampen aan de mogelijkheid van een eventuele Modern Debt Jubilee (MDJ - Steve Keen, waarbij een ieder, van staatswege, een belastingvrije som ontvangt om de schuldenlast te verminderen) of aan een eventuele Big Reset (Willem Middelkoop en Jim Rickards, waarbij de Dollar wordt vervangen door de ongeloofwaardige SDR’s, de Speciale Trekkingsrechten van het IMF, die na decennia van inspanningen, nog steeds niet algemeen zijn geaccepteerd als betaalmiddel). Zulke sprookjes worden gewoonlijk de wereld ingeslingerd, als uiterste nood opdoemt. In de praktijk wordt men het over zoiets pas eens, NA de Grote Klap, NA een gedwongen schuldsanering, middenin een Grote Economische Depressie. En dan zien we wel, welke rotsen de branding hebben weerstaan. Dat lijkt vooralsnog het machtige, zelfvoorzienende (in voedsel en energie) Amerika, met haar wereldvaluta, de Dollar. Het is uiterst twijfelachtig of Europa, China, Rusland en Japan, in hun huidige vorm, deze economische en politieke aardbeving zullen overleven. Laat staan de rest van de wereld. Laat staan het IMF.

DIEDERIK SCHMULL    11 Februari, 2016                   WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.


@@@

120 opmerkingen:

 1. http://www.reuters.com/article/gold-wgc-idUSL8N15P1WB
  Wanneer de chinezen in paniek beginnen te kopen, kan er van alles gebeuren. De door u aangegeven moeilijke grens van 1200 is overschreden.
  Marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik blijf me verbazen over uw onaantastbaar geloof in de VS. De voorverkiezingen geven aan hoe enorm de anti-establishment beweging is. Ik geloof niet dat wanneer een kandidaat van deze beweging wint, het de dollar goed zal doen.
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   'Als verkiezingen wat zouden veranderen, dan zouden
   verkiezingen worden afgeschaft'. Kijk eens, de verslagen
   Hillary Clinton heeft evenveel delegates als Bernie
   Sanders.

   http://usuncut.com/news/the-dnc-superdelegates-just-screwed-over-bernie-sanders-and-spit-in-the-faces-of-voters/

   Trouwens, de outsider Obama veranderde ook niets aan de
   stijging van de Dollar. Hier zijn veel grotere krachten
   aan het werk.

   DS

   Verwijderen
 3. Fantastische column,Diederik.
  Jouw visie van de afgelopen jaren wordt helemaal bewaarheid.
  Chapeau!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @

  Het STORMT, maar Tokyo en Shanghai zijn gesloten. Wacht maar,
  tot die weer open gaan

  The global stock market plunge is intensifying this morning, with Europe down nearly 3% and U.S. index futures almost 2%. Hong Kong fell 3.85% after returning from holiday. Shanghai and Tokyo were closed.The 10-year Treasury yield is lower by ten basis points to 1.57%. Maybe even more interesting, the January 2017 contract for Fed Funds futures has risen to exactly the same price as the Feb 2016 contract - meaning traders are putting 100% probability on no Fed rate hikes this year. It'll be even more fun when the Jan 2017 contract moves ahead of Feb 2016 - meaning the pricing in of a chance of a rate cut even as the Fed insists tighter policy is still necessary.Up later is day two of Janet Yellen's Congressional testimony. Will she change for positive tone? TLT +1.65%, TBT -3.3% premarket

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U krijgt groot gelijk en dank voor uw prima stuk ! Ik las nog dit artikel van Kyle Bass.... op naar de China crash (en gekte in goud, denk ik nog steeds, tijdelijk)
   http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/fasten-your-seatbelts-kyle-bass-previews-collapse-chinas-34-trillion-banking-sector
   marcja

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Bedankt. Kyle Bass slaat hier de spijker op zijn kop.
   Prachtig, dat de Letter van Hayman erbij is. CHINA is
   alles waar het om draait. Ongelofelijk, wat hier
   zou kunnen gebeuren.

   DS

   Verwijderen
 5. http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/everyone-jumping-bandwagon-bofa-says-stay-long-gold-until-1375-1550-possibility
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
 6. hadewych von mises11 februari 2016 om 18:46

  is die plotse koersopstoot in goud misschien het keerpunt ? gaan we dan toch voor inflatie ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HADEWYCH VON MISES:

   Nee, inflatie kan men wel vergeten, na deze instorting
   van grondstoffenprijzen. De faillissementen komen nog!
   Dit wordt deflatie.

   Goud is al 4 jaar aan het dalen, dus er was ruimte voor
   een flink technisch herstel. Misschien wordt 1400 tot
   1500 gehaald. Maar dan is de neergaande trend nog
   steeds in tact. Goud is een essentieel deel van de
   portefeuille, maar er is een hele goede 'case' te
   maken voor een daling naar $ 500. Hopelijk niet, maar
   het maakt niet uit. Op langere termijn wordt het veel hoger.

   Ondertussen is Goud in Roebels en andere exotische munten
   natuurlijk fantastisch omhoog. De meeste valuta's hebben
   alle vertrouwen verloren!

   Tegelijkertijd storten de rendementen in van
   staatsobligaties (behalve van Portugal, welke
   naar 'Junk' dreigt te gaan, waardoor de ECB die
   niet meer kan kopen). Dus dat is geen teken van
   meer inflatie, integendeel.

   Het technisch herstel in de Goudprijs is een antwoord
   op het vertrouwensverlies in Centrale Banken en de
   opdoemende bankencrisis. Mocht de crisis zich uitbreiden
   (kijk eens naar Credit Suisse: in een vrije val, nog
   erger dan Deutsche Bank!), dan moet, net zoals in 2008,
   ALLES worden verkocht. Goud daalde toen 30%.

   DS

   Verwijderen
  2. Ik herinner me heel goed 2008 en de val van goud plus -aandelen. Die strop trek ik nog niet een keer om mijn nek.
   Wat wellicht ook van groot belang wordt is de dreiging die van Poetin uitgaat.
   http://fd.nl/opinie/1139249/russische-marineschepen-kleuren-de-zwarte-zee-grijs
   En Kasparow is in zijn boek "De winter komt" heel duidelijk over de dreiging uit het oosten.
   Wat betekenen deze oorlogstrommels voor de door u geschetste ontwikkelingen ?
   marcja

   Verwijderen
  3. @MARCJA:

   De NATO is ook bezig in de Zwarte Zee, wat de invloedssfeer
   lijkt van Rusland. De spanningen nemen wel toe, maar
   de Krim en Oost-Oekraine kosten veel geld, wat nu niet
   goed uitkomt. En Syrie, niet te vergeten. Rusland heeft
   voorlopig zijn handen vol

   http://tass.ru/en/defense/855842

   DS

   Verwijderen
 7. @

  Is het hek van de dam bij de YUAN - DEVALUATIE?
  Een daling van minstens 30% tot 40% ligt in het verschiet.
  DAN ziet de wereld er anders uit: HANDELSOORLOG?

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/yuan-declines-most-in-two-weeks-as-global-selloff-saps-sentiment

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @

  Een CRASH vandaag in de NIKKEI 225 index: -5.00%
  Dit is de DERDE grootste beurs in de wereld, na de
  NYSE en de NASDAQ

  https://finance.yahoo.com/echarts?s=%5En225+Interactive#{"range":"max","allowChartStacking":true}

  Bye, Bye, Abenomics?

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @

  BERT DOHMEN, een waarnemer met ENORME ervaring (ik sprak met hem
  zo'n 20 jaar geleden):

  (DOHMEN): It's NOT TOO LATE TO PANIC! It's Going To Be MUCH WORSE THAN 2008. Over 50% Of Stocks: To $5.00 Or LESS!

  Look at what we have currently. We have every major economic zone in the world in financial trouble. You have Japan with a debt-to-GDP ratio of 280%. You have China at 300% debt-to-GDP. China has over $34 trillion of debt and the banking system is flooded with bad loans. The best estimate—and this was two years ago I wrote a book called The Coming China Crisis—and I said the best estimate is that they have $11 trillion of bad loans in the banking system. $11 trillion is the annual GDP of China—this is huge!

