Translate

zaterdag 9 januari 2016

EEN KINK IN DE KABEL


EEN KINK IN DE KABEL

Wat nu? Niets minder dan een wonder zal nodig zijn om de wereldeconomie te redden van een harde landing. De meest reusachtige uitdaging wordt een vernieuwd evenwicht (‘rebalancing’) tussen investeringen, consumptie-uitgaven en kapitaal-liberaliseringen in China, wat niet meer uit de weg kan worden gegaan. Zo’n overgang naar een maatschappij van voornamelijk consumptie en diensten, zoals die in het Westen gebruikelijk werd, overigens na een lijdensweg van vele decennia, gaat echter vaak gepaard met een economische depressie.  Daarom probeert een land, in een tijd van overcapaciteit, zijn investeringen en werkgelegenheid op peil te houden door de defensie-uitgaven flink op te voeren. En inderdaad is China druk bezig om haar jaarlijkse defensie-uitgaven in de komende jaren ruim te verdubbelen.


De fors overgewaardeerde Chinese Yuan tegenover de Dollar is inmiddels op een 5-jarig laagtepunt aanbeland. Het opofferen van kostbare valuta-reserves om een devaluatie in toom te houden, is op den duur vrij zinloos. Onderschat deze spectaculaire ontwikkeling van een lagere Yuan niet. Het daagt menigeen ineens, dat de wereldeconomie straks te maken krijgt met volstrekt moordende concurrentie. Doemen de gevreesde handelsbelemmeringen van de donkere jaren ‘30 weer op? Wordt dit de beslissende nekslag voor de wereldhandel? De jaarlijkse groei van de wereldhandel was al, sinds de Grote Financieele Crisis, ingestort van 7.4% (1992 - 2006) naar amper 1% in 2015 (Atradius). De groei in wereldexport van de afgelopen 12 maanden is bijna het slechtst in 50 jaar (IMF)! De toelating van China tot de wereldhandelsorganisatie (WTO), sinds 2001, heeft echter nog steeds niet geleid tot de beloofde ontmanteling van haar gesubsidieerde staatseconomie. De rest van de wereld kan daarom fluiten naar iedere vorm van eerlijk handel drijven, omdat elke vergelijking met een gangbare markteconomie aldaar mank gaat. Het ‘dumpen’ van Chinese producten op de wereldmarkt zal veel grotere vormen aannemen dan tot nu toe al het geval was (staal!).

Telkens als de Chinese Yuan devalueert, wordt de speelruimte van het expansieve monetaire beleid van de Centrale Banken verder beperkt. Want dat drukt de devaluaties in hun eigen valuta’s de kop in. Bovendien heeft een daling van de Chinese valuta-reserves, vanwege de massieve kapitaalvlucht uit China, een ‘verkrappend’ effect op de wereldliquiditeit. Dat kan elke poging om obligatie-rendementen naar beneden te drukken via aankoop van obligaties (QE, kwantitatieve verruiming), in de wielen rijden. Weer een monetaire illusie minder? Lijkt de rol van Centrale Banken, als stimulans voor de markten, opeens uitgespeeld? In ieder geval lopen de koude rillingen over de rug van menigeen, naarmate men zich de gevolgen van een voortgaande Yuan-devaluatie, waar China overigens steeds minder greep op heeft, bewust wordt.

Dit Chinese kaartenhuis, vol met spooksteden, spookvliegvelden en spookappartementen, zakt inelkaar. De meest pessimistische voorspellingen zullen later nog te optimistisch zijn gebleken. Niets is wat het schijnt! Alle officieele en onofficieele cijfers over de economie berusten op staatsmanipulatie en zinsbedrog. Censuur, zelfcensuur en ‘verdwijningen’ zijn aan de orde van de dag. Waarnemers, die erop rekenen, dat staatsdirigisme het een en ander blijvend onder controle houdt, onderschatten de kwetsbaarheid van het systeem, na de meest acute schuldextase in de wereldgeschiedenis. De inefficiente investeringshausse, zonder zichtbaar rendementsoogmerk, is, als percentage van de economie, vele malen groter dan die van de Amerikaanse spoorweghausse van de 19de eeuw, die destijds een 30-jarige economische depressie tot gevolg had.

De spectaculaire instorting van de Shanghai-beurs, na de kredietgedreven stijging, werd tevergeefs tegengegaan door aandelenverkoop strafbaar te stellen, aandelenhandel aan banden te leggen en een massieve aandeleninkoop (10% van de beurswaarde, wat dus ‘boven de markt’ hangt!) van staatswege, direct of indirect, op touw te zetten. Zelfs 6 recente rente-verlagingen mochten niet baten. De Chinese vraag naar kolen, staal en cement is in 25 jaar nog niet zo laag geweest! Overcapaciteit heeft toegeslagen en is niet tijdelijk. Sommige deskundige waarnemers, die het allemaal zagen aankomen, hielden hun mening voor zich, uit vrees voor vergeldingsmaatregelen. Beleggers en investeerders zullen nu van een hele koude kermis thuiskomen en uiteindelijk moeten toegeven, dat het geloof in alle overduidelijke propaganda, simpelweg gespeend van iedere juiste informatie, misplaatst was. Elk technisch koersherstel is een verkoopgelegenheid, voorzover dat nog wordt toegelaten.

Propaganda en ongeloofwaardige informatie zijn trouwens gemeengoed geworden over de gehele wereld. Men kan als belegger geen wegwijs meer maken in alle economische en bedrijfsgegevens. De creativiteit daarvan geeft een onjuist en onvolledig beeld van de werkelijke stand van zaken. Dit heeft het beleggingsrisico scherp verhoogd. Wie hecht nog enige geloof aan de officieele cijfers van de werkeloosheid en van het Bruto Nationaal Product? Hoeveel schuld is verstopt in derivaten? De omzetgroei van de bedrijven in de S&P 500 index heeft het, bijvoorbeeld, al 5 jaar laten afweten, maar de winst per aandeel kon worden verhoogd door financieele engineering (inkoop van eigen aandelen via buitengewone krediethefboomwerking) en kostenbezuinigingen.

De doorzichtigheid van de markten wordt bovendien bemoeilijkt door de krachtige invloed van ‘domme’ index-beleggingsfondsen en de algorithmische ‘zwarte doos’- fondsen. De markten geven hierdoor ‘valse’ signalen af en schijnbare markttrends blijken misleidend te zijn. Tegelijkertijd opereren markten, zonder het bestaan van een echte ‘risicoloze’ rente, in wezen in het luchtledige, want een juiste marktprijs kan, in een tijd van nul-rente, niet worden bepaald. Dus risico’s worden gecamoufleerd. Het is racen met de remmen los! De marktspelers worden voortdurend te grazen genomen.

Staat er nu een wereldwijde deflatoire spiraal, met de nodige landen- en bedrijfsfaillissementen, voor de deur? In ieder geval, is het vertrouwen in de goede afloop van het een en ander diep geschokt. Want de schuld als percentage van de wereldeconomie is, sinds de laatste crisis in 2008, helemaal de pan uitgerezen en een vertrouwenscrisis in tegenpartijen en onderpanden kan het gehele systeem opeens de das omdoen. Zonder een nieuwe economische groeicyclus, is zo’n vertrouwenscrisis, wat alles tot stilstand brengt, een kwestie van tijd.

Sinds de Amerikaanse Federal Reserve, in afgelopen December, voor het eerst in 9 jaar, de rente verhoogde, is er sprake van een afvlakking van de yield (‘rente’) - curve, waarbij korte Treasury obligatie-rendementen weliswaar stegen, maar de langere Treasury obligatie-rendementen verder daalden. De invloed van een Centrale Bank op de ‘langere’ obligatie-markt is beperkt. Maar deze afvlakking van de curve heeft nu geleid tot een rendementsverschil (‘spread’) tussen de 2-jarige en de 10-jarige Treasury van minder dan 1.2%, wat het kleinst is sinds 2008! Dit is een klassiek teken van een ophanden zijnde recessie. Vraag en aanbod bij de ‘langere’ Treasuries, de ‘onzichtbare hand’, duidt op nog minder groei- en inflatie-verwachtingen. De markt haalt simpelweg zijn schouders op over alle optimistische economische voorspellingen, die toch steeds weer naar beneden moeten worden bijgesteld.