  You have Europe, you have Latin America in trouble, you have Russia in big trouble, you have Saudi Arabia even thinking about doing an IPO on their big oil company in order to make up for the shortfall of oil revenues. You have every major economic zone in the world in big, big trouble including the US and that is why I say this crisis has the potential of becoming much, much worse than the last one."

  The world has never seen this and there is no one that knows the eventual consequences of this... This is desperation! The central banks have run out of ammunition and tools...all they have now is just talk.”

  Bert is quite bullish on US Treasury bonds and thinks we may be seeing a major turn in gold.

  http://www.financialsense.com/contributors/bert-dohmen/uber-bearish-stock-market

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @

  RUSSELL NAPIER slaat ALARM. Hij is een van de scherpste
  waarnemers, die ook de Azie-crisis voorspelde in de jaren '90.
  Ik heb een ENORM ontzag voor hem:

  This looks like a GRIZLY BEAR MARKET.

  (RUSSELL NAPIER)(!!): ANOTHER 50% DECLINE AHEAD. All Rapid Declines Associated With #DEFLATION. Bankruptcy Beckons


  This looks like a GRIZLY BEAR MARKET.

  (RUSSELL NAPIER)(!!): ANOTHER 50% DECLINE AHEAD. All Rapid Declines Associated With #DEFLATION. Bankruptcy Beckons


  We have data for the Cape ratio for American shares from 1881 to the present and this shows that shares have attracted higher valuations than today only three times: in 1901, 1928-29 and 1995-2008.

  the immediate outlook is that we will experience deflation, falling corporate cash flows and potentially a major credit crunch.

  All rapid declines in valuations are associated with the prospect of deflation, either directly or because investors foresee a collapse in the banking system which will lead us to deflation. With inflation currently close to zero, after nearly seven years of extreme monetary policy, investors need to protect themselves from a rapid decline in share prices caused by deflation.

  the lack of growth in the money supply suggests that deflation is increasingly likely.

  bankruptcy beckons for key companies and countries, with major negative consequences for the global credit system.

  The negative impact on the price of corporate bonds is already creating liquidity problems for bond funds – two such funds in America were forced to suspend redemptions before Christmas.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/12152777/Leading-market-historian-Shares-could-halve-from-here.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 11. " Is dit de grootste crisis in de geschiedenis? "

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/biggest-crisis-history

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ja! Vooral nu de meesten gewoonweg blijven ontkennen,
   dat er iets aan de hand is. 'De markt overreageert',
   'de economische cijfers wijzen niet op een recessie'.
   Ongelofelijk, maar niet verrassend. Men weigert naar
   de markten te luisteren. Maar bij Tsunami, weten de
   dieren wel beter! Die wachten niet tot zij het haasje
   zijn.

   DS

   Verwijderen
 12. @ DS

  U bent inderdaad een waardig markt orakel :)

  Ik las dit artikel en moest nog even aan uw eerdere opmerking naar mij denken:

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/anadarko-mozambique-putting-foot-on-gas-exports-as-iran-looms

  Overigens, u en Felix Zulauf lijken ook (al wat langer dan vandaag) op één lijn te zitten. Of zie ik dat verkeerd ?

  http://www.barrons.com/articles/barrons-roundtable-part-2-31-savvy-investment-ideas-1453527097

  P.S. die Singapore Government bonds van mij waren er al uit :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @SCHUMPETER:

   Dit keer ben ik op 1 lijn met FELIX ZULAUF. Vroeger
   verschilden we wel eens van mening. Maar het loont
   om naar hem te luisteren, want hij is mettertijd
   steeds beter geworden:

   CHINA!

   http://www.zerohedge.com/news/2016-01-22/china-2016-us-2008-felix-zulauf-warns-outcome-major-yuan-devaluation-would-be-disast

   Singapore Banking crisis:

   https://sg.finance.yahoo.com/news/massive-banking-crisis-brewing-singapore-024500286.html

   Central Banks are TIRED OF QE. It doesn't work

   http://www.marketoracle.co.uk/Article54007.html

   DS

   Verwijderen
 13. Het is mooi om anno 2016 de beschikking te hebben over gedeelde kennis van wijze mensen die wel ergens over nadenken.

  De massa in de financiële wereld geleid door beroepsanalisten komt nog steeds niet verder dan "koopkansen", "lange termijn", "het komt altijd weer goed" blablabla en verder niet echt gemotiveerd.

  Zij hadden tevens alles op koop staan in 2008, voorjaar 2015 toen alles op highs piekte enzovoort en zijn tevens zelf belanghebbend bij nieuw geld naar de markt. Niet naar luisteren en/of naar handelen dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Geachte Heer Schmull, ik snap niets van het koersverloop van TLT, het piekt maar zet nooit door, het klapt elke keer weer in. Is dit tijdelijk volgens U of zijn er krachten, die we niet kennen. Ik vind het logisch dat de koers fluctueert, maar als je ziet hoe aandelenindices gedaald zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een belegging in Lange Termijn Treasuries (TLT) is
   voor de LANGE termijn. Dus kijk eens naar de #LANGE termijn chart: een belegging is sinds 2007 (8 jaar)
   VERDUBBELD:

   https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf

   http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=tlt&insttype=&freq=2&show=&time=13

   De doorbraak naar boven, door de 130, kan wijzen op
   een verdere doorbraak naar 160, misschien niet direct,
   maar op den duur.

   Het chart patroon van de TLT op LANGE termijn is nog
   steeds om van te smullen (...).

   Stel eens voor, dat men een bankaandeel had gekocht!

   DS

   Verwijderen
 15. Diederik....dank voor deze column....en een vraag....kun je eens vertellen wat jij denkt dat het ineenklappen van het huidige systeem gaat betekenen voor onze maatschappij....zie jij enorme chaos en anarchie....of toch iets anders.....dank...Peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:

   In de loop der jaren is het mij steeds duidelijker
   geworden, dat het helaas eerst veel erger wordt, erger dan
   de meesten zich kunnen voorstellen.

   Ik spreek al jarenlang over een noodpakket thuis, waar
   men verder met niemand over spreekt.

   Er zijn zoveel economische en (geo-)politieke problemen
   tegelijk, dat er dit keer weinig kans is op een 'zachte'
   landing. Integendeel. De huidige generatie met zijn
   100% hypotheken, heeft geen idee, wat er op ons af komt.
   Die heeft de jaren '20 en '30 vergeten. Het kan erger
   worden dan toen. Echt.

   DS

   Verwijderen
 16. Het is al een paar keer verteld. Goud moet men niet hebben als belegging maar wel als verzekering. U ziet geen echte permanente koersstijging voor goud omdat in crisistijden alles VERKOCHT moet worden wat verkocht kan worden (niet vast zit). Maar wetende dat de goudmarkt sowieso heel klein is , lijkt het me toch ook evident dat er zich veel meer kopers gaan aanbieden dan verkopers want het geld moet altijd ergens naar toe en op zich zijn Treasuries misschien wel een goede vluchtroute maar goud misschien nog veel meer gezien er wel degelijk ook aversie zal optreden tov 'papieren/digitale beleggingen' als de financiële markten crashen mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Ik beveel GOUD al 45 jaar aan, door dik en dun, ongeacht
   de prijsfluctuaties. Maar als essentieel onderdeel van
   een gespreid vermogen. Wat heb ik 45 jaar geleden veel
   naar mijn hoofd geslingerd gekregen van hen, die Goud
   zagen als een 'barbaars relikwie'. Goud en Dollar
   waren immers 'ontkoppeld'. Maar juist op DAT moment
   was ik positief. Haast NIEMAND wilde naar mij luisteren
   en praten daarover was taboe.

   Hetzelfde met DEFLATIE. Wie geloofde daar nu in? Inflatie,
   rente en groei zouden toch ALTIJD, in meerdere of
   mindere mate, stijgen? Dat was al 60+ jaar zo.
   Een SCHULDDEFLATIE was toch ondenkbaar?

   Eindelijk beginnen mensen angstig te worden, dat
   de jaren '20 en '30, met de Grote Depressie, terugkeren.
   Als men eens wist hoe wankel het systeem is, veel erger
   dan 2008 - 2009, toen het bijna mis ging. NU gaan
   gehele landen failliet. ECHT.

   Dus GOUD BLIJFT een essentieel bezit, ongeacht een
   eventuele (tijdelijke) instorting van de Goudprijs
   (naar bijvoorbeeld $ 500).

   DS

   Verwijderen
 17. Zit de stijging van goud hem ook niet vooral in het dalen van de waarde van de andere assets? Kost een huis nu 1 kilo goud, na een daling van 50% koop je er twee voor een kilo. Og daalt 50%, goud stijgt 100%. Terwijl de prijs in euro's misschien wel gelijk blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @aNoniem:

   Helemaal waar. We neigen te kijken naar Goud in Dollars.
   Maar in een tijd, dat bijna ALLE valuta's dalen tegenover
   de Dollar (De EURO daalde van 1.60 in 2008 naar 1.12 nu,
   -30%), is Goud een vluchthaven.

   De Goudprijs wordt niet bepaald door de fysieke handel
   (piepklein, slechts 5% verhandelbaar), maar door de
   'papier'-prijs (futures, etc). Dat is hetzelfde bij
   Onroerend Goed (heel illiquide). De transactieprijs
   van 1 huis bepaalt de prijs voor elk huis van de gehele
   straat, laat staan voor de huizen in ANDERE straten?
   Een hardnekkige mythe. Een huis in de 'verkeerde'
   straat is veel minder waard en verkoopt niet.

   DS

   Verwijderen
 18. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @DS

  Bedankt voor de boekenlijst.

  Een recente presentatie van Richard Koo.
  https://www.youtube.com/watch?v=rMGUveWr7Fg

  En recente slides (nummering is niet gelijk aan de presentatie)
  http://www.eunews.it/docs/koo.pdf

  Mvg, MarcelR

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En gisteren toevallig ook een interessant interview in de NRC met meneer Koo. Gaat wel wat minder diep.
   http://www.nrc.nl/next/2016/02/13/centrale-banken-zijn-gevaarlijk-en-zinloos-bezig-1586775

   Mvg, MarcelR

   Verwijderen
  2. Recente slides? Beide links zijn van 2014...

   Verwijderen
  3. Recent t.o.v. het boek uit 2009 wat meneer Schmull aanbeveelt hiernaast. Koo geeft in de presentatie en de sheets o.a. weer wat er sinds 2009 gebeurd is in de euro-zone. Interessant. Tevens heeft hij het al over LT-treasuries waarover hieronder een vraag gesteld wordt.
   MarcelR

   Verwijderen
 20. Mijnheer Schmull. Koo lijkt n.a.v. de US QE-s juist inflatie als grootste risico te zien. M.i. betekent dat in dat geval dus ook forse verliezen op m.n. LT-treasuries. Waarin vergist hij zich volgens u?
  Koo: "Nu zit er door QE 2.300 miljard aan overtollige cashreserves in het Amerikaanse banksysteem. Zestien maal meer dan wat nodig is.”

  Is dat een probleem?

  „Het is extreem gevaarlijk. Nu de Amerikaanse economie het iets beter begint te doen, moet de centrale bank alle overtollige reserves in de financiële sector snel weer opdweilen door al die opgekochte staatsleningen weer te verkopen. Want als de vraag naar leningen uit de private sector straks toeneemt, gaan Amerikaanse banken al dat overtollige geld als een gek uitlenen. En dan schiet de inflatie als een raket omhoog. Het probleem is dat er in een economie nog nooit zoveel geld uit het systeem is afgeroomd. Maar de Fed zal het moeten doen vóórdat de economie te sterk is.”

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Als men werkelijk zou geloven, dat de economie sterker
   wordt, dan is dat een rood licht voor de waardering van
   Treasuries. Natuurlijk zou de inflatie dan stijgen,
   vooral door de 'overtollige bankreserves', die zouden
   kunnen worden uitgeleend.

   Maar in de komende jaren is daar geen sprake van, integendeel. De economische vooruitzichten worden
   elke maand slechter. Als klap op de vuurpijl, zou
   een forse YUan-devaluatie de wereldeconomie
   helemaal de das omdoen. Terwijl China zal ontkennen,
   dat zoiets op stapel staat, gebeurt dat wel degelijk,
   als de daling van de reserves en de kapitaalvlucht
   blijven aanhouden.

   De wereld zal in de komende jaren juist verder krediet
   INKRIMPEN, al of niet gedwongen. Een nieuwe krediet-
   hausse kan iedereen missen als kiespijn.

   DS

   Verwijderen
 21. Mijnheer Schmull. Koo lijkt n.a.v. de US QE-s juist inflatie als grootste risico te zien. M.i. betekent dat in dat geval dus ook forse verliezen op m.n. LT-treasuries. Waarin vergist hij zich volgens u?
  Koo: "Nu zit er door QE 2.300 miljard aan overtollige cashreserves in het Amerikaanse banksysteem. Zestien maal meer dan wat nodig is.”

  Is dat een probleem?

  „Het is extreem gevaarlijk. Nu de Amerikaanse economie het iets beter begint te doen, moet de centrale bank alle overtollige reserves in de financiële sector snel weer opdweilen door al die opgekochte staatsleningen weer te verkopen. Want als de vraag naar leningen uit de private sector straks toeneemt, gaan Amerikaanse banken al dat overtollige geld als een gek uitlenen. En dan schiet de inflatie als een raket omhoog. Het probleem is dat er in een economie nog nooit zoveel geld uit het systeem is afgeroomd. Maar de Fed zal het moeten doen vóórdat de economie te sterk is.”

  BeantwoordenVerwijderen
 22. ECB in talks with Italy over buying bundles of bad loans - Treasury

  http://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-ecb-abs-idUKKCN0VL28S

  Komen alle slechte leningen dus toch op de balans van de ECB?

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIM:

   Zonder de ECB, was de Eurozone reddeloos verloren.
   Als men eens wist, wat er op haar balans staat!

   Dit is een andere vorm van een Transfer-unie, wat
   nooit de bedoeling was. Tegelijkertijd, weet
   Duitsland ook wel, dat haar eigen banksysteem
   ernstige problemen heeft. Dus dit is pas het BEGIN.

   Alleen de ECB kan Deutsche Bank en dus het
   internationale banksysteem nog 'redden'. Samen
   met de FED. Uiteindelijk draait de belastingbetaler
   ervoor op (zodra de Centrale Banken ZELF moeten worden
   geherkapitalizeerd), ookal duurt het 100 jaar.

   DS

   Verwijderen
  2. Bedankt voor uw antwoord. Als bijvoorbeeld Griekenland default gaat, is dat dan het moment dat de Centrale Banken moeten worden geherkapitaliseerd?

   Wim

   Verwijderen
  3. @WIM:

   Men laat het kleine Griekenland niet failliet gaan,
   want het effect daarvan is te onzeker. Dus de ECB
   houdt het overeind. Zelfs het grote Italie kan de
   ECB voorlopig steunen, ookal is het te groot om
   echt 'gered' te worden.

   De herkapitalizatie van de ECB is pas aan de orde,
   als de Grote Klap toeslaat en alle maatregelen
   aan de marge niet meer helpen.

   DS

   Verwijderen
  4. Wederom bedankt. Als goud bijvoorbeeld $ 11.000 waard is. En de Centrale Banken gebruiken goud om te herkapitaliseren, dan hoeven de belastingbetalers toch niet voor alles op te draaien?

   Wim

   Verwijderen
  5. @WIM:

   De herkapitalizatie van Centrale Banken via een hogere
   Goudprijs houdt in een gigantische devaluatie van
   papier'fiat'-geld. Dat heeft pas kans NA de Grote
   Klap, middenin de Economische Depressie, als uw
   supermarkt is gesloten, behalve voor degenen, die
   voedselbonnen hebben gekregen.

   DS

   Verwijderen
 23. @All: http://925.nl/archief/2016/02/15/draghi-is-een-gevaarlijke-gek-en-een-slecht-econoom/

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @

  En, ja hoor, er komt nu EEN RUN OP STAATSOBLIGATIES in de
  EUROZONE! PORTUGAL is al in de gevarenzone (DIT wordt de
  ECHTE EURO-CRISIS):

  The German Council has called for a “sovereign insolvency mechanism” even though this overturns the financial principles of the post-war order in Europe, deeming such a move necessary to restore the credibility of the "no-bailout" clause in the Maastricht Treaty.