De forse daling van de olieprijs (wat gelijk staat aan een ‘belastingverlaging’) heeft aan de inkrimping van consumentenbestedingen, als percentage der economie, niet een halt toegeroepen. De Amerikaanse spaarquote, als percentage van het besteedbaar inkomen, is, sinds 2008, nog steeds in een opgaande lijn. Die spaarquote is trouwens de helft van het gemiddelde van 50 jaar geleden, terwijl de economische, demografische en geo-politieke onzekerheden juist nu overal om zich heen grijpen. De verwende, na-oorlogse, generatie, die, historisch gezien, een unieke tijd beleefde, is niet meer. De huidige generatie zou heel veel lering kunnen trekken uit wat onze groot- en overgrootouders destijds gewend waren: structurele deflatie, beurs- en grondstoffenmalaise, politiek extremisme, en handels- en andere oorlogen. Helaas lijkt de woede van de massa weer te kunnen uitmonden in de opkomst van een ‘grote man’, meestal met persoonlijkheidscultus. In eerste instantie natuurlijk geprezen voor het aanleggen van mooie snelwegen, maar uiteindelijk het gehele volk meesleurend naar de ondergang (‘crash and burn’).

Maar is er niet eerst een grote kans op een ‘superhausse’, die men niet mag missen? Tja, de manische markt is nu eenmaal tot alles in staat. Er is immers een overvloed aan liquiditeit, de rente is nog superlaag en monetaire stimuleringen lijken te worden voortgezet. Misschien wordt de wereld weer verrast, zoals in 2009, door een massief programma van kwantitatieve verruiming - QE - in China, om haar schuldprobleem te neutraliseren! Misschien stabilizeert de Dollar en kan het superlange economische herstel in Amerika (bijna de langste cyclus sinds 1854) worden verlengd. Misschien komen de grondstoffenprijzen en de Opkomende Markten weer van de grond. Valt er dan niet wat te verdienen? Maar vergeet niet, dat deelname aan een dergelijke ‘bubbel’ (het ‘1927-1929’ fenomeen), gelijk staat aan een gok, niet aan een degelijke, rationele belegging. Zo’n gok eindigt in tranen, net zoals recentelijk in 2000. Er bleef van die laatste ‘tech’-bubbel trouwens weinig over en zelfs de koers van een leidende firma, zoals Cisco, staat, na 15 jaar, nog 75% lager! Zou men zich nu werkelijk willen laten verleiden tot het najagen van de bekende ‘FANGS’ (Facebook, Amazon, Netflix, Google), die nu al koers/winst-verhoudingen hebben om, cynisch bedoeld, van te watertanden?

Uiteindelijk moet men zich extra zorgen maken over de gevolgen van de extreme financialisering van de economie. Dit zal de volgende financieele crisis aanzienlijk verergeren. Men kan her en der (van niet-banken, ‘schaduwbanken’) lenen op basis van potentieele, toekomstige omzet en kasstromen, illiquide activa omwisselen, via derivaten, in verhandelbare eenheden, en meermalen gebruik maken van hetzelfde onderpand (‘collateral management’) voor kredietdoeleinden. Maar de toekomst blijkt vaak lijnrecht te staan tegenover de algemene verwachting. Daarom zal, bijvoorbeeld, de grondstoffensector veel langer onder druk blijven dan vroeger, omdat het aantal faillissementen omhoog zal schieten.

De jarenlange vervormde aandelenmarkten, van de ontwikkelde landen, stevenen af op een 50%+ ineenstorting in de komende jaren. De markten van grondstoffen en van de Opkomende Landen en hun valuta’s, ondanks de vermeende almacht van de Grote Centrale Banken, zijn hen al voorgegaan. De huidige, kunstmatige markten, in de lucht gehouden door de bubbel van monetaire stimulering (QE), zullen hetzelfde lot ondergaan als de markten tijdens de bubbel in rommelhypotheken in 2008, die het gehele totaal rendement van de S&P 500 index, boven dat van de risicoloze Treasury Bills, sinds 1995, van de kaart veegden. Heeft men zijn les niet geleerd van de beurskrach van 2000 - 2002 en die van 2007 - 2009, die plaatsvonden, ondanks een extreem verruimend monetair beleid? De financieele engineering van tegenwoordig doet niet onder voor die van de rommelhypotheekobligaties (met AAA-rating!) van 2005 - 2007. Het heeft nu de gehele wereld in zijn greep en zal daarom zeker leiden tot een ernstige wereldcrisis. Wat volgt is de onvermijdelijke herfinanciering van de Centrale Banken, met hun excessieve hefboomwerking, waardoor het gehele monetaire systeem ongetwijfeld op de helling gaat. Het onorthodoxe monetaire beleid van kwantitatieve verruiming (QE), wat zorgde voor de Grote Monetaire Illusie, wordt dan ten grave gedragen.


Tot nu toe kon de roekeloze kudde in de markten, met ‘momentum’ trading, zegevieren, zonder rekening behoeven te houden met topwaarderingen of risico’s. De toekomst is echter voorbehouden aan die beleggers, die luisteren naar de lessen van de geschiedenis en die het hoofd, eventueel voor langere tijd, koel weten te houden met geduldig en saai kasgeld, in Dollars en in Amerikaanse Treasuries.


DIEDERIK SCHMULL


9 Januari, 2016

WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.

@@@


113 opmerkingen:

 1. hoewel ik de superioriteit van de US dollar grotendeels kan bijtreden is er toch één element dat onderbelicht is gebleven; met de komst van een nieuwe president kan het aureool van de US dollar wel degelijk aangetast worden. Hoewel misschien te weinig daadkracht steekt Obama er wel ver bovenuit kwa integriteit en rechtlijnigheid. Zoals het er in de meeste Westerse culturen vandaag aan toe gaat zijn de politieke 'leiders' vaak enkel nog marionetten in een poppentheater en denk dat het 'one nation, one people' gevoel in het post Obama tijdperk nog veel meer zal verwateren en dus ook de hegemonie van de US dollar...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Natuurlijk is de hegemonie van Amerika verminderd ten
   opzichte van decennia terug. Dat was onvermijdelijk.
   Obama's 'isolationisme' (geen soldaten in buitenlandse
   oorlogen) is begrijpelijk, na de vorige mislukte avonturen.

   Maar een alternatief voor de Dollar is er nog niet. De Euro
   had een kans, maar is nog steeds een valuta zonder land en
   neemt in betekenis af.

   Alles is relatief! Andere landen zijn NIET zelf-voorzienend
   in voedsel en energie, hebben geen rechtstaat of
   militaire macht, en zijn politiek veel riskanter.

   De volgende Amerikaanse president lijkt trouwens het
   roer om te gooien. Men grijpt weer in, zoals vroeger,
   en laat dat niet meer over aan de 'proxies', zoals
   ISIS, Taliban en Turken, die financieel flink werden
   gesteund, wat niet meer geheim kan worden gehouden.
   Men had de duivels in huis gehaald.

   DS

   Verwijderen
  2. @ANONIEM:

   Hoe het Britse POND de hegemonie verloor aan de DOLLAR:

   (Economist)

   “size, stability and liquidity” of financial markets are the most important determinants of reserve status.

   America’s capital markets remain massively bigger, more liquid and better regulated than China’s, the financial crisis notwithstanding. Although the Chinese government is actively promoting the development of its financial markets, just as America did a century ago, progress has been fitful. The yuan is not fully convertible, the authorities meddle with the markets and Chinese stocks have become a byword for instability.

   http://www.economist.com/node/21669969?fsrc=scn/tw/te/pe/ed/takingapounding

   DS

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Uit voorgaande blijkt dus, dat Amerika al in 1880
   Groot-Brittannie had voorbijgestreefd, maar dat
   het nog 50 tot 60 jaar duurde, voordat de Dollar
   algemeen werd geaccepteerd als internationale
   reserve-munt.

   Daarom lijkt de positie van de Dollar nog verzekerd
   voor de komende decennia. De toekomst van de
   eventuele concurrenten, zoals de Euro en zelfs
   de Yuan (een dictatuur is nooit duurzaam), is
   uiterst onzeker.

   DS

   Verwijderen
 2. En wat als de euro valt? Zouden we dan kunnen teruggaan naar Belgische franken en Nederlandse gulden,..?
  En heeft een dollarrekening zin? Of best papiergeld in dollars?

  Grtn
  Jim

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @JIM:

   Natuurlijk valt de Euro. Geen van de 150 monetaire
   unies van verschillende landen van vroeger, bestaat
   nog. Een munt is alleen duurzaam in hetzelfde land.
   Wordt de Eurozone een land, een superstaat? Dat is
   een droom voor sommigen, een nachtmerrie voor de
   meesten. In 2012, tijdens de Griekenland-crisis,
   lagen de nieuwe Guldens al klaar.

   Een Dollarrekening en Treasuries hebben dus heel veel zin,
   als men een beetje geld heeft, want er is rompslomp en
   er zijn extra kosten. Voor grotere bedragen, lijkt
   een bankrekening buiten Europa, liefst in Canada en
   Amerika, vereist, want kapitaalcontroles liggen op de loer.
   Er zijn belastingconsequenties (erfenis, etc). Er is
   allang sprake van een Europese kapitaalvlucht naar
   voornamelijk Amerikaanse Treasuries ($ 500 miljard in
   de laatste jaren), wat scherp zal toenemen (pensioen-
   fondsen, verzekeraars, etc).

   Bewaar in geen geval fysiek geld thuis of in de tuin.
   Uw leven is dan in gevaar. Geheimhouding is onmogelijk.

   DS

   Verwijderen

  2. Wat is een dollarrekening? Een deel van het geld waarmee ik beleg staat op een dollarrekening bij een effectenbank. Is dit een kwestie van het noteren van de waarde? Zijn het virtuele dollars, d.w.z. dat pas door aanwending voor koop van aandelen in de VS reële dollars geëffectueerd worden? Ik kan deze dollars nergens anders voor gebruiken, behalve voor conversie in euro's. Als de euro instort, wat heb ik dan nog aan mijn dollarrekening bij de effectenbank?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   Die Dollarrekening kan worden omgewisseld tegen Euros,
   en in het geval van de ondergang van de Euro, kan het
   worden omgewisseld tegen een nieuwe Gulden of tegen
   een mandje van 19 verschillende valuta's, al naar
   gelang de overeenstemming, die men bereikt. Dat wordt
   nog een politiek gevecht.

   Elke bank heeft zijn eigen regels voor niet-Euro-
   rekeningen.

   DS

   Verwijderen
  4. Wanneer de euro valt, raken ook de Nederlanders en Duitsers hun vermogen (spaargeld, pensioen, lijfrentes, etc.) kwijt. Want de regeringen van beide landen zullen niet tijdig uit de euro stappen maar er tot het bittere einde in blijven. Dus zodanig lang dat ieders koopkracht is verdampt. Bovendien is het de vraag, als ze er al uit stappen, of ze zomaar een nieuwe gulden of mark kunnen implementeren waar mensen vertrouwen in zullen hebben.

   Verwijderen
  5. @KAREL GOUDSMIT:

   Men kan terecht twijfels hechten aan de goede afloop van
   dit Euro-experiment. Daarom is 100% van een vermogen
   in Europa onverstandig. Toch lijkt mij, dat de ogen
   wel degelijk opengaan. De sterkere leden van een
   monetaire unie hebben in het verleden altijd een unie
   vaarwel gezegd, zodat de armere leden geen keus hadden
   om hun eigen boontjes te doppen.

   DS

   Verwijderen
 3. @

  Het VLUCHTELINGENPROBLEEM:

  (Die WELT)

  - Slechts 10% van de potentieele vluchtelingen is aangekomen.
  Nog eens 8 tot 10 miljoen uit Syrie en Iraq zijn onderweg.

  - Maar de grootste vluchtelingenstroom uit Afrika staat nog
  voor de deur. Er zouden reeds 1 miljoen vluchtelingen in
  de Sahara zijn omgekomen. De Afrikaanse bevolking verdubbelt
  in de komende decennia ook nog.

  http://www.welt.de/politik/deutschland/article150814404/Erst-zehn-Prozent-der-Fluchtwelle-bei-uns-angekommen.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @

  Voor wat het waard is! Men is vrij machteloos, als sommige
  dingen uitkomen. Men kan alleen proberen om het beste ervan
  te maken!

  De blinde ('Nostradamus') voorspelster van de Balkans,
  Baba Vanga, die in 1996 overleed op 85-jarige leeftijd,
  voorspelde een neger als Amerikaanse president (...de laatste),
  en de vluchtelingenstroom naar Europa (met het einde van
  de Europese cultuur). Zij voorspelde ook 9/11.

  She foresaw a "great Muslim war" which would begin with the Arab Spring in 2010, play out in Syria and end with the establishment of a caliphate by 2043 with Rome at its epicentre, News.com.au reported .

  http://www.mirror.co.uk/news/world-news/what-baba-vanga-predict-chilling-6974170

  http://www.viralthread.com/blind-mystic-predicted-911-terrible-news-2016/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @

  (CLIVE MAUND): THE GREAT TRAIN WRECK of 2016

  Een 'must' read.

  Let op de uitbraak naar boven van de TLT.

  'Als dit een economisch herstel is, dan ben ik de reincarnatie
  van Napoleon'!

  http://www.safehaven.com/article/39842/the-great-train-wreck-of-2016

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als ik dit artikel lees moet ik mijn noodrantsoenen weer op peil brengen een dezer dagen.
  En natuurlik nog wat Treasury`,s aankopen of kan ik beter nog even wachten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @FRANCS:

   Elke zwakte in Treasuries lijkt een koopgelegenheid voor
   de LANGERE termijn. De inflatie blijft dalen. Deflatie
   wordt in grote delen van de wereld STRUCTUREEL. Dat is
   wat de markten ons al heel lang vertellen, maar de
   meesten verkeren nog in de ontkenningsfase. Er komt
   helemaal geen rentestijging. De rente blijft nog 20 jaar
   laag. Treasuries blijven de meest aantrekkelijke
   veilige haven ter wereld, terwijl men het uitzit. Want
   alle riskante activa zullen in waarde blijven dalen
   in een wereld van structurele overcapaciteit.

   DS

   Verwijderen
  2. @FRANCS:

   KANTTEKENING: De KORTE rente zou verder kunnen stijgen,
   maar de LANGE rente blijft verder dalen. Dat is
   dus positief voor langere Treasuries en de TLT.

   De lage korte rente, zeker als die negatief is, zou
   het systeem kunnen opbreken. Daarom zou de korte
   rente kunnen 'normalizeren'. Maar dat is voor
   de markten en de economieen natuurlijk onprettig.
   Autoriteiten zullen geen keus hebben, dan om door
   de zure appel heen te bijten, ondanks de lobbies
   van de financieele wereld. Het zou de economie
   nog verder afkoelen en een lagere inflatie versnellen.
   Dus heel positief voor langere Treasuries.

   Dit staat lijnrecht tegenover de 'belofte' van Centrale
   Banken om inflatie te verhogen. Dat is lariekoek.
   Iedereen gaat failliet bij te lage en negatieve rente.
   De markt doet het anders zelf wel: de hypotheekrente
   in Zwitserland STEEG in 2015.

   DS

   Verwijderen
 7. http://www.rtlz.nl/finance/beurs/rbs-2016-wordt-catastrofaal-verkoop-alles
  zonder commentaar
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hans de Geus ‏@hansdegeus · 35 sec.35 seconden geleden
   wie Goodheart goed las,niks nieuws dat RBS verhaal. Disinflatie, financialisatie, grondstoffen slump: 3 decennia loonmatiging

   Verwijderen
  2. @MARCJA & ANONIEM:

   Het moet mij wel van het hart, dat al die financieele
   firma's bijna 100% zijn gedraaid. Hadden de troebelen
   van China en de invloed daarvan op de wereldeconomie
   volledig onderschat en ontkend. Zagen groei, inflatie
   en rente alleen maar stijgen. En die olieprijs...was
   'tijdelijk' terug. (Foei, Shell. Financiering van het
   dividend is uit den boze). De wereld is echt veranderd.
   Het gemiddelde aandeel bereikte in midden 2014 al zijn
   hoogtepunt. Kwaliteitsobligaties hebben WEER gewonnen
   van aandelen, tegen alle (BIJNA) alle verwachtingen in.

   Een technisch koersherstel moet nu niet worden
   uitgesloten.

   DS

   Verwijderen
  3. u hebt volkomen gelijk met uw reactie "van het hart"!
   marcja

   Verwijderen
 8. Beste heer Schmull,

  u heeft al vaker aangegeven dat het openen van een dollarrekening bij Garantibank te betwijfelen is. Maar wat zijn dan de opties voor de wat kleiner vermogende mensen behalve wat fysiek goud en blikgroente?

  Treasuries zijn moeilijk aan te komen en alleen weggelegd voor het grote geld en een dollarrekening buiten europa openen is ook haast niet te doen voor de kleine man.

  Mijn inziens is het openen van een dollarrekening bij Garantibank dan altijd nog een beter alternatief als aanhouden op een euro spaarrekening. Garantibank valt verder onder NL deposito garantiestelsel en mochten alle banken ineens omvallen dan zal het deposito garantiestelsel zowieso niet uitvoerbaar meer zijn, dat geld dan zowel voor Garantibank USD rekeninghouders als rekeninghouders van een eurorekening bij een europese of NL bank.