  The German Council says the “regulatory privileges” of sovereign debt held on bank books should be phased out. It should no longer be treated as “entirely safe and liquid” under the banks’ liquidity coverage ratios, or be exempt from capital requirements.

  The plan has the backing of the Bundesbank and most recently the German finance minister, Wolfgang Schauble, who usually succeeds in imposing his will in the eurozone.

  “It is the fastest way to break up the eurozone,” said Professor Peter Bofinger, one of the five "Wise Men" on the German Council of Economic Advisers.

  "A speculative attack could come very fast. If I were a politician in Italy and I was confronted by this sort of insolvency risk I would want to go back to my own currency as fast as possible, because that is the only way to avoid going bankrupt,”

  the plan could become self-fulfilling all too quickly, setting off a “bond run” as investors dump their holdings to avoid a haircut.

  Prof Bofinger said the real problem is that Germany and the EMU creditor states still refuse to accept the implications of monetary union: that some level of debt-pooling and fiscal union is imperative to hold the experiment together.

  He described the whole notion of a sovereign insolvency mechanism as misconceived, perpetuating the canard that fiscal abuse by governments is the root of the crisis. In reality, (with the exception of Greece) public debt exploded after 2008 because crisis states had to take emergency action to prevent their economies from collapsing.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12158626/German-bail-in-plan-for-government-bonds-risks-blowing-up-the-euro.html

  ( Willen de Duitsers het Euro-project opblazen?)

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @

   Dit betekent, dat Staatsobligaties een 'haircut' kunnen
   krijgen onder deze voorgestelde BAIL-IN regels. Het effect
   hiervan is VEEL GROTER dan de Bail-in regels voor de
   Eu banken. Wie zou nog kapitaal willen hebben in de
   Eurozone?

   DS

   Verwijderen
 25. Professor Gert Peersman (België) beweert dat de rol die de ECB gespeeld heeft in de lage rentevoeten en de beurshausse serieus overschat wordt. En dat de kritiek van spaarders (lage of negatieve rente) onterecht is : http://users.ugent.be/~gpeersma/gert_files/popular/ECBrente.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Het Bubbelbeleid van de Centrale Banken in het algemeen
   (ZIRP, QE, en nu NIRP) was erop gericht om een 'normale'
   recessie te voorkomen, zodat er wat lucht kon ontsnappen
   uit de gigantische excessieve kredietballon.

   Om de spaarder de schuld te geven van het wanbeleid van
   enkele kamergeleerden, loopt alle spuigaten uit!

   Dit was onorthodox monetair beleid, dat tegen alle
   tradities indruiste van gezond Centraal Bankieren.

   Het wordt hoog tijd, dat dit beleid wordt GENORMALIZEERD,
   en dat men op de koop toe neemt, dat er daarbij
   flinke klappen vallen. Als men daarvoor niet de moed
   heeft, dan doet de Natuur het zelf wel en doemt er
   de Grootste Economische Depressie op ALLER TIJDEN!

   http://www.safehaven.com/article/40460/the-global-bubble

   DS

   Verwijderen
  2. @DIRK BAUWENS:

   In dit opzicht, is nog een artikel lezenswaard voor
   al diegenen, die beweren, dat de Centrale Bankiers
   vrijuit gaan:

   CENTRAL BANKERS ARE BLOWING UP THE WORLD:

   What we should fear is Fed policy that has encouraged a yield-seeking bubble in equities, debt-financed stock repurchases, and covenant-lite junk debt; that has carried capitalization-weighted valuations to the second greatest extreme in history other than the 2000 peak, and median equity valuations to the highest level ever recorded. That’s exactly what the Fed has done in recent years, and the cost of that unwinding is still ahead.

   The fiat currency system, fractional reserve banking fraud, insane Keynesian fiscal policies, and consumer debt based consumption economy are mathematically unsustainable, so they won’t be sustained.

   http://www.theburningplatform.com/2016/02/15/deranged-central-bankers-blowing-up-the-world/

   DS

   Verwijderen
 26. kick the can down the road?

  China Created More Debt In January Than The GDP Of Norway, Austria Or The UAE

  http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/china-created-more-debt-january-gdp-norway-austria-or-uae

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Worried PBOC Pumping Up China's Bubbles: Erik Nielsen

   http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-02-17/worried-pboc-pumping-up-china-s-bubbles-erik-nielsen

   George

   Verwijderen
  2. @WIM, @GEORGE, :

   "The debt is still growing two to three times the economy every year," warned hedge fund manager Chanos in September.

   "Nobody knows how bad and how weak Chinese banks are because no one knows the quality of the loan books," says Gordan Chang, a lawyer and author of "The Coming Collapse of China."

   http://money.cnn.com/2016/02/17/investing/china-debt-gets-bigger/index.html

   KYLE BASS: Fasten your seatbelt

   http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/fasten-your-seatbelts-kyle-bass-previews-collapse-chinas-34-trillion-banking-sector

   DS

   Verwijderen
  3. @DS Is dit niet doelbewust? Met in het achterhoofd wetende, dat men toch oorlog gaat voeren?

   Wim

   Verwijderen
 27. Contra-indicator GS praat goud vandaag naar beneden. Of is dat weer om te kunnen verdienen aan hun onwetende "muppets" zoals ze hun klandizie plachten te noemen? Overigens voor ons forum wellicht minder interessant, omdat goud "de verzekering voor ná de grote klap is en de dagprijs er daarom niet toe doet" -->DS.

  Goldman Sachs verwacht dat de economie sterk aantrekt en dat de vrees uit de markt gaat. Goud, het 'vergulde angstzweet' van de beleggersmarkt, zal daarom niet verder in prijs stijgen.
  Dit jaar gaat de prijs nog hooguit naar $1000 per troy ounce, aldus Goldman Sachs. Wedden tegen goud is daarom verantwoord vindt de zakenbank.
  De zakenbank verwijst voor het moment naar de legendarische speech van Franklin Delano Roosevelt: ,,There is nothing to fear but fear itself". Weinig angst Weinig angst Angst voor tegenvallers zijn fundamenteel sterk overdreven, aldus Goldman Sachs.
  Bij de huidige prijs, dinsdag na 0,3% opmars $1211,80 per troy ounce (31,1 gram) is een verdere stijging voorlopig niet waarschijnlijk, stellen analisten van Goldman Sachs. ,,Het is tijd om de angstbarometer te verkopen."
  Goud kon afgelopen weken aan terrein winnen dankzij de trage economische groei en het plots aantrekkende wantrouwen in de financiële sector bij negatieve rentes bij centrale banken op deposito's.
  Goldman zette in een analyse voor klanten de kans op een recessie van de Verenigde Staten echter op slechts 15 tot 20%.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROBV:

   Wall Street spreekbuizen kunnen draaien als een blad
   op een boom en hopen, dat men een kort geheugen heeft.

   Kijk eens naar de 10 top beleggingsideeen voor 2016.
   Slechts 1 idee lijkt succesvol te zijn, maar het jaar
   is natuurlijk nog niet voorbij:

   There’s limited downside to currencies exposed to crude oil (!!)

   Go long US dollar against an equally-weighted basket of euro and yen at 100

   Goldman believes the dollar will keep rising versus the euro and Japanese yen. Stronger economic growth will force the US Federal Reserve to raise interest rates faster than expected next year

   US banks remain relatively well-priced

   http://www.iii.co.uk/articles/278696/goldman-sachs%3A-top-trade-ideas-2016

   Waarschijnlijk had Yellen wat ingefluisterd gekregen
   door GS!