  M.a.w. waarom zou het aanhouden van een (USD) rekening bij Garantibank meer risico's met zich meebrengen als een reguliere europese of nederlandse spaarrekening?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Een vreemde valuta deposito bij Garantibank valt onder
   het DGS in Nederland, behalve eventuele schommelingen
   in de wisselkoers.

   http://www.garantibank.nl/klantenservice/veelgestelde-vragen/id/152/Welke-producten-vallen-onder-het-depositogarantiestelsel?-

   file:///C:/Users/Rick6/Downloads/kkamervragen-over-het-turks-fruit-deposito.pdf

   http://www.exchangerates.org.uk/EUR-TRY-exchange-rate-history.html

   DS

   Verwijderen
  2. Beste heer Schmull,

   even voor de volledigheid, ik heb het hier over een USD rekening en niet een TRY rekening bij Garantibank. Daarnaast heb ik het over eeen USD internetspaarrekening waarbij het bedrag direct opgenomen kan worden en geen deposito welke voor langere tijd vaststaat.

   U gaf namelijk in een eerdere reactie onder een ander artikel aan dat een USD rekening bij Garantibank te betwijfelen is, en ik vraag mij af waarom u dat aangaf?

   Verwijderen
  3. @ANONIEM:

   In dit geval maakt het niet uit, wat mijn mening is
   over deze bank, want als het misgaat, draait Nederland
   er toch voor op.

   Dat was anders bij Icesave, waarvoor ik destijds waarschuwde, want de schatkist van Ijsland dekte
   slechts een fractie van de uitstaande verplichtingen.
   Velen reageerden met ongeloof. Maar zelfs in het
   geval van Icesave, heeft men na 8 jaar toch zijn
   geld teruggekregen. Ondabnks het grote risico, dat
   men nam, voor een klein beetje meer rente.

   Het is misschien beter om wakker te liggen over de
   nieuwe Bail-in regels van de EU vanaf 1 Januari.
   ALLE banken staan nu onder vuur. Het is een kwestie
   van tijd, dat de deposito-houders moeten dokken,
   net zoals bij Cyprus. Wat NOOIT gebeurd zou zijn
   zonder EU en de weigering om alles samen te delen.

   Een land met een EIGEN valuta zal ALTIJD de
   deposito-houders als heilig beschouwen. Anders komt er een bankrun.

   DS

   Verwijderen
  4. Is een dollarrekening op Jersey eventueel een oplossing ? Of valt ook daar de europese bail-in te vrezen ?

   Verwijderen
  5. @ANONIEM:

   Jersey valt onder de DGS van de U.K. en alle gegevens
   daarvan zijn sinds 1 Januari j.l. bij de autoriteiten
   bekend. De EU-Bailin is hier ook van toepassing.

   DS

   Verwijderen
  6. @ANONIEM:

   HERSTEL. Jersey valt NIET onder de DGS van de UK, maar
   heeft een eigen DGS. Het is echter deel van EU en de
   EU-Bailin is van toepassing

   https://www.gov.je/Industry/Finance/DepositProtection/Pages/Overview.aspx

   DS

   Verwijderen
 9. Hier het artikel.
  " RBS cries 'sell everything' as deflationary crisis nears. "

  http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12093807/RBS-cries-sell-everything-as-deflationary-crisis-nears.html

  BeantwoordenVerwijderen
 10. tav Anoniem mbt treasuries en usd-rekening

  Ik heb heel makkelijk via ABN de 2.875% us treasury 2043 gekocht op de beurs in Duitsland,wel via medewerker.
  Bij Binckbank is in een handomdraai een usd-rekening te openen vanuit de euro-rekening,aleen hierover geen rente.
  Wel is op die manier makkelijk om de TLT,UUP etc te kopen en ook
  de euro en usd vanuit die rekening naar elkaar over te boeken met koerswinst.

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Harold,

   dank voor de info. Echter wat gebeurt in het geval dat Binckbank failliet zou gaan. Ben je dan het geld op de dollarrekening kwijt?

   Neem aan dat de tegoeden op de Binckbank rekening niet onder NL DGS vallen?

   Verwijderen
  2. Volgens Binckbank vallen alle bedragen op geldrekeningen(euro en usd) onder het DGS

   Verwijderen
  3. USTreasury-markt in Duitsland is erg dun. Wat gebeurt daar bij een crisis? Is dat qua veiligheid/verhandelbaarheid wel te vergelijken met de secundaire markten in de US?

   Verwijderen
  4. @Harry,

   dan maakt het volgens mij ook niet uit of je een USD rekening aanhoud bij Binckbank of Garantibank. Zelfde risico's en vallen beide onder DGS.

   Voordeel van Garantibank is dat je op dit moment nog 1,25% rente krijgt op je dollars.

   Verwijderen
  5. MIsschien dat dhr Schmull meer weet over de treasury-markt in D'land. Ik ben uit gegaan van vergelijkbaar met secundaire banken VS

   mvg//Harold

   Verwijderen
  6. @ANONIEM, HAROLD:

   De verhandelbaarheid voor de Langere Treasury op de
   Duitse beurzen moet geen enkel probleem opleveren
   voor de bedragen van de gemiddelde particuliere
   belegger:

   http://www.finanzen.net/anleihen/A1HKKG-US-Staatsanleihen-Anleihe

   DS

   Verwijderen
 11. http://www.zerohedge.com/news/2016-01-12/international-war-cash
  Gelooft u nog steeds dat een afgedwongen cashless society onmogelijk is ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   CASH is nog hoogstens 5% van alle transacties. Cash
   behoudt zijn plaats en zal nooit helemaal verdwijnen.
   Zeker niet in Amerika. 70% van de Dollars worden
   BUITEN Amerika gebruikt voor allerlei doeleinden.
   Maar nee, men kan niet meer naar een bank stappen
   met een koffer vol geld zonder de herkomst te
   bewijzen!

   DS

   Verwijderen
 12. ALBERT EDWARDS: If I'm right, the US stock market will fall 75%
  http://www.businessinsider.com.au/albert-edwards-if-im-right-the-us-stock-market-will-fall-75-2016-1

  U bent mogelijk ook zo negatief !?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Zie hieronder. Een uiterst indrukwekkende geest en
   onafhankelijke denker. Nog wel werkend bij een bank!

   DS

   Verwijderen
  2. Ja, dat laatste is wel opmerkelijk. Misschien is zijn rol die van de hofnar, die van alles mag roepen zonder consequenties te moeten vrezen ?

   Mrgalak

   Verwijderen
 13. @

  Albert EDWARDS van SocGen, met zijn voorspellingen over de
  komende, economische IJSTIJD, ondanks of juist dankzij alle
  stimuleringsmaatregelen (QE), blijft een van mijn HELDEN.
  Hij was enorm moedig om tegen de algemene mening in zijn
  bezorgdheid te uiten en nu lijkt hij gelijk te krijgen.
  Hij timmerde al decennia aan de weg. Hulde!
  Historische tijden!

  http://www.businessinsider.com.au/albert-edwards-if-im-right-the-us-stock-market-will-fall-75-2016-1

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @

  (HUNT - HOISINGTON): LOWER INFLATION Remains The GREATER RISK. Secular Low LONG TERM TREASURY YIELD Still AHEAD

  LACY HUNT van HOISINGTON is eveneens een van mijn grootste helden,
  die dwars tegen de stroom in, vraagtekens zette bij alle
  monetaire stimuleringsmaatregelen, die nu AVERECHTS blijken
  te werken.

  The firm dollar will remain a restraining force on economic activity and should cause the year-over-year increase in the CPI to reverse later in the year. Under such circumstances, lower, rather than higher, inflation remains the greater risk. Such conditions are ultimately consistent with an environment conducive to declining long-term U.S. Treasury bond yields. In short, we believe that the long awaited secular low in long-term Treasury bond yields remains ahead.

  http://www.hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2015Q4NP.pdf

  http://www.hoisingtonmgt.com/hoisington_economic_overview.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @

  SHARPS PIXLEY (DEGUSSA): Een nieuwe SHOWROOM in LONDEN met
  kluizen:

  http://www.sharpspixley.com/about/

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ik begrijp de business case niet. Goud staat laag en gaat vlg u nog veel lager. Hogere prijzen niet in de volgende 5-10 jaar.
   marcja

   Verwijderen
  2. @MARCJA:

   Ik ben al jarenlang voorzichtig met Goud, vanwege
   lagere inflatie, deflatie en hogere reeele rente.
   Maar Fysiek Goud verdient toch een plaats in een
   vermogen, als verzekering tegen het 'ondenkbare'.
   Het blijft het fundament van een vermogen, ONGEACHT
   de prijs, maar behoort in deze tijd niet meer dan
   10 tot 20% daarvan uit te maken. Wat zin heeft voor
   Centrale Banken, heeft ook zin voor de belegger.
   Je weet maar nooit. Dus de kans op nog eens 50%
   daling, mag nooit de reden zijn om een Goudpositie
   helemaal op te doeken. Men zegt toch ook de
   verzekering op uw eigen huis niet op?

   DS

   Verwijderen
 16. @

  Een POSITIEF geluid over CHINA. Niets aan de hand. Een beetje
  minder groei, maar die is nog behoorlijk (gewoon de cijfers
  geloven). Devaluatie van de Yuan is Positief (voor wie??).
  China is nu GOEDKOOP en zeker niet te duur (gewoon geloof hechten
  aan hun boekhouding):

  http://www.cmegroup.com/education/featured-reports/the-path-forward-for-chinese-equities.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @

  (COHEN):

  Over SHELL's DIVIDEND. Wordt dit jaar waarschijnlijk niet
  verlaagd, maar zeker niet verhoogd. Als de olieprijs echter
  laag zou blijven, dan is een dividendverlaging in 2017 niet
  uitgesloten:

  As of the end of Q3 2015, the company's FCF was just enough to cover its dividend pay. And this year, the company also borrowed close to $16 billion - mostly in Q2 and Q3. As a result, the net change in cash flow rose by close to $10 billion.

  Without accounting for the BG Group deal that should bolster Shell's cash flow, it will still have to pay - assuming the dividend doesn't change in 2016 - roughly $10 billion in dividends to its shareholders. Even if FCF only covers half of the dividend payment in 2016, the company will have to take the payment from its available cash, which as of the end of Q3 2015 stands at $32 billion. The other option is to save up on cash and slash the dividend.

  the downstream accounted for the lion-share of RDS's earnings during the first nine months of 2015. And even before the collapse of oil prices, there was a steady upward trend in the share of the downstream from total earnings. The strength of the downstream business could partly offset the drop in upstream profits.

  I don't think Shell will cut its dividend in 2016. But considering the dividend yield is close to double digits, the company isn't likely to raise it either this year. The management may even decide to use available funds to buy back its shares. After all, if the company can't find projects to invest that generate a 10% yield at the current energy prices, it might as well repurchase its shares. But if oil prices maintain their low levels, we are likely to see a shift in the management's tone as the year winds down. And perhaps by the end of the year the company may eventually start talking about reducing its dividend.

  http://seekingalpha.com/article/3811426-will-royal-dutch-shell-eliminate-its-dividend-this-year?page=2

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Net een artikel gelezen van Arnold Karskens, hij verwacht rond mei van dit jaar een volksopstand in het Westen, min of meer a la Arabische lente.....eea als gevolg van de dan nog verder toenemende "vluchtelingen"(?)-stroom....Duitsland heeft er zelfs nu in de eerste 2 weken van januari al weer 55k binnengekregen.....dit is totale waanzin....ik verwacht ook iets als een revolutie in mei...mede door de verwachtte economische meltdown....dit wordt DE perfect storm.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De politici zullen ons niet redden. Dus moet het volk het doen. Hoe eerder, hoe beter. Er is een te laat: Europa wordt strijdtoneel voor de grote clash tussen seculier westen en moslemtotalitarisme en -sectarisme. Voormalige oostbloklanden bouwen hekken en sluiten de poorten. In hun collectieve geheugen zit ervaring met de Islam die wij node missen. Wij gaan er aan, tenzij ...

   Verwijderen
  2. Wij gaan eraan....kijk maar om je heen....we blijven diep buigen...de media gedragen zich onvoorstelbaar.....hoorde zo'n Gooi dame die op radio 4 een klassiek muziek programma presenteert met een zacht lief stemmetje zeggen..."ja, misschien weten die mannen helemaal niet hoe ze zich tegenover vrouwen moeten gedragen"....weer zo gruwelijk apologistisch....we zijn verloren , geloof me.....

   Verwijderen
 19. Biggest fall in NY Fed manufacturing index since April 2009.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Dow door 16k en Aex door 400.
  Benieuwd waar dit eindigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. De wereldhandel versneld sinds begin 2016 in een rap tempo richting " stilstand. "

  Baltic Dry Index:

  http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @

  TREASURIES!

  Tegen al het ongeloof in van zelfs zeer gerenommmerde beleggings-
  strategen, zijn TREASURIES WEER de winnaars geworden en
  breken nu door HISTORISCHE weerstanden. Dit moet echter
  geen verrassing zijn voor degenen, die naar de markten
  luisterden (de meesten lezen de markten juist de les):

  "What’s happening to commodities is just validating where bond yields are going," said Steven Major, head of fixed-income research at HSBC Holdings Plc, in an interview on Bloomberg Television. "These oil markets and equity markets are telling us that the global economy is quite sick."

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/treasury-10-year-yield-falls-below-2-first-time-since-oct-16-ijfqvd0m

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @

  Mee EENS. De markten hebben het geloof in het effect van QE
  VERLOREN. Dus als de FED, in paniek, QE zou hervatten, dan
  zullen de markten hun schouders ophalen. Dat zou zeer slecht
  nieuws zijn voor de markten, want er is NIETS ANDERS:

  (PENTO)(!): The BRUTAL UPCOMING RECESSION Will Lead To CHAOS On Int'l Scale, As FAITH In QE Has Been DESTROYED

  http://www.cnbc.com/2016/01/15/a-recession-worse-than-2008-is-coming-commentary.html

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Pento ......Another such ramp up in deficits and debt, which are a normal function of recessions after revenue collapses, would cause an interest-rate spike that would turn this next recession into a devastating depression.

   Mbt de interest-rate spike.... is dit ook van toepassing op de lange treasuries en zo ja is het verstandig tegen die tijd eruit te gaan, voor zover
   dat moment te timen is?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  2. Dhr Pento heeft nl ook een boek gepubliceerd
   The Coming Bond Market Collapse : How to Survive the Demise of the U.S. Debt Market

   De titel wijst op een collapse ook in de treasuries.

   uw visie?

   mvg//Harold

   Verwijderen
  3. Pento: The coming financial apocalypse and what government and individuals can do to insulate themselves against the worst shocks
   In this controversial book a noted adherent of Austrian School of Economics theories advances the thesis that the United States is fast approaching the end stage of the biggest asset bubble in history. He describes how the bursting of the bubble will cause a massive interest rate shock that will send the US consumer economy and the US government—pumped up by massive Treasury debt—into bankruptcy, an event that will send shockwaves throughout the global economy. Michael Pento examines how policies followed by both the Federal Reserve and private industry have contributed to the impending interest rate disaster and highlights the similarities between the US and European debt crisis. But the book isn't all doom and gloom. Pento also provides well-reasoned solutions that, government, industry and individuals can take to insulate themselves against the coming crisis.

   mvg//Harold

   Verwijderen
  4. @HAROLD:

   De TREASURY-markt is de laatste, die valt, maar die valt
   NIET. Dat is het fundament van het financieele systeem
   en zal tot elke prijs juist worden verdedigd.

   Pento's redenering, dat 'deficit spending', etc,
   onvermijdelijk zou zijn, ongeacht de rente-stijging,
   klopt niet. Dat is juist de reden, dat dit instrument
   op een geven moment NIET kan werken. Dus DAN komt
   er een recessie en geen depressie.

   DAT is allemaal uiteindelijk heel positief voor de
   rendementen van Lange Treasuries, die verder zullen
   INSTORTEN. Zie Japan, waar alle stimuleringsmaatregelen
   de instorting van JGB-rendementen gedurende 20 jaar
   NIET konden voorkomen. Het aantal faillissementen,
   het 'schoon schip maken', dat voor de deur staat,
   zorgt ervoor, dat de wereld JARENLANG met stagnatie
   genoegen moet nemen.

   Een nieuwe QE en zelfs een 5% negatieve rente van de
   FED? In een verkiezingsjaar? Misschien, maar
   het heeft slechts een tijdelijk effect en zal het
   schip NIET keren.

   DS

   Verwijderen
 24. @

  PAS OP VOOR BITCOIN (Zie een van mijn videos - in het Engels):

  The STUNNING COLLAPSE Of FAITH In BITCOIN, which Could Make The Thing JUST FALL APART. Survival At Stake AGAIN

  http://www.economicpolicyjournal.com/2016/01/the-stunning-collapse-of-faith-in.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&m=1

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. NB:

   De strijd rondom BITCOIN. Dit loopt NIET goed af!