   DS

   Verwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. US Marshals arresting people for not paying their federal student loans

  http://www.fox26houston.com/news/local-news/92232732-story

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Geopolitiek en oliespecialist William Engdahl verwacht dat er dit jaar een grote olieschok komt : "Engdahl, met al z'n ervaring, feitenkennis en netwerk, gelooft dat de wereld nog dit jaar een nieuwe, grote olieschok te wachten staat. Dat er zich iets dramatisch en onverwacht aan het ontwikkelen is op de wereldoliemarkt : "Is something very ugly brewing in the Persian Gulf that will dramatically push oil prices up later this year? Is a real shooting war between Shi'ite and Saudi Wahhabi oil states brewing?" (http://systeemcrisis.blogspot.be/2016/02/komt-er-een-bewust-in-elkaar-gestoken.html). Acht u zo'n onwaarschijnlijk scenario mogelijk (een soort Wall Street-coup) ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @DIRK BAUWENS:

   Mijn mening is nog steeds, dat de Olieprijs uiteindelijk
   de richting opgaat van $ 10 tot $ 20 per barrel. Dat is
   de marginale kostprijs, waar de overproductie eindelijk
   stopt.

   Natuurlijk is er een tijdelijke, scherpe opvering
   mogelijk vanwege geopolitieke ontwikkelingen. Maar
   dat duwt de wereldeconomie nog verder in het slop.
   Consumentenbestedingen storten in. Investeringen
   laten het afweten. Koersen glijden de afgrond in.

   Elk prijsherstel in de olieprijs is daarom een verkoop-
   gelegenheid. We hebben hier te maken met een STRUCTURELE
   prijsafbrokkeling in verband met de economische
   stagnatie en daaropvolgende economische depressie.

   Het is heel begrijpelijk, dat degenen, die de instorting
   van grondstoffenprijzen niet zagen aankomen, nu
   in een ontkenningsfase verkeren. Hoe is het toch
   mogelijk, dat men blijft hopen op een fors economisch
   herstel, als de olieprijs weer stijgt, wat een
   belastingverhoging is. De meesten hadden juist
   verkondigd, dat een lagere olieprijs positief was!

   Zelfs als WWW III zich zou uitbreiden (Turkije is lid van
   de NATO en zou een oplawaai kunnen krijgen van Rusland),
   dan zou de wereldhandel in elkaar ploffen.

   DS

   Verwijderen
 31. Geachte heer Schmull,

  Vindt u dit een goede investering?!

  http://www.theguardian.com/money/2016/feb/17/chelsea-garage-sells-auction-south-kensington

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @WIM:

   Bedankt. Weer een teken aan de wand van een oververhitte
   markt. Maar dit is wel een speciaal geval. De locatie
   is uniek in een hele rijke buurt. Dus dit is wisselgeld
   voor de buurtbewoners. Soms maakt het niet uit, wat de
   prijs is of wordt. Ben nog steeds van mening, dat de
   huizenprijzen in Londen minstens 50% te hoog staan en
   in enkele jaren zullen terugvallen naar de aarde. Het
   buitenlandse vluchtkapitaal is al duidelijk minder in
   de afgelopen 12 maanden.

   DS

   Verwijderen
 32. Intussen zetten de beurzen hun 'herstel' vrolijk verder terwijl de mondiale financiële, economische en geopolitieke situatie met de dag onzekerder wordt, blijft men de kooptoetsen indrukken. Komt dat misschien door daytrading activiteiten (computergestuurd) waar immers altijd winst gemaakt moet worden zodat ook de waan van de dag overheerst ??? mvg HVC

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HVC:

   Dit is een normaal 'technisch' herstel, na een
   verschrikkelijke daling, vooral in sommige activa en
   natuurlijk spelen shortdekkingen ook hun rol.

   De situatie is geen haar verbeterd. Kasposities
   moeten bij zo'n herstel worden vergroot. Treasuries
   moeten worden uitgebreid.

   Ik ben op 1 lijn met CHOW van JPMORGAN:

   She’s personally stashing as much as 70 percent of her own portfolio in bonds including U.S. Treasuries.

   A measure of U.S. government bonds has gained 2.3 percent this year.

   Central banks are running out of ammo, according to Chow, who says she’s lost faith in their ability to calm markets.

   “I’m not feeling very adventurous at the moment. It’s too risky.”

   http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-17/strategist-for-1-7-trillion-in-funds-says-rout-has-room-to-run

   DS

   Verwijderen
 33. @

  (WEF): On GOLD

  “I don’t think we’re in the middle of a sustained bull market,” David Govett, head of precious metals at London-based broker Marex Spectron, says. “The higher it goes the more it has to run out of steam at some point. It only takes a couple of positive economic figures to switch that mentality around and everyone jumps out of the lifeboat.”

  Bernard Dahdah, a London-based analyst at Natixis, who was the most accurate analyst last year as ranked by the London Bullion Market Association, predicts gold will drop to just below $1,000 an ounce later this year if the Fed continues with rate hikes and the global economy recovers.

  “If you look at the other fundamentals surrounding gold, I don’t think demand is strong enough to justify a high gold price,” he says. “I don’t think prices are going to stay where they are.”

  https://www.weforum.org/agenda/2016/02/whats-driving-the-recent-rise-in-gold-prices?utm_content=bufferde617&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @

  NAPIER (!): Ook in AMERIKA is NEGATIEVE RENTE WAARSCHIJNLIJK:

  (NAPIER)(!): NEGATIVE INTEREST RATES Are Coming To The U.S. AS WELL, As DEFLATIONARY DELEVERAGING Is Moving Forward

  The Bundesbank is not known as an alarmist organization but they wrote a paper—it must’ve been 18 months ago—on the German insurance industry saying that with interest rates at the level they were then, over 20% of the German insurance industry would be bankrupt by I think it was by 2019.

  http://www.financialsense.com/contributors/russell-napier/forecasts-negative-rates-us-deflation

  Russell Napier on Deflation, Capital Controls, and Aggressive Policy Responses

  http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/russell-napier/deflation-capital-controls

  NAPIER is een van de scherpste waarnemers geweest in de laatste
  jaren en is dus de aandacht waard.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Kun je nagaan wat er gaat gebeuren wanneer de rente richting de door JPM genoemde -4,64% gaat....dat wordt een slachting onder verzekeraars/pensioenfondsen....ik heb overigens namens mijn echtgenote gisteren een mail gestuurd naar het ABP met de vraag waarom het ABP niet voor de belangen van haar clienten opkomt .....waarom ik geen ABP persberichten zie die resulteren in chocoladeletter koppen in de telegraaf om het desastreuze ECB zirp en straks nirp-beleid aan de kaak te stellen.....ben benieuwd wat voor bullsh*t antwoord ik ga krijgen.....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als rente zou stijgen dan zakken de obligatiewaarden en de aandelen van de pensioenfondsen weer.

   Linksom of rechtsom, er is te weinig gespaard in het verleden. Pensioenmaatschappijen gaan uit van 1/4 inleg en 3/4 rendement. Dat is gewoon te ambitieus.

   Verwijderen
 36. ABN Amro voorspelt: goud drastisch omhoog.

  http://beurs.com/2016/02/18/abn-amro-voorspelt-44-procent-hogere-goudprijs/98991

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En Goldman Sachs verwacht een daling van de goudprijs .....:

   http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/goldman-sachs-verwacht-daling-goudprijs/

   Groet, Willem.

   Verwijderen
 37. @

  DOHMEN voorspelde de BULL-MARKT in GOUD in 1981! Hij heeft
  zijn sporen dus wel verdiend. Hij is nu POSITIEF en ziet de
  VOORTZETTING van de structurele Bullmarkt in Goud.

  Daarom moet men ALTIJD een belang in Goud aanhouden! Misschien
  is de 'cyclische correctie' in Goud voorbij.

  (DOHMEN): Chances For STOCK MARKET CRASH INCREASED, But GOLD May Make TRIUMPHANT COMEBACK, As World DEBT IMPLODES

  http://www.forbes.com/sites/investor/2016/02/14/is-gold-making-a-triumphant-comeback/#9b842d44a7d4

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. toevallig zag ik in het ZDF het beurscommentaar, dat gewijd was aan de stijging in goud en vooral zilver. Het laatste werd verklaard door het sterk toenemende gebruik in de medische wereld.
   marcja

   Verwijderen
 38. @ BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH WORDT OOK WAKKER!