   While I do agree with Mike Hearn’s position on the need to expand the size of the blocks in the blockchain, the more I read about what he did, the more I’m convinced his real intention was to privatize the blockchain.

   That is; to ensure private corporations were the ones in control of the blockchain before regular, household computers could catch up with the processing power needed to maintain the blockchain.

   I’m saying this because of Hearn’s employer pushing for private blockchains….

   http://siliconangle.com/blog/2016/01/18/mike-hearn-bitcoin-is-dead-coverage-fails-to-note-that-hes-a-paid-shill-for-blockchain-company-r3/

   DS

   Verwijderen
 25. Goedemorgen heer Schmull.

  Harry Dent zegt opmerkelijk veel overeenkomende zaken als u. Tevens mbt dalend goud, stijgende treasuries, dollar veilige haven.

  Is hij een inspiratiebron voor u?

  https://www.youtube.com/watch?v=8dIpYCD1yhc

  Mvg, plof

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   Nee, hoor! Meneer Dent verkoopt boeken ( 9 stuks) en
   waait met de wind mee. Hij verkondigt, wat 'men' wil
   horen. In 2000 en 2004 voorspelde hij, dat de Dow Jones
   Index omhoog zou schieten naar 40,000 (momenteel 15,000).

   Natuurlijk heeft hij andere zaken wel goed gezien, vooral
   gebaseerd op demografie, zoals de stagnatie in Japan en,
   nu weer, in het Westen. Maar een simpele benadering van
   de ingewikkelde markten lijkt op den duur de plank mis
   te slaan.

   Oppassen voor Goeroes, hoor. Blijf kritisch. Probleem
   is, dat men een kort geheugen heeft en daar gokken ze op!

   DS

   Verwijderen
 26. Beste heer Schmull,

  Dent is wel wat wispelturig ja haha. Net Wikipedia ook op nageslagen.

  Toch is het stukje dat ik hierboven post van youtube wel het kijken waard. Wellicht is meneer Dent ook tot inkeer gekomen.

  mvg, plof

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @PLOF:

   De charts in de video van Dent zijn zeker de moeite waard.
   We zitten nu helemaal op 1 lijn, want een minus 75% in
   de Dow Jones Index in 2017 is niet onwaarschijnlijk. Stel
   je eens voor! Maar ik ga ook met hem mee, wat betreft
   Goud, dat er ernstig van langs kan krijgen, net zoals
   in 2008 (-30%). Alleen $ kasgeld en Treasuries blijven
   de enige veilige havens.

   Elk technisch herstel is een verkoopgelegenheid, want
   de wereldproblemen stapelen zich op. Dit moeten we
   eerst uitzitten.

   DS

   Verwijderen
 27. http://news.yahoo.com/end-europe-berlin-brussels-shock-tactic-migrants-104113981--business.html
  wordt het nu echt spannend ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Wat een schok zou dat zijn! Maar de 'ondenkbare'
   gebeurtenissen volgen elkaar op. 'Ondenkbaar' kan
   het nieuwe normaal worden, denk maar terug aan de
   jaren '20 en '30, toen de meesten ook tot het einde
   toe bleven ontkennen en bleven hopen op een goede
   afloop.

   DS

   Verwijderen
 28. Oh dear.

  World faces wave of epic debt defaults, fears central bank veteran

  http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/12108569/World-faces-wave-of-epic-debt-defaults-fears-central-bank-veteran.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Belangrijk interview. De Bank of International Settlements
   (BIS) waarschuwt al heel lang. Maar de afzonderlijke
   nationale Centrale Banken gedragen zich als stoute
   kinderen en trekken zich er weinig van aan. Die staan
   onder politieke druk en hebben een andere agenda.
   Daarom komen er Crashes, Recessies en Depressies, ONDANKS
   het systeem van Centrale Banken. (White is Ex-BIS).

   DS

   Verwijderen
 29. @DS Ik was te laat bij het lezen van uw tweet.

  Diederik SCHMULL ‏@RickSchmull · 3 u3 uur geleden
  Vertaling weergeven
  (WHITE)(!): #DEBT Situation WORSE THAN 2007. QE Didn't Solve SOLVENCY Problem, Brought Forward Spending From Future

  BeantwoordenVerwijderen
 30. De beurzen gaan vandaag ook weer flink omlaag. De AEX duikt onder de 400.

  Ik moest opeens denken aan al die particulieren die in het voorjaar van 2015 weer massaal gingen beleggen:

  http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/3872268/2015/02/24/Particulier-stapt-weer-massaal-naar-de-beurs.dhtml

  In dat artikel werd al gewaarschuwd voor overgewaardeerde aandelen en wie goed zocht op internet kon al lezen over problemen die in aantocht zijn. Wie toch instapte in het voorjaar van 2015 is nu al 20% kwijt.
  Overigens bleef de rente laag, zoals vermeld in het artikel, maar dat is dus geen garantie voor hoge koersen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Klopt mijn indruk dat wanneer de beurzen in Azie omlaag gaan, de euro sterker wordt en wanneer de beurzen in Europa en de VS
  omlaag gaan de usd sterker wordt ?
  Zoja , wat is hier de verklaring voor?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Helaas is een verklaring voor valuta-bewegingen bijna
   onbegonnen werk. Er spelen teveel factoren een rol.
   Ik heb nog nooit iemand ontmoet, die valuta's zinnig
   heeft kunnen voorspellen. Zelfs de timing van lange
   termijn strategieen vallen vaak in het water.

   DS

   Verwijderen
 32. Wall Street dondert in elkaar maar goud stijgt...
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   Goud stijgt vooral in valuta's van de Opkomende Landen,
   want die zijn in een vrije val. Goud tegenover de USD
   is nog in een meedogenloze, lange termijn neergaande
   trend, tenzij de 1200 naar boven wordt doorbroken. Dat
   wordt een heel harde dobber, want de strijd rond 1200
   duurde jaren en werd uiteindelijk in haar nadeel beslist.
   Tegelijkertijd lijkt de HUI en de XAU miners index naar
   beneden te zijn doorgebroken. Kan een slecht voorteken
   zijn voor de Goud- en Zilverprijs.

   DS

   Verwijderen
 33. de TLT is een van de weinige zaken die het goed doet. Ik heb laatste periode wat zitten kijken naar aandeel BELIMO uit Zwitserland. Lijkt solide belegging en marktleider in meet-regelapparatuur voor water verwarming en airco.
  streefrunner. (alleen wel prijzig aandeel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Let op de Zwitserse Franc, die niet echt zwakker wil
   worden. Dat is een handicap voor het Zwitserse
   bedrijfsleven.

   DS

   Verwijderen
 34. Klopt maar veel omzet komt uit de gehele wereld en de productie is ook in veel landen ondergebracht. Goede spullen en een degelijk bedrijf. Dat wil in dit soort tijden wel werken.
  Naast zaken als TLT en wat gezondheid en consumentenaandelen wel aan te houden schat ik in streetrunner

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Hoe lang kan Draghi doorgaan met het doen van beloften om de aandelenmarkten te blijven steunen. De zo langzamerhand absurde renteverlagingen om inflatie op te wekken treffen geen doel, pensioenaanspraken eroderen. Is het echt alleen dat hij inflatie zoekt om de overheidsschulden in de tijd kleiner te maken? streefrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   De ECB heeft de opdracht om teveel deflatie en inflatie te
   bestrijden. Dat inflatiedoel van 2% wordt steeds
   moeilijker bij een nog lagere olieprijs. Maar die daling
   kan de consumentenbestedingen helpen en de economie
   op peil houden, als de devaluatie van de Yuan binnen
   de perken blijft.

   De ECB moet de markten geruststellen, maar de kans op
   meer QE is minder waarschijnlijk dan de kans op nog
   meer negatieve rente. Doel is de Euro verder te
   verzwakken, wat de markten omhoog zou stuwen. Echter,
   de Carry-Trades, aangemoedigd door de ECB (en de BOJ)
   zelf, gooien roet in het eten. Dat gratis geld met
   hefboom, moet ook weer worden gedraaid. Vandaar
   dat de Euro en de Yen een tijdje stijgen door de
   aankoop van de 'funding' valuta's. Wat de ECB en
   de BOJ proberen te doen, is die stijging tegen te gaan,
   door de valuta's naar beneden te praten.

   Uiteindelijk, na de draai van de Carry Trades, kunnen de
   Euro en de Yen, volgens plan, weer dalen. Maar dan
   kan de Yuan-devaluatie weer roet in het eten gooien.

   Zo gaat het spel door, zonder winnaars. Een Zero Sum game.