  Als Negatieve Rente niet of averechts werkt en andere
  stimuleringsmaatregelen, zoals QE, hun effect verliezen,
  dan staat DEFLATIE VOOR DE DEUR en een ERNSTIGE DALING
  van de prijzen van ACTIVA:

  “Our analysis shows negative interest rates have thus far failed to lift inflation expectations in the eurozone, Switzerland and Japan, while only finding moderate success in Sweden,”

  the ineffectiveness of [negative interest rate policy] could be due to the market interpreting it as policy exhaustion as markets require ever-increasing accommodation to achieve the same outcome,”

  if these measures prove ineffective and the success of central bank stimulus continues to wane, it could have grave consequences for the world economy, the BofA strategists warned.

  “Some potential scenarios are U.S. deflation or major declines in global financial assets as implicit global central bank puts disappear,”

  en MORGAN STANLEY:

  While rate cuts usually are seen as a way to stimulate economic growth and weaken the currency, analysts at Morgan Stanley on Wednesday raised concerns that exactly the opposite would happen were the ECB to take rates even lower.

  http://www.marketwatch.com/story/negative-interest-rates-are-a-dangerous-experiment-warns-morgan-stanley-2016-02-17?mod=mw_share_twitter

  Geen wonder er is totale PANIEK bij menigeen!

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @

  De ERNSTIGSTE WAARSCHUWING van STEPHEN ROACH, mijn oud-collega
  en ex-Chief Economist MORGAN STANLEY en ex-FEDERAL RESERVE:

  (I)
  First came zero interest rates, then quantitative easing, and now negative interest rates — one futile attempt begetting another.

  the shift to negative rates will only compound the risks of financial instability and set the stage for the next crisis.

  This misses the essence of what is ailing a post-crisis world. As Nomura economist Richard Koo has argued about Japan, the focus should be on the demand side of crisis-battered economies, where growth is impaired by a debt-rejection syndrome that invariably takes hold in the aftermath of a “balance sheet recession.”

  All of this speaks to the impotence of central banks to jump-start aggregate demand in balance-sheet-constrained economies that have fallen into 1930s-style “liquidity traps.”

  most major central banks are clinging to the false belief that there is no difference between the efficacy of the conventional tactics of monetary policy — driven by adjustments in policy rates above the zero bound — and unconventional tools such as quantitative easing and negative interest rates.

  In the brave new era of unconventional monetary policy, the transmission channel runs mainly through wealth effects from asset markets.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. (II)
   The first is that central banks have ignored the risks of financial instability. Drawing false comfort from low inflation, overly accommodative monetary policies have led to massive bubbles in asset and credit markets, resulting in major distortions in real economies. When the bubbles burst and pushed unbalanced economies into balance-sheet recessions, inflation-targeting central banks were already low on ammunition — taking them quickly into the murky realm of zero policy rates and the liquidity injections of quantitative easing.

   Second, politicians, drawing false comfort from frothy asset markets, were less inclined to opt for fiscal stimulus — effectively closing off the only realistic escape route from a liquidity trap. Lacking fiscal stimulus, central bankers keep upping the ante by injecting more liquidity into bubble-prone financial markets — failing to recognize that they are doing nothing more than “pushing on a string” as they did in the 1930s.

   This is the functional equivalent of promoting another surge of “zombie lending” — the uneconomic loans made to insolvent Japanese borrowers in the 1990s.

   Central banking, having lost its way, is in crisis. Can the world economy be far behind?


   http://www.marketwatch.com/story/negative-interest-rates-set-stage-for-next-crisis-stephen-roach-says-2016-02-18?siteid=nwtpm

   (De GROTE KLAP is IN AANTOCHT!)

   DS

   Verwijderen
 40. Valt het iedereen op hoe de afgelopen dagen de hele financiele wereld het lage rente beleid zwaar hekelt.....er werd natuurlijk al veel over geschreven door de alternatieve media.....maar het lijkt wel alsof de dam nu in enkele dagen volledig doorgebroken is....peter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PETER:


   Negatieve Rente is nu de reden, dat de markt het
   vertrouwen opzegt in de 'magie' van de Centrale
   Banken. Wat krom is, kan niet recht worden gepraat.
   Het betekent, dat zij aan het eind van hun Latijn zijn.

   DS

   Verwijderen
 41. “Beleggers verliezen vertrouwen in centrale banken”

  “De vraag naar een veilige haven als goud lijkt het gevolg te zijn van waar de mensen zich nu mee bezig houden, en dat is het verlies van vertrouwen in het vermogen van centrale banken om ons door deze crisis heen te loodsen”,

  https://www.hollandgold.nl/nieuws/beleggers-verliezen-vertrouwen-in-centrale-banken/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   GOUD is een verzekering tegen het ondenkbare, net zoals
   de verzekering van uw woning. Als Goud werkelijk een
   veilige haven zou zijn, dan zou het niet gedaald zijn
   met 30% tijdens de Financieele Crisis van 2008.

   Goud is eindelijk wat gestegen, omdat men er zonder
   meer van uitgaat, dat de Centrale Banken op de proppen
   komen met NOG een konijn uit de hoed, NOG meer
   stimuleringen, etc. Maar DAT zou wel eens kunnen
   tegenvallen. Draghi was een en al bluf en liet TOCH
   meer stimuleringen achterwege. Kan het zijn, dat het
   begint te dagen, dat het allemaal NIET HELPT? Kan het
   zijn, dat Goud toch weer verder daalt, als er een
   Grote Margin Call komt, net zoals in 2008?

   Uiteindelijk zal de officieele Goudprijs ($ 42.22 sinds
   1973) moeten worden verhoogd om de Centrale Banken te
   herkapitalizeren, net zoals in 1934. Maar dat gebeurt
   pas, als het moet, midden in de volgende economische
   depressie. Daarom is het een wegleggertje, want de
   NIEUWE officieele Goudprijs wordt een veelvoud van de
   huidige.

   DS

   Verwijderen
 42. Is het niet ook zo dat de dalende olieprijs steeds meer de schuld wordt van problemen: leningen aan de US frackers krijgen junk status, bedrijven die toeleverancier zijn krijgen last (de drillers, Boskalis, de spoorwegen in de USA, nu Trinity, de olietransportwagon maker etc etc. De centrale banken kunnen hier weinig aan doen. Ofwel: Is de ingestorte olieprijs de druppel die de emmer nu doet overlopen? streefrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Er is een verschil tussen een cyclische daling in de
   olieprijs of een 'structurele' instorting. Een beetje
   daling is zelfs positief. Maar waarom zou de Olieprijs
   veel verschillend moeten zijn van andere grondstoffen?
   Overproductie en overcapaciteit kunnen niet snel
   verdwijnen, duurt vaak jaren, vooral als de economische
   groei het af laat weten.

   Ook de olieprijs moet nu terug naar de marginale kostprijs,
   waar men wel MOET stoppen met produceren en wanneer
   de olieproducenten niet meer zullen lenen om hun
   dividend te betalen, maar dat gewoon opschorten (Shell?).
   De marginale kostprijs is $ 10 tot $ 20.

   DS

   Verwijderen
 43. Lithuanian President Says EU Has Reached Deal With U.K.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/lithuanian-president-says-eu-has-reached-deal-with-u-k

  Helaas...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   BREXIT is nog NIET afgewend en dus ook niet het potentieele
   domino-effect in de rest van de EU. Iedereen, die ik in
   mijn omgeving spreek, wil Brexit. Maar het merkwaardige
   is, dat de uitkomst van het Referendum er niet toe doet.
   De autoriteiten leggen dat naast zich neer, net zoals
   de uitslag van de EU-verkiezingen in 2005 en 2008
   (Nederland, Frankrijk en Ierland Tegen). Of er komt gewoon
   een nieuwe verkiezing (zoals Ierland in 2009, nu Voor).

   Er staat teveel op het spel en als verkiezingen iets
   zouden veranderen, dan werden die afgeschaft.

   DS

   Verwijderen
 44. The Netherlands is the best country in Europe to live for health care, a new report has found.


  http://www.telegraph.co.uk/news/health/expat-health/11384780/Netherlands-tops-health-care-rankings-with-UK-in-14th-place.html

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De EHCI-studie kijkt voornamelijk naar organisatorische kenmerken van de gezondheidszorg, niet naar de outcomes. De Eurocare 5 studie bijvoorbeeld toont aan de 5 jaars overlevingskans voor vele kankertypes in Nederland significant lager ligt dan in vergelijkbare buurlanden (Duitsland, Belgie, Frankrijk).