   DS

   Verwijderen
 36. Negatieve rente is ook een belasting voor de banken. De euro komt namelijk (matrassen daargelaten) altijd weer ergens terecht binnen het bankensysteem. Maar het zieke is, dat het als individuele bank dus weer wel "loont" om geld uit te lenen. Tired of it all....

  Gr, Ludwig von M.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @LUDWIG VON M.:

   Ieder kind kan op zijn vingers natellen, dat Negatieve
   Rente een uiterst ongezond verschijnsel is. Het bewijst,
   dat het systeem er wel heel erg aan toe is. Totdat
   de vertrouwenscrisis korte metten maakt met dit
   hachelijke experiment.

   DS

   Verwijderen
 37. " World faces wave of epic debt defaults, fears central bank veteran "

  http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/12108569/World-faces-wave-of-epic-debt-defaults-fears-central-bank-veteran.html

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Beleidsmakers hebben geen flauw benul meer waar ze mee bezig zijn....hebben geen enkel historisch besef dan wel dieper inzicht in de materie....de spaarders en de gepensioneerden worden gruwelijk genaaid en al het casinogeld verdwijnt naar de slimme 1%.....onvoorstelbaar dat politici dit met droge ogen blijven verdedigen en onvoorstelbaar dat het kluitjesvolk dit accepteert.....griezelig zelfs....

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Politici en beleidsmakers denken net als de andere mensen aan zichzelf, hebben geen last van emoties i.v.m. de belangen en zorgen van anderen, hebben doorgaans geen of weinig verstand van de zaken waarover ze besluiten nemen. En het volk is nog veel dommer. Niet over zeuren. Probeer te zorgen voor jezelf en wie jou lief zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-am-ende-das-droht-wenn-europa-auseinanderbricht-a-1073604.html
  kan het zijn dat bij het uiteenvallen van Europa de deflatie spiraal onderbroken wordt en er inflatie optreedt ?
  marcja

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @MARCJA:

   In het ergste geval, zouden enkele Zuid-Europese staten
   kunnen vervallen in hyperinflatie. Het einde van de
   Europese 'eenheid' zal in eerste instantie tot een
   economische klap leiden, met nog meer deflatie, wat Japan
   al 25 jaar in zijn greep heeft.

   DS

   Verwijderen
 41. Is er wel een kink in de kabel?
  China profiteert van de lage commodity prijzen!
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-24/china-spurred-commodities-rout-brings-home-460-billion-dividend
  streefrunner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @STREETRUNNER:

   Goldman Sachs weer, he? Moeten zeker nog enkele Chinese
   belangen kwijt?

   De realiteit is, dat er een kapitaalvlucht is van heb ik
   jou daar, zelfs onder kapitaalcontroles. De Chinese
   consument behoort tot een bevoorrechte groep. Er is nog
   geen consumentenmaatschappij. In nominale termen,
   is de consument als percentage van de economie in de
   laatste 10 jaar NIET gestegen. De besparingen als
   percentage van de economie zijn HOGER dan 10 jaar
   geleden. Het inkomen van de gemiddelde Chinees is
   lager dan dat in Botswana, Jamaica en Roemenie.

   http://www.statista.com/statistics/226956/average-world-wages-in-purchasing-power-parity-dollars/

   DS

   Verwijderen
 42. Je kunt nu al voorspellen hoe de eurofielen (met name de volstrekt doorgedraaide types als Verhofstad)gaan reageren bij het uiteenvallen van europa....ze zullen de realisten die al 20 waarschuwen tegen dit megalomane project als schuldigen aanwijzen van de chaos die dan zal uitbreken....met dezelfe arrogantie die ze nu al jaren ten toon spreiden zullen ze de totale puinhoop die ze zelf veroorzaakt hebben in de schoenen schuiven van eurosceptici.....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Onderschat het Schengen-probleem niet:

   Ook economisch lijkt het pure zelfmoord. Kostenramingen van Duitse brancheorganisaties komen uit tussen €3 mrd tot €10 mrd per jaar. De file vrachtwagens voor de Nederlandse grens zou reiken tot de Antwerpse ring.

   http://fd.nl/economie-politiek/1136708/om-schengen-te-redden-moeten-de-grenzen-dicht-blijven

   Degenen, die optimistisch zijn over de goede afloop,
   mogen hun hand opsteken, maar durven dat waarschijnlijk
   niet meer. Een 'echte' ('tijdelijke'!) muur helpt ook
   niet. Ze komen toch, want ze hebben niets te verliezen
   en er is uitzicht op een vast inkomen. En doodschieten,
   zoals bij de muur van Oost-Duitsland, lijkt een
   non-starter. Dus: dit wordt Europa noodlottig, want
   Zuid-Europa en Turkije kunnen dit NIET aan. Er staan
   nog miljoenen te trappelen. Heel erg triest.

   DS

   Verwijderen
 43. @heer Schmull: kan u nog eens uw visie geven op de goudmijnaandelen aub ? Enerzijds heb je koopadviezen (want al 85% afgeslacht, erger kan niet), anderen zien de HUI-index nog halveren (als graadmeter).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Het weerstandsniveau van de HUI en de XAU sinds
   Augustus j.l. lijkt naar beneden te zijn doorgebroken.
   De Goud- en Zilveraandelen zijn dus nog steeds
   'vallende messen'. Er is nog steeds geen sprake
   van echte kapitulatie. De reden is, dat het ergste
   nog komt: de helft van de sector is technisch failliet
   en kan verdwijnen. Velen van mijn contacten in die
   sector werken thuis en hebben geen roadshows meer.
   'They are hanging by their fingernails'!

   De Goudprijs heeft waarschijnlijk een tijdelijk
   technisch herstel, grotendeels shortdekkingen.

   De Goudprijs moet boven de 1400 - 1600 doorbreken,
   om de meedogenloze neergaande trend om te buigen.
   Maar als de wereld instort, komt de ene Margin Call
   na de andere. Vooral de arme oliejongens, moeten hun
   kroonjuwelen, onder druk, nog verkopen.

   Dus het is nog maar de vraag of 800 tot 1000 kan worden
   gehouden. Lukt dat niet, dan moeten we denken aan 500.
   Toch behoort Fysiek Goud deel uit te maken van een
   gespreide portefeuille. Je verkoopt je Rembrandt toch
   ook niet, als die uit de gratie raakt!

   DS

   Verwijderen
 44. Ik kan een appartement kopen in Amstterdam met nettoverhuur +- 6% . Gezien de rente op de bank lijkt dit heel aantrekkelijk.
  Ookal zou de waarde van het onroerend goed dalen maar de navenante nettoverhuur blijft min of meer het zelfde , is dit dat in uw ogen een goede investering ?

  mvg Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   De huuropbrengst van onroerend goed is NIET gegarandeerd.
   Huurders bezorgen veel hoofdpijn, ook degenen, die
   toevallig een goede baan hebben. Velen verliezen die
   baan weer. Onderhoud is ellende ten top (vooral als
   er, sorry, Japanners hebben gewoond -- nieuwe badkamer!).
   Erger nog, in Londen kampt 20% van de huurders met
   een huurachterstand! Kantoren zijn nog veel erger,
   vooral als die wat ouder zijn. Bedrijven hebben keus
   genoeg en bedingen verliesgevende huren. Over winkels
   kunnen we helemaal zwijgen!

   Geloof de makelaars niet. Er is OVERCAPACITEIT en de
   huren zijn NIET op te brengen. Daarom zullen de
   prijzen van onroerend goed, opgepompt als ze zijn,
   nog 50% dalen, in de komende paar jaar.

   Kasgeld blijft Koning bij lage of geen inflatie en zeker
   bij deflatie (hoge reeele rente!).

   DS

   Verwijderen
  2. Vergeet ook niet, dat onroerend goed de ultieme melkkoe is voor een overheid in de problemen....daar waarschuwt Martin Armstrong al jaren voor....hij illustreert dat ook met het voorbeeld van het oude Rome, waar ooit een miljoen mensen woonden....na de ondergang van het rijk slechts 30k....de meeste mensen hadden hun huizen en landgoederen simpelweg verlaten en waren weggetrokken, omdat de belastingen niet meer op te brengen waren....dat lijkt nu onvoorstelbaar....maar het gaat gebeuren.....onroerend goed zal idd met de kredietbubble imploderen....Diederik zegt minimaal 50%.....er zijn mensen die 80-90% zeggen.....dat lijkt krankzinnig, maar is het niet.....vraag aan 100 mensen waarom onroerend goed in 20 jaar geexplodeerd is in prijs en niemand zal je het juiste antwoord geven.....geld en kredietexpansie.....