   Verwijderen
  2. Meer zo van okay we ketsen er 5.000 p/j per inwoner en steeds meer tegenaan dus zal wel goed zijn.

   Steeds meer geld naar duurder wordende zorg en vele duizenden belanghebbenden die meer dan 2 ton per jaar verdienen is onhoudbaar.

   Verwijderen
  3. Ex pats in Nederland gaan wel massaal naar Belgie als ze zorg nodig hebben....Nederland wordt na onderzoekjes ook steevast een van de gelukkigste landen ter wereld genoemd....een half jaar later wijst een ander onderzoekje uit dat de Nederlander het meest depressief van de hele wereld is.....ik geloof er niet meer in....dit soort onzin statements.....

   Verwijderen
 45. De auteur van dit artikel wijst op risico´s van investeringen in US-activa, zoals Treasuries, in crisistijden. Deze activa kunnen worden bevroren c.q. geconfisceerd onder de "Trading with the enemy act". Dit kan gebeuren als het land waarin men woont als "vijandstaat" of bezet door een vjandstaat beschouwd wordt.

  http://www.goldseiten.de/artikel/141--Kapitalanlagen---Sicher-in-Amerika-.html?PHPSESSID=78d46df9832da16c69d7bb5e29bc2f79&seite=2

  Mrgalak

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MRGALAK:

   Bedankt! Dit toont aan, dat Canada, historisch gezien,
   een veiligere haven is gebleken dan Amerika. Bezit van
   Fysiek Goud was in Canada ook nooit verboden, in
   tegenstelling tot Amerika.

   Maar er gaat toch niets boven Treasuries, dus voor het
   Grote Geld is er weinig keus. Bezit in Amerika heeft
   trouwens ook consequenties i.v.m. erfelijkheidsbelasting.
   Deskundig advies is vereist.

   DS

   Verwijderen
 46. Portugal’s Rating Raised by S&P on Economic Recovery, Debt Path

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-18/portugal-s-rating-raised-by-s-p-on-economic-recovery-debt-path

  Portugal

  - 10 Yr Bond Yield, Cost above Germany: 4.12%
  - Public Debt to GDP: 135%
  - Total Debt to GDP: 345%
  - Credit rating raised to BB+

  John

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Geachte heer Schmull,
  Ik heb een vraag. Waarom zouden de woningprijzen dalen bij deflatie. De maandelijkse woonlasten nemen toch af door de lagere rente. Je zou dan toch eerder een hogere prijs verwachten omdat de meeste mensen bij de aankoop vanuit hun maandlasten redenen?
  Dank voor uw informatieve blog.

  Martin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARTIN:

   Woningprijzen zijn krediet-gedreven, want het merendeel
   der woningen (in Nederland: 90%, in Groot-Brittannie en
   V.S. 70%) heeft een hypotheek.

   Bij deflatie, stijgt de reeele rente (rente na aftrek van
   deflatie) en de uitstaande schuld stijgt ELKE DAG. Dit is
   dus het tegenovergestelde van het 'wonder' van inflatie
   van de laatste 60 jaar, waardoor schuldenaren een
   schijnbaar onafgebroken melkkoe tot hun beschikking
   hadden en decennialang hun zakken konden vullen, zonder
   enige tegenprestatie.

   Daarom staan de huizenprijzen in Japan, na 25 jaar van
   (milde) deflatie, nog 50% lager. Dit houdt ook verband
   met de vergrijzing, waar Japan ons 15 jaar vooruit is.

   Het is echter al zo, dat het aantal mensen tussen
   15 en 45 jaar hier drastisch is gedaald en die zijn juist
   de moter van de huizenaankoop. Door alle economische
   en politieke onzekerheid is de kans op een gezin met
   3 tot 5 kinderen tegenwoordig steeds minder
   waarschijnlijk.

   Daarnaast worden de hypotheekverstrekkers steeds strenger.
   Nederland is nog een eiland, waar de hypotheek-vereisten
   relatief soepel zijn vergeleken met de omringende landen.
   Dat is niet vol te houden.

   De meting van inflatie is altijd omstreden, maar is in
   het afgelopen jaar ingestort met 50% (1.1% naar 0.6%).
   De recente duikeling van olieprijzen komt nog, dus de
   trend is naar beneden:

   http://www.tradingeconomics.com/netherlands/inflation-cpi

   https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=221

   DS

   Verwijderen
  2. @ Martin: ' woningprijzen dalen '

   Uiteindelijk gaat bij deflatie alles dalen; prijzen, lonen.

   ‘Deflation, a decrease of available money or credit in an economy ....that causes prices and wages to go down’ (R.R.Prechter, Merriam Webster)

   Verwijderen
  3. Heren bedankt voor uw antwoord.

   Met vriendelijke groet,
   Martin

   Verwijderen
 48. 21 New Numbers That Show That The Global Economy Is Absolutely Imploding

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/21-new-numbers-that-show-that-the-global-economy-is-absolutely-imploding

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Inderdaad, de malaise in de winkelsector is wereldwijd.
   De inkrimping van de wereldhandel is alarmerend. Plus
   de internationale oorlogsdreiging. De climax komt nog.

   DS

   Verwijderen
 49. @

  NEGATIEVE RENTE is een ERNSTIGE BLUNDER:

  (!!) #JAPAN RISKS HARD LANDING. NEGATIVE RATES Are MISTAKE, Will SHRINK Net Interest Margins, CURTAIL LENDING. BUST?

  See LINKS BELOW:

  Governor Haruhiko Kuroda’s decision to charge for some deposits parked at the central bank is punishing those who hold the cash he just spent 2 1/2 years pumping into the economy. And the BOJ is boxing itself into a corner because it won’t be able to stop its asset purchases once inflation takes hold, raising the specter of fiscal collapse as yields soar
  The BOJ is trapped
  “As a result of QQE, the yield curve has flattened
  “If the curve is steep, banks can make profits even at negative rates. It was a mistake to adopt negative rates after QQE.”
  Instead, Fujimaki says Japan should intervene to buy dollars and weaken the yen and sell longer-dated U.S. Treasuries and buy shorter-maturity bills for capital gains without affecting the currency market.
  “The yen will weaken further and the risk heightens of a hard landing. There is no debate on an exit policy, so once the economy improves, it will bust and there will be hyperinflation. ”

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-21/negative-rates-advocate-fujimaki-says-boj-s-kuroda-got-it-wrong

  “In European countries where negative rates are close to minus 1 percent, smaller financial institutions are charging a small handling fee for small-size deposit accounts

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-21/ex-boj-official-sees-side-effects-from-new-negative-rate-policy

  BLACKROCK:

  Fisher laid out the reasons why sub-zero interest rates will prove counterproductive
  "But let's be clear, negative rates for the FX rate is about a race to the bottom of competitive devaluation," he asserted. "The International Monetary Fund was established to try to prevent us from doing that again, what we did in the 1920s and '30s that were such a disaster."
  net interest margins will determine how attractive it is for the lender to provide these funds.
  "How do you feel about lending more when the spread you're earning is compressing?" he said. "It's not about the level of rates, it's about the shape of the yield curve."
  "If we put through a negative interest rate, and we pass it through to consumers, they'll stop saving and spend money," he said. "This is the opposite of the wealth effect!"

  Fisher believes that central bankers' growing penchant for negative policy rates stems from a desire to avoid admitting that they've expended all of their monetary ammunition.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/blackrock-senior-director-explains-the-three-ways-that-negative-rates-are-a-failed-idea

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 50. No Brexit

  http://www.project-syndicate.org/commentary/no-brexit-rational-british-voters-by-anatole-kaletsky-2016-02

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ROB:

   Kaletsky komt met krachtige argumenten tegen BREXIT. Maar
   de uitslag van dit referendum lijkt meer afhankelijk van
   emotie, meer dan ooit. De gewone man ziet de EU als een
   handjeklap tussen bedrijfsleven en een bureaucratie,
   die zich geen rekenschap behoeft af te leggen.

   Ditzelfde sentiment drijft Donald Trump. Het maakt niet
   uit, wat hij zegt, want men neemt het toch niet serieus.
   Maar Trump zou de traditionele band tussen Elite en
   Staat op zijn kop zetten.

   Het kiezerspubliek is nu niet meer voor rede vatbaar,
   want men is boos en heeft er genoeg van. Dit wordt
   ernstig onderschat.

   DS

   Verwijderen
 51. @

  MINERD - GUGGENHEIM (Seeking Alpha):

  Guggenheim's Minerd sees 10-year yield below 1%
  (Wall Street denkt nog steeds aan 2 tot 3%!)

  De TREASURY-rendementen BLIJVEN DALEN:

  According to the technicians on his team, the 10-year U.S. Treasury yield might not bottom until it hits 28 basis points, says Guggenheim Global CIO Scott Minerd, who reminds it was technical analysis that led the team a year ago to predict $25 oil.Helping the move in Treasurys will be actions by the ECB and BOJ, as Minerd sees both central banks taking benchmark rates to as low as negative 100 basis points.In that scenario, he says, the German 10-year Bund rate could fall to negative 50 bps, so considering the current Bund/Treasury spread of 150 bps, it's not difficult to imagine U.S. 10-years falling below 1%.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 52. http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/there-will-be-hyperinflation-japanese-lawmaker-warns-kuroda-got-it-wrong-nirp
  Wat denkt u van deze waarschuwing richting hyperinflatie ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Japan heeft op den duur de keus tussen 'faillissement',
   zoals het verlengen van de afloopdata van staatsleningen,
   of monetaire financiering met de kans op hyperinflatie.

   Als het kiezersvolk vooral 'op leeftijd' is en baat heeft
   bij deflatie, lijkt het moeilijk om voor te stellen, dat
   hyperinflatie in Japan te verkopen is.

   Hyperinflatie komt zelden voor en alleen in bijzondere
   gevallen, vooral in bananenrepublieken. Het leidt tot
   opstand, want men kan niets meer kopen. Daarom is die
   kans in Japan uiterst klein, vooral omdat het een vrij
   homogene bevolking heeft.

   DS

   Verwijderen
 53. short posities in TLT lopen terug.
  http://www.financial-market-news.com/ishares-barclays-20-yr-treas-bond-etf-tlt-sees-large-decrease-in-short-interest/860075/
  streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   An increase in open interest along with an increase in price is said to confirm an upward trend.

   http://www.investopedia.com/articles/technical/02/110602.asp

   OPEN INTEREST TREASURY FUTURES: NEW HIGH‏

   http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasure-futures-and-options-fact-card.html

   DS

   Verwijderen
 54. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9b3c71f8-d97f-11e5-a72f-1e7744c66818.html#axzz41136kHcz
  Helicopter drops might not be far away - Martin Wolf FT
  Wanneer ik het goed begrijp, is hij voor een dergelijke maatregel om de vraag te bevorderen.
  (1) gelooft u dat het zover komt ?
  (2) denkt u ook dat dat de aandelen op zou krikken ?
  (3) wat is het effect op goud ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Helaas kan de befaamde Martin Wolf nooit een onafhankelijke
   mening weergeven. Hij wordt geacht om als spreekbuis te
   fungeren van de geldende mening van de elite.

   Dus al het gepraat over Helikoptergeld dient om de
   goegemeente een bepaalde richting op te duwen (van:
   'het geld wordt toch niets waard') en zodoende
   de markten nog wat op te stuwen (en ook Goud).

   Maar de realiteit is, dat het zover NOOIT komt, want
   dan kunnen de Centrale Banken en de elite wel inpakken.
   De praktische uitvoering lijkt trouwens niet mogelijk,
   maar dat is een ander verhaal.

   Die arme Martin Wolf moet zich op sleeptouw laten nemen,
   terwijl hij drommels goed weet, dat het tegendeel,
   namelijk 'verkrapping' waarschijnlijker is. Daarover
   meer in mijn volgende artikel, dat in de maak is.

   DS

   Verwijderen
 55. BOJ’s Kuroda vows further action if market threatens deflation efforts

  http://www.marketwatch.com/story/bojs-kuroda-vows-further-action-if-market-threatens-deflation-efforts-2016-02-23

  BoE's Carney says 'considerable room' for further stimulus if needed

  http://www.reuters.com/article/us-britain-carney-stimulus-idUSKCN0VW12I

  Draghi Has Two Weeks to Devise ECB Plan That Won't Let You Down

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-24/draghi-has-two-weeks-to-devise-ecb-plan-that-won-t-let-you-down

  Ik vermoed, dat we LONG kunnen gaan....

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   Als men vaart op het kompas van Centrale Bankiers en hun
   uitspraken, dan moet men niet vergeten, dat de risico's
   daarvan enorm zijn toegenomen. Want de kans, dat het
   tegenovergestelde plaatsvindt, is veel groter geworden.

   DS

   Verwijderen
 56. Fed's Kaplan: may need to pause rate hikes for 'extended period'

  http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-kaplan-idUSKCN0VW1TS

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JAN:

   Misschien moet de FED, als het tegenzit, de rente weer
   verlagen. Dat zou slechts tijdelijk respijt geven. De
   wereldwijde schulddeflatie zet zich voort.

   Dit is een hele gevaarlijke tijd voor riskante activa.

   DS

   Verwijderen
 57. DS....Hyperinflatie komt zelden voor en alleen in bijzondere
  gevallen, vooral in bananenrepublieken....
  Dus Japan kiest voor faillisement?
  Was Weimar-Duitsland een bananenrepubliek?


  Wanneer zullen de politici uiteindelijk gaan inzien dat QE en NIRP zullen leiden tot ...chaos/crash/oorlog/revolutie etc en niet tot herstel?Dat is nog ERGER dan een bananenrepubliek met hyperinflatie.

  Ik ben het eens met uw analyses maar de uiteindelijke apocalypse van de financieele crisis blijft afhankelijk van (domme) dan heersende politici of gelooft u dat er ineens heel verstandige politici zullen opstaan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De Hyperinflatie in de Republiek van Weimar was een
   zeldzame, bijzondere situatie, die te danken was aan
   het belachelijke Verdrag van Versailles en de kort-
   zichtigheid van de 'overwinnaars' (Amerika uitgezonderd,
   die 'tegen' was). Plus natuurlijk de actie van een
   hele kleine groep belanghebbenden, zoals Thyssen, die
   dit doordrukte en miljarden winsten binnenhaalden.

   De Zuid-Europese staten, inclusief Frankrijk, hebben
   een traditie van failliet gaan (Spanje ging 13 maal
   failliet), plus voortdurende devaluatie ( de 'nieuwe'
   Franse Franc), ZONDER hyperinflatie.

   Bij echte hyperinflatie, wordt de Bastille bestormt.

   DS

   Verwijderen
 58. War on Cash: Crime Versus Civil Liberties.

  http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-02-24/war-on-cash-crime-versus-civil-liberties

  Derk

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Jim Rogers op ZH.....we're getting close.....peter

  BeantwoordenVerwijderen
 60. China Warns U.S. After Trump Wins Nevada Caucus

  http://www.economicpolicyjournal.com/

  Hua was asked about China’s response to a possible Trump presidency and his announced plan to punish China for currency manipulation with a tax on Chinese goods.

  Willem

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Has anybody considered that Kuroda is actually a mad man?

  Kuroda: neg rates will surely improve people's lives

  http://news.forexlive.com/!/bojs-kuroda-says-qqe-with-negative-interest-rates-are-having-intended-effects-on-economy-20160225

  Rob

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Hopeloos eindspelgedoe:
  "De markt rekent volgens het merendeel van analisten op een stevig wereldwijd stimuleringsplan dat vandaag in Shanghai tijdens de G20-ontmoeting van toplanden zou moeten worden gepresenteerd".

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. OH NO A CASHLESS SOCIETY!!!! By Gregory Mannarino https://www.youtube.com/watch?v=YNQEYiGKG1c

  De heer Michael

  BeantwoordenVerwijderen