   Verwijderen
 45. Als de crisis uitbreekt zoals heer Schmull uiteenzet is het nogal naïef te verwachten dat vrije sector huren onaangetast blijven.

  En een huurder die krap bij kas zit of slecht betaald gaat natuurlijk geld.

  Geloof je in een aankomende crisis, dan gewoon wachten tot de koopjes komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @

  Kijk eens naar deze GEVAARLIJKE TOPVORMING. Elk koersherstel
  is een verkoopgelegenheid, voordat de ECHTE CRASH de overhand
  neemt. Dan gaat ALLES terug, behalve TREASURIES en $CASH.

  (MAUND)(!) The REAL CRASH Hasn't Even Started Yet. We're At LAST DITCH SUPPORT (S&P 500: 1800!) Within DOME TOP

  http://www.safehaven.com/article/40248/charting-the-crash-how-far-will-the-bounce-get

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Voor wat het waard is: een mening over de dollarstijging erbij, gebaseerd op wat langere historische perspectieven.

  Obama Dollar rally historical cycle context

  After sharp rise during the financial crisis, introduction of monetary easing in US, led to drop of Dollar as well as interest rates. While interest rates have just started edging up from last year or so and FED only hiked once last month of 25 basis points, Dollar has been gaining in strength since 2011, when Euro Zone debt crisis rattled markets.

  So, the question we ask -

  After rising for more than four years, is the Obama Dollar rally overstretched?

  We based our analysis on broad based Trade weighted US Dollar index. And historical analysis says, Dollar rally might still have room for further rally. Historical super-cycles of Dollar have been lengthier and intensive.

  Previous two Dollar rallies were, Reagan Dollar Rally and Clinton Dollar Rally.

  Reagan Dollar Rally, named after then US President Ronald Reagan, began late 1978 and lasted for 6.2 years, ending only in early 1985, with help of Plaza Accord. Broad based Dollar index gained as much as 49% in this period.

  Clinton Dollar Rally, named after then president Bill Clinton began in mid-1995 and lasted for 6.8 years and ending only in early 2002. Broad based US Dollar index rose as much as 33% during this period.

  Compared to these two cycles, current rally is relatively young (4.2 years) and less intense (Dollar has gained 20% so far).

  In current fundamental context in global economy such as weakness in Chinese economy, continued monetary policy divergence and emerging market over-leverage, Dollar might gain further.

  However technical pattern, a downward sloping trend line from previous two, Dollar super-cycles peaks, posing challenge to Dollar's further advance.

  In this historical analysis, there are some other key points to note -

  Dollar's rise has historically coincided or led to currency crisis in different parts of the world.

  Reagan Dollar rally has coincided with Latin American debt and currency crisis and two recessions in US. Clinton Dollar rally has coincided with Asian currency crisis, Russian debt crisis, dot com bubble burst and one recession in US. Obama Dollar rally has so far only led to Taper tantrum in emerging markets and commodities price drop.

  Bron FxWire Pro - Commentary

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   Wat een beter zicht geeft op de langere termijn, is niet
   zozeer de afzonderlijke Dollar-rallies, maar de Grote
   Trend: De Dollar kreeg een opwaartse trend vanaf 2008,
   na een 30-jarige zwakte. Dat is historisch! Een 30-jarige
   sterkte lijkt niet voor de hand te liggen, maar de ene
   concurrent van de Dollar na de andere verdwijnt in de
   mist. Zelfs een terugkeer van de Deutschmark kan
   betekenen, dat de markt die valuta nu als veel minder
   soliede beschouwt en juist verzwakt.

   DS

   Verwijderen
 48. HEADS-UP! Deutsche Bank Continues To Slide
  http://thenewsdoctors.com/heads-up-deutsche-bank-continues-to-slide/
  Risico van collaps en dan?

  mvg//Harold

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @HAROLD:

   Dit is al jarenlang een bekend probleem. DB zit allang
   aan het infuus. Beleggers hadden dat moeten weten (het
   'TAURUS' probleem). De oplossing is nog niet duidelijk.
   Meestal is een probleem, dat 'onverwachts' is, veel
   belangrijker.

   DS

   Verwijderen
 49. vermelding emailadres bij bestelling beleggingssuggesties
  kan niet met @ ,maar wordt omschreven dmv at

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @

  Zoals ik vermeldde in de video over de komende BANKENCRISIS:

  Creation Of A 'BAD #BANK' In #ITALY, EU's 4th Biggest Economy, Can NO LONGER BE DELAYED. No Talking, But ACTION!

  http://www.bloombergview.com/articles/2016-01-25/a-fix-for-italy-s-banks-can-t-wait?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=56a7359304d3010e140bc356&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  Stel je eens voor als dit uit de hand loopt...

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Geheim overleg VS en EU in Londen over snelle afschaffing contant geld

  http://nuwij.me/geheim-overleg-vs-en-eu-in-londen-over-snelle-afschaffing-contant-geld/

  BeantwoordenVerwijderen
 52. @DS
  Deutsche Wirtschafts Nachrichten:
  Schauble gibt deutsche Sparguthaben als Pfand fur Euro Risiken frei.
  Sie bedeutet fur die Banken bares Geld.
  Italiaanse banken kunnen fijn door blijven lenen bij de ECB en hebben tijd gekocht tot 2024.
  Hoe kijkt u hier tegen aan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/26/schaeuble-gibt-deutsche-sparguthaben-als-pfand-fuer-euro-risiken-frei/

   Bedankt! Dit is pittige materie. Maar wel een
   bevestiging van het feit, dat het Europese banksysteem
   zich op glad ijs begeeft. Wat er zich afspeelt achter
   de schermen, is nog meer kunst en vliegwerk.

   DS

   Verwijderen
 53. Een vraag nav vraag hierboven van Harold: huis kopen in Adam en verhuren.
  In Zuid Portugal is momenteel veel te koop, ook half ruines van eens mooie huizen, goed opknapbaar. Is dat een investering waard voor latere verhuur ? Of is het beter te wachten op de grote klap en dan kopen ? Of wachten tot Portugal de Euro verlaat en op tijd voor de hyperinflatie kopen ?
  Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Woon 25 jaar in buitenland,zie veel NL ers komen en nog veel meer gaan,berooid,teleurgesteld etc etc.Als je in Buitenland toch iets wil kopen,HUUR eerst,kijk rond,niet alles is zo georganiseerd als in NL.
  Laat je niet door eerste indrukken bedwelmen.....kopen kan a la minute,maar verkopen....ho maar.Verhuren van buitenlandse woning kan,en meestal levert grote problemen op,je hebt met lokale verhuurders te maken die er vaak een potje van maken,bv verhuren zonder dat je het weet,rekeningen naar je sturen waarvan je niets begrijp....,mijn advies is,al is het nog zo mooie bouwval,Niet doen. Wil je toch voor langere tijd....HUREN,kan je weggaan wanneer je wil,want na enkele maanden zijn de dingen die in NL normaal zijn ,in het buitenland een ergernis.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @PIETER:

  Mijn algemene advies is: wachten met het kopen van activa,
  met name onroerend goed. We weten immers niet zeker, wat het
  scenario wordt. Als de ECB verdwijnt, dan kan er ook een
  economische depressie in Portugal plaatsvinden en dan is
  de huidige 'goedkoop' duurkoop gebleken. Of een radicale
  regering, die vooral onroerend goed in handen van buitenlanders
  extra belast. Vergeet niet, dat Portugal technisch volledig
  failliet is. Het is de gok niet waard.

  DS

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @DS
  Dank voor uw reactie op het artikel in de Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Maar wat zou er zich dan afspelen achter de schermen en in hoeverre beinvloed dat uw mening over de komende bankencrisis op korte termijn?
  Las vanavond in dezelfde krant:
  Die italienischen Banken haben die Aussagen von Bundesfinanzminister Schauble zur EU-Einlagensicherung mit einem Kursfeuerwerk begrusst.Die Banken konnen kunftig die Spareinlagen der deutschen Sparer als Sicherheit fur neue Kredite bei den EZB hinterlegen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ANONIEM:

   De timing van een nieuwe bankencrisis is onmogelijk, maar
   zo'n crisis doet zich regelmatig voor. Nog nooit zijn
   banken zo ondoorzichtig geweest als tegenwoordig, wat
   blijkt uit de mislukte stress tests. Geen bankanalist
   kan meer begrijpen, hoe de vork in de steel zit bij
   welke bank ook en bankbeleggers varen blind.

   Maar het Europese bankprobleem blijft de grote tijdbom,
   waardoor een vertrouwenscrisis nooit ver weg is.

   DS

   Verwijderen